Zpravodaj - ročník 2017

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp_01/17       Zp_02/17       Zp_03/17       Zp_04/17       Zp_05/17       Zp_06/17       Zp_07_08/17       Zp_09/17       Zp_10/17       Zp_11/17       Zp_12/17      


poslední aktualizace : 2.12.2017; ZS

 

Zpravodaj na prosinec

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se tentokrát koná ve Strašnicích (Kralická 1001/4), a to v úterý 12. prosince od 9:00 hod. Tématem setkání bude konfirmace. Kázání přednese David Balcar, tématický rozhovor povedeme s Petrem Gallusem.

Ze sborů a církve

* Konvent proběhl v sobotu 11. listopadu za účasti více než 80 delegátů v dobré atmosféře. I rozdílné názory byly pre-zentovány věcně a s ochotou porozumět druhým. Farářem mládeže byl zvolen na tři roky Karel Müller.

* Právě probíhající seniorátní adventní sbírka je určena pro oživení pražské Milíčovy kaple, jak o ně usiluje pražský ochranovský sbor. Děkujeme za každý příspěvek.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 12. prosince od 17:00 hod. do kláštera Emauzy (Vyše-hradská 49) na adventní besídku s bilancí práce sekce, neformálním popovídáním, promítáním fotografií z cest a před-vánočním pohoštěním.

* Souhrný přehled svátečních bohoslužeb ve sborech seniorátu bude brzy k dohledání na seniorátním webu:

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/

* Diakonická akademie nabízí nejen svým zaměstnancům kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách: https://vzdelavani.diakonie.cz/

* Z brněnské organizace CENAP přišla nabídka kurzu „Neplodnost, příčiny, řešení“ pro ty, kterým se nedaří otěhotnět. Kurz je nabízen průběžně v pracovních dnech i o sobotách: https://www.cenap.cz/neplodnost-priciny-reseni

Mládež

* Divadelní festival Svatí blázni se koná v sobotu 9. prosince od 13:00 hod. v divadle Mana (Moskevská 34).

* Deskohraní evangelické mládeže proběhne v neděli 17. prosince od 13:30 hod. ve sboru u Klimenta (Klimentská 18).

K zamyšlení

Desátek?

Vstupujeme do začátku nového církevního roku. Máme za sebou desetinu období, ve kterém skončí přísun peněz od státu. Finanční zajištění církve – zdroje, salár – zůstává aktuálním tématem. Úvahy o církevní dani nebo daňových asignacích padly rozhodnutím o odluce. Odluka asi uzavřela cestu k prvorepublikovému modelu, kdy finančně samostatné sbory mohly spoléhat na spolupráci s úřady. Na jedné straně tu je důraz na větší solidaritu, při které by snad dokonce bylo možno snížit doporučenou výši saláru podle sociální situace „salárníka“. Na druhé straně stále zaznívají hlasy volající po zavedení desátku. O tom sice čteme v Písmu, ale víme spíš mlhavě z historické beletrie. Zkusme si o něm něco říci, byť nejspíš bez konkrétního závěru.

V Písmu se o něm výslovně mluví v Mojžíšových knihách (Lv 27,30-34; Dt 14,22-29). Zde jde o naturální desátek – dobře definovaný podíl na úrodě a dobytku. Výraz toho, že to vše dostáváme od Pána Boha.

Přenesení do dneška na desetinu příjmu však pokulhává, a to ze dvou důvodů. Především neplatí pověra, že deset salárníků takto složí plat faráře: mzdové náklady dnes jsou zhruba dvojnásobkem čisté mzdy. A pak tu je mylný pohled na praxi minulých století. Tzv. desátek neměl nic společného s desetinou příjmu ani s konkrétními členy sborů (farností). I když byl převážně naturální, šlo o pevně stanovené povinné dávky z jednotlivých usedlostí či živností, bez vazby na skutečné výsledky. Lidé bez vlastních živností (zaměstnanci) žádný desátek neplatili.

Jan Mašek

 

Zpravodaj na listopad

 

Pastorální konference

* Obvyklý formát pastorální konference bude v listopadu nahrazen účastí farářů a farářek na sympoziu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy „500 let reformace“, které se koná v úterý 14. listopadu od 11:00 hod. (Černá 9).

Ze sborů a církve

* V neděli 5. listopadu bude ve Střešovicích sborový den k 500. výročí reformace. Na programu budou bohoslužby (9:30), větší občerstvení, čtení Lutherových textů a zpěv písní s pěveckým sborem (12:00), divadelní představení mládeže „Xantipa reformace“ (13:30) a promítání filmu (14:30). Od 17:00 hod. pak následuje ekumenická bohoslužba v klášteře benediktinek na Bílé hoře.

* Obdobný kratší dopolední slavnostní program k výročí reformace je ve stejný den připraven rovněž v libeňském sboru (od 9:30 hod.) a v dalších seniorátních společenstvích.

* Konvent proběhne v sobotu 11. listopadu od 9:00 hod. ve sboru na Jižním Městě.

* V listopadu budou do svých funkcí slavnostně uvedeni nová farářka v německy mluvícím sboru Veronika Förster-Blume (v neděli 12. listopadu od 10:30 hod.) a nový seniorátní farář pro mládež Karel Müller (v neděli 26. listopadu od 19:30 hod.), oba v kostele Martina ve zdi.

* „Jaký dopad na Šumavu má současná legislativa“ je téma besedy, k níž zve Ekologická sekce České křesťanské akademie na úterý 14. listopadu od 17:30 do 19:00 hod. do přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Úvodní slovo pronese Jaromír Bláha z hnutí Duha.

* Dejvický Evangswing vystoupí opět v dejvickém sboru v neděli 26. listopadu od 17:00 hod. K poslechu i společnému zpěvu jsou srdečně zváni nejenom všichni příznivci swingu a jazzu.

K zamyšlení

V nebi je trůn

Předposlední říjnový víkend jsme byli s několika spřátelenými rodinami v Křížlicích. V neděli jsme se vrátili z kostela a někdo se ozval, že by rád zpíval píseň V nebi je trůn. Vzali jsme zpěvníky Svítá a několik hudebních nástrojů, sesedli se v kuchyni a začali zpívat. Vydrželo nám to skoro dvě hodiny.

Bylo právě po volbách. Člověk myslí na budoucnost možná intenzivněji nebo jinak než jindy. Písně nám ten den byly velkou radostí.

Písně pomohou vyjádřit naše pochybnosti, obavy, strach, radost i víru, uvědomit si důležité, děkovat, prosit. Písněmi se modlíme, společný zpěv nás spojuje. Pokud písně známe zpaměti, máme je po ruce, když docházejí vlastní slova.

Nedávno jsme se na mládeži zamýšleli nad písní Sny dojdou dál. Z různých biblických snů a snění jsme vybrali Jákobův sen o žebříku. Andělé, kteří po něm vystupovali nahoru, jako by s sebou brali Jákobovy slzy, strach a zármutek. Pak se ozval hlas: „Já jsem s tebou, Jákobe, ať půjdeš kamkoli...“

Někdy nás Pán Bůh hledá na podivných místech, vidí naše bloudění, hledání, zakopávání. Nás jednotlivců i nás spole-čenství i společnosti. Sleduje naše sny a někdy i sám skrze ně mluví. V závěru písně Sny dojdou dál zpíváme: „V dálce už svítá království tvé, prý se nás týká...“

Děkujeme za písně, za naději. Za království, které není naše, které nebudujeme, ale ani nemáme moc je zničit, ke kterému (mnohdy oklikami a zákrutami) míříme. Děkujeme za království, které nám svítá od tebe, Pane Bože. Děkujeme, že smíme zpívat i věřit, že „V nebi je trůn.“

Lenka Ridzoňová

 

Zpravodaj na říjen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference (pravidelná měsíční kazatelská porada) proběhne v úterý 10. října od 9:00 ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60). Na programu bude křestní kázání z Libně a diskuse o něm i o přípravě dospělých ke křtu.

Ze sborů a církve

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) zve na další koncert z cyklu „Varhanní podvečery“. Koná se ve středu 4. října od 18:30 hod. a hrát na něm bude varhaník Josef Coufal.

* Představení knihy "Martin Luther: Dopisy blízkým" proběhne v kostele Martina ve zdi ve čtvrtek 5. října od 19:00 hod. Na programu bude průvodní slovo, četba úryvků z knihy i hudba.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření, která bude v úterý 10. října od 18:00 hod. ve sboru ČCE v Praze – Nuslích (Žateckých 1169/11). Kázáním poslouží Zdeněk Vojtíšek. Po bohoslužbě bude následovat beseda o stromech a alejích s Marcelou Klemensovou z organizace Arnika.

* Sbor v Sedlci - Prčici zve na sobotu 14. října od 10:15 hod. na seminář "Godly play: Poznávací den" o katechezi vycházející z pedagogiky typu Montessori.

* Slavnostní uvedení nového klimentského faráře Davida Balcara proběhne na bohoslužbách v neděli 15. října od 14:30 hod. (Klimentská 1211/18)

* Uhříněveský odchovanec Filip Boháč bude na místo nového faráře v Opatově (na Jihlavsku) slavnostně uveden při bohoslužbách v neděli 15. října od 14:30 hod. Srdečně zve své přátele z našeho seniorátu.

* Žádosti o příspěvek ze seniorátního fondu solidarity na povinné odvody do církevního personálního fondu za druhé pololetí tohoto roku mohou staršovstva sborů podávat u seniorátního výboru do pondělí 16. října.

* Benefiční pásmo koncertů pro Diakonii Praha „Dobrá volba“ proběhne v sobotu 21. října od 14:00 do 22:00 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60). Plakáty a letáčky s podrobným programem jsou již ve sborech.

Pořadatelé (dejvice@evangnet. cz) hledají pro tuto velkou akci dobrovolníky do pořadatelské služby, pro prodej a pro další drobné práce.

* Tripolis je mezinárodní projekt protestantských církví ze tří měst (Marburg, Curych, Praha) inspirovaný významnými osobnostmi (Luther, Zwingli, Hus) a výročími spojenými s reformací církve.

Tripolis je pro nás příležitost poznat, čím žijí dnes křesťané v Německu a Švýcarsku, jak prožívají ústup církve z něk-dejšího výsluní, jak se staví k otázkám, které hýbou světem. Partnerský projekt Tripolis funguje v rámci pražského seniorátu a je otevřený každému, koho zajímá nejen mezinárodní kontext protestantského křesťanství nebo dialog mezi náboženstvími, ale hlavně kontakt s konkrétními lidmi. Všichni zájemci jsou zváni na setkání Tripolis žije v pondělí 23. října v 18:00 hod. ve sboru ČCE na Vinohradech (Korunní 1440/60).

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) zve na podvečerní setkání s Jiřím Grygarem na téma "Věda a víra" ve středu 25. října v 18:30 hod.

* V sobotu 4. listopadu se od 9:00 hod. koná celocírkevní seminář učitelů nedělní školy. Tentokrát v Praze v Husově domě. Hlavní dopolední přednášku má Jiří Mrázek na téma „V hlavní roli Ježíš“. Program je připraven i na páteční večer. Bližší informace na sborových nástěnkách a webu církve.

* V neděli 5. listopadu bude ve Střešovicích sborový den k 500. výročí reformace. Po bohoslužbách (začínají v 9:30 hod.) bude následovat větší občerstvení. Ve 12:00 hod. proběhne čtení Lutherových textů a zpěv písní s pěveckým sborem, od 13:30 hod. divadelní představení „Xantipa reformace - čtyři obrazy ze života Kateřiny von Bora“ a od 14:30 hod. promítání filmu. Bude připraven i program pro děti či prodej knih. Od 17:00 hod. pak následuje ekumenická boho-služba v klášteře benediktinek na Bílé hoře.

* V listopadu budou do svých funkcí slavnostně uvedeni nová farářka v německy mluvícím sboru Veronika Förster-Blume (v neděli 12. listopadu od 10:30 hod.) a nový seniorátní farář pro mládež Karel Müller (v neděli 26. listopadu od 19:30 hod.), oba v kostele Martina ve zdi.

Z evangelické teolog. fakulty

* Od března 2018 bude na Evangelické teologické fakultě UK probíhat nový běh ročního kvalifikačního kurzu "Nemocniční kaplan". Hlásit se mohou všichni s ukončeným magisterským, příp. bakalářským teologickým vzděláním.

K zamyšlení

Bůh je žhavá pec

Tohle že napsal Martin Luther? Před pěti sty lety? To musel bejt obzvláštní chlápek…. Jak to přesně zní? Ve snaze zjistit to jsem použil vyhledávač a ten na mě vychrlil toto: „Ťukněte si s celebritou! Hokejový bůh Jaromír Jágr slaví 45...“

A tak zjišťuji, že Žhavá pec není na Seznamu. Je tam něco úplně jiného. Až napodruhé nacházím na Googlu, jak je to správně: „Bůh je rozpálená pec plná lásky.“

Knížku s tímto názvem jsem si koupil v Ratiboři při oslavě reformace. Oslava byla skvělá! V daleké valašské vesnici - daleké pro nás Pražáky, kterých tam bylo pomálu - mají krásně opravený velký kostel, v něm i okolo bylo v neděli 10. září plno lidí. Bylo vidět, jak si zdejší evangelíci, a to je prakticky celá obec, považují, že je u nich taková oslava, a tak si dali moc záležet, aby se povedla. V nabitém kostele lidé sledovali nejen program, ale jako by se přišli ohřát k něčemu, co tam sálalo. Co to tam mohlo sálat? No přece rozpálená pec plná lásky. Kousíčky toho sálání na nás ulpěly a večer jsme si dovezli domů. Díky.

Při bohoslužbách na začátku kázání se mezi lidmi, kteří stáli úplně vzadu, náhle skácel starší pán, až to bouchlo. Zatímco bratr synodní senior kázal o svobodě, zdravotníci těsně vedle mne na dlažbě vraceli toho pána k životu a já jsem nevěděl, co mám víc sledovat, jestli kázání nebo to křísení.

Nejen v Praze, ale i v Ratiboři mají Slavín. Provedla nás po něm sestra kronikářka, která všechno ví. Když jsem se jí ptal, jestli bývá ratibořský kostel často plný, posteskla si, že poslední dobou už to není žádná sláva: na bohoslužby chodí jenom kolem stovky lidí. A tak jsem vděčný, že díky možnosti navštívit ratibořský sbor jsem si mohl poopravit zafixovanou paušální představu o upadajících venkovských sborech nenávratně směřujících k zániku...

Tomáš Fendrych

.

Zpravodaj na září

 

Pastorální konference

* První pastorální konference (= pravidelné setkání duchovních ze seniorátu) v novém školním roce proběhne v úterý 12. září od 9:00 ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60). Na programu bude téma křestních kázání a rozhovor s Danielou Ženatou o historii, přípravě a vyhlídkách časopisu Český bratr.

Ze sborů a církve

* Seniorátní shromáždění církevního stavebního fondu Jeronýmova jednota rozhodlo v červnu o příspěvcích těmto sborům: Benešov (52.000 Kč na výměnu plynových kotlů), Hvozdnice (50.000 Kč na splacení půjčky na výměnu kotle a vyvložkování komína), Škvorec (80.000 Kč na první etapu rekonstrukce fary a zázemí sboru). Žádost soběhrdského sboru byla postoupena do ústředí Jeronýmovy jednoty.

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) zve na varhanní koncert ve středu 6. září od 18:30 hod. Varhaník Josef Krušina zahraje skladby známých autorů a rovněž 12 svých chorálních předeher k písním z evangelického zpěvníku. Vstupné je dobrovolné.

* V neděli 10. září 2017 se koná v Ratiboři na Vsetínsku oslava 500. výročí reformace. Podrobný program naleznete zde: http://bit.ly/2wwbrFI

* Žádosti o finanční příspěvky z grantového systému ČCE pro rok 2018 lze podávat ve třech oblastech (Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání / Diakonická práce / Evangelické tábory pro děti a mládež) do 15. září. Výzvy k podávání žádosti a další podklady jsou zde: http://bit.ly/2gxD5Ov

Ze společnosti

* Dne 14. září bude pražský magistrát rozhodovat, zda povolí stavbu obnoveného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pokud s tímto záměrem nesouhlasíte, je možno se připojit k petici proti obnovení sloupu, a to např. zde: http://bit.ly/2gxEiW3

K zamyšlení

„Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu.“

(Izajáš 52,7)

Podle našich reformačních otců není pro církev nic důležitějšího, než kázání evangelia – vždy nové, angažované a poučené veřejné vyhlašování příběhu Ježíše a prvních křesťanů. K tomu jsou potřeba kazatelé. Naši církev nyní zasahují dva výrazné, částečně protikladné trendy:

1. Z kazatelské práce na farách odešlo v posledních letech několik desítek osob. Vzhledem k tomu, jak je naše církev malá, jde o výraznou ztrátu. Důvodem je zřejmě vzrůstající všestranný tlak na osobní, duchovní, rodinný i pracovní život farářů a jejich rodin. Mladých studentů farářského oboru na Evangelické teologické fakultě UK je přitom v současnosti velmi málo.

2. V našich sborech výrazným způsobem roste zájem aktivních členů, dobrovolníků a činovníků o základní teologické vzdělání. Všechny senioráty (= církevní kraje) hlásí plné běhy tříletých kurzů pro přípravu výpomocných (= neprofesionálních) kazatelů. V našem současném kurzu nyní studuje 45 účastníků. Zdaleka ne všichni kurz dokončí, a ještě méně z nich se stane výpomocnými kazateli, trend je ovšem jasný: Aktivní laici z našich sborů chtějí mít ve své víře intelektuálně, lidsky i duchovně jasněji. Mnozí z nich zvažují i možnost, že by se o svou víru sdíleli i na veřejnosti.

Tak co? Je naše církev v krizi, když ztrácí faráře? Nebo je rostoucí zájem neprofesionálů o teologii signálem živosti našich sborů a jejich aktivních členů?

Roman Mazur

 

Zpravodaj na prázdniny

 

Pastorální konference

* První pastorální konference (pravidelná měsíční kazatelská porada) v novém školním roce proběhne v úterý 12. září od 9:00 ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60). Novou sérii programů připravuje trojice Samuel Hejzlar, Lenka Ridzoňová a Dalibor Antalík.

Ze sborů a seniorátu

* V neděli 10. září 2017 se koná v Ratiboři na Vsetínsku oslava 500. výročí reformace. Na programu budou slavnostní bohoslužby, přednášky, divadlo, koncert, připraven bude program pro děti. Pražský seniorát nabízí do Ratiboře společnou cestu autobusem: Odjezd v neděli brzy ráno (kolem 5:00 hod.), bude možno přistoupit ještě v Benešově; návrat v neděli pozdě večer. Cena za dopravu bude asi 500 Kč. Protože potřebujeme znát přibližný počet zájemců, prosíme, abyste se přihlašovali do konce června u farářky L. Ridzoňové: 605 081 279, lenka.ridzonova@email.cz

Z Evangelické fakulty UK

* Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/18 do bakalářských oborů Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce a do navazujících magisterských oborů Evangelická teologie a Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika. Přihlášky je možno podávat do 31. července 2017.

Biblická úvaha

K prázdninovému putování

Začíná pomalu ale jistě prázdninová sezóna - a s ní spojené putování na místa známá i neznámá. Vždyť k prožitku toho, že nejsem připoután k práci, patří i možnost zvednout se, opustit koloběh zaběhaného rytmu i každodenní stresy a vydat se do neznáma. Na nová místa, vstříc novým zážitkům, zkušenostem, setkáním.

Připomíná to trochu pouť starého Abrahama. I ten se „vydal na cestu.“ Spolu se Sárou „vyšli a ubírali se do země kenaanské.“ V Abrahamově případě ovšem nejde o rekreační toulání, ale o zápas o existenci. O pohyb víry. Když byl Abraham pozván do země zaslíbené, musel se k němu rozhýbat. Projevit odvahu k riziku přenést těžiště života tam, kde to nemám prošlapané, kam ukazuje Boží pozvání. Zápasil se svou vázaností k dosavadním jistotám. Se strachem pustit se dosavadních opor, jistot a prošlapaných koloběhů a přenést těžiště života tam, kam ukazuje Hospodinovo zaslíbení.

Kdo někdy sledoval batole, jak se pouští pevné opory, udělá samostatný krok, lehce zavrávorá, aby nakonec došláplo, a kdo si přitom všimnul jeho napětí, úzkosti, zda to vyjde, odvahy, s níž bylo potřeba tu úzkost překonat, a radosti, co to vykročení přineslo životu najednou za nové možnosti - ten byl nablízku zázraku existování.

Kéž se nám prázdninové putování stane osvěžující připomínkou podobných vykročení. Na neprobádanou půdu, k novým začátkům a setkáním. Právě takhle může být napínavá i víra, když ji přijímáme jako pozvání k putování neprošlapanou cestou. Jako pozvání k následování.

Tomáš Trusina

 

Zpravodaj na červen

 

Pastorální konference

* Červnová výletní pastorálka již proběhla, a to 2. června v Litoměřicích v součinnosti s ústeckým seniorátem naší církve. Po prázdninové pauze se kazatelé sejdou znovu až v úterý 12. září.

Ze sborů a seniorátu

* Noc kostelů proběhne v pátek 9. června. Mnohé sbory chystají své programy. Pokud nechystáte, zveme Vás k podpoře a návštěvě programů v jiných sborech a kostelích, a to i v ekuméně. Programy jsou dostupné na webu: http://nockostelu.cz

* Seniorátní setkání delegátů Jeronýmovy jednoty proběhne ve čtvrtek 15. června od 18:00 hod. ve sboru Žižkov I.

* V neděli 10. září 2017 se koná v Ratiboři na Vsetínsku oslava 500. výročí reformace. Na programu budou slavnostní bohoslužby, přednášky, divadlo, koncert, připraven bude program pro děti. Pražský seniorát nabízí do Ratiboře společnou cestu autobusem: Odjezd v neděli brzy ráno (kolem 5:00 hod.), bude možno přistoupit ještě v Benešově; návrat v neděli pozdě večer. Cena za dopravu bude asi 500 Kč. Protože potřebujeme znát přibližný počet zájemců, prosíme, abyste se přihlašovali do konce června u farářky L. Ridzoňové: 605 081 279, lenka. ridzonova@email.cz

Z církve

* Evangelická rodina (děti 4, 5 a 9 let) z jižních Čech hledá dlouhodobý pronájem bytu v Praze od letních prázdnin v dojezdové vzdálenosti do 30 min. na Vyšehrad, kam bude každý den vozit syna do speciální školy v Jedličkově ústavu. Velikost částečně zařízeného bytu by měla být minimálně 48m2, maximální cena včetně poplatků kolem 15.000 Kč. Rodina potřebuje svému synovi poskytnout odpovídající vzdělání a chce zůstat spolu. Kontakt: 724 364 888, stana. houskova@centrum.cz

Biblická úvaha

Letnice

Letos jsme oslavili Letnice čili Svatodušní svátky čili Boží hod svatodušní první červnovou neděli. Je to proto, že se slaví 50 dnů po Velikonocích a nebýt Velikonoc a velikonočních událostí, nikdo by nikdy žádné Letnice neslavil. Nemělo by to smysl. Křesťanská církev začala tento svátek slavit relativně brzy, a protože Letnicemi vlastně vrcholí padesátidenní oslava Velikonoc, patří Letnice – i když současná česká společnost toho o nich moc neví – k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Často jsou také – díky tehdejším událostem v Jeruzalémě – považovány za „narozeniny“ křesťanské církve. Liturgická barva Letnic byla vždy červená – připomíná barvu ohnivých jazyků při seslání Ducha svatého na apoštoly.

Do českých zemí přišlo slavení Letnic společně s křesťanstvím, ale ještě dlouho u nás přetrvávaly pohanské obyčeje. Děkan pražské kapituly při svatém Vítu, známý kronikář Kosmas, napsal roku 1092 o knížeti Břetislavovi II., že „vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače“. Kníže se také snažil vykořenit „obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polopohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“. Jsme na tom dnes lépe? Co dnešní „čarodějníci, věštci a hadači“ - v tištěných i elektronických médiích? Kdo všechno jim věří? A i když snad dnes už nikdo v úterý nebo ve středu po Letnicích „nezabíjí oběti“, nejrůznějším „zlým duchům“ (pojmenujte si je sami) obětuje leckdo leccos. Především jeden z nejvzácnějších darů, který jsme dostali a zatím ještě pořád z Boží milosti denně dostáváme – čas.

Daniel Heller

 

Zpravodaj na květen

.

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v dejvickém sboru v úterý 9. května od 9:00 hod. Na programu bude kázání Evy Šormové a téma „Církev a její školy“ s Helenou Wernischovou, Ondřejem Kolářem a Michalem Šourkem.

* Červnová výletní pastorálka bude setkáním s faráři a farářkami ústeckého seniorátu. Proběhne již v pátek 2. června, a to ve sboru v Litoměřicích od 9:00 hod. Je možno přijet již ve čtvrtek večer a od 20:00 hod. se zúčastnit neformálního setkání.

Ze sborů a seniorátu

* Seniorátní výbor hledá dlouhodobý podnájem bytu s dobrou sjízdností do centra města pro nového seniorátního faráře pro mládež, a to od září 2017. Případné nabídky směřujte, na R. Mazura (777 823 540).

* Červnová rekreace seniorů s tématem „Pod ochranou Nejvyššího“ proběhne v Chotěboři od 10. do 18. června. Pozvánky s podrobnými informacemi jsou k dispozici ve sborech nebo u faráře J. Strádala (603 485 601). (I na tomto webu.)

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 9. května od 17:30 hod. do přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49), na besedu s etnologem a spisovatelem Janem Pohunkem, jejímž tématem budou Pověsti z lesů, skal a jeskyní.

* Materiály k Noci kostelů se budou balit a rozdávat 16. – 19. v pastoračním středisku pražského arcibiskupství (Kolejní 4). Na tuto práci se hledají dobrovolníci. Pokud můžete přijít a pomoci, ozvěte se na adrese: vaclav.sojka@apha.cz

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s dalšími subjekty zvou na již desátou ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 27. května v 15:00 hod. na zahradě nad Sedleckými skalami. Bližší údaje jsou na pozvánce ve sborech.

* Ve sborech se během měsíce května koná sbírka na Jeronýmovu jednotu. Žádosti o dar se odevzdávají senio-rátnímu výboru do 15. května. Část sbírky rozdělí seniorátní sejití Jeronýmovy jednoty, které proběhne ve čtvrtek 15. června od 18:00 hod. ve sboru Žižkov I.

Biblická úvaha

O Ježíši Kristu vyznáváme v Apoštolském vyznání víry, že vstoupil na nebesa. Opomíjený svátek Nanebevstoupení Páně připadá letos na 25. května. Přemýšlím, co pro nás znamená.

Když bibličtí svědkové mluví o nebi, odkazuji tím k Tomu, který je nad námi. Nebeské je to, co je Boží a čím nás na této zemi Bůh obdarovává. Kdyby ale všechno to, co Pán Ježíš probojoval svým životem a svou obětí bylo jen pro nebe, pak by to bylo sice krásné, ale nám málo platné. A asi proto položí autor knihy Skutků apoštolských takový důraz na 40 dnů, kdy Vzkříšený na této zemi znovu vyučuje své učedníky. Ježíš byl vzkříšen pro nás, aby tím, co je „nebeské“, co je od Boha, zásadně ovlivnil náš pozemský život

A tak se navzájem posilujme ve víře, že náš svět a my v něm nepatříme silám, které by ho dovedly v několika okamžicích zničit, ale patříme Bohu, který se přiznal k celému životnímu příběhu Ježíše Krista a stále se k tomu přiznává. Můžeme pak jako nejdůležitější objevovat a podporovat všechno, co bez veliké reklamy ukazuje k tomu, co je z Ducha Kristova a z Ducha Božího, co je „z nebe“. Co ukazuje k lásce, k radosti, k pokoji, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, tichosti a sebeovládání. Evangelium Ježíše Krista je silou a pomocí už tady a teď. Přichází od Boha, z nebe, ale je reálnou nadějí pro naši zemi se všemi jejími ranami a bolestmi. Důvěřujme tomu.

Petr Firbas


Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v dejvickém sboru v úterý 11. dubna od 9:00 hod. Na programu bude velikonoční filmové kázání a tématický program o mládeži s členy pražského mládežnického seniorátního odboru.

Ze sborů a seniorátu

* Přehled bohoslužeb a dalších velikonočních akcí v našich sborech je k dispozici na seniorátním webu:

https://goo.gl/PYLCVK

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země, která proběhne v úterý 25. dubna 2017 od 19:00 hod. v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kázání pronese Renata Wesleyová (CČSH), zazpívá pěvecký sbor Gabriel.

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1045/1) zve na přednášku z cyklu Ekklésia ve středu 26. dubna v 18:30 hod. Na téma „Kumrán a Svitky od Mrtvého moře: od objevu po dnešek“ bude přednášet doktorand ETF UK David Cielontko. Setkání bude připomínkou sedmdesátiletého výročí nalezení prvních svitků.

Mládež

* Ve středu 5. dubna od 18:45 hod. se ve sboru Žižkov I koná setkání vysokoškolské mládeže. Na téma „Tehdy a teď — pozitiva starozákonní společnosti“ promluví Petr Sláma.

* Ve čtvrtek 6. dubna od 19:30 hod. pořádá skupina studentů ETF UK modlitební setkání ve střešovickém sboru s názvem „Pane nauč nás modlit se“. Setkání je určeno pro všechny napříč generacemi.

* V pondělí 10. dubna se bude konat další „Zpívání (nejen) ze Svítáku“ — tentokrát ve sboru v Kobylisích od 18:00 hod.

* Víkend od 21. do 23. dubna stráví pražská a poděbradská mládež společně v Mělníku na seniorátních dnech. Budou tam přemýšlet „O smrti a jejích podobách“. Pozvání přijali Pavel Keřkovský a Pavel Ruml. Kromě toho nás čeká divadelní dílna, hry, procházka, zpívání i ztišení.

Biblická úvaha

Důvěřuj se v Pána, ó duše má...

Dostala jsem se nyní do situace, kdy se mi vynořila tato naše prastará píseň. Něco důležitého se zadrhlo. Co si s tím máme počít? Dokážeme to vůbec vy-řešit? Ale je to práce na vinici Páně. Měla bych spoléhat, že mi/nám Bůh pomůže. Tam, kde už si nevím rady. Jistě, musím se snažit najít řešení. Ale nemám si zoufat.

Ani v tom nedostatku důvěry vlastně nejsem sama. Stačí trochu zalistovat v Bibli. Žalm 13 začíná slovy: „Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani ne-vzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit?“

A teď něco pro posílení důvěry. Nasycení pěti tisíců z Matouše 14: „Dejte vy jim jíst!“ Jak bychom mohli? Sami máme jen maličko... Ježíš ovšem pomohl, požehnal a bylo možno nasytit celý zástup. Učedníci přispěli svým málem, Ježíš dokončil.

Hned za tímto oddílem je další vyprávění o důvěře — chození po moři. Petr důvěřoval a vy-kročil po vodě. Pak dostal strach a začal se topit. Ježíš hned vztáhl ruku a pozvedl ho. Připomíná mi to motiv z pokušení na poušti — vrhnout se z vrcholku chrámu dolů. Jakoby Petr zbytečně po-koušel Pána. Ale tady je to jiné. Petr přece počkal, až mu sa-motný Ježíš řekne „Pojď!“ Nebylo to samoúčelné. Všem to ukázalo, že Pánu mohou důvěřovat.

Dokážeme to dnes? Spoléhat, že nám Pán pošle pomoc, ukáže cestu, dokončí, co jsme my nezvládli, opraví, co jsme pokazili?

Důvěřuj se v Pána, ó duše má!

Zdena Skuhrová

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v dejvickém sboru v úterý 14. března od 9:00 hod. Na programu bude kázání Martina Sabo a program Lukáše Klímy o Písni písní.

Ze sborů a seniorátu

* Grantová komise Pražského seniorátu provedla vyhodnocení devíti podaných mikroprojektů. Vzhledem k finanční-mu limitu rozhodla podpořit osm z nich ve výši 95% požadované částky. Podrobněji viz: mikroprojekty-ps.sweb.cz

* Ochranovský sbor nás zve na benefiční koncert ve prospěch oživení Milíčovy kaple, na kterém v pátek 10. března od 20:00 hod. vystoupí dívčí pěvecký soubor Lada a alternativní popová kapela Mayen. Koncert se koná v prostorách vinohradského pivovaru (Korunní 2506/106).

* Strašnický sbor (Kralická 1001/4) nás zve na bohoslužby se slavnostním uvedením Martina Sabo do funkce faráře. Uskuteční se v neděli 12. března od 15:00 hod.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s tématem „Tvému divíce se dílu“ v úterý 14. března od 17:30 hod. do přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Jiří Nečas, matematik, ekolog a kazatel, vycházeje z pohledu vědy a z pohledu víry se bude zamýšlet nad vytvářením vztahu ke světu, přírodě a lidem.

* Seniorátní konference s tématem „Evangelium pro souseda z ulice a kolegyni v práci“ proběhne 24. března od 17:00 hod. v nuselském sboru. Hlavním řečníkem bude religionista Zdeněk Vojtíšek, představeny budou také konkrétní praktické impulsy z různých sborů.

* Seniorátní výbor si dovoluje připomenout představitelům sborů, že na webových stránkách evangnet.cz mají vyplnit statistické evidence a výkazy hospodaření, a to do konce března.

Mládež

* V úterý 7. března se ve sboru v Kobylisích od 18:45 hod. koná VŠeliká mládež, kde o manželství a o roli Boha v něm bude mluvit Zdeněk Susa. Na programu jsou dále hry, občerstvení a pobožnost.

* Ve čtvrtek 16. března od 19:30 hod. pořádá skupina studentů ETF UK modlitební setkání ve strašnickém sboru s názvem „Pane, nauč nás modlit se“.

Biblická úvaha

„Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.“

1. Korintským 1,22-23

Klíčový křesťanský velikonoční příběh a vztah s Bohem, který vyrůstá jako odpověď na něj, nejsou dány prostým selským rozumem či přirozenou intuicí. Naopak. Evangelium o obětujícím se Božím Vyvoleném se na první pohled a poslech běžnému lidskému porozumění protiví. Dokonce se jeví jako bláznivé!

Vrcholný okamžik dějin vztahu mezi Bohem a jeho světem je přece lokalizován do chvíle, kdy nespravedlivě odsouzený nazaretský prorok Ježíš umírá v osamělých bolestech po několika-hodinovém mučení. Cestu k Bohu tak neotevírá nějaký kolosální projev božské moci a síly (jak to očekávali Židé) ani hloubání a mudrování (jak to očekávali Řekové), nýbrž jen úžas a pokání tváří v tvář ukřižovanému.

Ježíšův kříž je zcela nečekaným a dramatickým Božím tahem, který odpověděl na skutečnost lidského hříchu. Tahem, kterým Bůh zjevil neuvěřitelnou hloubku své náklonnosti k člověku a zároveň pokořil lidská srdce, lidský rozum, moc i intuici.

Roman Mazur

 

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne (naposledy v této sérii) v kobyliském sboru v úterý 14. února od 9:00 hod. Na programu bude kázání Tomáše Cejpa a rozhovor na téma „Co mě v poslední době oslovilo?“ o setkáních s inspirující literaturou, divadlem, filmem...

Ze sborů a seniorátu

* Tříletý kurz pro laiky „Základy evangelické teologie“ se rozběhl na konci ledna za velkého zájmu přibližně 50 osob.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu v úterý 14. února od 17:30 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). O ekologické výchově mládeže bude pod názvem „Mladý člověk na cestě k vědomému uchopení krajiny a k ekologickému myšlení“ přednášet Ondřej Ševčík.

* Dejvický sbor (Dr. Z. Wintra 15/746) srdečně zve na slavnostní bohoslužby, na kterých bude do funkce uveden nový farář Pavel Ruml. Konají se v neděli 19. února od 15:00 hod.

* Seniorátní konference s tématem oslovování našich současníků křesťanskou zvěstí proběhne 24. března od 17:30 hod. v nuselském sboru.

* Seniorátní adventní sbírka (na podporu menších sborů seniorátu a práce seniorátních farářů) vynesla krásných 94.539 Kč, rovněž díky vyššímu příspěvku druhého žižkovského sboru. Všem dárcům děkujeme!

* Seniorátní výbor si dovoluje připomenout představitelům sborů, že na webových stránkách evangnet.cz již mohou vyplňovat sborové evidence a výkazy hospodaření.

* Vizitace seniorátního výboru byly pro rok 2017 naplánovány v Kobylisích, Berouně, u Salvátora, v Nuslích a v Uhří-něvsi. O šesté vizitaci bude rozhodnuto později.

* Seniorátní revize hospodaření by letos měly proběhnout ve sborech Zruč nad Sázavou, Radotín, Střešovice, Libeň a Horní Počernice.

* Na popud faráře pro menšiny M. Vymětala probíhá dobrovolná sbírka na podporu mírového pochodu Berlín – Aleppo. Příspěvky je možno odeslat na seniorátní účet (s var. symbolem 7777) do 10. února.

* Na výzvu „Mikroprojekty Pražského seniorátu“ se s žádostí o podporu přihlásilo osm sborů (Beroun, Dobříš, Kladno, Sedlec-Prčice, Smíchov, Soběhrdy, Uhříněves a Vršovice), a také pražský seniorátní odbor mládeže. Celkový objem požadavků (128 tisíc korun) přesahuje asi o čtvrtinu přidělené prostředky. Grantová komise dá o svém rozhodnutí vědět všem žadatelům do konce února.

* V prosincové sborové zásilce z ústředí církve byl stručně představen vznikající strategický plán ČCE. Jeho tvorbu je možné ovlivnit odpověďmi na související dotazy.

Biblická úvaha

Modlitba Páně se mi neříká vždy snadno. Myšlenky i srdce se mi při ní občas zatoulají různými směry. Zřejmě i proto, že ji často musím vyslovit z pozice „profesionála“, který ji uvádí ve společenství. Text z překladu „Slovo na cestu“ mne ovšem nedávno tak zaujal, že se na její každodenní ranní vyslovení vyloženě těším. Zaujme i Vás?

Roman Mazur

Náš nebeský Otče,

vzdáváme čest tvému

svatému jménu.

Ujmi se vlády, ať se děje všechno podle tvé vůle

jak v nebi, tak na zemi.

Dej nám chléb i dnes

a odpusť nám naše provinění,

tak jako my odpouštíme těm,

kteří nám ublížili.

Chraň nás před pokušením

a vysvoboď nás z moci zlého. Vždyť tobě navždy patří

vláda, moc i sláva.

Amen.

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v kobyliském sboru v úterý 10. ledna od 9:00 hod. Na programu bude kázání Dalibora Antalíka a rozhovor se Štěpánem Brodským na téma „ČCE a její Diakonie“.

Ze sborů, seniorátu a církve

* Pokojný protestní pochod Berlín - Aleppo, jehož cílem je podpořit oběti syrské válečné tragédie a požadovat mírové řešení konfliktu, projde Prahou 15. a 16. ledna. Farář M. Vymětal nás zve jako jednotlivce i sbory, abychom pochod podpořili, např. uvařením polévky 15. ledna nebo umožněním přespání v našich sborech v noci z 16. na 17. ledna. Zájemci se hlaste přímo u M. Vymětala:

Mikulas.Vymetal@seznam.cz

* V úterý 24. ledna od 19:30 hod. proběhne v rámci Farářského kurzu kulturní večer v Husově domě (Jungmannova 9) otevřený široké veřejnosti. V rámci večera zazní hebrejské písně a písně v jidiš v podání skupiny Augenblick. Vstupné: důchodci a studenti 50 Kč, ostatní 100 Kč. Na celý kurz či jednotlivé přednášky se mohou přihlašovat i nefaráři/řky:

http://spek.evangnet.cz/fkurs2017

* Dejvický sbor (Zikmunda Wintra 15) srdečně zve na benefiční koncert T. Najbrta pro Cestu domů, který proběhne v neděli 29. ledna od 15:00 hod.

* V lednové sborové zásilce z ústředí církve byl stručně představen vznikající strategický plán ČCE. Jednotliví presbyteři/rky i celá staršovstva mohou do konce února ovlivnit jeho tvorbu odpověďmi na související dotazy.

* Grantová výzva „Mikroprojekty Pražského seniorátu 2017“ a formulář žádosti jsou spolu s pravidly vystaveny na webu Pražského seniorátu (v sekci "Hospodaření"). Případné dotazy směřujte na adresu grantové komise:

mikroprojekty-ps@seznam.cz.

* FS ČCE Hvozdnice hledá pracovníka/ici pro pilotní diakonický projekt zaměřený na podporu propouštěných vězňů. Výše úvazku je 0,2. Podrobný inzerát na seniorátním webu:

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz

* Tříletý teologický kurz pro laiky „Základy evangelické teologie“ začne na konci ledna. V případě zájmu se ještě lze přihlásit na adrese seniorátu: prazsky-seniorat@evangnet.cz

Mládež

* V pátek 13. ledna proběhne v KC Zahrada od 19:00 hod. tradiční ples "Báječnej bál", tentokrát s názvem „Hoří má panenko - báječná tancovačka“. Těšit se můžete na moderátory Elišku Zvolánkovou a Davida Pfanna, kapelu Gradace, krásná předtančení i výuku tance. Samozřejmě dojde i na losování o ceny. Výtěžek z něj bude jako vždy věnován na jednu ze sbírek Diakonie ČCE - tentokrát na bezdrátový signalizační systém pro lidi s handicapem. Lístky je možné koupit v předprodeji za 170 Kč u členů SOMu, nebo si je můžete zarezervovat zde:

http://1url.cz/9tqRw

Více informací o plese najdete na stránkách mládeže:

www.prazska-mladez.evangnet.cz

Studium

* Evangelická vysoká škola v Drážďanech nabízí zájemcům bakalářské a magisterské studium v sociálních oborech. Přihlášky lze podat do 15. ledna. Informační leták si lze vyžádat v seniorátní kanceláři.

* Pro zájemce o studium pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří, a to 16. ledna.

K povzbuzení

Biblický citát k povzbuzení na přelomu roků: „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“

(Zjevení 21,6)

Přílohy