Zpravodaj - ročník 2015

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp 01/15       Zp 02/15       Zp 03/15       Zp 04/15       Zp 05/15       Zp 06/15       Zp 07_08/15       Zp 09/15       Zp 10/15       Zp 11/15       Zp 12/15      


 

poslední aktualizace : 5.12.2015; ZS

 

Zpravodaj prosinec 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 8. prosince od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II. Hostem bude Martin C. Putna, který promluví na téma Porovnání ruské a americké religiozity.

Ze sborů a seniorátu
* Ještě začátkem prosince je možno připojit se k dobročinné akci „Krabice od bot“. Více informací lze najít na webu: www.krabiceodbot.cz
* Ve sborech probíhající adventní seniorátní sbírka je letos určena na pomoc menším sborům při jejich povinných odvodech za zaměstnance do církevního personálního fondu.
* Slavnostní uvedení (staro)nově zvolených členů seniorátního výboru a seniorátního odboru mládeže do jejich funkcí proběhne v rámci večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi v neděli 17. led-na od 19:30 hod. Seniorátní výbor bude v dalších letech pracovat ve složení: Roman Mazur, Zdena Skuhrová (senior a seniorátní kurátorka), Petr Firbas, Daniel Heller, Tomáš Trusina, Tomáš Fendrych (členové), Lenka Ridzoňová, Jan Mašek, Pavel Kalus, Eva Potměšilová (náhradníci).

Mládež
* Mládež srdečně zve na festival amatérských divadelních souborů „Svatí blázni“, který proběhne v nuselském sboru (Žateckých 1169/11) v sobotu 12. prosince od 14:00 hod.
* Tradiční benefiční ples „Báječnej bál“ se uskuteční v pátek 15. ledna od 20:00 hod. v kulturním domě KC Zahrada (Malenická 1784/4, Praha – Chodov).
* Bližší informace naleznete na facebookových stránkách pod názvem „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

Biblická úvaha
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Ježíš jim řekl: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky (…) až na sám konec země.“
(Skutky apoštolů 1,6-8)
Co je největším bohatstvím současné církve? Krásné siluety či interiéry kostelů? Dlouhá tradice otců a matek víry, teologů a svědků minulých generací, míst, kde se konala její práce? Hierarchie pravomocí a úřadů? Dobročinnost, kterou často koná? Její (přinejmenším někteří) vlídní a vzdělaní členové?
Ani žádná konkrétní křesťanská komunita ani církev jako celek nemá nic cennějšího než Ježíšův příběh. Příběh toho, který sestoupil z Božího světla do našeho světa. Příběh toho, který z lásky k nemocným a zoufalým konal divy a znamení. Příběh toho, který v ilustrativních podobenstvích i diskusích s učenými představoval Boha jako nezpochybnitelnou, ale zároveň otevřenou a laskavou autoritu. A především příběh toho, který údělem svého ukřižování a vzkříšení postavil už napořád most mezi Božím a lidským světem.
Prvním z úkolů církve mezi dvěma největšími adventy (= příchody) Božího vlivu do světa, je tedy vždy znovu objevovat a sdílet moc Ježíšova příběhu. Tak, jak ho popisují biblická i pozdější svědectví. Tak, jak do něho vtahují obřady křtu a večeře Páně. Objevovat ono vyprávění pro sebe, ale rovněž pro necírkevní okolí, které nás obklopuje. Ježíšův příběh máme oblékat do takových slov, ilustrací a forem, které budou srozumitelné právě i lidem, kteří jsou naší víře zatím vzdálení. Nic lepšího pro tento svět než toto svědectví přece nemáme.
Mám dobrou naději, že pokud v tomto klíčovém úkolu obstojíme, to ostatní důležité (hezké kostely, síly i prostředky k dobročinnosti…) nám bude v hojné míře přidáno.

Roman Mazur

 

Zpravodaj listopad 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 10. listopadu od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II. Hostem bude David Šorm, farář z Horní Krupé. Tématem pastorálky bude Misie kultury a kulturní misie.

Ze sborů a seniorátu
* Již popáté probíhá akce „Krabice od bot“, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní vhodnými dárky k Vánocům a doručí ji do pondělí 7. prosince 2015 na některé ze sběrných míst. Více informací na www.krabiceodbot.cz
* Písničkář Bohdan Mikolášek představí v kostele U Martina ve zdi ve středu 2. prosince od 19:30 hod. českou premiéru vánoč-ního pořadu „Je tichá noc“ pro pěvecký sbor, varhany a orchestr. Společně s ním účinkují smíšený komorní sbor Pražští Pěvci a Černošická filharmonie.
* Vinohradský sbor srdečně zve na adventní trh a divadlo pro děti. V neděli 6. prosince od 11 do 16 hodin si na Korunní 60 můžete nakoupit drobné dárky a tím podpořit chráněné dílny. Pohádka pro děti začíná v 14:00 hod.
* V některých sborech se začíná rozvíjet aktivita na pomoc uprchlíkům, seniorátní výbor začíná připravovat na začátek roku 2016 sérii setkání s tímto tématem. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte seniorátní kancelář.

Mládež
* Informace naleznete na facebookových stránkách pod názvem „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

Biblická úvaha
Státní svátky
Dbejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. (Exodus 31, 13)
Náš parlament v minulých dnech nečekaně schválil Velký pátek jako další ze státních svátků. A stejně překvapivě byl z lidu slyšet nejprve odmítavý hlas, že o církevní svátky „nestojíme“. A uvážlivější komentátoři spekulují, zda tato změna bude českým církvím k užitku nebo spíše ke škodě. Jak se vlastně na svátky díváme my?
Jediným svátkem ustanoveným v Písmu je sobota, resp. V křesťanském přeznačení neděle. Je to den stvrzující náš vztah s Bohem. Ustanovení Desatera (Ex 20, 9-11) odkazuje na Boží stvořitelské dílo, náš text více zdůrazňuje vztah mezi Bohem a jeho lidem. Slavením soboty se Boží lid má vydělit, je to jeden ze symbolů vyvolení. A když později prvotní církev posunula den odpočinku na neděli, měla při tom na mysli, že Ježíšovo vzkříšení dává tomuto vztahu nový rozměr.
Také při čtení Písma si nemůžeme nevšimnout, že ustavení soboty přichází až v několikáté smlouvě, kterou Bůh uzavřel s člověkem, po několika lidských selháních a při několikátém výběru vyvoleného lidu. Noe nebo Abraham ještě sobotu neznali.
Všechny ostatní svátky, které dnes v církvích slavíme, jsou naší – jakkoliv užitečnou konstrukcí, sloužící k připomenutím a ke chvíli ztišení. O to méně záleží na tom, zda mají „punc“ státem uznaného svátku nebo ne.
Tím se vracíme zpět k volnu na Velký pátek. Od státu je hezké, že se touto formou přibližuje zvyklostem zavedeným převážně v protestantské části Evropy, ale z křesťanského pohledu to moc neznamená: země na jihu Evropy se bez takového volna obejdou, některé spolkové země Německa také. I my bychom asi od státu spíše ocenili větší úctu k nedělím.

Jan Mašek

 

Zpravodaj říjen 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 13. října od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II. Hosty budou David Šorm, farář z Horní Krupé, Pavlína Radová, ředitelka Bratrské školy a Martin Čech, vedoucí sekce církevního školství České bis-kupské konference. Tématem pastorálky budou možnosti sborů a role faráře v oblasti školství a vzdělávání.

Ze sborů a seniorátu
* Nový farář kladenského sboru Leonardo Teca byl do své funkce uveden v neděli 27. září odpoledne.
* Ještě do 9. října mohou staršovstva požádat o příspěvek ze seniorátního solidárního fondu pro 2. pololetí 2015.
* V neděli 11. října si sbor v Dejvicích připomene 50. výročí svého osamostatnění a 90 let trvání evangelizační práce na území sboru.
* Pravidelné setkání kurátorů se uskuteční 17. října od 9:30 hod. ve strašnickém sboru.
* Noví duchovní naší církve budou slavnostně uvedeni do svých funkcí při bohoslužbách v neděli 18. října od 15:00 hod. ve Střešovicích.

* Nový konvent pražského seniorátu se sejde k 1. zasedání v sobotu 7. listopadu. Svolání konventu i průvodní dopis s úkoly pro staršovstva je ve sborech již k dispozici.

Mládež
* V libeňském sboru se 16. - 17. října uskuteční polovíkendovka pro konfirmandy s tématem „Loď, které církev říkáme“.

* Stále je možnost kandidovat do nového SOMu, jehož volba proběhne 18. října od 17:30 hod. v kostele u Martina ve Zdi.
* Více informací naleznete na facebookových stránkách pod heslem „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

Biblická úvaha
Sůl v žižkovském těstě
Chci dnes připomenout osobu známou daleko víc ve světě než u nás na Žižkově. Přemysl Pitter (21. 6. 1895 – 15. 2. 1976) byl protestantsky orientovaný kazatel, sociální pracovník, spisovatel, radikální pacifista.
Se skupinkou spolupracovníků a okruhem přátel a sponzorů vybudoval za hospodářské krize ve dvacátých letech minulého století na Žižkově v Sauerově ulici „Milíčův dům“, kde pracoval s dětmi z celé čtvrti, které by jinak vyrůstaly na ulici. Na tehdejší dobu to byl velmi pokrokový čin.
I za války svým jednáním Přemysl Pitter předešel nejen dobu, ale přesáhl i hranice Žižkova. Pomyslně stojí po boku sira Nicholase Wintona, který zachránil za války životy stovky dětí. I přes přísné zákazy Pitter za války navštěvoval a zásoboval židovské rodiny. Po válce od ministerstev vyžádal několik znárodněných zámků v okolí Prahy a staral se v nich o zubožené židovské děti, které se vracely z koncentračních táborů a nenacházely své blízké, německé bezprizorní děti při odsunu i české sirotky. Mnohým z nich zachránil život a otevřel novou poválečnou cestu odpuštění. Dodnes vzpomínají ti, co prošli Pitterovými domovy, jak tato zkušenost zásadně formovala jejich další život.
Když si vzpomenu na Pitterovy aktivity, napadá mne, že by dnes jednal stejně soucitně. Najal by několik autobusů, svážel běžence a pomáhal jim na další cestě. A nejspíše by byl - jako už poněkolikáté - nepochopen či spíše i odsuzován.
Nenávisti a nedůvěry máme kolem sebe vždy dost. Naproti nim milosrdenství, láska a odpuštění jsou hodnotami, které otevírají nadějnou budoucnost. Věřím, že je to právě tichý hlas, kterým křesťanské církve mohou sloužit světu k dobrému. Přemysl Pitter je svědkem, který ukazoval světu k milujícímu Bohu nejen slovy, ale také svými činy.

Pavel Kalus

 

Zpravodaj září 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 8. září od 9:00 hod. ve sboru Žižkov II (Čajkovského 1639/10). Hosty k prvnímu tématu Sociální problematika 4x jinak budou Ivana Čonková a Petr Porada.
Ze sborů a seniorátu
* Seniorátní den se bude konat v neděli 13. září ve sboru v Dobříši. Hlavními body bohatého programu jsou rodinné bohoslužby s Matějem Opočenským od 10:00 hod. a přednáška Věry Pokorné na téma Vývoj sebereflexe u dětí od 14:00 hod.

* Jsme srdečně zváni na konferenci Čím je nám dnes Přemysl Pitter, která se bude konat 12. září od 9:30 hod. v zasedací místnosti areálu Akademie věd (Na Florenci 3).
* V neděli 11. října si sbor v Dejvicích připomene 50. výročí svého osamostatnění a 90 let trvání evangelizační práce na území sboru. Slavnostní bohoslužby začínají v 9:30 hod., odpolední program v 14:30 hod.

* Nový konvent pražského seniorátu se sejde k 1. zasedání v sobotu 7. listopadu. Staršovstva musí zvolit poslance (podle §23 Církevního zřízení a čl. 27-29 Řádu o správě církve). Konvent bude volit nové předsednictvo a téměř celý seniorátní výbor a jeho náhradníky. Prosíme, abyste věnovali přípravě těchto voleb a výběru vhodných kandidátů pozornost.
Mládež

* Od 2. do 4. října se koná Sjezd nejen evangelické mládeže v Litoměřicích: http://www.sjezd.mladez.evangnet.cz/ Pražský odbor mládeže zorganizuje společný odjezd do Litoměřic, o čemž naleznete informace na našich facebookových stránkách „Mládež pražského seniorátu ČCE“.
Biblická úvaha
„[Kristus hovorí:] Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)
Ježišove slová zasadené do kontextu podobenstva o poslednom súde inšpiratívnym spôsobom osvetľujú i našu situáciu a aktuálne dianie v spoločnosti. Stručne sa pozrime na tri aspekty citovaného verša, ktoré podrývajú naše zaužívané představy o realite – konkrétne vo vzťahu k rodine, hierarchii a výhodnom konaní.
Po prvé, Ježiš hovorí o „bratoch“ – a my smieme dodať i sestrách – a tým rozširuje chápanie toho, čo máme na mysli pod pojmom rodina. Tu už viac nejde len o biologické danosti, o pokrvnú príbuznosť, o rodovú spriaznenosť. Toto je jeden z osobitných dôrazov, ktorý kresťania môžu priniesť do diskusie o tom, kto má údajne právo považovať Európu za svoj domov.
Po druhé, ďalším podnetným výrazom daného biblického verša je prídavné meno „najmenší“. V chápaní bežnom aj v našej spoločnosti to znamená najmenej významní či bezvýznamní, prehliadaní, odsúvaní na okraj... Ježiš i tu pôsobí „podvratne“ – spochybňuje, ba priamo ruší zaužívané hierarchické modely jeho doby ako pán – otrok, bohatý – chudobný, muž – žena. Či aj my skôr nehľadíme na tituly, bankové kontá alebo nablýskané karosérie než na to, čo je vôľa Otca v nebesiach?
Po tretie, Ježiš týmito svojimi slovami rozbíja vzorec konania do ut des – „dávam, aby si dal“, to znamená: za svoje konanie očakávam niečo späť, najlepšie niečo, čo je pre mňa atraktívne a čo sa mi vyplatí. Ak máme konať niečo v prospech tých „najmenších“, len ťažko môžeme očakávať bezprostrednú a lákavú odmenu. Skôr naopak.
Kiež aj my máme odvahu postaviť sa po boku Ježišových blahoslavených.

Pavol Bargár

 

Zpravodaj prázdniny 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se v prvním pololetí školního roku 2015/2016 budou konat ve sboru Žižkov II v obvyklých termínech (druhé úterý v měsíci). Program připravuje dvojice farářů Maroš Klačko a Jakub Malý.
Ze sborů a seniorátu
* Již jen hodiny zbývají do velkých husovských slavností 5. – 6. července. Podrobný program je k nahlédnutí např. zde: http://www.hus-fest.eu
* Zveme vás na Seniorátní den, který se bude konat v neděli 13. září ve sboru v Dobříši. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
* Na seniorátním webu (odkaz v hlavičce dole) byla zřízena nová sekce „Videoprezentace seniorátu“. Jsou v ní ke zhléd-nutí krátké medailónky někte-rých sborů či aktivit seniorátu tak, jak byly připraveny pro zasedání synodu v roce 2015.
Mládež
* Druhý víkend v listopadu (13. - 15. 11.) proběhnou Seniorátní dny mládeže v Soběhrdech. Jste srdečně zváni. Na podzim proběhne také volba nového seniorátního odboru pro mládež. Rádi přivítáme nové tváře, které by chtěly do SOMu kandidovat.
Biblická úvaha
Nedovedu srovnávat, co je krásné a co ještě krásnější, jako Petr Hutka v písničce („Krásný je vzduch, krásnější je moře..“). Myslím, že krásné je všecko, na co se těšíme. A na začátku prázdnin je to právě ten letní vzduch, hory, posečené louky i vonící lesní paseky. A také melouny a borůvky, cachtání v potoce nebo podvečer u táboráku. Možná i modrý mořský obzor se spoustou slunce a cizokrajná barevná tržiště, nezvyklé stavby a jiná kultura. To všechno je dobrý důvod k vděčnosti. Připomíná nám to Boží dobrotu. Pán Bůh nám tenhle krásný svět dal, aby se nám v něm dobře žilo. A nám se žije dobře. Jen za to někdy zapomínáme děkovat. A to je chyba, protože s vděčností souvisí vědomí, že na to nemáme právo, ale že je to všecko nezasloužený dar. A dary dostáváme proto, abychom je sdíleli s druhými.
K tomu, co dostáváme a máme sdílet, patří čas. Proto je koncem června na místě vděčnost rodičům a učitelům, vychovatelům, vedoucím skauta i všech možných kroužků a družin, a také učitelům náboženství a nedělní školy. Prostě všem, kdo se dětem celý rok věnují, připravují pro ně zajímavý program, aby se něco naučily, dozvěděly, aby jejich čas nebyl prázdný. Aby poznaly samy sebe, dospěly k sebekázni a povznesly se k Bohu (jak říkal Komenský). K tomu potřebují nás dospělé, náš čas a naše věrohodné příklady a svědectví. Kolik hodin času proseděly maminky se svými dětmi nad domácími úkoly nebo u piana! Kolik času stálo vymýšlení programu na letní tábor nebo na rodinnou neděli!
Když dar času sdílíme s druhými a žijeme ho pro druhé, má smysl. Není „zabitý“. A tak k těm krásným věcem, za které máme děkovat, patří určitě i „usměvavé tváře“ našich dětí a všech, kterým jsme dali něco za sebe a svého času.
Možná je trochu odvážné spojovat prázdniny s výhledem na Boží království. Ale myslím, že každá krásně, radostně a vděčně prožitá chvíle je ochutnávkou toho, co nás v plnosti teprve čeká. Každé dobro, přijaté od Pána Boha, je povzbuzením, abychom na cestě k cíli neztratili naději. Takovým dobrým darem je i čas odpočinku sedmého dne a věřím, že i čas prázdnin.

Ester Čašková

 

Zpravodaj červen 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference bude výjezdní do Čími ve dnech 8.-9. června. V pondělí večer budehostem Petr Haška a promluví o Diakonii. V úterý mezi nás přijede synodní senior Joel Ruml. V pondělí se začíná v 19 hod a v úterý od 9. hod.
Ze sborů a seniorátu
* Zveme vás na Seniorátní den, který se bude konat v neděli 13. září ve sboru v Dobříši. Je připraven bohatý program pro děti a dospělé. Odpolední přednášku bude mít doc. PhDr. Věra Pokorná na téma: Vývoj sebereflexe u dětí.
*Informace z Jeronýmovy jednoty, stavebního fondu církve: Novým seniorátním předsedou se stal po odcházejícím P. Hudcovi, kterému jsme za jeho vytrvalou práci velmi vděčni, farář Pavel Kalus.
Sbírka darů probíhá do 31. května, pak prosíme sbory o rychlé nahlášení její výše O. Polákové (olga.polakova@centrum.cz).
Sbírku následně odešlete v řádu dnů na účet seniorátu. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty proběhne 18. června od 18:00 hod. ve sboru Žižkov I. Podrobné informace jsou na seniorátním webu (např. jména vašich poslanců) ve větvi „Jeronýmova jednota“.
*55. konvent pražského seniorátu se sejde k 1. zasedání v sobotu 7. listopadu 2015. Staršovstvům připomínáme, že musí zvolit poslance (CZ § 23 + ŘSC čl. 27 -29). Konvent bude volit nové předsednictvo.

Dále proběhne volba seniora, seniorátního kurátora, 1. náměstka seniora, obou náměstků seniorátního kurátora a příslušných náhradníků. Prosíme, věnujte přípravě těchto voleb a výběru vhodných kandidátů pozornost.
Mládež
*V pátek 29.5. proběhla v kostele u Martina ve Zdi Noc kostelů, s jejíž organizací pomáhali SOM a pražská mládež. 
*Jste srdečně zváni na Buřttek, který se bude konat 13. 6. v Uhříněvsi na faře. Jde o akci, při které budete mít možnost jít na společný výlet a poté si posedět s přáteli u ohně, seznámit s novými lidmi a zazpívat si.

* Stále se hledají dobrovolníci na Husovské slavnosti. Zájemci se mohou kontaktovat na: (lenka.jurenova@gmail.com) Dobrovolníci dostanou krásné tričko a pozvánku na raut.

*Na podzim se budou konat Seniorátní dny mládeže, kde se bude volit nový SOM. Rádi přivítáme nové tváře, které by
chtěli do SOMu kandidovat.

* Více informací o našich akcích naleznete na našich facebookových stránkách pod heslem „Mládež pražského seniorátu ČCE“.
Biblická úvaha
Kostelní noc, vydařená moc.
„Jak to, že je ještě světlo?“ Pravil klouček. „Říkali jste, že dnes jdeme na noc do kostela“. Drobné zklamání. Ale ostatní vycházeli z libčického kostela dobře naladění a obohacení.. V uších jim kromě krásné hudby ještě doznívala slova Zdeňka Susy o tom muži, jehož reliéf a citát je nad našimi chrámovými dveřmi. Dovolím si ocitovat něco o deformacích Husovy památky. „Prezidentské pojetí: To má na očích každý, kdo se na Pražském hradě podívá na prezidentskou standartu s údajným Husovým heslem „Pravda vítězí“. Není to Husovo heslo. Hus tvrdil, že „pravda Páně vítězí“, a držel se toho až do smrti. Když se vypustilo slovo „Páně“, aby neuráželo české bezvěrce, heslo ztratilo smysl. Zvláště dnes v postmoderní době, kdy každý má právo na „svou pravdu“.

Tak držme palce té pravdě Páně, v kostele i venku, v noci i ve dne.

Dalibor Titěra.

 

Zpravodaj květen 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne v úterý 12. května od 9:00 hod. na Smíchově. Dalším v řadě fakultních hostů bude Tabita Landová s tématem: Kam má kráčet liturgie ČCE – udržuje liturgickou svobodu křesťana? Pravidelná červnová výjezdní pastorálka se chystá do Čími ve dnech 8. - 9. června.
Ze sborů a seniorátu
* Sbor v Libčicích nad Vltavou zve na 7. ročník sborového festivalu Otevřená zahrada, který se bude konat v sobotu 16. května od 10:00 hod.
* Sbor ve Střešovicích zve v pondělí 18. května od 19.30 hod na komponované pásmo o Janu Husovi s Janem Potměšilem a Oldřichem Křížem a v úterý 26. května od 19:00 hod. na promítání filmu z Jednoho světa o válce v Sýrii: Chicagogirl.
* Červnová rekreace seniorů v Chotěboři proběhne letos ve dnech 13. - 21. června pod vedením žižkovského faráře M. Strádala a jeho spolupracovníků s tématem „Quo vadis?“. Pozvánka s podrobnějšími informacemi je k dispozici ve sborech.
* Informace z Jeronýmovy jednoty, stavebního fondu církve: Novým seniorátním předsedou se stal po odcházejícím P. Hudcovi, kterému jsme za jeho vytrvalou práci velmi vděčni, farář Pavel Kalus.

Pro žádosti o příspěvky je stanoven termín odevzdání 30. duben, obratem je tedy zašlete elektronicky na adresu pavel.kalus@evangnet.cz, následně i v papírové podobě.

Sbírka darů probíhá do 31. května, pak prosíme sbory o rychlé nahlášení její výše spolu s výnosem Hlavního daru lásky Olze Polákové (olga.pola-kova@centrum.cz). Sbírku následně odešlete v řádu dnů na účet seniorátu. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty proběhne 18. června od 18:00 hod. ve sboru Žižkov I. Podrobné informace (např. jména poslanců) jsou na seniorátním webu ve větvi „Jeronýmova jednota“.
Mládež
* Pražská mládež pořádala ve dnech 24. – 26. 4. Seniorátní dny mládeže v Krabčicích u Roudnice nad Labem. Téma-tem celého víkendu bylo „Nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti.“ (Ex 23,3). Sešlo se nás 25 mládežníků a společně jsme prožili krásný víkend.
* Jste srdečně zváni na Buřttek, který se bude konat 13. 6. v Uhříněvsi na faře. Jde o akci, při které budete mít možnost jít na společný výlet a poté si posedět s přáteli u ohně, seznámit s novými lidmi a zazpívat si.
* Více informací o našich akcích naleznete na našich face-bookových stránkách pod heslem „Mládež pražského se-niorátu ČCE“.
Biblická úvaha
Na okraj posledního kázání
Obraz pastýře a stáda sebou nese úskalí - totiž že ovce samy veškerou odpovědnost za svou víru přehodí na pastýře: Ty voď na pastviny co nejzelenější, urči, kudy vedou stezky spravedlnosti, chraň před vlkem...
Takto pokleslému výkladu ovšem brání už evangelista. Petr přijímá pastýřské pověření v rámci rozhovoru, jenž začíná otázkou po osobním ručení každého z nás: Miluješ mne? Kdo se sám pase na životodárné zeleni příběhů Dobrého pastýře, pak bohatství této pastvy sdílí právě skrze pastýřskou starost o druhé. I každému z nás je svěřen úkol v pravou chvíli a pravý čas pastýřsky se podělit s potřebným bližním - zastat se ovcí zaháněných, sklánět se k ztraceným a bitým.
Nevíte, proč se mi přitom minulý týden vracel obraz ovcí vyhublých, jež ty vyžrané nechtějí pustit mezi sebe?

Tomáš Trusina, 30. dubna

 

Zpravodaj duben 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference pro-běhne v úterý 14. dubna od 9:00 hod na Smíchově. Dalším v řadě fakultních hostů bude systematický teolog Jan Štefan, který bude kázat na text J 21, 1-14 a pak pohovoří na téma: K čemu potřebuje evangelický farář dogmatiku?
Ze sborů a seniorátu
* V neděli 12. dubna při dopoledních bohoslužbách bude ve sboru v Kladně ordinován presbyter Zdeněk Turek. Ordinační slavnost začne v 9 hod.
* Tradiční setkání kurátorů pražského seniorátu proběhne v sobotu 25. dubna ve sboru u Salvátora od 9:30. Hostem bude celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.
* Všechny zájemce srdečně zveme k druhému otevřenému rozhovoru o přechodu na samofinancování, který proběhne v úterý 5. května od 18:00 hod ve sboru v Libni.
Mládež
* V neděli 29. března byl uveden do funkce seniorátního faráře a seniorátního faráře pro mládež farář Jakub Malý.
* Seniorátní dny mládeže se budou konat v Krabčicích 24.-26. 4. Téma je: „Nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti.“ Více informací na facebookových stránkách pod heslem: Mládež pražského seniorátu ČCE.

Z církve
*9.-12.4. se bude konat Mezinárodní konference k 600.výročí Mistra Jana Husa v Praze. Při příležitosti významných reformačních výročí ve druhé dekádě 21.století se několik sborů našeho seniorátu připojilo k mezinárodnímu projektu TRIPOLIS. Ve třech městech – Praha, Marburk, Curych - proběhnou společné konference, vystoupení pěveckých sborů, návštěvy skupin mládeže, zástupců jednotlivých sborů a další aktivity, zaměřené k reformačnímu dědictví. První společnou akcí bude návštěva zástupců sborů obou měst na konferenci ve dnech 9.-12.4. v Praze.
11.-14.6. se uskuteční koordinační schůzka zástupců jednotlivých měst v Marburku, na které připravíme plán dalších společných projektů. O všech vás budeme včas informovat.
Biblická úvaha
„Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Řím. 6,3-4)
Mluvit dnes o Ježíšově vzkříšení je nesmírně obtížené. Pokroky vědy, techniky i medicíny nás vedou k tomu, že už se téměř ničemu novému nedivíme. Většinou jsme zaujati přítomností do té míry, že máme velkou nedůvěru k podivným zprávám z minulosti, jako jsou ty z Bible. A budoucností se často raději ani nechceme zabývat. Naše západní kultura se už dlouho snaží, aby v mysli současného člověka byla myšlenka na jeho vlastní smrt co nejvíce potlačena, ne-li popřena. Ale pohled Velikonoc na smrt a na vzkříšení není zdaleka jenom pohledem na pozemský a případný posmrtný život člověka. Je to mnohem více pohled na lidský hřích a na Boží odpuštění, na vztah člověka s Bohem. Tak to odedávna pojímala křesťanská liturgie, když spojovala Velikonoční noc mnohem více se křtem člověka, než s jeho smrtí a s věčným životem. A pro nás je to i důležité upozornění, abychom chápali význam Ježíšova činu spásy jako něco, co se týká člověka především tady a teď. Kristova velikonoční oběť má tak velký význam a vliv, že ho nezruší ani smrt. Přesahuje čas a sahá do věčnosti. Jsme schopni uvěřit a prožít, že jsme teď s Kristem vzkříšeni? Že s ním vstupujeme do nového vztahu k Bohu? Že jsme odpuštěním vyproštěni z moci hříchu? Že žijeme z Ducha Božího? Když člověk přijímá nový život darovaný Bohem, otevírá se mu pohled do hloubky tajemství vzkříšení.

Velikonočními myšlenkami Aleše Opatrného inspirovaný Daniel Heller

 

Zpravodaj březen 2015

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 10. března od 9:00 hod. ve sboru na Smíchově. Fakultní host Pavel Keřkovský promluví na téma: Ztratily Zásady ČCE aktuálnost pro dnešní církev? Součástí pastorální konference bude i povinné školení BOZP.

Ze sborů a seniorátu

* Jarní seniorátní konference se uskuteční v sobotu 21. března ve sboru Praha-Braník od 9:30 hod. Prof. Jana Nechutová pohovoří na téma: Mistr Jan Hus a jeho význam pro naši dobu.

*Seniorátní školení varhaníků s celocírkevním kantorem Lad. Moravetzem proběhne v sobotu 28. března ve sboru Praha -Strašnice od 9.30 hod.

* Upozorňujeme, že na seniorátním webu jsou pokyny pro odevzdání výkazů hospodaření a evidenčních listů.

* Sborová výroční shromáždění by měla proběhnout ve sborech do 31. března. Prosíme, abyste zápisy odevzdali do seniorátání kanceláře do konce dubna.

 

Z církve

* Hodonínský sbor nabízí malou sbírku kázání svého faráře Jindřicha Slabého. Sbírku, která stojí 30 Kč, lze objednat na adrese:

pauluspavlos@gmail.com

Z mládeže

* Pražská mládež pořádala 16. ledna ples Báječnej bál. Sbírka, která vzešla z prodeje vstupenek a lístků do tomboly, činila 10 398 Kč byla určena na AZYLOVÝ DŮM, který je řízen Střediskem celostátních programů a služeb Diakonie ČCE.

* Ve sboru na Jižním městě pražská mládež pořádala 14. února turnaj v karetní hře s názvem Vítězný únor.

* Opět chystáme pro mládežníky ping-pongový turnaj! Sejdeme se 21. března ve 14:00 v Billiard clubu Harlequin. Všichni jste srdečně zváni. Více informací o našich akcích naleznete na našich facebookových stránkách pod heslem „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

 

Výzva k podpoře Mikuláše Vymětala

Vážení bratři a sestry, se znepokojením sledujeme vzrůstající strach, nedůvěru a netoleranci, jež část české společnosti a českých médií zaujímá vůči některým menšinám, ať už náboženským, etnickým nebo sociálním. Věříme, že tento postoj je v rozporu s učením evangelia, které od strachu osvobozuje a do soužití mezi lidmi přináší lásku a mír. Máme za to, že svědčit o této svobodě a být zvěstovateli pokoje patří mezi podstatné úkoly křesťanských církví, a to i mimo zdi kostelů a modliteben.

Z tohoto důvodu podporujeme aktivity seniorátního faráře pro menšiny směřující k pokojnému dialogu, proti nenávisti a strachu. Ceníme si zejména jeho snahy pořádat bohoslužebná shromáždění tam, kde jsou svolávány demonstrace, které mají za cíl vyprovokovat xenofobii, rasismus a nenávist. Vážíme si jeho úsilí o pastýřské působení mezi menšinami, stejně jako jeho pokusů o dialog a smírné soužití mezi vyznavači abrahámovských náboženství. Považujeme za nutné vyjádřit svoji podporu zejména ve chvíli, kdy je stále více vystavován – zejména na sociálních sítích – nevybíravým útokům a hrozbám.

Vyzýváme staršovstva i členy sborů Pražského seniorátu, aby se k této naší podpoře připojili a faráře pro menšiny, bratra Mikuláše Vymětala podpořili třeba osobním dopisem nebo mailem.

Za staršovstvo vinohradského sboru Ester Čašková, farářka

SV se k tomuto prohlášení připojuje.

 

Zpravodaj únor 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne v úterý 10. února od 9:00 hod. ve sboru na Smíchově. Dalším v řadě fakultních hostů bude Jindřich Halama, který promluví na téma: Teologie Českých bratří – co z ní je nosné pro současnost? Bude pokračovat rozhovor o blížících se volbách do seniorátního výboru.
Ze sborů a seniorátu
* Seniorátní výbor si dovoluje připomenout, že je potřeba vyplnit a odeslat výkazy hospodaření a evidence za rok 2014. Co se týče výkazu, je potřeba použít aktualizovanou verzi z lednové sborové zásilky. Statistické evidence jsou už přístupné na evangnet.cz. Podrobnější pokyny jsou k nalezení na seniorátním webu v sekci Hospodaření.
* Připravuje se jarní seniorátní konference s husovským tématem a seniorátní školení varhaníků s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem. Termíny a místa konání jsou v jednání.
Ze společnosti
* „Uvědomujeme si, že hlavním cílem teroristických činů je rozdělit společnost a vyprovokovat jednotlivé skupiny ke vzájemnému nepřátelství a strachu. Jedná se o zřejmou snahu polarizovat evropské společnosti a postavit muslimy proti židům, křesťanům i sekulárním občanům. Vyzýváme všechny, kdo se podílejí na utváření veřejného mínění, aby nakládali s informacemi odpovědně a vyhýbali se zjednodušujícím soudům, vedoucím k polarizaci společnosti. K ní přispívá i takové uplatňování svobody projevu, které pohrdá hodnotami druhých lidí. Takovou polarizaci si bezpochyby přejí právě extremisté na všech stranách.“
(z prohlášení iniciativy Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů)

Biblická úvaha
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn... A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Marek 1,9.11)
Ježíš z Nazaretu začne brzy ve jménu Nejvyššího kázat, uzdravovat, provádět exorcismy. Jako jedinečný Boží posel se tak od ostatních vydělí. Ještě předtím se ovšem zařadí do fronty těch, kteří u Jordánu čekají na Janův křest. Ukáže tak, jak solidární je se všemi ostatními, i když třeba hledají Hospodinovy cesty oproti němu poněkud kulhavě. Slovy jednoho teologa: „Lidé se u Jana křtí proto, že Bůh už stojí se svými andělskými vojsky někde za humny. Ale kdyby se pořádně rozhlédli, zjistili by, že Bůh je s nimi už v té vodě.“
Slova, která pak slyší Ježíš a zřejmě i několik nejbližších, stejně jako sestupující holubice jsou pak nebeským štemplem: Tebe jsem si vyvolil a doprovodím tě svou mocí. Ty jsi můj milovaný Syn! Bude to právě Ježíš, který bude všechny lidi učit, že jsou syny a dcerami Božími. Že Hospodin vůči nim není netečný nebo lhostejný, že chce být jejich laskavým životním průvodcem. Ježíšovo synovství je ovšem ještě jiného druhu.
Není divu, že když třetího dne po Ježíšově jeruzalémské smrti dojde k jeho zmrtvýchvstání a následně se jeho příznivci rozejdou do celého světa, aby tento přepodivný, ale přece skutečný příběh vyprávěli, budou o Ježíšovi velmi často hovořit právě takto: Byl to Boží Syn. S velkým es. Proto je na něho největší spolehnutí, když potřebujeme poznat, jaký je ve skutečnosti onen jinak neviditelný a tajemný Bůh, laskavý a trpělivý otec nás všech.

Roman Mazur

 

Zpravodaj leden 2015

 

Pastorální konference
* Pastorální konference proběhne v úterý 13. ledna od 9:00 hod. v nuselském sboru. Dalším v řadě fakultních hostů bude historik Peter Morée, který promluví na téma: Kritický pohled: čeho by se ČCE měla vyvarovat?
Ze sborů a seniorátu
* S vděčností za naplněný život jsme se v sobotu 3. ledna v salvátorském kostele rozloučili s br. Jaro Křivohlavým, psychologem a dlouholetým činovníkem naší církve.
* Prosíme sbory, aby věnovaly svou zvýšenou pozornost dopisu ses. Aleny Fendrychové, vedoucí služby práce s migranty Diakonie ČCE.
* Všechny zájemce srdečně zveme k otevřenému rozhovoru o přechodu na samofinancování, který proběhne v sobotu 31. ledna od 9:30 hod. ve střešovickém sboru. Podrobnější program brzy dorazí do farních kanceláří.
Mládež
* V sobotu 13. prosince se odehrál další ročník tradičního festivalu mládežnických amatérských divadel Svatí blázni. V průběhu odpoledne jsme viděli divadlo mládeže ze Strašnic, novou generaci souboru T.E.S.C.O. z Rokycan, vystou-pení divadla Old Stars a Teritorijálního tyjátru.
* Tradiční benefiční ples Báječnej Bál, který pro všechny generace každoročně pořádá pražský odbor mládeže, se letos uskuteční 16. ledna od 19:00 v Kulturním centru Zahrada a nese název „Jazzová dvacátá“. Lístky jsou již nyní k dostání v předprodeji za 170 Kč u členů odboru mládeže nebo v knihkupectvích Kalich a Brána. Na místě budou za 199 Kč.
Z církve
* Tradiční farářský kurz, který připravuje Spolek evangelických kazatelů (spek. evangnet.cz), se uskuteční od 26. ledna do 30. ledna 2015.
Biblická úvaha
"Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista." (Filemonovi 6)
Pavel je ve vězení. Je u něho otrok Onezimos, který se jeho vlivem stal křesťanem. Svému pánu Filemonovi způsobil Onezimos jakousi škodu. Pavel teď posílá Onezima zpět. Prosí, aby ho Filemon přijal ne už jako otroka, ale jako bratra v Kristu. Nebude to už člověk s nálepkou otroka, ale bude to tvůj bratr. Já i ty můžeme něco dobrého učinit pro Krista. To je povzbuzující slovo. Není to tak, že bychom nemohli vůbec nic. Evangelium a jeho milosrdná spravedlnost nejsou v našem světě bezmocné. Ani my nejsme bezmocní, to by byla jenom výmluva.
Celé římské právo má teď Filemon na své straně. Může si se svým otrokem udělat, co chce. Společnost, ve které žije, nějak funguje. Více či méně spravedlivě. Také naše společnost nějak funguje. A je důležité, zda v ní nějaké právo platí, či ne. Když Pavel Filemonovi slibuje, že škodu, kterou mu způsobil Onezimos, nahradí, jedná v souladu s tehdejším právem.
Ale teď do toho vstupuje ještě něco navíc. Něco, co do našeho světa patří, ale nějak jsme k tomu ztratili klíč. Spra-vedlnost, na kterou budou vždycky všechny paragrafy krátké. Milosrdná spravedlnost, která vždycky přichází tak trochu jako dar z nebes. Spravedlnost, která vnáší do každé společnosti, i té naší, svůj vlastní kritický hlas, kterého je stále tolik třeba. Nevím, co všechno může tato milosrdná spravedlnost, ke které ukazuje evangelium, i v naší společnosti změnit, ale stále se mi zdá, že mnohem víc, než si myslíme. Ty i já můžeme něco dobrého učinit pro Krista. Ty i já můžeme nejenom v církvi učinit pro druhého něco víc, než je obvyklé. Jen se rozhlédněme kolem sebe. Je to dobrý duchovní úkol a program i do nového roku, který je před námi.

Petr Firbas

 

Přílohy