Zpravodaj - ročník 2016

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp 01/16       Zp 02/16       Zp 03/16       Zp 04/16       Zp 05/16       Zp 06/16       Zp 07-08/16       Zp 10/16       Zp 09/16       Zp 11/16       Zp 12/16      


poslední aktualizace : 10.12.2016; ZS

Zpravodaj prosinec 2016

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v kobyliském sboru v úterý 13. prosince od 9:00 hod. Na programu bude kaza-telská dílna a přednáška Ivany Noble o roli farářek v církvi.

Ze sborů a seniorátu

* V rámci grantového systému naší církve vydává seniorátní výbor Pražského seniorátu výzvu k podávání žádostí o granty na podporu mikroprojektů pro rok 2017. Výzva a formulář žádosti byly rozeslány do sborů a jsou spolu s pravidly grantové soutěže vystaveny na webu Pražského seniorátu (v sekci "Hospodaření"). Případné dotazy směřujte na adresu grantové komise (mikroprojekty-ps@seznam.cz).

* Probíhající seniorátní adventní sbírka je letos rozhodnutím konventu určena na podporu menších sborů seniorátu prostřednictvím seniorátního solidárního fondu a na podporu práce seniorátních farářů.

* Tříletý teologický kurz pro laiky „Základy evangelické teologie“ začne v lednu. V případě zájmu se hlaste na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz

Mládež

* V sobotu 10. prosince proběhne v divadle Mana festival amatérských divadel "Svatí blázni". Těšit se můžete nejen na divadla, ale i na koncert a možnost podílet se na projektu Amnesty International. Začátek ve 12:00 hod. Vstupné dobrovolné (doporučená výše příspěvku je 70 Kč). Více na nových stránkách:

www.prazska-mladez.evangnet.cz

* Evangelická vysoká škola v Drážďanech nabízí zájemcům bakalářské a magisterské studium v sociálních oborech. Přihlášky lze podat do 15. ledna. Informační leták si lze vyžádat v seniorátní kanceláři.

K zamyšlení

Immanuel

Ještě před první adventní nedělí kdosi položil na stůl v ředitelně základní školy věnec. Kolegyně, která se kvůli čemusi zastavila u ředitelky, se podivila nad jeho nedokonalostí - byl totiž bez svíček. Minulý týden se na chodbě objevila krásná jedlička. Děti ji moc hezky ozdobily. Proč tak brzo? Prý abychom si stromečku užili, když ve škole o vánocích nikdo nebude. V pondělí malé děti postrašil Mikuláš s čertem. Zato ty velké pobavil. Bylo slyšet například: „To si ten Pavel (kolega coby čert) nemůže vzít aspoň jiné boty?“ Ještě nějaké to divadlo, v hudebce pár koled, pak vyvést děti na vánoční trhy a bude. Vánoce: splněno.

Pravděpodobně to v nějaké obměně znáte ze svého okolí všichni. Mluví se o vánoční atmosféře a pohodě, také o rodině a obdarovávání navzájem. Proč ne?

Ale proč ano? Vybavují se mi slova jedné písně ze zpěvníku Svítá: „kočár bez koní, …svatba bez vína, …zvony nezvoní…“ Něco tomu prostě chybí. A dokonce to podstatné.

Mám ráda adventní věnec, stromeček, koledy, vůni vánočního cukroví a všechno, co k vánocům patří. Ale ze všeho nejradši mám vyprávění o narození Páně. Vždycky se těším a raduji z opětovného připomenutí té dobré zprávy, že nejsme na život tady na světě sami. Že je tu S NÁMI BŮH (Immánú-él), který dobře ví, jaké to je.

Přeji nám všem, abychom si letošních vánočních svátků užili tak, jak to máme v kruhu svých blízkých a přátel rádi. A kéž to všechno je neseno oním podstatným – radostí z evangelia. Věřím, že něco z takto prožívané radosti obohatí i ty, kterým vánoce ještě nerezonují s boží láskou, vstoupivší do našich životů v narozeném betlémském dítěti.

Eva Potměšilová


Zpravodaj listopad 2016

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začne 8. listopadu v 9:00 hod. ve sboru na Jižním Městě. Kázání pronese Petr Turecký. Druhý program připraví Michal Šourek: Dogmatika hrou.

Ze sborů a seniorátu

* Na benefičním koncertu ve prospěch Milíčovy kaple vystoupí ve čtvrtek 3. listopadu od 19:00 hod. v kostele u Martina ve zdi evangelický pěvecký sbor De profundis.

* Konvent (seniorátní shromáždění zástupců sborů) proběhne 12. listopadu v dejvickém sboru.

* Žádosti o příspěvek ze seniorátního solidárního fondu je možno podat u seniorátního výboru do 14. listopadu.

* Nový salvátorský farář Dalibor Antalík bude slavnostně uveden do své funkce na bohoslužbách v neděli 20. listopadu od 15:00 hodin.

* Vinohradský sbor zve na Adventní trh, konaný v neděli 4. prosince od 11:00 do 15:30 hod. Je na něm možno zakoupit drobné zajímavé dárky, koupí podpoříte chráněné dílny.

* I letos je možno zapojit se do akce „Krabice od bot“ – děti darují dětem k Vánocům. Podrobnosti na webu: http:// www.krabiceodbot.cz

* Nový cyklus tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“ se bude konat od ledna 2017 do prosince 2019. V případě zájmu se hlaste na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz

Mládež

* O víkendu 4. – 6. listopadu se v Kutné Hoře uskuteční Seniorátní dny mládeže, tentokráte na téma „Obrazy a víra“. Více informací o programu na Facebooku „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

K zamyšlení

Den reformace

31. října 1517. Martin Luther přibil 95 tezí proti zlořádu církve na dveře kostela ve Wittenberku. Tak praví tradice. Zároveň tyto teze rozeslal svým učitelům. Tak začalo vznikat mohutné reformní hnutí za nápravu církve. I my, čeští evangelíci se k reformaci hlásíme, jedním z kořenů naší tradice je právě také luterství.

Luther svými tezemi napadl obchod s odpustky. Papež Lev X. tehdy potřeboval zaplatit stavbu Svatopeterské baziliky v Římě. Vydal bulu, která vyhlásila odpustkovou kampaň. Celé odpustkové podnikání bylo vysvětleno péčí o duše zemřelých. Vycházelo z tehdejší představy, že duše zemřelých čekají v očistci na poslední soud. Aby mohly předstoupit před soudce očištěny, zbaveny špíny hříchu. V očistci není příjemná, vlažná lázeň, ale čistí se ohněm. Bolestivá procedura. Církev má ale pravomoci, má patřičné zásluhy a dobré kontakty na nejvyšší místa. Papež má přeci klíč a může otevřít a přímo odpustit. Ale, bez poplatku to nejde. Takže: máte-li rádi své zesnulé, jistě chcete, aby se po smrti netrápili a tak jim kupte odpustek. To byla lidová verze pojetí odpustků a církev ji nevymlouvala, peníze za zprostředkování ochotně přijímala. Odpustek stál řemeslníka zhruba týdenní mzdu.

V této situaci zazněl Lutherův hlas: „Pouhé lidské výmysly hlásají ti, kdo říkají, že jak stříbrňák zazvoní v pokladnici, vylétne duše z očistce. Jisté je, jakmile stříbrňák v pokladnici zazvoní, jen se zvedne zisk a naroste hamižnost: přímluvná pomoc církve však závisí jen na Boží milostivé vůli“. To bylo osvobodivé slovo. Nedá se všechno koupit. Vykupuje milost našeho Pána Ježíše Krista a ta není na prodej. Lutherovo slovo se setkalo s ohlasem a přispělo k tomu, že část křesťanstva se rozešla s představou očistce a nezabývá se odpustky. Církve, hlásící se k luterské tradici, slaví tento den jako Den reformace.

Pavel Kalus

 

Zpravodaj říjen 2016

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 11. října od 9:00 hod. ve sboru na Jižním Městě (Donovalská 53). Hostem bude kladenský kurátor Zdeněk Turek, kázat bude Mikuláš Vymětal.

Ze sborů a seniorátu

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření v úterý 11. října 2016 v 18:00 hodin ve sboru ČCE Dejvice – Bubeneč (Dr. Z. Wintra 15).

* Setkání kurátorů a kurátorek se uskuteční v sobotu 22. října od 9:30 hod. v Modřanech.

* Ekumenické setkání „Modlitba za domov“ proběhne o státním svátku v pátek 28. října. Pozvánky s podrobným programem jsou k dispozici ve sborech.

* Konvent (seniorátní shromáždění zástupců sborů) proběhne 12. listopadu v dejvickém sboru. V říjnu je úkolem staršovstev jednotlivých sborů na svých schůzích předjednat potřebné.

* Nový cyklus tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teolo-gie“ plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. Kurz slouží mimo jiné jako povinná příprava pro zájemce o službu výpomocného kazatele. Bude ovšem otevřen i zájemcům bez tohoto cíle. V případě předběžného zájmu o další informace se můžete už nyní hlásit na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz

* Evangelická vysoká škola v Drážďanech nabízí zájemcům bakalářské a magisterské studium v sociálních oborech. Informační leták si lze vyžádat v seniorátní kanceláři.

* I letos je možno zapojit se do akce „Krabice od bot“ – děti darují dětem k Vánocům. Podrobnosti na webu: http:// www.krabiceodbot.cz

Mládež

* O víkendu 4. – 6. listopadu se v Kutné Hoře uskuteční Seniorátní dny mládeže, tentokráte na téma „Obrazy a víra“. Více informací o programu na Facebooku „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

Biblická úvaha

Vděčnost za Boží zákon

Na konci září slavíme Díkčinění. Vzdáváme Pánu Bohu díky za úrodu i za všechnu péči, kterou o nás má, ať si ji uvědomujeme nebo ne. Díkčinění je během roku jedna z příležitostí zamyslet se nad tím, co vše od Boha dostáváme. Jde o hmotné statky, duchovní dary, i o malé, všední zázraky. Tím hlavním darem byl příchod Pána Ježíše mezi nás. K Božím trvalým darům, za něž musíme být vděčni, musíme počítat i jeho zákon, zachycený v Písmu a sloužící nám jako vodítko životem.

S Písmem ovšem občas míváme potíž, zejména s některými starozákonními oddíly, ale někdy i s místy Nového zákona. Rádi si říkáme, že dnes je jiná doba. S odkazem na Ježíšovu kritiku zákoníků zvěst biblických textů odsouváme. Zde je dobré si připomenout, že Pán Ježíš zákoníky nekritizuje za lpění na Zákonu, ale za jejich přesvědčení o vlastní spravedlnosti. Ježíš ustanovení Zákona neruší, ale nově nám jej podává. Někdy jej změkčuje, jinde zesiluje. I nám tak říká, že striktní dodržování biblických ustanovení – ano, možná i některých jeho vlastních – není ani postačující, ani nezbytnou podmínkou života v souladu s Boží vůlí. Nejsem si už jistý, zda nás tím také opravňuje k vlastním aktualizacím Zákona.

Jistě, v prvé řadě máme hledat Krista a snažit se řídit jeho příkladem. To je nadřazené všemu ostatnímu, včetně Záko-na. Ale hned v druhé řadě bychom měli s vděčností přijímat ustanovení Písma, v tom smyslu, jak v Žilkově překladu zní začátek verše Gal. 3, 24 „A tak zákon pěstounem naším byl v Kristu.“

Jan Mašek

 

Zpravodaj září 2016

 

Pastorální konference

* Pastorální konference (pravidelná měsíční porada všech duchovních seniorátu) se uskuteční v úterý 13. září od 9:00 hod. ve sboru na Jižním Městě (Donovalská 53). Bude zahájena bohoslužbami s večeří Páně (T. Trusina), hostem bude farář CČSH Petr Wagner.

Ze sborů a seniorátu

* V neděli 11. září se v Berouně koná Seniorátní den. Vrcholem bohatého programu (od 10:00 hod. rodinné bohoslužby, dernisáž obrazů Miroslava Rady, oběd, městské hrnčířské trhy...) by se měl stát koncert souboru Nsango Malamu od 14:00 hod. Účastí můžeme podpořit tamější rozvíjející se sbor. Srdečně zveme!

* Ve středu 31. srpna zemřela sestra Věra Pokorná, v pražských evangelických kruzích známá např. ze svých přednášek o psychologii dětí. Pohřební bohoslužby se uskuteční v sobotu 10. září od 10:00 hod. ve sboru na Vinohradech (Korunní 60).

* Ve čtvrtek 22. září v 14:30 hod. se v Dejvicích koná setkání sborových sester a bratrů z farností našeho seniorátu.

* Ve vinohradském sboru se v neděli 25. září uskuteční výjimečný benefiční koncert ve prospěch projektu oživení Milíčovy kaple. Islandský pěvecký sbor Móttetukór Hallgrímskirkju provede duchovní hudbu 19. - 20. století a soudobou severskou duchovní hudbu.

* Rovněž v neděli 25. září se v Berouně koná akce „Stánek míru“ - tradiční křesťansko-židovsko – muslimsko – rom-ský festival, který proběhne od 14:00 hod. ve sborových prostorách. Na program bude: Úvodní pobožnost na téma milosrdenství, vystoupení hudebních skupin, panelová diskuse, společná večeře.

* Nový cyklus tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“ plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. Kurz slouží mimo jiné jako povinná příprava pro zájemce o službu výpomocného kazatele. Bude ovšem otevřen i zájemcům bez tohoto cíle. V případě předběžného zájmu o další informace se můžete už nyní hlásit na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz

Mládež

* Společná akce mládeže libereckého a pražského senio-rátu "Boj o vlajky" se koná od pátku 23. září do neděle 25. září v Libštátě a bude zakončena bohoslužbami v tamějším sboru. Podrobnější informace např. na Facebooku "Mládež pražského seniorátu ČCE".

* Sjezd (nejen) evangelické mládeže se uskuteční v Třebíči od 7. do 9. října.

Z církve a Diakonie

* Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci srdečně zve na čtvrtek 15. září na Náměstí míru, kde se již po dvacáté uskuteční tradiční Jarmark u Ludmily. Tato akce představuje činnost sociálních služeb Střediska i dalších neziskových organizací. I letos se můžete těšit na prodejní výstavu výrobků klientů neziskových organizací i na bohatý kulturní program.

* Alena Fendrychová, koordinátorka Diakonie ČCE pro práci s migranty, hledá ubytování pro mladého uprchlíka z Iránu. V Praze se připravuje na studium na střední škole. Nemá možnost platit tržní nájemné, pouze snížené. Nemohl by pomoci nějaký pražský sbor nebo člen nějakého sboru?

* Synodní rada hledá anglicky mluvící delegátku, nejlépe angažovanou presbyterku, na valné shromáždění Světového reformovaného společenství (WCRC), které se bude konat na přelomu června a července 2017 v Lipsku.


Zpravodaj prázdniny 2016

 

Prázdniny
* Seniorátní výbor Pražského seniorátu přeje všem pracovníkům, členům i přátelům evangelických sborů požehnaný a inspirující letní odpočinek naplněný s Božím přispěním skutečnou „rekreací“ („znovu-stvořením“). Pokud z osobních nebo pracovních důvodů vyrazit na prázdniny nebo dovolené nemůžete, vyprošujeme Vám zvláštní porci síly a energie ke zvládnutí všech úkolů.
* Přehled letních akcí, které pořádá naše církev pro děti, mládež i rodiny, naleznete zde: http://prihlasky.srcce.cz/akce
* Možnosti ubytování na evangelických farách a ve spřátelených zařízeních:
http:// ubytovani.evangnet.cz
Ze sborů a seniorátu
* Pravidelná akce „Seniorátní den“ se uskuteční v neděli 11. září ve sboru v Berouně. Začne bohoslužbami od 10:00 hod., pokračovat bude programem pro celou rodinu až do odpoledne. Pozvánky s podrobným programem dorazí do sborů i do Vašich e-mailových schránek v průběhu prázdnin.
* Nový běh tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“ plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. Kurz slouží mimo jiné jako povinná příprava pro zájemce o službu výpomocného kazatele. Bude ovšem otevřen i zájemcům, kteří se na zkoušky nechystají, dokonce i nečlenům církve. V případě předběžného a nezávazného zájmu o další informace se můžete už nyní hlásit na e-mailové adrese:
prazsky-seniorat@evangnet.cz
Biblické zamyšlení
„Dosti máš na mé milosti.“
(2. Korintským 12,9)
Čtu knihu Z hlubin bezedných. Je to příběh Ludmily Javorové, ženy, která byla v roce 1970 v podzemní církvi vysvěcena na římskokatolického kněze. Tajný biskup Felix Maria Davídek vysvětil ženu proto, aby mohla posloužit na místech, kam se kněz muž nedostane, zvláště v ženských věznicích nebo pracovních táborech. Životní cesta Ludmily Javorové je cestou víry, odvahy, pokory, zbožnosti, modlitby, oběti. A také cestou ženy.
Při čtení si uvědomuji, co všechno je jinak. Jak jiná je doba a jak jiná je situace v naší evangelické církvi. A za co všechno mohu být vděčná.
Nedávno jsem dlouho nemohla večer usnout. Hlavou se mi honily myšlenky, co by mělo být jinak, lépe, co bych chtěla a ono to nejde... Najednou jako by mi někdo řekl: Dosti máš na mé milosti. Kde se ta slova vzala? Kdo mi je poslal? Kdo se za mě modlí? Dosti mám... Ano, dosti, velmi mnoho milosti, požehnání.
Myslela jsem při tom i na Ludmilu Javorovou. A přitom také na dobu ne až tak vzdálenou, kdy se mnoho věcí muselo dělat tajně, v noci, pod všudypřítomným dohledem tajné policie, kdy nebylo jisté, který soused je možná nebezpečný.
Dosti máme milosti, prosím, abychom si ji víc uvědomovali. Jako jednotlivci i jako církev. Dosti máme milosti, a nejen pro sebe, máme na rozdávání. Náš svobodný svět potřebuje naše modlitby, přímluvy. O požehnání prosíme.

Lenka Ridzoňová

 

Zpravodaj červen 2016

 

Pastorální konference
* Výletní pastorální kon-ference se uskuteční výjimeč-ně již první úterý v měsíci, totiž 7. června od 10:00 hod. v Dobříši (Husova 1556). Hos-tem bude nový synodní senior Daniel Ženatý.

Ze sborů a seniorátu
* Pan Jakub Suchel, ředitel Diakonie ČCE - středisko Praha, za celý svůj diakonický tým srdečně děkuje za podporu při nedávném benefičním kon-certu ve vinohradském sboru, během kterého se pro středisko vybralo 65.020 Kč.
* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty – stavebního církevního fondu – se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. od 18:00 hod. v žižkovské Betlémské kapli (Prokopova 4/2016). Rozhodovat se bude o žádostech o příspěvky ze čtyř sborů. Každý sbor vysílá na tuto poradu svého delegáta.
* Nový běh tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“ plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. Kurz slouží mimo jiné jako povinná příprava pro zájemce o službu výpomocného kazatele. Bude ovšem otevřen i zájemcům, kteří se na zkoušky nechystají, dokonce i nečlenům církve. V případě předběžného a nezávazného zájmu o další informace se můžete už nyní hlásit na adrese:
prazsky-seniorat@evangnet.cz

Mládež
Buřttek (s výletem!) 2016
Pražská evangelická mládež pořádá i letos výlet, který bude zakončen společným opékáním buřtů a přespáním na faře. Sraz je v sobotu 25. června ve 14:00 na holešovickém nádraží. Všichni mládežníci jsou srdečně zváni.

Biblické zamyšlení
Co se mi honí hlavou?
Když otevřu Facebook, pokaždé se objeví výzva: „Co se vám honí hlavou?“ Ještě nikdy jsem to nevyužil, tak teď.
Na jeden z nedávných dní připadlo v Heslech Jednoty bratrské Ježíšovo přikázání, abychom se milovali navzájem, jako on miloval nás. Není to pro nás samozřejmost? Není v našich kostelech a sborech samozřejmý prostor lásky, kde se všichni navzájem doopravdy milují? Tak nevím.
Diakonie ČCE se zapojila do sítě HateFree a stala se terčem útoku vandalů. Na dveřích se objevil nápis „Smrt Hatefree“. Členové synodní rady přišli a vlastnoručně nápis a další hanebnosti odstranili: projev solidarity. Berounský sbor se stal Hatefree zónou. Připojí se další sbory? A není to zbytečné? Vždyť to je přece samozřejmé, že u nás v kostele, ve sboru je zóna „bez nenávisti“. Pro nás ano, ale co pro ty zvenčí, kdo jdou okolo? Kdybychom nad vchod našeho kostela dali veliký nápis „Milujte se navzájem“, jak by tomu kolemjdoucí rozuměli a s jakým očekáváním by nakoukli nebo vstoupili dovnitř? Volná láska? Možná. Kdybychom na dveře našeho kostela dali malou cedulku HateFree, většina by asi, díky novinám, pochopila, o co jde. No jo, ale je tu to riziko. Že ty dveře někdo vztekle počmárá, nebo něco horšího. Tak nevím.
Co se mi ještě honí hlavou? Blíží se prázdniny. Je zajímavé, jaký je to u nás fenomén: prázdniny jsou u nás pro všechny, nejen pro děti. Vypneme staršovstva, vypneme všechno ostatní kromě nedělních bohoslužeb, ty budou možná v nouzovém režimu. Na shledanou v září: bude to tak napořád?

Tomáš Fendrych

 

Zpravodaj květen 2016

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 10. května od 9:00 hod. ve Střešovicích. Hostem bude Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, s tématem „Ukrajina v síti mezinárodních vztahů“.

Ze sborů a seniorátu
* Oslavy výročí Jeronýma Pražského se uskuteční v so-botu 28. května na Střeleckém ostrově. Úvodní bohoslužby proběhnou od 14:00 hod., kázat bude Lenka Ridzoňová, zpěv a hudbu povedou Ladislav Moravetz a Alena Jelínková.
* Na tyto jeronýmovské slavnosti se hledají dobrovolníci, kteří by byli ochotni vypomoci při přípravě a organizaci oslav. Informace ve farních sborech.
* Ve sborech probíhá v těchto týdnech sbírka darů na Jeronýmovu jednotu (stavební fond církve). Prosíme zástupce sborů, aby dohlédli na její odeslání do konce května.
* Žádosti o příspěvky ze seniorátního solidárního fondu a žádosti o příspěvky z Jeronýmovy jednoty přijímá seniorátní výbor a předseda seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty do 15. května.

Mládež
* Od 13. do 15. května se v Rokycanech budou konat seniorátní dny mládeže. Jejich název zní „Rumlovy děti aneb co je církev v našem pojetí a co to znamená být evangelíkem“. Na jejich přípravě spolupracuje pražský SOM se západočeskou mládeží. Všichni jste srdečně zváni.

Biblické zamyšlení
Na okraj útoků na kavárny a Diakonii
Tak už projevy lži a nenávisti došplouchly i na církev - a z logiky věci nejdřív na její Diakonii. Díky synodní radě, že to vzala jménem církve (a tedy i našeho seniorátu) „za své“ a jasně a rychle se vyjádřila a navíc šla manifestačně drbat dveře. Když přemýšlím, jak se nás ty projevy nenávisti dotýkají, napadá mne především, že už není čas mávat nad tím rukou. Ve chvíli, kdy se cíleně vyhrožuje těm, kdo usilují o smír, toleranci, překonání štvaní proti někomu jinému a kdo slouží potřebným, si takovým máváním rukou řežeme pod sebou větev – byť bychom se vyjadřovali z pozice jakýchsi nestranných moudrých, kteří se uprostřed rozbouřených emocí cítí nad věcí.
Ti, kdo se v současnosti pasují do role „nestranných moudrých“, označují často ty ostatní (fašizující i antifašisty) za „radikály“. A tady mne napadá další potřebný příspěvek evangelíků: úklid v pojmech (jak říkával bratr profesor Heller). „Radikál“ je sice v současnosti obecně užívané klišé pro lidi, kteří svou nesnášenlivostí a násilnictvím překračují meze obecně přijatelného jednání (a občas i pro ty, kdo jim v tom angažovaně brání), jako evangelíci nicméně při-pomeňme sobě i druhým: Radikál je člověk, jehož motivy a jednání koření ve skutečně hlubokém porozumění vlastním kořenům. Tak patří k radikální reformaci např. jednota bratrská, k níž se ČCE hlásí.
Ti, kdo pomalovali a zhanobili místa, deklarovaná jako hate-free, tedy „bez nenávisti“, jsou naopak lidé bez kořenů, vykořenění a lehce manipulovatelní nenávistnou propagandou. Myslím, že české slovo násilníci či nenávistní vandalové vyjadřuje daleko lépe a jasně, oč v tomto případě jde. Je to „jen“ slovo, ale způsob, jak takové jevy pojmenujeme, připravuje půdu, jak se s nimi vyrovnat.

Tomáš Trusina 30. 4. 2016

 

* V neděli 8. května se na náměstí Jiřího z Poděbrad od 14:00 hod. koná demonstrace „Mlčet nehodlám“ proti fašis-mu, rasismu a antisemitismu.

 

Zpravodaj duben 2016

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 12. dubna od 9:00 hod. ve Střešovicích. Hostem bude Daniel Raus, ředitel náboženského vysílání Českého rozhlasu, se kterým otevřeme dvě témata: Přebásňování biblických poetických textů a Český mediální svět a náboženská tematika v něm.

Ze sborů a seniorátu
* Jarní seniorátní konference o přechodu naší církve na samofinancování se uskutečnila za hojné účasti v pátek 18. března ve strašnickém sboru. Prezentace z ní si lze vyžádat u Matěje Chába (matej.chab@volny.cz).
* Setkání kurátorů Pražského seniorátu se uskuteční v sobotu 23. dubna od 9:30 hod. v Nuslích.
* Půldenní oslavy výročí Jeronýma Pražského proběhnou v sobotu 28. května na Střeleckém ostrově. Úvodní slavnostní bohoslužby se od 14:00 hod. uskuteční v režii přípravné skupiny Pražského seniorátu, kázat na nich bude farářka Lenka Ridzoňová.

Mládež
* Od 13. do 15. května se uskuteční jarní seniorátní dny mládeže v Rokycanech. Tentokráte se spojíme se západo-českým seniorátem a budeme si povídat o identitě ČCE a o tom, co to znamená být evangelíkem. Přihlašujte se na: prihla-sky.psom@gmail.com.

Biblické zamyšlení
O spravedlnosti
Apoštol Pavel vidí náš lidský svět skepticky: „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden“ (Ř 3,10). V evangeliích čteme: „Nikdo není dobrý, jedině Bůh“ (Mk 10,18 a L 18,19). Jako kdyby všichni lidé patřili do stejného pytle. Pohled na svět, který lze shrnout do rčení „jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet“, podporuje i dnešní společenská mentalita. Je nakonec všechno jedno? Je to „prašť jako uhoď“?
V Bibli se však dočteme i leccos jiného. Již v první knize Bible čteme: „Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení“ (Gn 6,9), žalmisté volají: „Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků“ (Ž 37,16), „Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr“ (Ž 92,13), Šalamoun píše v knize Přísloví: „Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty“ (Př 11, 31), „Spravedlivý žije bezúhonně“ (Př 20,7), „Spravedlivý plesá a raduje se“ (Př 29,6).
Prorok Ezechiel ovšem spravedlivé opakovaně varuje: „Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře“ (Ez 8,20), „Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to“ (18,26). I další proroci píší o spravedlivých: „Spravedlivý bude žít pro svou věrnost“ (Ab 2,4).
Ale i v Novém zákoně se píše o spravedlivých: „Její muž Josef byl spravedlivý“ (Mt 1,19), „Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý“ (Mk 6,20), „V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný“ (L 2,25), „Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý“ (L 23,50),
Spravedlivé najdeme i v epištolách: „Spravedlivý bude živ z víry“ (Gal 3,11), „Ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost“ (1J 3,7) i v poslední knize Bible: „Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti“ (Zj 22,11).
Bible zná i spravedlivé lidi, kteří mají podle proroctví proroka Daniele zvláštní zaslíbení: „Ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy, navěky a navždy“ (Da 12,3).
Záleží i na nás, jak se rozhodneme a co uděláme.

Daniel Heller

 

Zpravodaj březen 2016

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 8. března od 9:00 hod. ve Střešovicích. Hostem bude Daniel Pastirčák, bratislavský kazatel, literát a výtvarník s tématem „Současné umění v liturgii“.
Ze sborů a seniorátu
* Jarní seniorátní konference o přechodu naší církve na samofinancování se uskuteční v pátek 18. března od 17:30 hod. ve strašnickém sboru. Pozvánky s podrobným programem jsou k dispozici ve sborech.
* Salvátorský sbor zve na setkání s Danem Drápalem ve středu 30. března od 19:00 hod. na téma „Naše kapka v moři soucitu“ o vzniku a aktivitách Nadačního fondu Generace 21.
* Záznam přednášky a debaty s Libuší Černou, předsedkyní Rady pro integraci v Brémách, je k dispozici na webových stránkách libeňského sboru (liben.evangnet.cz).
Mládež
* Ve dnech 1. - 2. dubna se na Smíchově od 19:00 hod. uskuteční polovíkendovka pro konfirmandy a mladší mládež na téma „Požehnej nám pokrmů“. Akce je dobrou příležitostí pro všechny, kteří chtějí strávit víkend mezi evangelickou mládeží, poznat nové kamarády a zúčastnit se akce s nejen duchovním rozměrem. Přihlašování na adrese: prihlasky.psom@gmail.com
Biblické zamyšlení
"Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte."
(Marek 14,34)
V Getsemanské zahradě nahlížíme do Ježíšova modlitebního zápasu. „Ten se měl, když věděl dopředu, jak to dopadne. Taková víra není pro život,“ říkají mnozí. A z Ježíše, našeho bratra, se pro ně stává herec v předem hotovém Božím scénáři. Takový Ježíš by do propastných otázek života opravdu neměl co říci. Také mnoho křesťanů si bojí přiznat, že Ježíš, Syn Boží, musel zápasit s vlastní slabostí, s pokušeními, se strachem a pochybnostmi, a že právě proto je spása, kterou přináší, tak pravdivá a věrohodná.
Ježíš zápasil o nalezení Boží vůle i o smysl svého utrpení zcela v našich podmínkách. Byl to zároveň zápas o to, aby setrval na cestě důvěry, že smíření a odpuštění jsou tou nejúčinnější zbraní proti všemu zlému. Tato cesta nebyla ani snadná, ani slabošská, ani laciná. Modlitba v Getsemane je svědectvím, že spásu, odpuštění a pozvání k následování přijímáme od toho, kdo na sobě zakusil všechna pokušení jako my. Přesto zůstal zajedno s Bohem, který nás touží právě tímto bezbranným způsobem získat na svou stranu.
Ale slyším z dnešního textu také to, že sám Ježíš touží po blízkosti těch, které oslovil: „Zůstaňte zde a bděte“. Bdít s Kristem. Nezjednodušovat život vytěsňováním nesnadných otázek. Unést skrytost Božího působení, unést situace, na které nemáme žádné odpovědi. Ježíš touží po tom, abychom sdíleli uprostřed světa spolu s ním zápas o věrnost Bohu, který je milosrdenství a pravda. Také Bůh touží po tom, abychom vnitřně porozuměli jeho cestám, a tak v časech světla i temnoty bděli s Kristem v Getsemane.
Bděte. Otvírejte svá srdce i mysl Bohu, který není tvrdým soudcem, ale spíš trpí každou tvrdostí svých dětí. Když si budeme o Velikonocích znovu připomínat, že Kristus zemřel za nás, pak mějme na paměti také jeho výzvu, abychom v našem světě bděli spolu s ním. Ať nás k tomu posiluje každá bohoslužba i večeře Páně.

Petr Firbas

 

Zpravodaj únor 2016

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 9. února od 9:00 hod., a to ve Střešovicích (Před bateriemi 950/22). Hostem bude Jan Kysela, tajemník stálé komise Senátu pro Ústavu ČR, který promluví o vztahu justice a politiky. Kázání bude mít Martin Sabo, vikář ze Strašnic.

Ze sborů a seniorátu
* Spolek evangelických hudebníků a Druhý sbor v Praze – Žižkově (Čajkovského 10) srdečně zvou na postní nešpory v neděli 14. února 2016 od 14:30 hod.
* Libeňský sbor (U pošty 6) srdečně zve na čtvrtek 25. února od 18:00 hod. na besedu s Libuší Černou, předsedkyní Rady pro integraci v Brémách, na téma Integrace migrantů.

Mládež
* Pražský SOM zve na filmový večer, který proběhne 10. února od 19:00 ve sboru na Vinohradech. Promítat se bude film Chicago Girl z Jednoho světa.
* Od 15. do 17. února proběhne ve sboru v Kobylisích tradiční česko – korejské setkání na téma „Žít jako křesťan v dnešním světě.“ Podrobnosti jsou na pozvánkách, které jsou distribuovány do sborů a mládeží, nebo na Facebooku: „Mládež pražského seniorátu ČCE“.

Diakonie
* Diakonie ČCE nabízí volné místo domovníka s pro-nájmem bytu v Belgické ul. na Vinohradech. Podrobnosti na plakátcích ve sborech a webu.

Biblické zamyšlení: Támar
Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno: „Tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná.“ Juda řekl: „Vyveďte ji, ať je upálena.“ (Genesis 38,24)
Čím si asi musela projít? Čím si museli projít její rodiče, ke kterým se jako dvojnásobná vdova vrátila, jak si Juda přál? Nakonec to dobře dopadlo, ona se domohla svého práva, ale než se tak stalo...
Za jejím trápením, slzami a ohrožením života stála hloupost a zloba. Judova hloupost, když ji až pověrčivě považoval za příčinu smrti svých synů. A zloba žalujícího okolí.
Před mnoha lety se zoufalý otec obrátil o pomoc ke státním orgánům. Zůstal sám na výchovu dvou maličkých dětí a týdenní jesle nebyly k mání. Stát sice pomohl, dovolil je dát do dětského domova a na víkendy si je brát domů. Pak se do toho ale vložila sociálka, že jim doma hrozí nebezpečí. Po otci chtěli, aby se rozvedl s jejich psychicky nemocnou matkou. Trvalo to roky, každý soud o děti vyhrál, ale sociálka se odvolala a on musel vždy v neděli večer vracet děti do ústavu. Nakonec to obešel, děti nechal napsat na babičku. Dobře to dopadlo, ale čím si musel projít, nejen on ale i jeho děti? Hloupost sociálních pracovnic neznala mezí.
Čím si asi prochází rodiče těžce nemocného batolete, kterým teď o Vánocích vzala norská sociálka dítě? A známe další případy smíšených manželských párů v Norsku a jejich dětí. Třeba dětí odebraných pro „přílišnou“ křesťanskou výchovu. Stojí za tím opět hloupost a arogance, tentokrát nestátní organizace, která se utrhla ze řetězu a se kterou si stát asi moc neví rady, jinak by musel zasáhnout. Možná to nakonec dobře dopadne, ale ...
Támar byla v rukou Božích, i Juda, a tak to dobře dopadlo. I my jsme v rukou Božích, tak smíme doufat v Boží pomoc. Věřit, že v tom nebudeme sami, když nás někdo křivě obviňuje, vyhrožuje nám. Bůh stojí vedle nás. On ví ...
Pane, jsem tvoje dítě, prosím ochraňuj mne. Ať to nakonec dobře dopadne. Prosím nejen za sebe, ale za všechny zápasící s bezprávím velkým i malým.

Zdeňka Skuhrová

 

Zpravodaj leden 2016

 

Pastorální konference
* Pastorální konference se uskuteční v úterý 12. ledna, naposledy v této sérii ve sboru Žižkov II. Jako hosty přivítáme Josefa Žárského a Tadeáše Trusinu. Budou vyprávět o svých zkušenostech dobrovolníků pomáhajících uprchlíkům na hranicích. Kázat bude Tomáš Trusina.

Ze sborů a seniorátu
* V neděli 17. ledna se od 19:30 hod. konají v kostele U Martina ve Zdi slavnostní seniorátní bohoslužby s uvedením staronového seniorátního výboru do dalšího šestiletého funkčního období (vykoná nový synodní senior Daniel Ženatý) a s představením členů na podzim zvoleného pražského odboru mládeže. Srdečně zveme.
* Strašnický sbor srdečně zve na své Lednové koncerty, vždy od 17:00 hod. V neděli 17. ledna vystoupí Rodinné kvarteto Pěruškovi, 24. ledna smíšený pěvecký sbor Punkt a 31. ledna Varhanní.
* Ochranovský sbor Jednoty bratrské zve na benefiční koncert ve prospěch projektu oživení Milíčovy kaple. Ve středu 27. ledna od 21:00 hod. zahraje v Cross clubu v Praze - Holešovicích (Plynární 1096/23) skupina Caktus (blues - rock´n´roll).
* Při přípravě a vedení „výročních“ sborových shromáždění může být staršovstvům pomocí manuál ze seniorátních webových stránek: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/rubrika/33-Formulare-a-manualy-ke-stazeni/index.htm

Mládež
* V pátek 15. ledna se od 19:00 hod. koná tradiční evangelický ples Báječnej bál, tentokrát v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784/2). Pořádá jako obvykle pražská evangelická mládež. Celý výtěžek plesu půjde na Diakonii ČCE. Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
* Informace o dalších aktivitách mládeže naleznete na face-bookových stránkách pod názvem „Mládež pražského se-niorátu ČCE“. Církev a ekuména
* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu, který se uskuteční 12. ledna od 18:00 hod. v přízemí emauzského kláštera (Vyšehradská 49). Na setkání promluví Marek Orko Vácha.
Modlitba nejen pro Nový rok
Hospodine,
děkujeme, že ty s námi začínáš vždy znovu, bez ohledu na kalendář a letopočet.
Děkujeme, že na začátku všeho, jako výchozí bod pro každý náš den, pro každou naši situaci, stojí pevně tvé milosrdenství, tvé odpuštění, tvá náklonnost k nám. Tvé Slovo nám to připomíná.
A taky neděle, den vzkříšení tvého Syna, Ježíše. Co se stalo v něm, i pro nás platí. Rozum nad tím zůstává stát. Ale víra těch chválí.
Děkujeme, Pane, že s námi komunikuješ.

(z knihy „Modlitby“ vybral Roman Mazur)

Přílohy