Konvent 2017 - hospodářské tisky

 

tisky č. 8 - 10; část T10b doporučena zvláštní pozornosti sborům

Tisk č.8       Tisk č.9       Tisk č.10       Tisk č.10b      


poslední aktualizace : 13.11.2017; ZS

 

Tisk č. 8 - Zpráva o hospodaření, rozpočet

tisk nebyl na konventu čten, ale obšírně uveden autorem

spolu s tiskem č.9; oba tisky byly logicky velmi provázány

Struktura tisku o seniorátním hospodaření

 Komentář k hospodaření v roce 2016

Návrhy usnesení konventu (první strana dole)

Výsledovka a Rozvaha 2016 . . . . . . . . . . . . str. 2 a 3

 Tabulka Strukturovaných výdajů pro rozpočet a skutečnost 2016, rozpočty 2017 a 2018;

tabulka Příjmů a ostatních finančních údajů pro totéž období . . . . . str. 4

 Zpráva o hospodaření se SSF . . . . . . . str. 5

 

Tisk č. 9 - Návrh repartic 2018

Tisk obsahuje dvě tabulky. První obsahuje srovnání 4 variant celkových repartic s loňskými.

Druhá tabulka je rozpisem všech 4 variant na seniorátní s celocírkevní reaprtice, a to už bez srovnávání.

 

Komentář k oběma tiskům:

Výše navrhovaných repartic se odvíjí od rozhodnutí o přebytku z roku 2016, následně od možnosti využít více (120 tisíc) nebo méně (60 tisíc) z fondu bydlení seniorátních farářů. Z toho vyplývaly 2 varianty B nebo A celkové výše repartic.

Navíc konvent 2016 uložil připravit rozpis repartic ve 2 variantách - klasicky a nově se solidárním %. To znamenalo propočítat repartice ve 4 variantách - A klasicky, A solidárně, B klasicky, B solidárně.

 

Tisky č. 10 - Revize hospodaření

tisk nebyl na konventu čten

Tisk č.10 - Revize hospodaření Pražského seniorátu

. . .

III. Doporučení:

- aktualizovat směrnici pro vedení účetnictví, připraveno k projednání,

- definovat pravidla fungování fondů, připraveno k projednání,

- dopracovat směrnici o hospodaření seniorátu.

IV. Závěr:

Hospodaření Pražského seniorátu ČCE za rok 2016 je úplné a průkazné.

 

Tisk č.10b - Zpráva o revizích sborového hospodaření

, , ,

Shrnutí některých doporučení ze zápisů z revizí hospodaření sborů (na jaro 2018 je naplánovaná kontrola plnění

těchto zadaných úkolů či doporučení):

 

 • Vypracovat či aktualizovat vnitřní směrnici/e pro oblast účetnictví, oběhu účetních dokladů, hospodaření,
 • oceňování majetku a inventarizace, zařazování a vyřazování majetku z účetní evidence, poskytování
 • cestovních náhrad, archivaci, skartaci…
 • Doplnit chybějící kontrolní podpisy faráře či kurátora na příjmových a výdajových pokladních dokladech.
 • Oddělit funkce pokladníka a účetního.
 • Zajistit všechny potřebné revize (elektro, hromosvodů, plynového zařízení, hasicích přístrojů i přenosných el.
 • spotřebičů a prodlužovacích kabelů) v souladu s příslušnými normami.
 • Zavést a průběžně aktualizovat označení únikových cest, požární a poplachové směrnice.
 • Vést inventarizační seznamy přesně a podrobně.
 • Uzavřít s pokladní/m smlouvu o hmotné odpovědnosti.
 • Upřesnit pravidla nakládání s některými fondy.
 • Konzultovat správné účtování některých položek.
 • Věnovat se otázce služebního bytu v souvislosti se směrnicí synodní rady.
 • Zvážit odepisování budov a zvýšit tak vypovídací hodnotu účetnictví.

 

Přílohy