Zpravodaj - ročník 2014

 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici přímo i v originále jako přílohy.

Zp_01/14       Zp_02/14       Zp_03/14       Zp_04/14       Zp_05/14       Zp_06/14       Zp_07+08/14       Zp_09/14       Zp_10/14       Zp_11/14       Zp_12/14      


poslední aktualizace : 8.12.2014; ZS

Zpravodaj prosinec 2014

.

Pastorální konference
* Pastorální konference pro-běhne v úterý 9. prosince od 9:00 hod. v nuselském sboru. Naším hostem bude Pavel Jun, který promluví na téma: Zkušenost a úvahy faráře pro mládež v postmoderní době v evangelické církvi. V návaznosti na to proběhne rovněž rozhovor o sborové a seniorátní práci s mládeží.
Ze sborů a seniorátu
* V neděli 14. prosince se v libeňském sboru od 14:00 hod. uskuteční bohoslužby se slavnostním uvedením Jakuba Malého, loňského libeňského vikáře a nového seniorátního kazatele, do funkce faráře naší církve. Tuto ordinaci provede synodní senior Joel Ruml.
* Staršovstvo libčického sboru ohlašuje zrušení pevné linky na svou faru. Aktuální kontakty na farářku a kurátora jsou tyto: Dana Rotkovská 776 798 580, Dalibor Titěra 607 985 393.
* V těchto týdnech probíhá každoroční adventní seniorátní sbírka. Konvent letos usnesl, že její výnos bude prvním vkladem do nově zřízeného Fondu pro bydlení seniorátních kazatelů, který by měl umožnit dlouhodobě vylepšit podmínky a zázemí pro jejich práci, a také rozšířit vějíř těch, pro které by tato místa mohla být lákavá.
* Na seniorátním webu se brzy objeví přehled pražských vánočních a novoročních bohoslužeb:
prazsky-seniorat.evangnet.cz/
Z církve
* Již počtvrté probíhá předvánoční akce „Krabice od bot“, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní vhodnými dětskými dárky k Vánocům a doručí ji do 12. prosince na některé ze sběrných míst. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR. Podrobnosti na: http://www.krabiceodbot.cz
Biblická úvaha
Všechno má svůj čas
Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat…(Kazatel 3,4)
Právě jsem absolvovala vizitaci ve sboru, chystám se na přijetí slibu staršovstva v jiném. A pak v dalším. Tyto tři akce mi teď leží v hlavě. Dojmy z nich, očekávání... A mezitím mám napsat úvahu do seniorátního Zpravodaje.
Najednou se mi to vše spojuje do pár veršů z Kazatele. Něco z toho je pro mne radost, i když poskakování se už k mému věku nehodí. Něco z toho je k pláči a truchlení. Život přináší obojí, vše musíme brát a postavit se k tomu. Jenže začíná advent a toto je námět na zcela neadventní úvahu. Když o tom však přemýšlím dále, když si pročítám celý oddíl o „svém čase“ u Kazatele, vidím, že to s adventem docela dobře koresponduje.
Adventem počíná nový církevní rok a je to tedy možná doba zpětného pohledu. A tu se mi verše z Kazatele stávají průvodcem uplynulým rokem. Čas rození (co dětí se narodilo), čas umírání (zemřeli nám dva kurátoři, sloužili až do konce); čas sázet (v doslovném slova smyslu) i čas trhat (vezmu si to jako sklízet – a toho bylo hodně); čas bořit a čas budovat (předvánoční úklid znamená udělat nejprve nepořádek, a pak vše uspořádat nově, hezky).
Zkuste si takto nechat volně plynout myšlenky nad tímto textem: Kazatel 3,1-8. Vždyť advent je časem očekávání, ztišení...

Zdena Skuhrová

 

Zpravodaj listopad 2014

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne v úterý 11. listopadu od 9:00 hod. v nuselském sboru. Dalším fakultním hostem bude starozákoník Martin Prudký, který promluví na téma Naše zacházení se starozákonní tradicí.
Ze sborů a seniorátu
* Oslavy 600. výročí znovuobnoveného vysluhování podobojí v českých zemích proběhly v režii našeho seniorátu za hojné účasti evangelické a spřátelené veřejnosti v neděli 12. října v centru Prahy. Na webu seniorátu budou postupně přibývat odkazy na záznamy a alba fotografií, např. ze slavnostních dopoledních bohoslužeb.
* K oslavám podobojí byl připraven a vydán sborník o kostelu Martin ve zdi Pijte z něho všichni, který pro náš seniorát a nakladatelství Eman sestavil jako editor Mikuláš Vymětal. Cena je 323 Kč. Při objednávce pěti a více kusů poskytuje
Eman 10% slevu. Sborník lze objednat na: eman.evangnet.cz
* Instalace - slavnostní uvedení do funkce - nového smíchovského faráře Maroše Klačka proběhne v neděli 2. listopadu od 15:00 hodin.

* Letošní konvent se bude konat v sobotu 8. listopadu od 9:00 hod. ve sboru na Vinohradech. Materiály byly konventuálům rozeslány na konci října. Další podrobnější informace naleznete na seniorátním webu.
* Seniorátní dny mládeže s tématem "Ekumena v životě a ve studiu" se budou konat o víkendu 14. - 16. listopadu v Dobříši.
Z církve
* Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na dopis syrských a libanonských křesťanů, který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a podporu. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení.
Synodní rada mj. vyhlásila dobrovolnou otevřenou peněžní sbírku na tyto naše sestry a bratry v Kristu. Peněžní dary lze posílat na konto synodní rady ČCE s číslem: 47 84 96 703/0300 pod variabilním symbolem 91 17 08. Podrobnosti: www.e-cirkev.cz
Biblická úvaha
"Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,53-54)
Když někdy stojíme jako křesťané 21. století před úkoly a zápasy podobného významu jako před 600 lety čeští křesťanští reformisté a jejich přívrženci, může nás inspirovat právě jejich příklad.
Například: K plnosti Kristova spásy, k jeho evangeliu a večeři s chlebem i vínem jsou zváni všichni bez rozdílu. Navenek vlivní i bezmocní, bílí i tmaví, úspěšní i outsideři, muži i ženy, duchovní i laici. S každým z nás Pán Bůh počítá. Nebo: Ne všechno, co je v církvích zvykem, je vždy nutně správné. Do třetice: Autority, i ty křesťanské, nemají zaručeno, že budou rozhodovat správně. Každé jejich nové důležité rozhodnutí je potřeba poctivě promyslet, hledat a ověřovat.
A především: Jde-li o to, aby byly v každé době správně vyřizovány Boží vzkazy a konány svátosti, nelze uhýbat, i kdyby šlo o majetek, zdraví nebo dokonce život...

Roman Mazur (z kázání na ekumenických bohoslužbách k výročí kalicha)

 

Zpravodaj říjen 2014

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne 14. října od 9:00 hod. v nuselském sboru. Naším druhým fakultním hostem bude Pavel Hošek, který pronese kromě kázání i přednášku na téma: Jaká je role religionistiky na naší fakultě?
Ze sborů a seniorátu
* Oslavy 400 let salvátorského kostela probíhají od pátku 3. 10. do neděle 5. 10. Podrobný program je k nalezení např na webu sboru: http://www.salvatorske.info/ 
* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Brožury s podrobným programem by měly být od 5. října k dispozici ve všech sborech. Přímý přenos bohoslužeb bude vysílat od 10:00 hod. ČT2 a ČRo Dvojka, odpolední koncert L. Moravetze a jeho hostů od 14:00 hod. ČRo Vltava.
* K oslavám podobojí je připraven sborník o kostelu Martin ve zdi, který sestavil Mikuláš Vymětal a vydal EMAN. V rámci oslav bude na několika místech prodáván za jedinečnou zaváděcí cenu.
* Pravidelné setkání kurátorů a kurátorek se uskuteční 18. října ve smíchovském sboru (Na Doubkové 8/2040).
* Letošní konvent se bude konat v sobotu 8. listopadu ve sboru na Vinohradech. Podrobné a průběžně aktualizované informace k přípravě konventu jsou k nalezení na seniorátním webu. Předsedkyně konventu Abigail Hudcová žádá všechny příslušné spolupracovníky o dodání materiálů do konventních tisků do 20. října.
* Seniorátní dny mládeže s tématem "Ekumena v životě a ve studiu" se budou o víkendu 14. - 16. listopadu konat v Dobříši.
Z církve
* Sjezd nejen evangelické mládeže s tématem Spatřujeme světlo se letos koná v Kroměříži od 3. do 5. října.
Biblická úvaha
Díkůvzdání
Jez, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. (...) To je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil.
Kazatel 9,7-10

Trojici velkých církevních svátků, kterými si připomínáme klíčové novozákonní události, na podzim doplňuje Den díkůvzdání, kdy si máme s vděčností připomínat všechny dary, které z Boží milosti přijímáme. Jako dítě jsem nechápal, v jakém vztahu jsou obě slavnosti na sklonku zemědělského roku, tedy dožínky a díkůvzdání. Dnes tomu rozumím následně.

Dožínky jsou projevem uspokojení, že se nám podařilo dostat úrodu pod střechu, že máme plné stodoly. Je to dozvuk
pohanských oslav, proto i dnes dobře srozumitelný.
V den díkůvzdání si ale uvědomujeme, že úroda z polí a zahrad – a nejen to - není jen samozřejmý plod naší práce, našich plánů a úsilí, ale že to je dar od Boha, který nás má rád a rád nám dopřává, co potřebujeme k životu materiálnímu i duchovnímu, jakkoliv pomíjivému. Připomínáme si, že jsme v Božích rukou, a že se svou prací smíme podílet na jeho díle. Díkůvzdání tak směřuje i do budoucna. Ostatně, jak židovský svátek stánků, tak naše Díkůvzdání jsou načasovány do doby, kdy již řádkuje nové osení.

Téměř symbolicky letos oslavy obou kulatých výročí v naší církvi navazují na den Díkůvzdání.

Jan Mašek

 

Zpravodaj září 2014

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne 9. září od 9:00 hod. v nuselském sboru (Žateckých 1169/11). Hlavní téma nového pastorálkového cyklu, který připravují Martina Lukešová, Marta Zemánková a Pavel Kalus, je Co může Evangelická teologická fakulta přinést jako vklad do uvědomění církve? Naším prvním hostem bude Petr Sláma, který bude mít kázání, a také promluví na téma Proroctví ve Starém zákoně a v církvi.
Časový harmonogram letošních pastorálek: 9:00 oznámení ze seniorátu, 9:30 kázání hosta, 10:00 rozhovor v skupinkách, 10:30 přestávka, 11:00 výklad hosta a rozhovor.
Ze sborů a seniorátu
* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Zveme všechny jak ke společným ekumenickým bohoslužbám do Betlémské kaple od 10:00 hod., tak i na následný bohatý program v centru Prahy až do večera. Plakáty s podrobným programem by již měly být vyvěšeny ve všech sborech, brožury s anotacemi programů i účinkujích se budou distribuovat např. 5. října na bohoslužbách.
* Pravidelné setkání kurátorů a kurátorek se uskuteční 18. října ve smíchovském sboru.
Z církve
* Sjezd nejen evangelické mládeže s tématem Spatřujeme světlo se letos uskuteční v Kroměříži od 3. do 5. října. Staršovstvům farních sborů doporučujeme zvážit případné příspěvky členům a členkám skupin mládeže na jízdné či na účastnický poplatek.
Biblická úvaha
Nechť se tvá moc, Bože, mocně prokazuje v tom, co pro nás konáš ze svého chrámu nad Jeruzalémem. Králové ti budou přinášet dary. Oboř se na tu divou zvěř v rákosí, na stádo turů mezi býčky národů, na toho, který se vrhá do bláta kvůli úlomku stříbra. Rozpraš národy válkychtivé! (Žalm 68,29–31)
Sto let od vypuknutí První světové války. Výstava v Armádním muzeu Žižkov zachycuje začátek války, dobové oděvy, předměty, uniformy, ale především zbraně všeho druhu. Tuny železa upraveného lidským umem k zabíjení druhých. Pro kluky lákavé, pro otce děsivé (pokud se v nich neotevře něco klukovského obdivu ještě nereflektujícího souvislosti). Vstup zdarma.
Jinak vyznívá výstava První linie v DOXu, vstup 170,- Kč. I v tramvaji můžeme na ni číst upoutávky: „V roce 1914 začala
Velká válka… a už nikdy neskončila.“ Po vstupu na nás nejdříve zapůsobí velké, odosobněné, pusté, technicky vyvedené zákopy z pytlů písku. A potom sledujeme na dvě desítky živých, barevných osudů konkrétních mužů, kteří z všedního života byli povoláni do zbraně. Vidět jejich fotografie, číst jejich životopisné údaje, z videí zaslechnout vzpomínání jejich potomků a v neposlední řadě vzít do ruky kopie knih jejich zápisků či dopisů z válečné cesty. Odloučení, bláto, hlad, strach, smrt, zoufalství, nesmyslnost války a utrpení rodin. Odcházím se silným zážitkem. Poslední, co jsem zahlédl, je citát Einsteina: „Ne, nevím, čím se bude válčit ve 3. světové válce, ale jsem si jist, že ve 4. to budou klacky a kameny...“
Po návratu domů ve vás ještě doznívá absurdita válčení. Ke kávě si otevřete noviny a čtete: Prezident Putin chrání zájmy své země.
Bože, proč jsme nepoučitelní?

Pavel Kalus

 

Zpravodaj červenec 2014

 

Pastorální konference

* Od září budou pastorálky probíhat v nuselském sboru za vedení trojice Marta Zemánková, Martina Lukešová, Pavel Kalus. První setkání proběhne v úterý 9. září od 9 hod. a naším hostem bude na celé dopoledne starozákoník Evangelické teologické fakulty UK Petr Sláma.

Ze sborů a seniorátu

* S vděčností Bohu za jejich život a službu jsme se v posledních týdnech při pohřebních bohoslužbách rozloučili s dvěma činovníky našich sborů, s br. Otakarem Kellerem (kurátorem v salvátorském sboru) a s br. Jaroslavem Voříškem (dřívějším smíchovským farářem).

* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Ve sborech je již k dispozici předběžný program oslav.

* Děkujeme sborům, které po výzvě konventu a seniorátního výboru na tuto akci poskytly finanční příspěvek (Hvozdnice, Libčice, Vinohrady, Žižkov II, Braník, Modřany, Nusle, Smíchov, Dejvice, Libeň, H. Počernice, Strašnice) a prosíme i staršovstva ostatních sborů o zvážení téhož.

Biblická úvaha

Podľa ekumenického lekcionára sa prednedávnom postupne čítal Prvý list Jánov. Tento novozmluvný spis je okrem iného zaujímavý svojím posledným veršom. V ňom autor listu napomína svojich čitateľov, aby sa "chránili modiel". Oná zaujímavosť spočíva v tom, že pisateľ tému modiel v liste dovtedy vôbec nerozvíjal, ba ani nespomenul – prvýkrát sa objavuje práve v poslednom verši celej epištoly. No problematika modlárstva, idolatrie, zrejme apoštolovi ležala na srdci natoľko, resp. bola natoľko pálčivá v spoločenstve adresátov listu, že ju považoval za potrebné dôrazne zmieniť. Dokonca sa zdá, že mu išlo o to, aby práve toto napomenutie ostalo v mysliach a srdciach čitateľov ešte dlhú dobu.

Výstraha pred idolatriou, uctievaním modiel, je jednou z ťažiskových tém Hebrejskej i gréckej Biblie a tiahne sa ako červená stuha naprieč celým kanonickým záznamom Božieho príbehu so svetom. Niet preto divu, že táto téma úmerne k tomu zamestnávala i myšlienkové pochody (židovských i kresťanských) teológov všetkých dôb. Vďaka nim vieme, že modlou nemusí byť len drevená soška či vztýčený balvan, ale i peniaze, kariéra, rodina, či pojem alebo myšlienka, a to i zbožná. K modloslužobníctvu nás preto môžu zvádzať nielen veci profánne, ale napríklad i naše náboženské predstavy, na ktorých nevhodným spôsobom ľpieme.

O téme modlárstvo vs. evanjelium zaujímavým spôsobom uvažuje súčasný severoírsky teológ a filozof Peter Rollins. Človeka vníma ako tvora neustále hľadajúceho naplnenie určitej existenciálnej prázdnoty a zároveň ako „továreň na modly“, ktorými sa snaží túto prázdnotu naplniť. Ide však o to, že takéto niečo nie je možné; prázdnotu v ľudskom vnútri nemôže naplniť nič – ani (kresťanská) viera, ani Boh (či naša predstava o Bohu). Rollins to názorne ukazuje na príklade známeho obrázka: na jednej strane človek, na druhej Boh a medzi nimi priepasť. Význam diela Ježiša Krista tradične spočíva v preklenutí tejto priepasti, graficky znázornenom v podobe kríža plniaceho funkciu mosta medzi oboma brehmi. Rollins však navrhuje, že toto je predstava falošná, modlárska. Kristovo dielo, naopak, ukazuje idolatrickosť tejto schémy a rozbíja ju na kúsky.

Evanjelium potom spočíva v dvoch ťažiskových ohľadoch: jednak hovorí, že človek nikdy nenájde naplnenie a zmysel; ani keď sa stane kresťanom, keď „prijme Boha“, jeho život nebude zrazu zmysluplný – práve naopak, Boh sa postupne prejaví ako ďalšia prázdna modla (Rollins: „idolatria Boha“). No zároveň ukazuje, že ľudský život i napriek tejto ne-zmyselnosti stojí za to žiť. Vďaka Kristovmu ukrižovaniu a vzkrieseniu sa môžeme vzdať svojich modloslužobných snáh a závislosti na istote a uspokojení a prijať život ako krásny, vskutku Boží dar.

Pavol Bargár

 

Zpravodaj červen 2014

 

Pastorální konference
* Červnová výletní pastorálka se uskuteční v sobotu 7. června v Libčicích nad Vltavou. Začne v 10:30 hod. vycházkou po okolí, pokračovat bude obědem a neformálním posezením na farní zahradě a skončí kolem 16:00 hod. po návštěvě včelařského ústavu. Zváni jsou i rodinní příslušníci duchovních.
* Od září budou pastorálky probíhat v nuselském sboru. První proběhne v úterý 9. září.
Ze sborů a seniorátu
* Sbírka na Diakonii proběhne v našich sborech o svatodušních svátcích. Do konce června má být vykonána též sbírka solidarity sborů.
* Seniorátní výbor si dovoluje všem duchovním připomenout, že je potřeba si naplánovat, vybrat a oznámit dovolenou pro rok 2014.
* Střešovický sbor zve na slavnostní bohoslužby v neděli 8. června v 15:00, při nichž bude za účasti celocírkevního kantora Ladislava Moravetze pověřen kantorskou službou ve sboru br. Jiří Schneider. Hudebním programem poslouží střešovický pěvecký sbor a další hosté.
* Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci, střešovický sbor a Sdružení Roztoč zvou na Koncert pro duši ve střešovickém evangelickém kostele ve čtvrtek 12. června v 19:30. Zpívá smíšený pěvecký sbor Local vocal. Výtěžek bude věnován na činnost diakonické služby DOBRODUŠ.
* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Zveme ke společným ekumenickým bohoslužbám do Betlémské kaple od 10:00 hod. i na následný bohatý program v centru Prahy až do večera.
Biblická úvaha
Hřích je něco, co bychom všichni rádi utajili. Přiznáváme všeobecně, že jsme hříšníci, ale když dojde na konkrétní věc, stydíme se, maximálně to vyznáme Pánu Bohu, ale už to chceme zatajit před bližními – abychom se nedostali do řečí, aby si na nás neukazovali.
Naopak rádi mluvíme o druhých a jejich vinách, abychom se ujistili, že to s námi zase není tak zlé, protože ostatní jsou na tom hůř. Izrael by asi taky byl raději, kdyby se příběhy o zlatém teleti nevyprávěly a zůstalo jen u všeobecného konstatování, že je to lid hříšný a neposlušný. A král David se snažil svou nevěru zamaskovat až tak, že sáhl k vraždě, aby se to neprovalilo.
Proč tohle všechno Izrael ve svých dějinách nezaretušoval? Nezametl pod koberec, aby se na to zapomnělo? Proč čteme ty konkrétní příběhy, tak podobné těm našim? Právě proto, abychom si uvědomili, že jsme stejní. Abychom se občas zhrozili sami nad sebou (nejen nad druhými) a s úžasem sledovali, že navzdory tomu hřích neznamená konec. Že Hospodin to vidí jinak: cesta kupředu je možná, a to skrze skrze přiznání pravdy, vyznání lítosti a prosbu za odpuštění.
Právě v tom je přece to, co máme „navíc“ i v dnešní společnosti. V čem můžeme a máme být jiní. Nemusíme zatloukat, můžeme si dovolit být pravdiví. Sice se budeme stydět, jizvy jako důsledky našeho jednání nám zůstanou, ale smíme počítat s tím, že právě za hříšníky Spasitel zemřel. A z těch hříšníků já jsem první. Proto není na nás soudit
ty, kdo chybili. Kdo je bez hříchu, hoď první kamenem...

V Bibli je ovšem i jiný verš: Láska přikryje množství hříchů. A my jsme si na přikrývání zvykli. Možná z lásky, možná ze zbabělosti. Jenže k lásce patří pravda. A nepatří k ní strach. Ani strach z odhalení. Se strachem pracuje hřích, nikoliv láska. A láska k bližnímu se projevuje v tom, že stojím na jeho straně, když prosí za odpuštění, protože i já jsem hříšník a potřebuji odpuštění.
A pak smíme oba věřit, že litující hříšníky zahaluje a přikrývá svým milosrdenstvím Boží láska skrze Ježíše Krista. Není právě tohle evangelium, které jsme dlužni dnešnímu světu slovem i skutkem?

Ester Čašková

 

Zpravodaj květen 2014

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat v úterý 13. května od 9:00 hod. ve sboru u Salvátora. Úvodní pobožnost povede Samuel Hejzlar. Téma internetových prezentací a sociálních sití v aktivitách sborů i duchovních otevře odborník v této oblasti Josef Šlerka. Druhou přednášku na téma svátostného prostoru pronese po přestávce Petr Turecký.
* Výletní červnová pastorálka se uskuteční v sobotu 7. června v libčickém sboru. Začne v 10:30 hod. vycházkou po okolí, pokračovat bude obědem a neformálním posezením na farní zahradě a skončí kolem 16:00 hod. po odpolední návštěvě včelařského ústavu. Všichni kazatelé a kazatelky jsou zváni i se svými rodinami!
Ze sborů a seniorátu
* Libeňský presbyter František Hrdlička bude ordinován náměstkem synodního seniora Danielem Ženatým v rámci pravidelných bohoslužeb v libeňském sboru v neděli 11. května od 9:30 hod.
* Podobně bude střešovická presbyterka Jana Plíšková ordinována synodním seniorem Joelem Rumlem na slavnostních bohoslužbách v neděli 11. května od 15:30 hod. ve Střešovicích. Na obě ordinace srdečně zveme!
* Petr Hudec připomíná všem sborům sbírku darů na Jeronýmovu jednotu, která trvá každoročně do konce května. V letošním roce sbíráme mimo jiné pro dva sbory našeho seniorátu: Hořovice (plynové topení v bytě sborového domu) a Radotín (rekonstrukce farního bytu).
* Noc kostelů proběhne v pátek 23. května. Většina křesťanských kostelů a modliteben bude otevřena do pozdních večerních hodin. Pro návštěvníky bude připraven rozmanitý duchovní a kulturní program.

* Synod se bude konat výjimečně ve Vsetíně, a nikoliv v Praze, a to od čtvrtku 29. května do neděle 1. června. Zástupci našeho seniorátu spolupovedou nedělní bohoslužby ve sborech v Hošťálkové a v Huslenkách.
* Chotěbořská rekreace pro seniory proběhne od 14. do 22. června. Do sborů již dorazily podrobnější informace od pořadatelů.
* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Zveme ke společným ekumenickým bohoslužbám do Betlémské kaple od 10:00 hod. (některé sbory dokonce kvůli nim zruší své pravidelné bohoslužby) i na následný bohatý program v centru Prahy až do večera.
Biblická úvaha
"Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život."
(Římanům 5,18)
Křižovatka Spálené a Lazarské, úterý v jedenáct hodin dopoledne: Tramvaje mimo zastávky otevírají všechny dveře a stovky lidí vystupují, aby pokračovali pěšky.

Malá nehoda: odbočující tramvaj se střetla s dodávkou. Malá škoda: pár stovek korun za odřené zrcátko. Řidič tramvaje vysvětluje hloučku přihlížejících, že by mohl jet dál, pokud by na protokolu o nehodě - pozor teď přijde pointa - jeden z účastníků přiznal vinu. To se nestane, a tak se volá policie. Odpověď? Když neteče krev, musíte vyčkat, máme toho moc. Mezitím stojí doprava ve všech třech směrech.
Šel jsem podél nekončící stojící fronty tramvají z Lazarské až na Florenc, a napadla mě souvislost s textem Ř 5,18. Jak málo stačilo - přiznat vinu (koneckonců škoda žádná a pojistka povinná) - a minutové zdržení by nikdo ani nezaznamenal. Nepřiznat se k vině znamenalo zmařit suma sumárum víc než tisíc hodin času svých bližních.
Modlíme se za odpuštění hříchů, slibujeme odpuštění našim viníkům, připomínáme vykupitelskou oběť jednoho za mnohé. Dej nám Pane taky vinu přiznat a někdy taky třeba na sebe vzít i cizí vinu, zvlášť, když by to tolika lidem pomohlo!

Dalibor Titěra

 

Zpravodaj duben 2014

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat v úterý 8. dubna od 9:00 hod. ve sboru u Salvátora. Úvodní biblickou úvahu pronese Martina Lukešová. Téma k zamyšlení i diskusi otevře Radek Vondra, starosta městské části Praha 14: Evangelický sbor a obec. Mikuláš Vymětal nás seznámí s druhou částí své kazatelské inspirace. Shlédneme videozáznam z bohoslužeb vedených Michalem Šourkem.
Ze sborů a seniorátu
* Seniorátní školení varhaníků s Ladislavem Moravetzem proběhne v sobotu 5. dubna od 9:30 hod. ve sboru v Libni. Tématem budou velikonoční a svatodušní písně. Účastníky prosíme, aby se kvůli zajištění obědů přihlásili (pokud tak neučinili již dříve) u seniorátní farářky Romany Čunderlíkové (mob. 608 219 820) .
* Setkání kurátorů se bude konat v sobotu 26. dubna v jarovském sboru. Hlavním tématem setkání bude "Křesťanský leadership vedoucích evangelických sborů". Kurátorky a kurátoři brzy obdrží podrobnější informace od Z. Skuhrové.
* Žádostí o příspěvky ze seniorátního solidárního fondu na 1. pololetí 2014 přijímá seniorátní výbor do pondělí 14. dubna. Přesný postup při podání žádosti je k dohledání na seniorátním webu v sekci Hospodaření.
* Oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí se budou konat v neděli 12. října 2014. Zveme ke společným
ekumenickým bohoslužbám (některé sbory dokonce zruší své pravidelné bohoslužby) do Betlémské kaple od 10:00 hod. i na následný bohatý program v centru Prahy až do večerních hodin.
*Chotěbořská rekreace pro seniory se plánuje na termín od 14. do 22. června. Do sborů brzy dorazí podrobnější informace od pořadatelů Dany Rotkovské, Jaromíra Strádala a Olgy Fikejsové.
Modlitba Jaroslava Šimsy z koncentračního tábora
Pane Ježíši,
přikázal jsi nám: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele – a ještě na kříži jsi nám dal příklad takové modlitby.
Dej nám, prosíme tě pokorně, sílu k tomu, abychom odolali záplavě nenávisti. Bez tvé pomoci si nemůžeme udržet své srdce čisté od hněvu proti nepřátelům a od touhy po pomstě.
A jen na tvé slovo a ve vědomí, že pomsta patří jedině Bohu, se pokoušíme soustředit k modlitbě za ty, kdo nám a našemu národu ublížili. Víme, Pane, že jsou toliko nástrojem tvého neproniknutelného plánu, a že jen z tvého dopuštění se stalo, co se stalo.
Pohni národy, aby znovu toužily po životě pokojném a po spolupráci. Rozptyl ty, kdo chtějí a kdo připravují války a posmívají se slovům tvých proroků, že přijde čas a budou skuty meče v pluhy a oštěpy v srpy.
A nám dej víru, která neláme hůl nad nikým, a lásku, která nekřičí zlobu proti odpůrci, lásku, která nikdy nepřestává.
Prosíme tě tak ve tvém svatém jménu. Amen.

 

(Autorem modlitby je Jaroslav Šimsa, nar. 1900, evangelický novinář a organizátor prvorepublikového křestanského hnutí v Akademické YMCE, spoluzakladatel demokratického protinacistického odboje, 1940 – 1945 vězněn nacisty, zemřel 8. 2. 1945 v Dachau, kde se při ošetřování židovského chlapce nakazil skvrnitým tyfem.)

Zpravodaj březen 2014

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat v úterý 11. března od 9:00 hod. ve sboru u Salvátora. Úvodní biblickou úvahu pronese Martina Lukešová. Téma k zamyšlení i diskusi otevře Jiří Gruber (Kurzy Alfa). Po přestávce nám Mikuláš Vymětal přinese krátkou kazatelskou inspiraci a hosté z komunity v Taizé představí projekt pražského Evropského setkání mladých.
Ze sborů a seniorátu
* Jarní seniorátní konference věnovaná novým sociálním aktivitám seniorátu se uskuteční v sobotu 15. března od 9:30 hod. ve vršovickém sboru. Pozvánky visí na farních nástěnkách a jsou také k dostání ve farních kancelářích.
* Sociální projekty seniorátu, o kterých bude rovněž řeč na této konferenci, nabízí sborům příležitost zapojit se do služby sociálně vyloučeným. Více informací, vč. variabilních symbolů pro případné dary, naleznete na seniorátním webu.
* Seniorátní školení varhaníků s Ladislavem Moravetzem proběhne v sobotu 5. dubna od 9:30 hod. ve sboru v Libni. Pozvánky žádejte v kancelářích sborů. * Představitelům sborů si dovolujeme připomenout povinnost vyplnit online statistické evidenční dotazníky a výkazy hospodaření - více na seniorátním webu.
Biblická úvaha
Instrukce z útočiště
Události na Ukrajině, které začaly majdanskými demonstracemi, pokračovaly zhroucením utužovaného režimu prezidenta Janukovyče a zatím se završily ruskou okupací Krymu, nám znovu připomněly: žijeme ve světě nejistém. Dějiny neskončily, zápasy o svobodu a spravedlnost propletené s mocenskými a hospodářskými zájmy i tlaky pokračují. Tohle je ten svět, v němž abrahamovská víra putuje a Kristova církev následuje svého Pána.
V dobách nejistoty se církvi nabízí hledat útočiště a záštitu. "Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová," předzpěvuje kantor z roty Chóre. O tom je dobré vědět a do takového útočiště se utíkat. Však k tomu máme v životě sborů patřičně rozvětvenou nabídku, bohoslužbami počínaje a různými setkáními nad Písmem nekonče. A když v tom útočišti nasloucháme Písmu řádně, uslyšíme, že útočiště není trvalá schovka. Je to záštita, kryt, kde přečkáš nejhorší, oklepeš se z přívalu zrovna vítězících nepřátel, srovnáš si myšlenky a priority, aby ti nediktoval strach - a pak zase hupky dupky na otevřenou scénu zápasů s otevřeným koncem.
Právě v útočišti slyšíš, Bůh Jákobův i Ježíš Kristus nás vede a posílá do existence nezajištěné. Nejistí nás kalkulačkou zbožného počtářství "má dáti - dal", neučí fíglům věroučným ani manažerským. Jsme posláni na cestu
materielně nevyfutrovanou. Na cestu solidarity s těmi, kteří dnes trpí, my se jim snad postavíme po bok a přitom nic nezaručuje, že oni se té solidaritě pozítří nezpronevěří. Čím víc si na cestě nezajištěných bude církev libovat, tím bude věrohodnější i pro oběti těch neskončených dějin, a možná i pro nějaké ty diváky okolo. Z dějin různých předchozích zápasů přitom víme, že je pak i zajímavější a přitažlivější.
Okupanství a jeho obrazy, zejména televizní, nás usilují přesvědčit, že násilnictví pevně zakořenilo ve vztazích mezi národy - a nedá se s tím nic dělat. Ale v tom útočišti si taky smíme ujasnit, kdo a co má v těch bojích poslední slovo: "Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi." Občas nám tu totiž promítnou takový strategický plán Boha Jákobova a Otce Ježíše Krista, abychom si připomněli, čemu tento Bůh tady na zemi uprostranil. Jaké poměry tu mají vpravdě finální slovo: "Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm."
Tohle je strategie Boha Jákobova - a jí se máme při vší nezajištěnosti vesele a s prostokřesťanskou důvěrou pevně držet.

(s použitím Žalmu 46) T. Trusina

 

Zpravodaj únor 2014

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat v úterý 11. února od 9:00 hod. ve sboru u Salvátora. Úvodní biblickou úvahu pronese Marta Zemánková. Téma k zamyšlení i diskusi otevře Roman Mazur (Misijně otevřený sbor a jeho kruhy). Shlédneme další videozáznam bohoslužeb. Do minibazaru nápadů přispěje Michal Šourek.
Ze sborů a seniorátu
* Jarní seniorátní konference věnovaná novým sociálním aktivitám seniorátu se uskuteční v sobotu 15. března ve vršovickém sboru. Letáčky s podrobnými informacemi očekávejte brzy.
* Sociální projekty seniorátu nabízí sborům příležitost zapojit se do služby sociálně vyloučeným. Více informací, vč. variabilních symbolů pro případné dary, naleznete na seniorátním webu.
* Seniorátní školení varhaníků s Ladislavem Moravetzem proběhne v sobotu 5. dubna od 9:30 hod. ve sboru v Libni .
* Seniorátní výbor upozorňuje na končící mandát některých farářů a některých staršovstev či částí staršovstev. Více informací naleznete na seniorátním webu.
Z církve a ekumény
* V rámci celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě UK se v letním semestru uskuteční kurz Pavla Hoška Návrat posvátna: náboženská témata v současné kultuře a společnosti. Hovořit se bude o eutanazii a podobných žhavých tématech dneška. Kurz začne 28. února ve 14:00 hod. Proběhne sedm přednášek, vždy v pátek odpoledne jednou za 14 dní.
Úvaha
O samofinancování a chudé vdově
Ještě než nastane postní období a začneme se připravovat na letošní Velikonoce, chci se v tomto seniorátním Zpravodaji vyjádřit k tématu, které hýbe našimi sbory a celou církví: k samofinancování církví, ke kterému dojde dříve či později, ať už to s tzv. restitučními náhradami dopadne jakkoli.
Všichni víme, že budeme muset postupně zvyšovat svou obětavost. Snad se shodneme na tom, že obětavost je velice důležitou součástí křesťanského života. Někdo by to vyjádřil tak, že obětavost je znakem naší víry a zároveň nástrojem budování církve. Jiný by dokonce prohlásil, že naše cesta za Kristem se projevuje právě naší obětavostí.
I když se v naší církvi o výši příjmů a darů konkrétních jednotlivců většinou nemluví, znám členy církve, kteří pravidelně platí desátky a jiné, kteří platí dvacátky. Ale také takové, jejichž celoroční příspěvek církvi dělá několik set korun. Opakovaně jsem se setkal s názorem, že na personální fond jsou a hlavně budou schopny vybrat jenom ty sbory, které mají dost lépe situovaných členů, protože ti chudí to prostě „neutáhnou“.
V Markově evangeliu se však dozvídáme o tom, že Boží pohled může být jiný než pohled lidský: Ve 43. verši 12. kapitoly čteme známá slova: „Přivolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni, kteří vhazovali do pokladnice.“
Asi ten příběh známe všichni. V jeruzalémském chrámu byli mnozí bohatí, kteří dávali opravdu mnoho. A byla tam také jedna žena, chudá vdova, která do pokladnice pro dobrovolné dary vhodila jen dvě drobné mince. Tuto ženu Pán Ježíš chválí a poukazuje při tom zvláštní „Boží matematiku“. Z lidského hlediska dala opravdu malinko, ale z Božího hlediska dala víc než ostatní. Dala více, protože za jejím darem byla mnohem hlubší důvěra, věrnost a odevzdanost Bohu než u těch, kterým šlo hlavně o sociální nebo náboženskou povinnost.

A tak se této ženě dostalo jedinečné chvály. Chudá vdova z evangelia je krásným příkladem poctivé štědrosti i vztahu důvěry k Bohu a vděčnosti Bohu. Jemu nejde o kvantitu, ale o kvalitu vztahu. O ten chrám, který má v lidském srdci.

Daniel Heller

 

Zpravodaj leden 2014

 

Pastorální konference
* Pastorálka se bude konat v úterý 14. ledna od 9:00 hod. ve sboru v Libni. Téma k zamyšlení i diskusi otevře Lukáš Targosz z církve Element (sbor Apoštolské církve v Hradci Králové). Shlédneme další videozáznam bohoslužeb, tentokrát z Vršovic vedených Matějem Opočenským. Počínaje únorem se pastorálka přestěhuje k Salvátoru.
Ze sborů a seniorátu
* Evangelický ples Báječnej bál proběhne 10. ledna od 19:00 hod. v Kulturním centru Zahrada, Malenická 1784/2.
* Slavnostní uvedení Martiny Lukešové do funkce seniorátní farářky pro mládež a uvedení do funkce členů nového seniorátního odboru mládeže se uskuteční při večerních bohoslužbách u Martina ve zdi v neděli 12. ledna od 19:30 hod.
* Seniorátní výbor upozorňuje staršovstva sborů na podrobné pokyny k úkolu ohledně samofinancování, které naleznete na odkaze na titulní stránce seniorátního webu: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz
* Seniorátní výbor se obrací na představitele sborů s prosbou, aby zkontrolovali odvody svých celocírkevních sbírek v roce 2013. V případě nesrovnalostí kontaktujte sestru Fučíkovskou z Ústřední církevní kanceláře (224 999 227, fucikovska@e-cirkev.cz).
Z církve a ekumény
* Setkání křesťanských společenství centrální Prahy v rámci Aliančního týdne modliteb se budou konat od pondělí 6. do čtvrtku 9. ledna, vždy od 18:30 hod. (pondělí: ČCE Libeň, úterý: CB Soukenická, středa: CB Koněvova, čtvrtek: CB Smíchov). Další setkání se budou konat v jiných městských oblastech, a také v rámci pozdějšího Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
* Spolek evangelických evangelických kazatelů zve na farářský kurz, který bude probíhat převážně v prostorách Evangelické teologické fakulty od pondělí 27. do pátku 31. ledna. Tématem kurzu je Quo vadis ČCE? Více informací a přihlášku naleznete na webu: http://spek.evangnet.cz
Úvaha
Nový začátek
Nový kalendářní rok,
nový církevní rok,
nový školní rok.

.
Nové oblečení,
nová kniha,
nový recept.

.
Nový den.
Nový život.

.
Máme rádi nové začátky.
Začít znovu, lépe, to pokažené nechat za sebou.
Začít něco nového, to staré nedodělané nechat být.

.
Začátky mají mnoho podob. 
Mohou to být však opravdové začátky?
Vždy si táhneme za sebou své viny, nedodělky, prohry, zklamání.
Vždy jsme nějak zatíženi minulostí.

.
I právě narozené dítě si nese nejen příslib dobrého a čistého,
ale i zátěž své genetické výbavy.

.
Sami za sebe se svých minulých selhání nemůžeme zbavit.
Nelze je beze zbytku odčinit, zakopat, vygumovat.
Jen Bůh je může přikrýt.

.
Hospodine, snímal jsi ze svého lidu nepravosti,
přikrýval jsi všechny jeho hříchy.
(Žalm 85,3)

.
Pane Bože, ty jediný můžeš přikrýt má provinění a umožnit mi tak vykročit znovu, bez ohlížení se zpět.
Prosím, zakryj vše, co jsem zkazila, chci to zkusit znovu a lépe.
S tvojí pomocí se mi to může podařit. Jen s tvojí pomocí.
Děkuji proto za každý nový den, nový rok, nový začátek. Amen.

Zdena Skuhrová

Přílohy