Výzva 2018

 

mikroprojekty - pražský seniorát

Výzva_2018 (2.varianta)      


poslední aktualizace : 23.12.2017; ZS

změna termínů : 19.12.2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

NA MIKROPROJEKTY V PRAŽSKÉM SENIORÁTU PRO ROK 2018

Název výzvy: Mikroprojekty Pražského seniorátu 2018

Cíl a zaměření výzvy: Pomoc sborům v zajištění rozvoje činnosti, na niž nemají vlastní prostředky. Mikroprojektem se rozumí taková činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru (liturgie, katecheze, misie, kulturní akce ve sborech, diakonie). Může zahrnovat nákup vybavení a věcných pomůcek pro účastníky projektu, kopírování a tisk pracovních materiálů, odměny lektorům apod. Nelze z něj hradit mzdy zaměstnanců církve, nájmy a provozní náklady žadatele (energie).

Oprávnění žadatelé: farní sbory Pražského seniorátu jednotlivě nebo společně, poradní odbory pražského seniorátu

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Období pro podávání žádostí: do 15.2.2018

Termín pro vyrozumění o poskytnutí / neposkytnutí grantu: 15.3.2018

Celkový objem prostředků na mikroprojekty v rámci této výzvy: 101.648 Kč

Rozsah podpory, o kterou lze žádat: 5.000 – 25.000 Kč

Spolufinancování žadatelem: nejméně 10% z celkových uznatelných výdajů projektu

Uznatelné výdaje: Za uznatelné se považují výdaje přímo věcně související s projektem v přiměřených cenách, uhrazené nejpozději do konce období realizace projektu, doložitelné účetními doklady a zanesené v účetnictví žadatele. Výdaje na stavební práce nesmí přesáhnout polovinu celkového rozpočtu mikroprojektu. Uznatelnými výdaji nejsou mzdové náklady zaměstnanců církve a výdaje na administraci projektu. Po dobu realizace projektu a tři roky po jeho skončení nesmí příjemce podpory převést bez souhlasu seniorátního výboru majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z této podpory na třetí osobu.

Podávání žádostí: Žádost o podporu musí být podána ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně všech příloh elektronicky na adresu seniorátního výboru (prazsky-seniorat@evangnet.cz).

Pro komunikaci s grantovou komisí lze použít adresu mikroprojekty-ps@seznam.cz.

Hodnocení projektů: Po uzávěrce podávání žádostí budou projekty posouzeny seniorátní grantovou komisí. Formálně chybné žádosti budou vyřazeny, u neúplných bude žadatel vyzván k doplnění. Projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií:

a. Přínos projektu pro život sboru i z dlouhodobé perspektivy,

b. Finanční možnosti žadatele a jeho schopnost realizovat projekt z vlastních prostředků,

c. Přiměřenost a hospodárnost projektu,

d. Srozumitelnost projektu a plánu na jeho realizaci.

Žadatelé budou o výsledku řízení informováni e-mailem a výsledky budou zveřejněny i ve Zpravodaji.

Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování: Příjemce podpory je povinen předložit seniorátnímu výboru prostřednictvím seniorátní grantové komise závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho závěrečné vyúčtování. Termín odevzdání je 28. 2. 2019. Měnit podstatným způsobem obsah a rozpočet projektu nebude možné.

 

V Praze dne 8.12.2017

Roman Mazur, senior, v.r.

Zdeňka Skuhrová, seniorátní kurátorka, v.r.

Jan Mašek, předseda grantové komise Pražského seniorátu

Přílohy