Konvent 2017 - zápis a usnesení

 

zde je obé uvedeno jako text; možnost stažení jako pdf

zápis       usnesení      


poslední aktualizace : 1.1.2018; ZS

 

Zápis 3. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu ČCE

 

1. Úvodní pobožnost – Karel Müller

2. Ustavení zasedání:

(a) Prezence, (Tisk č. 1)

(b) přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu: Karlovi Müllerovi, Jakubovi Malému, Daliborovi Antalíkovi – aklamací po osobách, vše schváleno zřejmou většinou;

(c) přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným odborníkům těmto bratřím a sestrám: Olze Polákové, Aleně Thurzové, Marii Zemánkové, Benjaminu Rollovi, Tomášovi Junovi, Petru Haškovi, Alžbětě Hanychové, Petrovi Krausovi – aklamací po osobách, vše schváleno zřejmou většinou.

Přítomno 79 členů s hlasovacím právem a 7 s hlasem poradním

Slib poslanců:

"Slibuji před Bohem, že během své činnosti na konventu budu svědomitě dbát svědectví Písma svatého a ustanovení církevních řádů, aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava, totiž v Krista."

 

3. Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu – Matěj Opočenský

 

4. Volba

Zapisovatelů – Jana Šarounová, Alena Thurzová, Zvonimír Šorm – aklamací po osobách, vše schváleno zřejmou většinou

Verifikátorů – Marta Zemánková, Vladimír Kněžek, Jiří Pavelka – aklamací po osobách, vše schváleno zřejmou většinou

Skrutátorů – Žižkov 1 Pavel Kalus, Petr Pechar a zástupci mládeže B. Roll, Marie Zemánková – aklamací po osobách, vše schváleno zřejmou většinou.

 

5. Schválení programu, rozhodnutí o výlohách

Usnesení: Konvent schvaluje pořad jednání, tak jak je uveden v tisku č. 0 – aklamací, schváleno zřejmou většinou

Rozhodnutí o výlohách

Usnesení: Konvent rozhodl ve věci výloh takto: bude vykonána sbírka na pohoštění, výdaje na cestovné budou uhrazeny ze seniorátních repartic, a to takto: jízda autem obsazeným třemi a více členy konventu bude hrazeno plné cestné, jízda jedné nebo dvou osob v autě - hrazeno ve výši hromadné dopravy, hromadná doprava v plné výši. – aklamací, schváleno zřejmou většinou

 

6. Zpráva předsednictva o plnění usnesení 2. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2)

Slovo Matěj Cháb

K přípravě konventu – výzva k zaslání podkladů pro materiály ke konventu je rozesílána včas, reakce jsou často hodně opožděné, výzva na dbaní na termíny pro příští konvent, příprava je pak složitá. Případné dotazy ke zprávě zodpoví v diskusi.

 

7. Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)

Slovo Zdena Skuhrová – komentář ke zprávě – zdůrazňuje důležité body:

- volby do sen. výboru příští rok,

- volba seniorátního faráře,

- seniorátní výbor nemusel řešit ve sborech seniorátu žádnou kauzu – potěšitelná skutečnost.

 

8. Volba seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera (Tisk č. 13)

Úvodní slovo Roman Mazur

Návrh na otevření rozpravy – schválen zřejmou většinou.

R. Mazur: SV se domnívá, že Karel Müller je výborným kandidátem. Náplň práce odpovídá plnému úvazku. Vysvětluje příspěvek na bydlení, který je stejný jako pro druhého seniorátního faráře.

K. Müller – představuje se.

B. Roll: s Karlem Müllerem pracuje od září, hned se aktivně zapojil, přibral nové aktivity, které zvládá. Je velmi schopný a s mládeží to umí. SOM doporučuje.

Návrh na ukončení rozpravy – schválen zřejmou většinou. Rozprava ukončena.

Tajná volbahlasovací lístek žlutý.

Výsledek volby: 77 hlasů odevzdáno, pro 75, zdrželi se 2. Karel Müller byl zvolen seniorátním farářem pro mládež od 12. listopadu 2017 do 31. prosince 2020 na plný úvazek.

 

9. Zprávy poradních odborů a pracovních skupin 10.00 hod (Tisk č. 4)

Slovo ke zprávám:

4b, 4c Jan Mašek – zpráva grantové komise. Zdůrazňuje důležité body ze zprávy. Závěrečné zprávy o grantech lze poslat i s předstihem. Projekt Truhlářská nejde hladce.

4d Matěj Cháb – zdůrazňuje, že jsou k dispozici letáky, které by měly usnadnit rozhovory o penězích a samofinancování ve sborech. Možnost přiobjednání u SV. Úprava rozpočtové tabulky zatím není hotová.

4a Benjamin Roll – zvolen nový odbor mládeže, bude instalován u Martina ve zdi 26. 11. Žádá o propagaci mládežnických akcí. Myslete na to, že jsme tu pro vaše sbory a mládeže, výzva k větší komunikaci.

4e Roman Mazur – Lukáš Kalina je ochoten dále dělat koordinátora potravinové pomoci. Píše, že průměr na sbor byl 5 termínů, pokud by některý sbor chtěl termín přibrat, má dát vědět. Pomohlo by dodržování převozů kompletního seniorátního nádobí. Tabulka bude do sborů dodána. Lze žádat o pokrytí nákladů na suroviny do 50 procent a příspěvek na nádobí, pokud by pomohlo k zapojení.

4f – doplňující slovo není.

 

10. Zpráva pastýřské rady 10.10 hod (Tisk č. 5)

Doplňující slovo není.

 

11. Zpráva o Jeronýmově jednotě (Tisk č. 6)

Doplňující slovo není.

 

12. Volba seniorátního představenstva JJ – SV (volba probíhala v 10.25 hod)

Marta Zemánková – volí se dva řádní členové a dva náhradníci.

Pavla Kaluse nelze volit, dle řádů nemůže být členem představenstva JJ člen ani náhradník seniorátního výboru.

Technická Zvonek Šorm – nechce Pavel Kalus rezignovat na náhradníka SV? Odpověď: neuvažuje o tom.

Návrhy na řádné členy: Vlasta Rejentová, Daniel Schönfelder, Samuel Hejzlar

Pavel Kalus upozorňuje, že nejde o časově neúnosnou činnost, je smysluplná, povzbuzuje kandidáty.

Návrh na uzavření kandidátky – schválen zřejmou většinou.

Tajná volba – hlasovací lístek zelený, napsat maximálně dvě jména.

 

Výsledek volby řádných členů představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023: odevzdáno 74 hlasů, jeden prázdný, Vlasta Rejentová 54 hlasů – zvolena, Samuel Hejzlar 51 hlasů – zvolen, Daniel Schönfelder 35 hlasů – nezvolen.

Návrhy náhradníků: Daniel Schönfelder, Jakub Šilar

Návrh na uzavření kandidátky – schválen zřejmou většinou. Tajná volba – hlasovací lístek bílý, napsat maximálně jedno jméno. Volba 10.48 hod.

Výsledek volby náhradníků představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023:

1. náhradník: Odevzdáno 75 hlasů, D. Schönfelder 49 hlasů – zvolen. (Jakub Šilar – 21 hlasů).

2. náhradník: Aklamací zřejmou většinou hlasů byl Jakub Šilar zvolen za 2. náhradníka.

 

13. Zprávy a pozdravy ze středisek Diakonie 10.30 hod (Tisk č. 7)

Všichni oslovení ředitelé středisek s poděkováním odmítli účast na konventu. Ani partnerské sbory nechtějí promluvit, zprávy jsou podrobné a obšírné.

 

14. Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2018 (Tisk č. 8)

Slovo Zdena Skuhrová

Vysvětluje detaily zprávy v tisku 8, sestavování rozpočtu, návrhy usnesení.

 

15. Návrh repartic na r. 2018 10.38 hod (Tisk č. 9)

Slovo Zdena Skuhrová

Vysvětluje návrh rozdělení repartic dle tisku, jednotlivé varianty. Je nutno se rozhodnout pro jednu z variant. Seniorátní výbor doporučuje převedení celého hospodářského výsledku za r. 2016 do fondu bydlení sen. farářů a rozhodnout se pro variantu repartic solidární %B – poslední sloupeček.

 

16. Zprávy revizorů hospodaření sborů a seniorátního hospodaření (Tisk č. 10)

Nikdo nemá žádné doplnění.

 

Přestávka zahájena v 10.55 písní 635. Jednání znovu zahájeno v 11.28 písní 618 a slovem ke Dni válečných veteránů, čtení z Knihy Sírachovec (Matěj Cháb)

 

17. Rozprava ke zprávám a rozhodnutí o nich

Přiznáno členství s hlasem poradním Zuzaně Bruknerové (Ochranovský sbor, Milíčova kaple)

Rozprava:

Tisk č. 6 Zpráva o JJ

Zdena Skuhrová dotaz – jak dopadla žádost soběhrdského sboru?

P. Kalus – žádali o půjčku, zřejmě dostanou půjčku i dar, konečné rozhodnutí na kulatém stolu.

Tisk č. 3: Roman Mazur: „Máme pocit, že sbory jsou v dobré kondici. Čteme výroční zprávy a hledáme tendence rozvoje sborů“. Potom vyzdvihuje jednotlivé aktivity sborů či zajímavosti ze života sborů v roce 2016.

Tisk č. 10: Zdena Skuhrová – upozorňuje na část tisku 10 b: závěrečný odstavec obsahuje doporučení, která mohou být důležité i pro jiné sbory, ve kterých letos neproběhla revize.

Tisk č. 9: Roman Mazur – opakuje hlavní argumenty pro úpravy repartic se solidárním procentem, vysvětluje to na příkladu dvou sborů v seniorátu. Solidaritu by rád rozšířil i do celé církve.

Rozprava je ukončena 11.51 hod.

Přistoupeno k hlasování.

 

Usnesení: Konvent bere na vědomí zprávy obsažené v tiscích 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10. Usnesení bylo schváleno aklamací zřejmou většinou hlasů.

Usnesení ke zprávě o hospodaření

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8aklamací, schváleno zřejmou většinou.

2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8aklamací, schváleno zřejmou většinou.

3. Konvent schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 110 900,64 Kč do fondu bydlení seniorátních farářůaklamací, schváleno zřejmou většinou.

4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2018, tak jak je uvedený v tisku č. 8, varianta B (strana 4)aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Konvent vyslovuje poděkování sestře Olze Poláková za svědomité vedení seniorátního účetnictví. Usnesení bylo schváleno aklamací, zřejmou většinou.

Dostavili se dva řádní členové konventu ze střešovického sboru, počet hlasujících se od dalšího hlasování zvýšil o dva na 81.

Usnesení: Konvent schvaluje variantu solidární % B návrhu repartic, tak jak je uvedena v tisku č. 9aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent stanovuje jako hranici pro solidární procenta při výpočtu repartic na rok 2019 částku 300 000 Kč z výnosu vedlejší hospodářské činnosti. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

 

18. Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 11)

NÁVRHY SV

Roman Mazur za SV žádá o odložení hlasování o návrhu b (až přijde zástupkyně ochranovského sboru), u třetího návrhu navrhuje otevřít rozpravu

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo, aby vhodným způsobem provedlo přípravu a průzkum před volbou dvou duchovenských členů seniorátního výboru na podzim 2018. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

Nové kazatelské místo pro sbor v Libni: Roman Mazur podává vysvětlení, proč o toto místo žádají. Sbor roste, zároveň zkoušejí zaměstnat laika z DaRP, a pak se rozhodnou, zda by úvazek čerpali pro laika nebo pro faráře, rozhodně nebudou čerpat z obou zdrojů. Žádají o celý úvazek, pak se rozhodne, zda ho budou rovnou čerpat.

Usnesení: Konvent souhlasí s návrhem na zřízení druhého kazatelského místa ve Farním sboru ČCE v Praze 8 – Libni. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

 

NÁVRHY SBORŮ

Návrh z Dejvic: Návrh změny Řádu sborového života (jde o to, aby kaplani vyslaní do služby mohli také oddávat)

Otevřena rozprava.

Zdena Skuhrová: dotaz – nakolik přesně je definovaný kaplan vyslaný do nějaké služby.

Pavel Ruml: statut kaplana je přesně dán CZŘ, kaplani vždy oddávali, až do letošního synodu. Synod letos usnesl, že kaplani nesmějí oddávat, šlo ale o to, že návrh nebyl dobře formulován, nebyl prováděcí předpis pro kaplany. Proto Dejvice podávají návrh společně s prováděcím předpisem.

P. Kalus: Podpora návrhu. „Připadá mi to jako důležitá věc, chci podpořit návrh dejvického sboru. Kaplani prožívají rozhořčení, jako by jim církev „svlékala talár“ v jedné věci. Jsou ordinováni k vykonávání svátostí.“

T. Trusina: upozorňuje na tisk 3b, kde jsou jmenováni kaplani našeho seniorátu.

M. Šourek: jasná podpora návrhu, v seniorátu je více kaplanů vyslaných do služby, měli by být zváni i na konvent a měli bychom s nimi více komunikovat. Apel na seniorátní výbor a předsednictvo konventu.

Zvonimír Šorm: důvod synodu byl právní, pokud je právně něco špatně, manželství je neplatné. Tento návrh je dobrý, protože je to navázané na staršovstva, podporuje jej.

Z. Turek: opět upozornění na tisk 3, kde jsou zmíněni kaplani, děkuje SV, že se tím zabýval. Poděkování kaplanům a dobrovolníkům.

Usnesení: Synod usnáší změnu Řádu sborového života Čl. 3. odst 3 Příležitostná shromáždění. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo před kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství. Uzavření manželství před kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucí podléhá souhlasu staršovstva příslušného církevního sboru dle místa uzavření sňatku, kde je také uzavření sňatku zapsáno do sborové knihy manželství spolu s uložením osvědčení o uzavření sňatku vydané matrikou." Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Odcházejí dva řádní členové (12.30) ze sboru Hvozdnice. Počet hlasujících se snížil o dva na 79.

Návrhy ze Střešovic:

Usnesení: Konvent se obrací na sbory seniorátu s výzvou, aby aktivně navazovaly vztah s pražskými i mimopražskými studenty bohosloví, zvaly je na svá shromáždění, zajímaly se o ně, podporovaly je a zapojovaly je do spolupráce na sborovém životě podle jejich obdarování. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Konvent vyzývá sbory seniorátu, aby na Boží hod vánoční zařadily bohoslovce a začínající kazatele do svých přímluvných modliteb. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Návrh ze Střešovic k vyhledávání členů církve obdarovaných pro studium teologie – otevřena rozprava

Zdena Skuhrová – většina členů SV vůbec nepřijde s těmi lidmi do styku, proto navrhuje úpravu návrhu – škrtnout původní znění, že se to týká i členů seniorátního výboru.

Zvonimír Šorm – mělo byt to být samozřejmé, proč to usnášet. Pokud něco ukládat, pak pověřit vedení ZET.

P. Pokorný – má za to, že to samozřejmé není, může jít i o lidi zralého věku, které to třeba nenapadne a potřebují povzbuzení a inspiraci.

R. Mazur – jsem stoprocentně pro a budu hlasovat pro toto usnesení, ale upozorňuj na to, že ve vikariátu má i člověk zralého věku 11 000 čistého a 2 000 na byt. Měli bychom se těmito věcmi zabývat.

Dotaz na bratra Pokorného, zda by střešovičtí souhlasili s pozměněním návrhu (místo SV a lektoři uvést v návrhu „vedení“. Střešovičtí zástupci souhlasí.

Rozprava ukončena.

Usnesení: Konvent vyzývá vedoucí kurzu Základy evangelické teologie, aby mezi jeho účastníky vyhledávali obdarované členy církve a povzbuzovali je k řádnému studiu teologie s perspektivou povolání k plné kazatelské službě. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Návrh z Vinohrad: Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby se pokusil dohodnout konání bohoslužeb na velikonoční pondělí v alespoň jednom dopravně dobře dostupném sboru v Pražském seniorátu.

Hlas pro – Ester Čašková: Do Prahy přijíždějí návštěvy, nemají kam jít na bohoslužby.

Hlas proti – Zvonimír Šorm: Domnívá se, že o tom konvent nemůže rozhodovat, o bohoslužbách rozhodují staršovstva.

Hlasování o návrhu v upravené podobě: Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby se pokusil dohodnout konání bohoslužeb na velikonoční pondělí v alespoň jednom dopravně dobře dostupném sboru v Pražském seniorátu. Hlasování aklamací: 36 pro, 23 proti, zdrželi se 14, návrh nebyl přijat.

 

19. Projednání návrhů z rozpravy

Návrh J. Rataje: Konvent ukládá předsednictvu, aby došlé návrhy a materiály rozeslalo konventuálům nejpozději 30 dnů před konáním zasedání.

Zdena Skuhrová hlas proti, je to nereálné.

Matěj Cháb hlas pro, rád to udělám, když budu mít podklady včas.

Otevřena rozprava: Protinávrh 14 dnů.

Hlasováno o původním návrhu hlasování aklamací, zřejmá menšina, návrh nebyl přijat.

Hlasováno o protinávrhu.

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu, aby došlé návrhy a materiály rozeslalo konventuálům nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Návrh J. Rataje: Konvent vyzývá sbory a seniorátní výbor, aby zejména důležité návrhy konventu podávaly předsednictvu tak, aby je mohlo rozeslat kandidátům nejpozději 30 dnů před konáním zasedání.

Navrhovatel mění lhůtu na 14 dní, o tomto návrhu hlasováno.

Usnesení: Konvent vyzývá sbory a seniorátní výbor, aby zejména důležité návrhy konventu podávaly předsednictvu tak, aby je mohlo rozeslat kandidátům nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Návrh Petra Firbase: Konvent pověřuje předsednictvo konventu, aby dopisem jmenovitě poděkovalo kaplanům seniorátu za jejich práci.

 

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo konventu, aby dopisem jmenovitě poděkovalo kaplanům seniorátu za jejich práci. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

12.50 vyhlášena přestávka do 13.30. Odchází M. Opočenský, v předsednictvu ho zastupuje Pavla Jandečková, počet hlasujících se snížil o jednoho na 78.

Jednání zahájeno písní 680 v 13.37 hod.

 

20. Vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení (Tisk č. 12)

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 28 (poslanci synodu za Diakonii ČCE). Hlasování aklamací, pro 19, proti 48návrh neschválen, konvent nedoporučuje tyto změny přijmout.

Změna CZ § 17: K tomuto návrhu má slovo pro D. Balcar (je lepší, když pastýřské rady budou pro větší obvod), proti Pavla Jandečková (nelíbí se jí také zvažovaná přítomnost právníka v pastýřské radě).

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 17 (úprava podoby řízení před pastýřskými radami). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změna ŘK čl. 27 (změna kazatelského reversu). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Návrh: Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny textů modlitby Páně a vyznání víry

Otevřena rozprava, k tématu vystupuje Jan Dus – má komentář k předloženému materiálu, je proti změně. Má dva návrhy z rozpravy.

Petr Firbas – nelíbí se mu, že změny by se měly přijmout en bloc, dostatečně se o tom nehovořilo, k těmto věcem by se měla vyjádřit i teologická fakulta.

Tomáš Trusina – návrh pochází od zpěvníkové komise, aby se to sjednotilo, myslí si, že není třeba znění sjednocovat s ŘKC.

Roman Mazur: „Pokud na sebe nahlížíme tak, že jsme strážci majáků, dává to smysl, ale já myslím, že v 21. století jde více o jednotku rychlého nasazení v tomto světě, hlavním úkolem církve je misijní cíl, ukázat světu že je zde příběh Ježíše. Lidé zvenčí budou tomu rozumět lépe, bude je možno lépe oslovit. Jsem pro změny, i když nejsou hluboce promyšlené.“

Zvonimír Šorm – návrh podporuje, není to přece tak, že máme mluvit nesrozumitelně, aby se lidé ptali. Lidé se často neptají, když nerozumějí. Problém vidí v tom, že je to víc textů, které se mají odsouhlasit en bloc. Upozorňuje, že návrh se probíral v komisích synodu.

J. Strádal: „Nesouhlasím, ale je dobré že znovu o těchto věcech mluvíme, ujasňujeme si je.“

P. Špirko: „Souhlasím s tím, co říkal J. Dus, ale přesto mám pocit, že to nestačí k tomu, abychom zůstali u původního znění.“

J. Mašek – je proti, otázky měly být položeny tři, ne jedna. Modlitba Páně – měl by se shodovat text v bibli a zpěvníku.

M. Zemánková – u modlitby Páně je stále řada různých verzí, nikoho to neruší, jsem tedy spíše proti.

Rozprava ukončena.

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny textů modlitby Páně a vyznání víry. Hlasovánípro 25, proti 32, zdrželi se ostatní. Nebylo schváleno, konvent nedoporučuje tyto změny přijmout.

 

21. Odložené návrhy z rozpravy

a) Návrh týkající se změn liturgických textů (J. Dus)

 

Usnesení: Konvent s lítostí konstatuje, že k odpovědnému rozhodnutí o navrhovaných změnách, nebyly církvi předloženy dostatečné podklady. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

b) Druhý návrh J. Dusa (Konvent odmítá navrhované změny liturgických textů) – totožný s již schváleným, nehlasovalo se o něm.

c) Návrh: Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změnu názvu církve.

Většina sborů byla proti, Hvozdnice i Strašnice dodávají, že byly také proti změnu názvu církve, i když v dokumentech je uvedeno jinak.

Hlas proti Matěj Cháb – hodně lidí se muselo zabývat touto otázkou, z jeho pohledu je to trochu ztracený čas, synodálové by se měli zamyslet, co pustí do sborů.

Otevřena rozprava.

Z. Šorm – vysvětluje, o co šlo. Návrh na synodu vyšel z rozpravy, nikdo nepřipravoval zdůvodnění předem. Šlo o otevření diskuse, abychom se o tom vůbec bavili. Název Evangelická církev byl vysledován i v jiných materiálech dříve. Proto bylo posláno k vyjádření církvi, aby reagovala, diskusi považuji za užitečnou, objeví se, o co nám jde.

R. Mazur – opět mám za to, že je skupina lidí, kteří jsou strážci majáků. Neumíme oslovit moderního člověka, lidé vůbec nerozeznávají církve, jakékoliv zjednodušení by podle mého názoru pomohlo.

P. Firbas – kdyby se změnil název naší církve, museli bychom leccos měnit, stálo by to hodně peněz. Mluvil jsem s člověkem mimo církev, jsou pro něj nesrozumitelné oba názvy, důležité je, zda se cítí nebo necítí být přijat. Myslím si, že naše srozumitelnost se tím nemění.

J. Dus – přirovnání k majáku se mi nelíbí. Nejde o čáru mezi staromilci a novotáři. Jde o naši identitu.

Š. Zbytovský: zvažovali jsme dopad na jiné protestantské církve – evangelická církev metodistická, a.v. – zda by to nevnímali nepříznivě.

T. Trusina – myslím, že pokud bychom chtěli být lidem přístupní, měli bychom spíše odbourat slovo církev.

J. Strádal – změna by byla příliš drahá.

P. Janeček – když jedna firma zkrachuje, často se objeví jiná s obdobným názvem, vidí v tom paralelu, nepovažuje změnu za vhodnou.

Přijat návrh na ukončení rozpravy.

Přihlášen ještě byl Roman Mazur – navážeme sice na tradici, ale českobratrská říkáme církvi, kde je možná více sester a kde většina členů asi pochází z Moravy nebo Slezska.

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změnu názvu církve.

Hlasováno aklamacípro 8, zřejmá většina proti. Konvent nedoporučuje tuto změnu přijmout.

 

d) Návrh ze Střešovic – znění následuje v tabulce Usnesení. Otevřena rozprava.

Rozprava:

M. Cháb: Od synodu to nebylo uvážené.

J. Pechar – synod to ale právě uvážil, proto to předal nám, obyčejným členům církve, abychom o tom přemýšleli.

Z. Šorm – technicky nešlo o návrh dopředu připravený, ale o návrh z rozpravy. Synod tímto usnesením nevyzýval ke změně názvu církve, ale chtěl zjistit pohled celé církve na tuto věc. Proto jej poslal do církve.

Usnesení: Konvent vyslovuje synodu ČCE podiv nad tím, že církev vyzval k diskusi o změně názvu církve, aniž by tak závažný návrh doprovodil argumenty, z jakých důvodů bychom k němu měli přistoupit, a aniž by zvážil důsledky takové změny, např. pro naši identitu, legislativu a ekumenické vztahy. Hlasování aklamacípro 35, proti 26, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.

 

e) Další návrh z rozpravy

Konvent vyzývá synod, aby další případnou diskusi o vyznáních a modlitbě Páně rozdělil na tři samostatné otázky k jednotlivým krokům. Hlasováno aklamací, schváleno zřejmou většinou. Návrh byl přijat.

 

f) Tisk 11 b oslovení ústeckým seniorátem, tisk obsahuje konkrétní žádosti.

Zdena Skuhrová apeluje na sbory, aby rozmyslely možnost pomoci ve staršovstvech, vyslovuje výzvu k pomoci tomuto seniorátu. Materiál bude rozeslán po sborech.

g) Návrh: Konvent se usnáší, že seniorátní adventní sbírka bude v roce 2017 určena na podporu akce rekonstrukce a rozšíření Milíčovy kaple pražského ochranovského sboru.

Vystupuje Zuzana Bruknerová, prezentace o Milíčově kapli a o plánovaných činnostech sboru.

Slovo pro M. Řeháček – vysvětluje, jak ochranovský sbor přišel o svou budovu.

Usnesení: Konvent se usnáší, že seniorátní adventní sbírka bude v roce 2017 určena na podporu akce rekonstrukce a rozšíření Milíčovy kaple pražského ochranovského sboru. Hlasování aklamací, návrh schválen zřejmou většinou.

h) Zdeněk Turek komentuje tisk 12 c, souhrn vyjádření k postavení farářů v církvi, zápis diskuse ve sborech.

Usnesení: Konvent ukládá SV výboru, aby seznámil sbory seniorátu s tiskem č 12b a 12c. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu konventu, aby na příští 4. zasedání konventu zařadilo do pořadu jednání o bodu týkající se rozhovoru o postavení farářů. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent se usnáší, že materiál 12c bude součástí zápisu z 3. zasedání 55. konventu. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

 

22. Příští zasedání konventu stanoveno na 10. 11. 2018.

23. Závěr (modlitba a píseň) – bratr Petr Firbas. Ukončení zasedání v 15.05 hod.

 

Usnesení vyjmutá ze zápisu 3. zasedání 55. konventu

 

5. Schválení programu, rozhodnutí o výlohách

Usnesení: Konvent schvaluje pořad jednání, tak jak je uveden v tisku č. 0 – aklamací, schváleno zřejmou většinou

Rozhodnutí o výlohách

Usnesení: Konvent rozhodl ve věci výloh takto: bude vykonána sbírka na pohoštění, výdaje na cestovné budou uhrazeny ze seniorátních repartic, a to takto: jízda autem obsazeným třemi a více členy konventu bude hrazeno plné cestné, jízda jedné nebo dvou osob v autě - hrazeno ve výši hromadné dopravy, hromadná doprava v plné výši. – aklamací, schváleno zřejmou většinou

 

8. Volba seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera (Tisk č. 13)

Výsledek volby: 77 hlasů odevzdáno, pro 75, zdrželi se 2. Karel Müller byl zvolen seniorátním farářem pro mládež od 12. listopadu 2017 do 31. prosince 2020 na plný úvazek.

 

12. Volba seniorátního představenstva JJ – SV (volba probíhala v 10.25 hod)

Výsledek volby řádných členů představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023: odevzdáno 74 hlasů, jeden prázdný, Vlasta Rejentová 54 hlasů – zvolena, Samuel Hejzlar 51 hlasů – zvolen, Daniel Schönfelder 35 hlasů – nezvolen.

 

Výsledek volby náhradníků představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023:

1. náhradník: Odevzdáno 75 hlasů, D. Schönfelder 49 hlasů – zvolen. (Jakub Šilar – 21 hlasů).

2. náhradník: Aklamací zřejmou většinou hlasů byl Jakub Šilar zvolen za 2. náhradníka.

 

17. Rozprava ke zprávám a rozhodnutí o nich

Usnesení: Konvent bere na vědomí zprávy obsažené v tiscích 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10. Usnesení bylo schváleno aklamací zřejmou většinou hlasů.

Usnesení ke zprávě o hospodaření

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8aklamací, schváleno zřejmou většinou.

2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8aklamací, schváleno zřejmou většinou.

3. Konvent schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 110 900,64 Kč do fondu bydlení seniorátních farářůaklamací, schváleno zřejmou většinou.

4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2018, tak jak je uvedený v tisku č. 8, varianta B (strana 4)aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Konvent vyslovuje poděkování sestře Olze Poláková za svědomité vedení seniorátního účetnictví. Usnesení bylo schváleno aklamací, zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent schvaluje variantu solidární % B návrhu repartic, tak jak je uvedena v tisku č. 9aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent stanovuje jako hranici pro solidární procenta při výpočtu repartic na rok 2019 částku 300 000 Kč z výnosu vedlejší hospodářské činnosti. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

 

18. Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 11)

NÁVRHY SV

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo, aby vhodným způsobem provedlo přípravu a průzkum před volbou dvou duchovenských členů seniorátního výboru na podzim 2018. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent souhlasí s návrhem na zřízení druhého kazatelského místa ve Farním sboru ČCE v Praze 8 – Libni. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

NÁVRHY SBORŮ

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Synod usnáší změnu Řádu sborového života Čl. 3. odst 3 Příležitostná shromáždění. Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo před kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství. Uzavření manželství před kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucí podléhá souhlasu staršovstva příslušného církevního sboru dle místa uzavření sňatku, kde je také uzavření sňatku zapsáno do sborové knihy manželství spolu s uložením osvědčení o uzavření sňatku vydané matrikou." Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent se obrací na sbory seniorátu s výzvou, aby aktivně navazovaly vztah s pražskými i mimopražskými studenty bohosloví, zvaly je na svá shromáždění, zajímaly se o ně, podporovaly je a zapojovaly je do spolupráce na sborovém životě podle jejich obdarování. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Konvent vyzývá sbory seniorátu, aby na Boží hod vánoční zařadily bohoslovce a začínající kazatele do svých přímluvných modliteb. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Usnesení: Konvent vyzývá vedoucí kurzu Základy evangelické teologie, aby mezi jeho účastníky vyhledávali obdarované členy církve a povzbuzovali je k řádnému studiu teologie s perspektivou povolání k plné kazatelské službě. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu, aby došlé návrhy a materiály rozeslalo konventuálům nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent vyzývá sbory a seniorátní výbor, aby zejména důležité návrhy konventu podávaly předsednictvu tak, aby je mohlo rozeslat kandidátům nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo konventu, aby dopisem jmenovitě poděkovalo kaplanům seniorátu za jejich práci. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

20. USNESENÍ PRO SYNOD Vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení (Tisk č. 12)

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 28 (poslanci synodu za Diakonii ČCE). Hlasování aklamací, pro 19, proti 48návrh neschválen, konvent nedoporučuje tyto změny přijmout.

Změna CZ § 17: K tomuto návrhu má slovo pro D. Balcar (je lepší, když pastýřské rady budou pro větší obvod), proti Pavla Jandečková (nelíbí se jí také zvažovaná přítomnost právníka v pastýřské radě).

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 17 (úprava podoby řízení před pastýřskými radami). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změna ŘK čl. 27 (změna kazatelského reversu). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

 

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny textů modlitby Páně a vyznání víry. Hlasovánípro 25, proti 32, zdrželi se ostatní. Nebylo schváleno, konvent nedoporučuje tyto změny přijmout.

 

21. Odložené návrhy z rozpravy

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent s lítostí konstatuje, že k odpovědnému rozhodnutí o navrhovaných změnách, nebyly církvi předloženy dostatečné podklady. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SYNOD

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změnu názvu církve.

Hlasováno aklamacípro 8, zřejmá většina proti. Konvent nedoporučuje tuto změnu přijmout.

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent vyslovuje synodu ČCE podiv nad tím, že církev vyzval k diskusi o změně názvu církve, aniž by tak závažný návrh doprovodil argumenty, z jakých důvodů bychom k němu měli přistoupit, a aniž by zvážil důsledky takové změny, např. pro naši identitu, legislativu a ekumenické vztahy. Hlasování aklamacípro 35, proti 26, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.

USNESENÍ PRO SYNOD

Konvent vyzývá synod, aby další případnou diskusi o vyznáních a modlitbě Páně rozdělil na tři samostatné otázky k jednotlivým krokům. Hlasováno aklamací, schváleno zřejmou většinou. Návrh byl přijat.

 

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent se usnáší, že seniorátní adventní sbírka bude v roce 2017 určena na podporu akce rekonstrukce a rozšíření Milíčovy kaple pražského ochranovského sboru. Hlasování aklamací, návrh schválen zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent ukládá SV výboru, aby seznámil sbory seniorátu s tiskem č 12b a 12c. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu konventu, aby na příští 4. zasedání konventu zařadilo do pořadu jednání o bodu týkající se rozhovoru o postavení farářů. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO ZAPISOVATELE A VERIFIKÁTORY

Usnesení: Konvent se usnáší, že materiál 12c bude součástí zápisu z 3. zasedání 55. konventu. Hlasování aklamací, přijato zřejmou většinou.

Přílohy