Konvent 2017 - zprávy

 

tisky č. 2 - 7

Tisk č.2       Tisk č.3a       Tisk č.3b       Tisk č.4a       Tisk č.4b       Tisk č.4c       Tisk č.4d       Tisk č.4e       Tisk č.4f       Tisk č.5       Tisk č.6       Tisk č.7a       Tisk č.7b       Tisk č.7c      


poslední aktualizace : 13.11.2017; ZS

 

Tisk č. 2 - Zpráva předsednictva

tisk nebyl na konventu čten, ale uveden autorem

Předsednictvo konventu pracuje v tomto složení: předseda konventu Matěj Cháb; členové za faráře: Jiří Ort, Marta Zemánková, členka za laiky: Tania Kaminski; náhradníci za faráře: 1. Matěj Opočenský, Pavla Jandečková ; náhradníci za laiky: Zdeněk Turek; Tomáš Vokatý.

 

1. Činnost předsednictva mezi 2. a 3. zasedáním 55 konventu.

◦ Po 2. zasedání, v prosinci 2016, se na předsednictvo obrátilo staršovstvo Strašnického sboru ve věci zachovávání mlčenlivosti na konventu a předsednictvo na tento podnět písemně odpovědělo. Oba dva dopisy jsou přílohou tohoto zápisu.

◦ Předsednictvo se sešlo 31. října 2017 k pracovní schůzce před listopadovým zasedáním konventu. Pro 3.zasedání konventu byli do předsednictva povoláni náhradníci za omluvené členy předsednictva bratra Jiřího Orta a sestru Taniu Kaminsky.


2. Zpráva o plnění usnesení 2. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu

...

Konvent ukládá SV, aby si od vedení diakonie vyžádal vysvětlení, proč do výběrového řízení nového ředitele Střediska Praha nebyly zapojeny partnerské sbory ani dozorčí rada střediska (Mašek)

...

Podrobný výčet je v T2.

 

Datum příštího konventu navrhuje předsednictvo 10. 11. 2018.

 

V tisku jsou i všechny přílohy k oběma kauzám uvedeným výše.

 

Tisk č. 3A - Zpráva seniorátního výboru

tisk nebyl na konventu čten, ale uveden sen.kurátorkou

Tisk má tyto oddíly:

1. SENIORÁTNÍ VÝBOR A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI

2. ROZDĚLENÍ NEFORMÁLNÍCH PATRONÁTŮ NAD SBORY

3. NOVÝ SENIORÁTNÍ FARÁŘ PRO MLÁDEŽ KAREL MÜLLER

4. PRAVIDELNÉ SENIORÁTNÍ AKCE A SETKÁNÍ

5. DŮLEŽITÉ PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

6. VIZITACE SENIORÁTNÍHO VÝBORU

7. KURZ „ZÁKLADY EVANGELICKÉ TEOLOGIE“

8. DALŠÍ ČINNOST SENIORÁTNÍHO VÝBORU A JEHO ČLENŮ I SPOLUPRACOVNÍKŮ

9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED (v plném znění):

Život pražských evangelických sborů plynul v uplynulém roce aktivně a čile. Zřejmě v každém našem společenství se aktuálně dá snadno najít inspirující činnost, aktivita či služba. Rovněž vstřícnost větších a bohatších sborů projevovaná různým způsobem vůči menším a chudším sborům na cestě k samofinancování je nepřehlédnutelná.

S vděčností konstatujeme rovněž to, že se nám vyhnul – snad již definitivně? – trend odchodů z farářské služby patrný především v několika posledních uplynulých letech.

Po nalezení obětavého a schopného koordinátora se opět naplno rozběhl projekt „Jídlo pro potřebné“.

O nový běh teologického vzdělávání byl a je velký zájem...

Seniorátní výbor je vděčný za to, že v uplynulém období nemusel řešit žádnou závažnější sborovou kauzu, ať už v duchovenské či hospodářské oblasti. S nadějí očekává znovuoživení ve dvou společenstvích, která lze pokládat za „vlajkové lodi“ seniorátu, totiž ve sboru u Salvátora po přestálé krizi a v mládežnickém společenství s novým farářem.

Nejvýraznější aktuální těžkostí seniorátního soužití je zřejmě to, že i evangelíci a jejich sbory jsou ovlivněny hektikou pražského způsobu života. Když se jen těžce hledá čas a energie pro aktivity vlastního sboru, na aktivity seniorátu a církve někdy už nezůstanou vůbec žádné. Účast na posledních dvou velkých podzimních akcích (seniorátní den v Berouně, oslavy reformace v Ratiboři) byla nízká. Pokud je ovšem život vlastního sboru bohatý, nevadí to...

Pane Bože, prosíme, dej všem sborům seniorátu vnitřní i vnější růst. Ať konáme inspirující bohoslužby Slova i svátostí. Ať je náš život z víry hluboký, napájen tvou moudrostí. Ať na cestě za tebou prožíváme dary skutečného bratrství a sesterství. Ať je požehnána i naše misijní a diakonická služba.

Doprovázej, prosíme, svou pomocí také práci našich kaplanů, když vyrážejí do nemocnic, věznic a armády být tam i naším jménem tvým světlem a tvými svědky. Amen.

 

Tisk č. 3B - KAPLANI PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ SENIORÁTU

tisk nebyl na konventu čten, byl zmíněn v rozpravě

...

Na „hlavní“ úvazek působí nyní Jan Blažek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, Pavel Kočnar ve Věznici Vinařice, Jan Kupka v Armádě ČR (Hradní stráž Praha), Daniel Pfann ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, Anna Šourková v Ústavu hematologie a krevní transfúze a Simona Tesařová ve Vazební věznici Praha – Pankrác a ve Fakultní nemocnici Motol. Anna Šourková je kromě toho rovněž předsedkyní Asociace nemocničních kaplanů.

 

Vedle své sborové práce působí nyní s oficiálním církevním kaplanským pověřením Vendula Glancová ve Věznici Příbram, Marta Zemánková ve Fakultní nemocnici Motol a Samuel Hejzlar ve Věznici Bytíz. Pavel Ruml je ministerským poradcem pro armádní duchovenskou službu. Mnozí další duchovní pak pravidelně navštěvují zdravotnická a sociální zařízení, ovšem bez oficiálního kaplanského pověření. Obdobně koná dobrovolnickou

kaplanskou službu pod vedením některého z kaplanů také několik další bratří i sester z našich sborů.

 

Tisk č. 4 - Zprávy poradních odborů a pracovních skupin

tisk nebyl na konventu čten, ale uveden autory

 

Tisk č. 4a - Zpráva Poradního odboru mládeže pražského seniorátu.

V podrobné zprávě je mimo jiné uveden celý nově zvolený SOM. Dále shrnutí uplynulého období, hospodaření, slovo k ustavení nového faráře pro mládež, seznam pravidelných akcí a v závěru výhled do budoucna.

Tisk č. 4b - Zpráva grantové komise pražského seniorátu za rok 2017
Tisk č. 4c - Informace o projektu Truhlářská 8
Tisk č. 4d - Zpráva o činnosti seniorátního odboru pro přechod na samofinancování (SOPS)
Tisk č. 4e - Informace o projektu potravinové pomoci
Tisk č. 4f - Červnová rekreace seniorů v Chotěboři (tisk rozdáván až na konventu)

Letos - 33 účastníků a 5 členů organizačního týmu.

Třetina účastníků byla z pražského seniorátu, další 2/3 prakticky z celé církve, nejvzdálenější až z Českého Těšína.

Termín další rekreace : 16. - 24. června 2018.

 

Tisk č. 5 - Zpráva pastýřské rady

tisk nebyl na konventu čten

Pastýřská rada v období od minulého konventu dostala dva podněty. Oba podněty přišly v září tohoto roku, jednání dosud probíhá, ani v jednom případě nebylo projednávání k datu zpracování této zprávy ukončeno.

Oba podněty přišly z jiných seniorátů, ale týkají se zaměstnanců církve, kteří jsou členy sborů v pražském seniorátu.

 

Tisk č. 6 - Zpráva Jeronymovy jednoty

tisk nebyl na konventu čten

. . .

Sbírky JJ v letošním roce 2017 vynesly 456 353,- Kč. Tedy na ústředí JJ odešle 304 235,- Kč, v seniorátu rozdělí

152 118,- Kč + 30 000,- vrácených Škvorcem za nevyužitý dar v roce 2016. Seniorátní prostředky JJ jsme rozdělili

takto:

Benešov 52 000,- Kč na výměnu 2 plynových kotlů pro ÚT farního bytu a modlitebny,

Hvozdnice 50 000,- Kč na splacení půjčky na výměnu kotle a vyvložkování komína,

Škvorec 80 000,- Kč na první etapu rekonstrukce fary a zázemí sboru.

Žádost sboru Soběhrdy o 280 000,- Kč daru a 150 000,- Kč půjčky na rekonstrukci tepelné izolace fary byla

postoupena do ústředí JJ.

 

Tisk č. 7 - Zprávy středisek Diakonie

tisky nebyly na konventu čteny

Tisk č.7a - Středisko Zvonek

V letošním roce se nám podařilo učinit veškeré kroky vedoucí ke sloučení se střediskem Diakonie ČCE Praha. Proto od roku 2018 zaniká původní název Diakonie ČCE středisko Zvonek v Praze 4 a nově vzniká název Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek.

. . .

Tisk č.7b - Středisko Praha (sloučená Ratolest a Stodůlky - od 1.1.2016)

. . .

Středisko Diakonie Praha tak již od samého počátku úzce spolupracuje s Farními sbory v Praze Dejvicích a Strašnicích. Kazatelé těchto sborů pravidelně navštěvují naše stacionáře a společně s klienty se účastní zpívání rytmických písní s duchovním obsahem. V roce 2016 byla založena dobrovolnická iniciativa Naše Diakonie Praha, která má za cíl pořádat benefiční akce na podporu našeho střediska. V květnu 2016 tak proběhl Benefiční koncert Pavla Šporcla, během kterého se vybralo 65 000 Kč, a v létě následoval dobročinný bazar s výtěžkem 20 000 Kč.

. . .

Tisk č.7c - Středisko křesťanské pomoci

. . .

Před Vánocemi jsme připravili dobročinnou akci nazvanou Psali jste už Ježíškovi?, kdy byl sestaven seznam přání klientů Azylového domu pro matky s dětmi, Služby pro rodinu a dítě a Následné péče Dobroduš. Seznam byl zveřejněn na webových stránkách Diakonie ČCE – SKP v Praze a každý dárce si mohl vybrat, které přání chce splnit.

Přílohy