Zpravodaj - ročník 2013

 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici přímo i v originále jako přílohy.

Zp 01/13       Zp 02/13       Zp 03/13       Zp 04/13       Zp 06/13       Zp 05/13       Zp 09/13       Zp 10/13       Zp 11/13       Zp 12/13      


poslední aktualizace : 5.12.2013; ZS

Zpravodaj prosinec 2013

 

Pastorální konference
* Prosincová pastorálka se uskuteční v úterý 10. prosince od 9:00 hod. v Libni. Kateřina Lachmanová promluví na téma: Jak přežít ve službách církve? Do minibazaru nápadů přispěje Zdeňka Skuhrová. Bude shlédnut další videozáznam z bohoslužeb.
Sbory a seniorát
* Konvent se uskutečnil v sobotu 9. listopadu v Kobylisích. Mj. zvolil novou seniorátní farářku pro mládež Martinu Lukešovou a v opakované volbě seniorátní farářku Romanu Čunderlíkovou (obě na 3 roky). V doplňující volbě byl na synod vyslán Petr Firbas. Devití účastníkům tříletého kurzu Základy evangelické teologie bylo v rámci konventu oficiálně předáno osvědčení o jeho absolvování.
* Seniorátní výbor vyhlašuje podle usnesení konventu adventní seniorátní sbírku na posílení seniorátního fondu solidarity, z kterého podporujeme menší a chudší sbory seniorátu při jejich odvodech za faráře do Personálního fondu.
* Slavnostní uvedení do funkce nového vršovického faráře Matěje Opočenského proběhne při bohoslužbách v sobotu 7. prosince od 15:00 hod.
* Sborový adventní trh začíná na Vinohradech v neděli 8. prosince po bohoslužbách. 
* Adventní koncert komorního pěveckého sboru CHRISTI z Úval se koná v sobotu dne 14. prosince ve 14:00 hod. v evangelickém kostele ve Škvorci.

* Průběžně aktualizovaný přehled vánočních bohoslužeb v našich sborech bude brzy k dispozici na seniorátních webových stránkách. Z. Skuhrová do něho bude ukládat termíny podle informací na sborových webech nebo na základě Vašich e-mailů na adresu: zdenka.skuhrova@centrum.cz
Úvaha
Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných... (Matouš 25,1-2)
Vždy připraven?
Povel vedoucího zněl: K budování a k obraně socialistické vlasti buď připraven! A my jsme odpovídali: Vždy připraven! V časech před sametovou revolucí jsem byl jako dítě členem jednoho z oddílu komunistického Pionýra. A tímto heslem jsme měli dát najevo ochotu a připravenost vždy bránit vymoženosti socialistického státu. Dnes na to nejsem vůbec hrdý, ale tehdy to patřilo k mému dětství v docela obyčejné české rodině.
Motiv připravenosti a bdělosti ovšem patří velmi výrazně i ke křesťanskému novozákonnímu poselství. To je plné výzev k bdělosti a připravenosti přivítat Pána, až se jednou vrátí při svém druhém velkém adventu. Pozor, varuje nás
Bible, bude to možná trvat dlouho, než se vrátí. Jednoho to utahá a uondá. Přesto: Buďte připraveni!
Podobenství o deseti družičkách nás učí, že na naší křesťanské víře je něco, co si máme střežit velmi bedlivě stále, pokud možno na každý den. Moudré družičky se totiž mohly, třebas i velmi narychlo, prokázat hořící lampou.
Klíčová byla zásoba oleje, kterou měly u sebe, když se opožděný svatební průvod se ženichem pozdě večer přece jen dostavil. Tou zásobou oleje je víra, která není jen okamžitým nápadem nebo formálním postojem. Víra, která je skutečně klíčovou a vytrvalou životní orientací. Taková víra něco vydrží Takovou víru s kořeny hluboce zapuštěnými nezničí ani okamžitá únava a chvilkové selhání.
Moudré družičky bojují o svůj vztah s Bohem na každý den nebo přinejmenším na každý týden, přestože Kristus se svým příchodem prodlévá. Žijí v očekávání jeho příchodu, v odpovědnosti vůči němu, myslí na něho a při tom svítí. Někdy mihotavě, ale přece. Počítají s tím, že náš život i celý svět podléhají vyššímu soudu. Soustředí se na podstatu věci. Cílí v životě na to skutečně důležité, totiž na vztah lásky a důvěry k Bohu i k lidem, které jim Pán Bůh pošle na cesta.
Chci ti, Pane, zachovat věrnost, chci vydržet až do konce, chci tě uvítat s hořící lampou v ruce. Smiluj se nade mnou!

Roman Mazur

 

Zpravodaj listopad 2013

 

Pastorální konference
* Pastorálka se uskuteční v úterý 12. listopadu od 9:00 hod ve sboru v Libni. Zvonimír Šorm promluví na téma Bude z něho dobrý farář? o svých zkušenostech s vikariátem. Shlédneme a prodiskutujeme videozáznam z bohoslužeb vedených Elen Plzákovou.
Sbory a seniorát
* Konvent se bude konat v sobotu 9. listopadu od 9:00 hod ve sboru v Kobylisích.
* Instalace Mikuláše Vymětala za faráře v Berouně proběhne v neděli 17. listopadu od 14:00 hod. v modlitebně na Husově nám.
* Instalace Matěje Opočenského za faráře ve Vršovicích proběhne v sobotu 7. prosince od 15:00 hod.
* Prosíme sbory, aby v adventu vykonaly pravidelnou seniorátní sbírku. O jejím určení rozhodne konvent.
Z církve a ekumény
* Dny důvěry, ekumenické setkání mladých lidí s modlitbou, ztišením, biblickými úvody, workshopy a setkání s bratry z Taizé se uskuteční 15. - 17. 11. v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Podrobnější informace na: www.dnyduvery.cz
* Sbormistrovský kurz proběhne ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem 22. - 24. 11. Téma kurzu je Hudba v Bibli. Přihlásit se lze do 17. 11. Více informací u Ladislava Moravetze, (573 378 607, moravetz@e-cirkev.cz)
* Sběr vánočních krabic, dárků pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, letos opět pořádá Mikuláš Vymětal se spolupracovníky. Sběrné místo bude opět ve vinohradském sboru. Více informací na: www.krabiceodbot.cz (od 5. listopadu).
Úvaha
Pečeť církevnípečeť církevní
Dnešní doba si potrpí na firemní značky. I v naší církvi se opakovaně vracíme k otázce jejího loga. Názory na grafický symbol evangelické církve se liší. Někomu by vyhovovalo použití kříže, jiní si přejí označení charakterizující ČCE. Další poukazují na to, že již řadu generací je vžitým symbolem kniha s kalichem.
Snad první použití tohoto loga najdeme na „pečeti církevní“ libišského sboru, zobrazené na titulním listu pamětní knihy z r.1783. Autorem kresby je Jan Végh, který ji i doplnil výkladem (zkrác.):

„Kalich na pečeti církevní vyobrazuje navrácení nám při Svátosti Večeře Páně kalicha Páně, kteréhož jsme byli před svobodou svědomí našeho zbaveni. Kniha pod kalichem stojící představuje Zákon Páně, jehož nyní svobodně užívati
můžem, kterýžto Zákon Páně čisté slovo Boží v sobě obsahující má býti jedině pravidlem víry i náboženství, života i obcování našeho, a též celé naší rozumné služby a pocty Boží. Kniha tato jest trním obklíčena aneb mezi trní postavená, což vyznamenává, a) že my té svobody svědomí a Slova Božího mezi mnohými odpory a těžkostmi požíváme, b) že jakož vůdce spasení našeho skrze trnovou korunu všel do své slávy, tak chceme-li jeho učedlníci a následovníci býti, abychom i my se pokojem dlouhým a blahoslavenstvím zde na světě netroštovali. Však ale to má nás těšiti a posilniti v pokušeních našich, což se skrze slunce vyobrazuje, že ‘Hospodin Bůh jest nám vždycky slunce, nejmocnější náš obránce, lásky a slávy nám udílí‘.

V těchto dnech, několik týdnů po Díkůvzdání a blízko Dni reformace, je dobře připomenout si úplnou symboliku původní Véghovy „pečeti“, a to i se sluncem, které se z její zjednodušené podoby vytratilo.

Jan Mašek

 

Zpravodaj říjen 2013

 

Pastorální konference
* Pastorálka se uskuteční v úterý 8. října od 9:00 hod ve sboru v Libni. Roman Mazur otevře k diskusi téma: Křesťanský leadership v evangelických sborech. O drobnou duchovenskou inspiraci se v Minibazaru podělí Mikuláš Vymětal. Společně shlédneme a prodiskutujeme videozáznam z křestních bohoslužeb ve Strašnicích vedených Pavlem Klineckým.
Sbory a seniorát
* Pravidelné půlroční setkání kurátorů se uskuteční ve vinohradském sboru v sobotu 12. října od 9:30 hod. Hostem bude Pavel Ruml, který promluví o práci vojenského a nemocničního kaplana. Na programu budou rovněž další obvyklé náležitosti, jako např. kurátorské sdílení osobních i organizačních záležitostí.
* Seminář o připravovaném přechodu na samofinancování sborů a církve proběhne v nuselském sboru v sobotu 2. listopadu od 9:00 do 13:00 hod.
* Upozorňujeme na blížící se konvent, který se bude konat v sobotu 9. listopadu. Prosíme statutární zástupce sborů, aby vhodně reagovali na dopis předsedkyně konventu, ve kterém upozornila na potřebné předkonventní náležitosti. Na webových stránkách seniorátu je k dispozici konvetní "kuchařka" se základními úkoly zúčastněných: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz
* Sbory, které chtějí žádat o příspěvek ze seniorátního solidárního fondu na 2. pololetí, by tak měly učinit do konce října.
* Zručský evangelický sbor (hned za hranicemi našeho seniorátu) hledá pro své potřeby starší funkční počítač a starší funkční tiskárnu. Můžete-li jim pomoci, kontaktujte, prosíme, soběhrdského faráře Petra Tureckého (774 600 529).
* Knížku „Než půjdeme spát“ (manuál pro domácí pobožnosti s dětmi) Ester Čaškové si můžete objednat u Synodní rady. Vyjít by měla do Vánoc i s CD se 40 známými písněmi (ze zpěvníků Buď tobě sláva, Svítá, Evangelický zpěvník).
Z církve a ekumény
* Již 22. sbormistrovský kurz proběhne ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem od 22. do 24. listopadu. Téma kurzu je Hudba v Bibli. Přihlásit se lze do 17. listopadu. Více informací podá celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, (573 378 607, moravetz@ e-cirkev.cz)
* Studijní den Ekumenické rady církví na téma "Nové cesty církve" se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od 9:30 do 16:00 hod. v modlitebně Církve bratrské (Soukenická 15). Na programu bude celá řada inspirujících drobnějších prezentací různých, především misijních církevních aktivit.
Úvaha
Dík za podzim – slavnost díkčinění
„Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.“ (Žalm 145,13-16)
I v naší čtvrti se objevily nápisy: prodáváme burčák. Paní starostka vyhlásila Vinohradské vinobraní. V obchodě můžete zaslechnout rozhovor o ceně brambor. Ti, co přijíždějí z chalup a zahrad, si libují, pokud se jim podařilo něco
vypěstovat. Začal podzim a i k nám dolehlo, že se blíží zima. A tak je dobře, že se můžeme podržet starých zvyků a i v kostele slavit slavnost Díkčinění za zemské úrody. I přes naše nešetrné zacházení s polnostmi se opět urodilo. Něco u nás a kolik toho dovezeme z jiných zemí a světadílů. Plné obchody. Samozřejmost, kterou draze zaplatíme?
Především chceme děkovat za dobrý rok. A za to, že úroda je i pro nás. Bože, vzdáváme ti chválu za vše, co máme.
„Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.“ (Ž 67,6–8)

Pavel Kalus

 

Zpravodaj září 2013

 

Pastorální konference
* První pastorálka nového školního roku proběhne v úterý 10. září od 9:00 hod. ve sboru v Libni (U Pošty 1 098/6). Shlédneme a zhodnotíme videozáznam z bohoslužeb. Ivo Mareš otevře nový tematický cyklus o křesťanském leadershipu přednáškou Milovati budeš mentora svého (?).

Sbory a seniorát
* Seniorátní den se připravuje na neděli 8. září do sboru Sedlec-Prčice. Na programu jsou rodinné bohoslužby, které vede sestra farářka Lenka Ridzoňová, prohlídka města, program pro děti, společný oběd. Odpoledne přednese doc. Pavel Hošek přednášku "A bohové se vracejí" o znovuobnovování religiozity v naší současnosti.
* Nabídka knížky „Než půjdeme spát“ (manuál pro domácí pobožnosti s dětmi) Ester Čaškové - za zvýhodněnou cenu do 150,- Kč platí do 30. září 2013. Objednávejte u Synodní rady. Knížka je vhodná i jako dárek pro ty, kteří dali své děti pokřtít, ale s křesťanskou výchovou si nevědí rady. Vyjít by měla do Vánoc i s CD se 40 známými písněmi (z BTS, Svítá, EZ).
* Instalace sestry farářky Lýdie Mamulové za druhou farářku sboru U Salvátora bude 29. září při bohoslužbách (v 9:30 hod). Instalaci povede bratr senior Roman Mazur.

Úvaha
Modlíte se s dětmi? Zjistila jsem, že je to pro mnohé mladé rodiče náročný úkol, protože to třeba sami doma nezažili a navíc už večer při ukládání dětí nemají sílu něco takového vymýšlet.
A tak jsem připravila „pomůcku pro unavené rodiče“, knížku s názvem „Než půjdeme spát“. Je zamýšlena jako návod pro večerní (i jiné) ztišení s malými dětmi doma. Nejsou v ní biblické příběhy, ale modlitby, texty písní a vysvětlení různých rituálů. Jak můžeme reagovat třeba tehdy, když děti něco provedou a mají špatné svědomí, nebo když někdo v rodině onemocní či zemře. Ale jsou v ní modlitby i pro chvíle vděčnosti, modlitby před jídlem nebo o Vánocích. Každý den přináší nové situace a vyžaduje po rodičích promyšlené postoje a reakce. Právě děti nás totiž nevědomky nutí, abychom formulovali, čemu věříme, když se ptají na zásadní věci. Třeba co je to hřích nebo co bude po smrti?
Nabízím vám malou ukázku z uvedené knížky:
Co je hřích? Všechno, co dělá Pánu Bohu bolest, co se mu v našem životě nelíbí. Když chceme všechno pro sebe a myslíme si, že to nejlepší známe my sami. Když si myslíme, že nás Pán Bůh chce o něco ošidit a nevidíme, co všechno nám dává. A také to, když se před ním schováváme a nechceme s ním ani mluvit.
Svou neposlušností říkáme Bohu: Nemám tě rád. Ale svědomí nám tichoučkým hlasem říká, co je správné a co se dělat nesmí.
Co dělat, když se děti perou? Křesťanští rodiče mají tendenci děti nabádat, aby „byly hodné a nepraly se, nepřátelům odpouštěly a nastavovaly druhou tvář“. To je však chování, které má protivníka zaskočit tím, že člověk nepřistoupí na jeho hru a reaguje nečekaně. Pro nezralou osobnost dítěte je to ale příliš velký nárok. Dítě potřebuje zjistit, že je stejně důležité jako druhé děti, že může hájit svá práva, svou pozici, svůj majetek (hračky), a je v pořádku, když se proti útoku brání. Ale má se bránit přiměřeně: nemstít se, ale ani neuhýbat z cesty.
Někdy se proviníme i tím, že se nezastaneme slabšího, nebráníme se proti zlu, protože se bojíme.
Když je nám líto, že jsme druhým lidem ublížili a Pána Boha zklamali, a když prosíme za odpuštění, hřích ztrácí svou moc.
Jsme jiní než zvířátka, protože umíme mluvit. Ale také umíme svou řečí ubližovat. Pane Bože, Vašík dneska nemluvil pravdu. Lhal. A z toho jsme všichni smutní, protože to je špatné. Nemůžeme mu věřit. Prosíme, dej, ať se nebojí říkat pravdu, i když něco provede. Ty přece odpouštíš každému, kdo se přizná a toho zlého lituje. A od zlého nás také chráníš.

Ester Čašková

.

Prázdninové číslo letos nevyšlo

.

Zpravodaj červen 2013

 

Pastorální konference

* Výjezdní pastorálka se koná ve dnech 10. - 11. června v Čími. Kázání pronese Samuel Hejzlar st. O tom, jak jsou ve společnosti i v církvi přijímáni bezdomovci, promluví Honza Badalec. Kvůli obědům, případně i noclehu, je třeba se nahlásit do 5. června u Samuela Hejzlara ml. (sammy hej@gmail.com, 318 523 534).
Sbory a seniorát
* Sbor v Praze - Uhříněvsi zve ve středu 5. června od 19:00 hod. na koncert komorního pěveckého sboru 3. lékařské fakulty UK Collegium musa pragensis.
* Sbory žádáme, aby seniorátní účetní Olze Polákové (olga.pola kova@centrum.cz) co nejdříve nahlásili výnos sbírky na Hlavní dar lásky a sbírky darů na Jeronýmovu jednotu.
* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se koná 25. června od 18:00 hod. v dejvickém sboru. Seznam delegátů je k dispozici na webu seniorátu. 
* Ses. farářka Drahomíra Dušková Havlíčková se v neděli 16. června rozloučí po 8 letech společné cesty s hořovickým
sborem i s pražským seniorátem. Na programu budou děkovné bohoslužby (od 9:30 hod.) a zahradní slavnost na rozloučenou (mj. s koncertem skupiny PPL od 15:00 hod.). Těm, kteří se nebudou moci zúčastnit, posílá Dráža touto
cestou poděkování za podporu své práce i činnosti hořovického sboru, kterou po celou dobu svého působení silně pociťovala. Přeje všem sborům pražského seniorátu i seniorátnímu výboru, aby si tuto solidaritu a odvahu zachovali.
* Seniorátní den se připravuje na neděli 8. září do sboru Sedlec- Prčice. Na programu budou rodinné bohoslužby, program pro všechny generace, společný oběd... Hostem odpoledního programu bude Pavel Hošek, který promluví na téma "A bohové se vracejí" o znovuobnovování religiozity v naší současnosti.
Úvaha
"Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé." (1 Sam 1,1b)
Božie slovo je jednou zo základných veličín kresťanskej viery, presnejšie povedané, je jej pôvodcom. Kresťania s úctou očakávajú na slovo svojho Boha, pretože vedia, že je pre nich prameňom viery i života.
S Božím slovom sa však viaže i obrovský paradox. Na jednej strane ide o nesmiernu vzácnosť, tajomstvo, výnimočnosť a inakosť – Boh hovorí k človeku. Na strane druhej sa Božie slovo mimovoľne a nenápadne stáva čímsi bežným, automaticky distribuovaným a až profánnym. Nedeľu čo nedeľu zaznieva z kazateľní kostolov, vďaka masmédiám sa na prianie ozýva z reproduktorov, ráno čo ráno je k dispozícii v „myšlienkach na dnešný deň“ a v najkoncentrovanejšej podobe ho máme predsa kedykoľvek po ruke vo svojich Bibliách... Aspoň tak sa to často prezentuje.
Citovaný polveršík z 1. knihy Samuelovej nám v tomto ohľade prináša potrebný a pre niekoho možno až šokujúci korektív. O slove Hospodinovom hovorí ako o vzácnosti, ako o niečom, s čím sa človek nestretáva bežne a podľa svojej chuti. Hospodin nie je predajným automatom, z ktorého by slová vypadávali na prianie ako plechovky chladeného nápoja. Inými slovami, nie v každej nedeľnej kázni musí nevyhnutne zaznieť Božie slovo. Alebo ešte snáď vyhrotenejšie, nie každou pasážou z Písma svätého sa smieme oháňať ako Slovom Božím. Hospodin sa totiž – nezriedka i s príslušnou dávkou humoru – vymyká našim snahám o to manipulovať Ho a mať Ho neustále pod kontrolou a k dispozícii.
Božie slovo zostáva navždy darom – nezaslúženým, tajomným a nečakaným. Nikdy s ním nemôžeme dopredu počítať, no zároveň by sme ho nikdy nemali prestať hľadať. A pri tom našom pátraní by sme nemali zabúdať na tri veci – na modlitbu, na snahu čo najlepšie porozumieť svetu okolo seba (v čo najširších súvislostiach) a na ochotu nechať sa prekvapiť. Pán Boh si totiž môže nájsť poslov a hlásne trúby pre svoje slovo aj tam, kde by sme to nikdy nečakali.

Pavol Bargár

 

Zpravodaj květen 2013

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná v úterý 14. května od 9:00 hod. ve sboru na Jarově. Kázat bude Romana Čunderlíková na text z

J 13,1-20. Hostem bude Kateřina Dušková, projektová manažerka a koordinátorka z České asociace pečovatelské služby. Mikuláš Vymětal pohovoří o práci faráře pro mládež.
Sbory a seniorát
* Noc kostelů proběhne v pátek 24. května. Zapojí se do ní většina sborů seniorátu. Podrobnosti na: http://www.nockostelu.cz 
* Farní sbor v Libčicích nad Vltavou si při této akci připomene 150 let od položení základního kamene kostela. Více informací o libčické akci najdete na samostatném plakátku.
* Nakladatelství Eman připravilo k Noci kostelů speciální nabídku zlevněných knih. Podrobnější informace podá Tomáš Trusina (607 588 618, trusina@volny.cz).
* Srdečně zveme členy i přátele svých sborů na seniorskou dovolenou v Chotěboři od pátku 14. června do neděle 23. června. Doprava autobusem je zajištěna přímo do střediska a zpět. Ubytování i stravování nabízíme za příznivou cenu 2.700 Kč (plná penze včetně diet). Terén je dostupný i pro ty, kteří mají pohybové potíže. Naším hostem bude letos celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Více informací o chotěbořské akci a přihlášku najdete na samostatném plakátku. Hlavní pořadatelkou je Dana Rotkovská (233 930 823, 776 798 580).
* Představitelům sborů připomínáme, že seniorátní výbor sbírá až do své schůze 21. května žádosti o příspěvky ze seniorátního solidárního fondu na první letošní pololetní odvod do Personálního fondu.
* Letošní synod bude zahájen bohoslužbami na Vinohradech ve čtvrtek 30. května (od 18:30 hod.) a ukončen nedělními bohoslužbami v Kobylisích 2. června (od 9:30 hod.).
Z církve
* Evangelické středisko v Chotěboři zve na letní rekreace rodin s dětmi a rekreaci jednotlivců. Více informací najdete na samostatném plakátku.
Úvaha
Možná jste se s tím už setkali. "Člověče, vy se usmíváte, můžete mi vysvětlit proč? Což je v dnešní době nějaký důvod k úsměvu?" Úsměv na tváři bývá vnímán podobně nevhodně, jako bezelstná odpověď "Dobře" na otázku "Jak se máš?" .
Je to snad opravdu neslušné, usmívat se na veřejnost?
Zkusil jsem pohledat, co se píše o úsměvu v bibli. Nic jsem neobjevil. O smíchu ano, ale spíš ve smyslu posměchu nebo výsměchu. Zato pod pojmy "radost' a "tvář", resp. "obličej" už najdeme řadu souvislostí. Radostným srdcem zkrásní tvář (Př. 15,13), protože, jak se praví ve Skutcích (2,28), Pán mi dal poznat cesty života a blízkost jeho tváře mne naplňuje radostí. Co nás také může naplňovat radostí, je společenství. Jako evangelista i já doufám, že se brzy opět setkám s přáteli a budu s nimi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná (J 1,12).
Důvodů k radosti a tedy i k úsměvu na tváři je dost a dost. Ale neradujme se z toho, že se nám podrobují duchové; radujme se, že naše jména jsou zapsána v nebesích (L 10,20).

Dalibor Titěra

 

Zpravodaj duben 2013

 

Pastorální konference
* Pastorálka se koná 9. dubna od 9:00 hod. ve sboru na Jarově. Kázat bude Daniela Brodská (na text z Lk 18,9-14). Téma: Dva pacienti z léčebny v Bohnicích, z ochranné léčby, oddělení sexuálních deviací. Jarovský sbor představí Elen Plzáková.

Sbory a seniorát
* Pokud budete žádat o dar nebo půjčku Jeronýmovu jednotu, řádně vyplněnou žádost (1x papírově, 1x elektronicky) pošlete do 26. dubna Petru Hudcovi (kontakty níže).
* Seniorátní výbor připomíná, že je potřeba, aby mu zástupci sborů zaslali zápisy ze sborových shromáždění.
* Sbírka darů na Jeronýmovu jednotu probíhá do konce května. Prosíme, abyste následně výtěžek odeslali na seniorátní účet (27 00 23 76 49/ 2010 s variabilním symbolem "cislosboru3113"). Po odeslání sdělte výši sbírky darů
a výši sbírky na Hlavní dar lásky seniorátní účetní O. Polákové (284 690 327, olga.polakova@centrum. cz) a Petru Hudcovi (721 141 691, petr.hudec@evangnet.cz).
* Jarní setkání kurátorů bude hostit kobyliský sbor v sobotu 27. dubna.
* Festival pěveckých sborů Otevřená zahrada pořádá libčický sbor 18. května.
* Do letošní Noci kostelů se mnoho našich sborů zapojí v pátek 24. května.
* Srdečně zveme členy i přátele svých sborů na seniorskou dovolenou v Chotěboři od pátku 14. června do neděle 23.
června. Doprava autobusem je zajištěna přímo do střediska a zpět. Ubytování i stravování nabízíme za příznivou cenu 2.700 Kč (plná penze včetně diet). Terén je dostupný i pro ty, kteří mají pohybové potíže. Naším hostem bude letos celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Přihlášky a další informace žádejte u Dany Rotkovské (233 930 823, 776 798 580).
Úvaha
Kde brát lidi a nekrást Mám rád naše výroční sborové shromáždění. S nadsázkou i láskou mu říkám „výroční schůze s prasečí hlavou“, protože navzdor postu sedíme kolem spousty dobrot a bilancujeme uplynulý rok. Bratři a sestry se mohou sytit materiálně i duchovně, sdílet zprávy o životě sboru ne jako nudnou povinnost, ale jako nabídku občerstvení. A když jim neudělá radost zpráva pokladní, zakousnou to aspoň chutnou sekanou.
V rámci této nabídky už pár let nepravidelně obšťastňuji přítomné svými „zápisky z farářova deníčku“, souhrnem střípků, které okoření suchá čísla z oficiální zprávy staršovstva. V rámci těch letošních jsem jako pochutinu zmínil, co
všechno se ve sboru daří, aniž by to popoháněl farář. To je totiž mé předsevzetí na stará kolena - nechávat prostor co největší samostatnosti druhých (a třeba i napjatě sledovat, jak to dopadne).
Na cestě k naší post-restituční samostatnosti bude leckdy víc než peníze důležité, aby všechno ve sboru nemusel táhnout farář - ale mohl se svým programem přijít či přijet k hotovému setkání. Do budoucna bezpochyby obstojí sbory, jejichž členstvo si aspoň část programu dokáže organizovat samo. Navíc, takové samostatné společenství bývá i přitažlivější pro své okolí. Nám se přitom osvědčilo, že odpovědní organizátoři dostávají úkol přibližně na rok. Okruh ochotných se pak nečekaně rozšíří.
Nestálo by za to přiměřeně zkrátit i funkční dobu staršovstva a dalších spravujících orgánů? Možná bychom pak zjistili, že schopných a podnětných lidí máme v církvi (i seniorátě) daleko víc, než se při sestavování kandidátek zdá.

Tomáš Trusina

 

Zpravodaj březen 2013

 

Pastorální konference
* Pastorálka se uskuteční v úterý 12. března od 9:00 hod., a to výjimečně v Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, v budově ředitelství (vchod F2, místnost 154). Biblické zahájení povede farář Pavel Kalus na text Mt 18,1-5. Hostem bude paní Dana Kvačková, ředitelka základní školy v Kobylisích, která pohovoří na téma: Problémy současné školy a dětí. Farář Pavel Ruml představí práci vojenského kaplana.
Sbory a seniorát
* Jarní konference Pražského seniorátu je připravena na sobotu 16. března od 9:30 hod. do kaple libeňského sboru. Bude věnována tématu „Restitučně odlukový zákon: Past nebo šance?“ Podrobnosti o řečnících a programu naleznete na samostatné pozvánce ve sborech.
* Ekumenické setkání u příležitosti uvedení nového sborníku Otevřené dveře (věnovanému 19. kap. knihy Leviticus) se uskuteční ve čtvrtek 14. března od 19:30 hod. v kostele U Martina ve Zdi.
* Evidenční dotazníky za sbory mají být vyplněny (na stránce evangnet.cz) nejpozději do konce března. Výkazy hospodaření a rozpočty mají být doručeny na adresu seniorátu papírově, a také elektronicky do 27. března.
* Zesnulé církevní pracovníky pro připomínku na synod hlaste, prosíme, seniorátu do 1. dubna.
* Setkání kurátorů se připravuje v Kobylisích na sobotu 27. dubna. 
Úvaha
Moderní hospicová péče garantuje těžce nemocnému člověku, že v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost. Respektování lidské důstojnosti se v našich evropských poměrech vztahuje i na zločince. Důstojně se chováme k mrtvým. A místo posledního odpočinku bývá také důstojné. Naše lidská důstojnost vychází z toho, že každý z nás byl stvořen k obrazu Božímu, každý z nás má své jedinečné místo a svůj úkol. Jak snadno však lze druhého člověka ponížit a jeho důstojnost mu ukrást. I dnes někteří zakoušejí ponížení od svých nejbližších. Stačí jen pár slov, nebo plivnutí do tváře. Facky a kopance chvíli bolí. Ponížení, zneuznání, urážky si člověk pamatuje celý život.
O Velikonocích si připomínáme Kristovo ponížení. Ježíšovo utrpení nepramenilo jen z bolesti od bičování a křižování, ale také z ponižování, zesměšňování, výsměchu. Když vladařovi vojáci Ježíše ukřižovali, losem si rozdělili jeho šaty. K běžným praktikám ponižování tehdy patřilo, že odsouzence ukřižovali nahého. Sebrat druhému oblečení, oholit hlavu, vytetovat číslo na ruku, to je dodnes používaný nástroj moci. Ale jakoby bití, plivání, ukřižování, ponížení bylo pořád málo. Cháska shromážděná pod křížem začala Ježíše urážet: Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže! A shromáždění velekněží, zákoníci a starší se přidali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho
vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: Jsem Boží Syn! Tyhle posměšky mají jeden společný motiv. Kdyby byl Ježíš tím, za koho se považuje, tak by takhle nedopadl.
Jenomže náš Spasitel, zachránce musel trpět. I když je to nad naše chápání. Ježíš jiné zachránil právě proto, že sám sebe ne.
Lidská zloba je jako infekce, šíří se rychle. A tenkrát se dostala až nahoru k povstalcům na kříži, kteří tam viseli spolu s Ježíšem. Místo, aby zločinci řešili své umírání, nechají se strhnout davem a Ježíši nadávají. Bolestí zkoušený člověk, vyčerpaný, osamělý, ponížený, středem pozornosti, zasypávaný posměchem a urážkami. A nikdo se v tom davu nenašel, kdo by se Ježíše zastal. To je maximální zoufalství. Zoufalství, které prožíváme někdy i my. Kříže v kostelech, v přírodě, v nemocnicích, na obalech bible nám připomínají právě tuto chvíli. V zoufalých situacích, když něco nezvládáme, když se člověk cítí druhými opuštěn, nakonec i v umírání, pohled na kříž nám může dodat naději, že Kristus je blízko. Na kříži umírá nevinný člověk, úplně stejně jako ti dva zločinci, a přece jinak. Na kříži umírá Boží Syn. Ježíš, který byl od lidí ponížen a který právě zemřel, bude po třech dnech Bohem povýšen.

Romana Čunderlíková

Zpravodaj únor 2013

 

Pastorální konference
* Únorová pastorálka proběhne v jarovském sboru (U Kněžské louky 2139/9) v úterý 12. února od 9:00 hod. Úvodní biblické zamyšlení na text 1S 3,1-10 pronese Eva Halamová. Hostem bude UDr. Martin Hollý, ředitel psychiatrické léčebny v Praze - Bohnicích a bude hovořit na téma: Víra a náboženské bludy. Seniorátní kurátorka Zdena Skuhrová představí seniorátní web.
Sbory a seniorát
* Při večerních bohoslužbách U Martina ve Zdi v neděli 3. února byla do funkce seniorátní farářky uvedena Romana Čunderlíková, roz. Špačková. Při stejných bohoslužbách byli benešovský farář Tomáš Trusina a uhříněveský presbyter Pavol Bargár (znovu)uvedeni do funkce člena, resp. náhradníka seniorátního výboru.
* Uhříněveský sbor zve na cyklus přednášek pod názvem Perspektivy misie. Cyklus se bude konat po čtyři čtvrtkové večery od 7.ú nora vždy v 19:00 hod. v tamějším kostele (Husovo náměstí 378). Přednášky povede badatel Středoevropského centra misijních studií Pavol Bargár.
* Všechny sbory mají do konce února sdělit Ústřední církevní kanceláře, zda mají či nemají nějaké restituční nároky.
* S blížícími se výročními shromážděními v našich sborech si dovolujeme připomenout, že na seniorátním webu je duchovním a staršovstvům k dispozici Manuál pro přípravu a průběh sborových shromáždění.
Úvaha
Masopust a půst
Co je masopust u nás (hlavně na venkově) a karneval v Riu, to většina lidí kolem nás dobře ví. Ale co je to vlastně křesťanský půst? A co si počít s postní dobou? I masopust jako třídenní lidový svátek, který nemá nic společného s křesťanskou liturgií, je podřízen běhu církevního kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících popeleční středě. Tou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Dříve se jako masopustní neboli karnevalové období chápalo celé období od svátku Tří králů, resp. Zjevení Páně, do popeleční středy. Pak nastává postní doba, se kterou máme my evangelíci tradičně problém. Ale dobře víme, že doba
půstu je obdobím přípravy na Velikonoce. A snad i to, že zdaleka nemusí jít jen o odepření si jídla, ale také o zřeknutí se čehokoliv, co je v životě postradatelné, zbytečné nebo dokonce překážející. V západní církvi začíná postní doba popeleční středou, ale ve východních (pravoslavných) církvích začíná tzv. Velký půst v pondělí sedmého týdne před Velikonocemi a končí v pátek devět dní před Velikonocemi. 
Naši starší bratři a sestry ve víře Židé slaví tzv. veřejné postní dny (připomíná si je veřejně celý Izrael a liší se tak od půstu jednotlivce), které zahrnují sedm postů - pět malých a dva velké - vztahujících se k různým událostem v dějinách
Božího lidu. Tyto postní dny mají v judaismu velký význam, jsou spojeny s duševní očistou, se sebezpytováním a s četbou Zákona. Jsou zároveň určitou obdobou oběti, protože namísto obětovaného zvířete, resp. jeho masa a tuku, člověk spaluje, a tak vlastně obrazně obětuje, svůj tuk.
A co my? Půst může být i pro nás doba výjimečná. Mnoha lidem se stává, že během roku jen málokdy nachází čas na své blízké - rodinu a přátele. I my se celý rok těšíme na čas dovolených, kdy konečně budeme spolu. A podobný význam může mít i postní doba. Během roku jako by nezbýval čas na modlitbu a prostor pro Boha. A proto křesťanská církev již více než sedmnáct století prožívá jako zvláštní přípravu na Velikonoce postní dobu, která má tradičně tři charakteristiky: modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tak o jídlo, jak se většina lidí domnívá. Mnohem více jde o náš čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Zřeknutí se některého jídla, ale především určité zábavy má vést k soustředění na Boha. Měl by to být čas přípravy, čas vnitřního probuzení a čas oživení křesťanské naděje.

Daniel Heller

 

Zpravodaj leden 2013

 

Pastorální konference
* Lednová pastorálka proběhne v úterý 8. ledna od 9:00 hod. Úvodní biblické zamyšlení na text Lk 16,19-31 pronese Daniela Brodská. Hostem bude Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové, a to s tématem: Chudoba cti netratí. Faráři Jan Štefan a Ivo Mareš představí institut a práci studentských farářů ETF UK.
Sbory a seniorát
* Instalace (slavnostní uvedení) Petra Špirka do funkce faráře radotínského sboru proběhne v neděli 27. ledna od 15:00 hod. v radotínském kostele (Na Betonce 14). Instalační bohoslužby povede náměstek seniora Petr Firbas.
* Podobně bude při večerních bohoslužbách U Martina ve Zdi "instalována" v neděli 3. února za seniorátní farářku Romana Čunderlíková, roz. Špačková. Instalaci provede senior Roman Mazur. Uhříněveský presbyter Pavol Bargár bude při stejných bohoslužbách pověřen funkcí náhradníka seniorátního výboru. Začátek bohoslužeb je v 19:30 hod.
* Seniorátní výbor žádá sbory, které mu doposud neodeslaly vyplněné dotazníky o samofinancování sborů, aby tak urychleně učinily. Dovoluje si připomenout, že původní termín dodání byl již na konci listopadu.

Z církve a ekumény
* Spolek evangelických kazatelů zve na farářský kurz, který bude probíhat v prostorách Evangelické teologické fakulty UK od pondělí 28. 1. do pátku 1. 2. Tématem letošního farářského kurzu je Krása. Kurz bude zahájen bohoslužbami v kostele U Martina ve Zdi v pondělí v 17:00 hod. Dále se můžeme těšit na přednášky některých evangelických teologů,
historika, filozofa, architekta, psychoterapeuta a dalších. V rámci kurzu proběhne vernisáž výstavy prací Jany a Petra Tureckých. Více informací naleznete např. na webu: http://spek.evangnet.cz/
Úvaha
Co si přát, sestry a bratři, do roku, který je před námi? "Duše má jako země vyprahlá žádá tebe", přeje si žalmista ve 143. žalmu. Pozoruhodně je to vyjádřeno i v písni „Stůj při mně, stůj“ v našem evangelickém zpěvníku: "Ne záblesk jen a slůvko prchavé, já toužím víc, po přítomnosti tvé….".
Žalmista tu nežádá o nějaký přidaný duchovní rozměr života, který by ho na chvíli přenesl z labyrintu světa do ráje srdce. On žádá mnohem víc: Moje duše vyprahlá si žádá tebe samotného, Bože. Buď přítomen v mém životě ty sám. Já sice přesně nevím, co to bude znamenat, jaké to bude mít důsledky, ale už jsem to mnohokrát poznal, že je to pro můj celý život nejpotřebnější a nejlepší.
I my bychom si do nového roku přáli mnohé. Pána Boha také za mnohé prosíme, prosíme za nemocné, o kterých víme, za sílu pro všechny ty, kdo utrpěli nějakou životní ztrátu, prosíme za vnitřní sílu k pravdivému životu. Prosíme za zdraví, za to, aby se nepřihodilo nic zlého, abychom obstáli v nárocích doby a nepropadli krátkozrakým a účelovým životním řešením, ke kterým právě tato doba tolik svádí. To všechno je důležité a my to také jako důležité vnímáme. Ale ono to všechno někdy dopadá jinak. Tak jako když se díváme dozadu za uplynulým rokem a nenacházíme tam jenom splněná přání, ale také mnoho věcí, kterým jsme neporozuměli a nevíme, proč se staly. A také rozhodnutí a kroky, které jsme učinily chybně.
Žalmista nás upozorňuje na to unum necessarium, když to řekneme s Komenským. Na Boha samotného. Moje duše, která bude bez tvé přítomnosti vždycky jako vyprahlá poušť, si žádá tebe. Co si přát, sestry a bratři, do roku, který je před námi, před našimi rodinami i před našimi sbory? Totéž, co žalmista: Nepřestávej promlouvat, Bože, do našeho života, do našich rodin, do našich společenství a zůstaň s námi ty sám.

Petr Firbas

Přílohy