Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2018

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp 01/18       Zp_02/18       Zp_03/18      


poslední aktualizace : 9.4.2018; ZS

 

Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 10. dubna od 9:00 hod. v Braníku (Modřanská 118; stanice MHD „Přístaviště“). Hostem bude slovenský evangelický teolog Ondrej Prostredník.

Ze sborů

* V posledních týdnech jsme se rozloučili s třemi důležitými farářskými osobnostmi našeho seniorátu i celé církve – s Jiřím Otterem (17. února ve Strašnicích), Danielem Henychem (9. března v Dejvicích), Alfrédem Kocábem (22. března u Salvátora). Všem třem bylo dáno přinášet ovoce moudrého a radostného života z evangelia až do vysokého věku. Jsme za ně Pánu Bohu velmi vděčni.

* Kladenský sbor (gen. Klapálka 1394/37) zve na setkání s řádovou sestrou Klárou Marií (Blankou Stráníkovou) o terénní práci na pomoc ženám v prostituci: Obchodování s lidmi a novodobé otroctví. Koná se v pondělí 9. dubna 18:00 hod.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země, která bude v úterý 10. dubna od 18:00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním poslouží Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty UK, zpěvem pěvecký sbor Gabriel.

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, který bude ve čtvrtek 26. dubna od 19:00 hod. ve sborovém sále v Klimentské 18 (3. patro). Hostem bude historička Marta Holečková, která bude mluvit na téma „Jak být svobodný v době nesvo-body - několik příkladů ze soudobých církevních dějin.“

* Nabídka z Dobříše: Zájemcům o aktivní členství ve sboru ČCE v Dobříši nabízíme k dlouhodobému pronájmu vilku v klidné části centra Dobříše (byt 5+1 se zahradou), rodina s dětmi vítána. Bližší informace u Samuela Hejzlara, tel: 603 578 108.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotěboři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Další setkání cyklu „Pane, nauč nás modlit se“ nejen pro mládež proběhne ve středu 11. dubna od 18:00 hod. ve strašnickém sboru (Kralická 1001/4).

* Jarní dny mládeže, společná akce mládeže pražského a libereckého seniorátu, se konají od 20. do 22. dubna v České Lípě. Na programu bude téma: Pouhou vírou? Bližší informace např. zde:

http://prazska-mladez.evangnet.cz

nebo na facebookové stránce Pražská evangelická mládež.

Reakce

„Milý bratře Tomáši Trusino“…

Asi by mě dost překvapilo, kdyby mí katoličtí kamarádi uveřejnili v katolickém tisku dopis, ve kterém žalují našemu synodnímu seniorovi třeba na někoho z našeho seniorátního výboru. Připadalo by mi to dost nepatřičné.

Je velmi snadné označit někoho vstřícným ke krajní pravici a k nacionalismu. Je ovšem neméně snadné označit někoho za extrémní levici a internacionalistu. Snadné to je, ale k ničemu. Nevede se žádný rozhovor, názory se nezkorigují, příkopy se jen prohloubí.

Pevně věřím a doufám, že pod milostí je levice i pravice, církevní funkcionář, nevěřící i heretik a dokonce i ti, kteří se sami pokládají za soudce.

Pavel Zoubek

(reakce na úvahu Tomáše Trusiny z březnového čísla zpravodaje)

Modlitba

Nejsme už více svoji, jsme tví.

Postav nás, kam chceš,

spoj nás, s kým chceš.

Buď Pánem v naší radosti

i v bolesti a v utrpení.

Buď Pánem naší práce pro tebe

i našeho odpočinku.

Buď Pánem v našem ponížení

i povýšení pro tebe.

Buď Pánem naší chudoby

i našeho bohatství.

Buď Pánem našeho života

i našeho umírání a smrti.

Svobodně a z celého srdce dáváme

vše naše tobě k dispozici,

obnovujeme smlouvu svého křtu

a přidáváme k tomu

své radostné: Amen.

(Modlitba z velikonoční liturgie obnovy křestních vyznání)

 

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 13. března od 9:00 hod. v Braníku (Modřanská 1821/118; stanice MHD „Přístaviště“). Tématem bude tentokrát pohřeb. Kázání pronese Jaroslav Pechar, hostem bude Tabita Landová z katedry praktické teologie ETF UK.

Ze sborů a církve

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Marianem Páleníkem, předsedou správní rady Přátel přírody, o dolním Labi a záměrech stavět na něm jezy. Koná se v úterý 13. března od 17:30 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

* Klimentský sbor zve na Večer s hostem, a to ve čtvrtek 22. března od 19:00 hod. ve sborovém sále (Klimentská 18, 3. patro). Hostem bude hlavní psycholog vězeňské služby ČR Václav Jiřička, který bude mluvit na téma Vina a trest očima vězeňského psychologa.

* Jarní seniorátní konference proběhne v pátek 23. března od 17:00 do 20:00 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 60). Téma „Síla a slabost českého evangelictví“ otevřou svými příspěvky Eva Zadražilová, Josef Šlerka a host z Římskokatolické církve (zatím nepotvrzen). Do následné panelové diskuse se budou moci zapojit všichni zúčastnění.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotěboři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Další setkání cyklu „Pane, nauč nás modlit se“ nejen pro mládež proběhne v úterý 6. března od 19:00 hod. v libeň-ském sboru (U pošty 1098/6).

* Setkání Všeliké mládeže se uskuteční v pondělí 12. března od 18:45 hod. ve vinohradském sboru (Korunní 1440/60).

Biblická úvaha

„Milý bratře Františku“…

Připojil jsem se s jistým zpožděním k dopisu papeži Františkovi, v němž ho skupina katolických laiků prosí, aby nepro-dlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi (www.odduka2018.cz).

Dopis jako zásadní důvody uvádí mj. jeho kroky na politické scéně - „objetí“ s předchozím i současným prezidentem, antiimigrační postoje a s tím spojenou nekritickou vstřícnost ke krajní pravici a nacionalismu. V debatách přitom zaznělo, že jde o vnitřní věc římskokatolické církve a evangelíci se nemají co k takové iniciativě připojovat. Nemyslím si to. Dopis sám počítá se signatáři z ekumeny. A především, pražský kardinál je vnímán nemalou částí veřejnosti jako reprezentant názorů všech křesťanů.

Jsme v na cestě k Velikonocům. Přitom bývá dobrým zvykem procházet příběhem Ježíšovy velikonoční cesty. Cítíme se přitom většinou nablízku Ježíšovým zápasům a utrpení, hanbíme se za nevěru jeho učedníků, přiznáváme tu svou. Po staletích, co tu církev funguje, bychom však paletu rolí, v nichž se můžeme nalézat, měli přece jen rozšířit. Třeba i o saduceje, pragmatické konzervativce, z jejichž řad se rekrutovaly velekněžské kruhy. Právě jim byl Ježíš trnem v oku. Projevy podobného mocenského konzervativismu se ovšem objevují i uprostřed církve Kristovy (viz Dostojevského Velký inkvizitor, anebo Žalm Kaifášův, Svítá č. 30). Pokud se jim nezačneme vědomě a nahlas stavět – třebas i napříč ekumenou – ocitneme se posléze už ne po boku Ježíšovi – ale v řadách podporovatelů zduřelé náboženské instituce, kteří pomáhají autentické poselství Kristova evangelia umlčet.

Tomáš Trusina

 

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začne v úterý 13. února v 9:00 hod. ve Strašnicích. Kázání k žehnání praporu pronese farář a vojenský kaplan Pavel Ruml, o práci v nemocnicích budeme diskutovat s Annou Šourkovou, předsedkyní Asociace nemocničních kaplanů.

Ze sborů a církve

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal (v rámci grantového systému ČCE) výzvu k podávání žádostí na pod-poru mikroprojektů pro rok 2018. Žádosti podávejte do 15. února, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise:

mikroprojekty-ps@seznam.cz

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydro-meteorologického ústavu o problému hrozícího sucha. Beseda proběhne v úterý 13. února od 17:30 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).

* Do 15. března je ze strany farních sborů potřeba vyplnit evidenční dotazníky a výkazy hospodaření. Podrobnosti najdete ve sborové zásilce z ústředí.

* Všechny seniory srdečně zveme na rekreaci v Chotě-boři, která proběhne od 9. do 17. června s tématem „V tvé síle, Pane Bože můj...“ Podrobnější informace a přihlášky žádejte ve svých sborech.

Mládež

* Ve dnech 6. – 8. února proběhne setkání s korejskou mládeží, 24. února Deskohraní v salvátorském sboru. Bližší informace hledejte zde: prazska-mladez.evangnet.cz

Biblická úvaha

Vyvolte si dnes!

První měsíc nového roku byl ve znamení voleb. A já u voleb ještě zůstanu.

V závěru dlouhého příběhu o cestě do zaslíbené země najdeme vyprávění o obnově Smlouvy (Joz 24). Jozue připo-míná všechny veliké Hospodinovy skutky, které dovedly Izrael až do zaslíbené země. Není tedy samozřejmé, že se po tolika zkušenostech budou Izraelci Hospodina držet? Není Jozuova výzva zbytečná? „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ (Joz 24,15). Jozue ví, co dělá. Vždy znovu je třeba si připomínat toho, k němuž jsme se přihlásili, stejně tak i to, zač všechno mu vděčíme.

Ty další Jozuem předkládané možnosti, jak se v životě zařídit a na co vsadit, nejsou ani zdaleka minulostí. Jen musíme odkrýt závoj času, abychom pochopili, že i před nás klade Jozue nárok: „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda bož-stvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem a v Egyptě, nebo božstvům Emorejců?“

Je možno vsadit po babylonsku na vlastní schopnosti – rozklíčovat zákonitosti nebes, složitost světa, zhodnotit a na-plánovat jak dál. Copak dnes ze všech stran na člověka neútočí vědecky podložená a zaručená řešení osobních i celo-společenských problémů?

Kanaánci a jejich přírodní božstva? Vlastně nešlo o nic jiného, než si zajistit dobré bydlo a co nejvíce si užít. Ani tady není tak těžké najít souvislost s dneškem. Kolik snahy dokáže člověk vynaložit k zajištění blahobytu! A co všechno jsou lidé ochotní udělat pro dosažení toho pravého prožitku.

Egyptským řešením bylo spolehnout se na moc a bezpodmínečnou nadvládu. Copak tohle je dnes pasé? Mít nad druhým člověkem vrch, moci ho ovládat, diktovat, jak bude žít?

To jsou možnosti, které se nabízejí. Proti nim stojí Hospodin se svým absolutním nárokem, se svým Desaterem a ano, Ježíš s přikázáním lásky.

Tak to k těm volbám.

Eva Potměšilová

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference začíná v úterý 9. ledna v 9:00 hod. a koná se ve strašnickém sboru. Kázání pronese Maroš Klačko, tématický rozhovor se povede o svatbách a hostem bude farář Petr Brodský, který povypráví o „svatebních rejech krajanů“.

Ze sborů a církve

* Seniorátní adventní sbírka na podporu projektu „Oživení Milíčovy kaple“ vynesla téměř 80.000 Kč a bude brzy zaslána pražskému ochranovskému sboru. Všem dárcům děkujeme!

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal (v rámci Grantového systému ČCE) výzvu k podávání žádostí na pod-poru mikroprojektů pro rok 2018. Výzva byla rozeslána do sborů a je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu http://mikroprojekty-ps.sweb.cz a na webu Pražského seniorátu. Žádosti podávejte do 15. 2. 2018, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

* Od 7. do 14. ledna probíhá Alianční týden modliteb za obnovu církve. Mnoho sborů se v jeho rámci přidává k různým lokálním aktivitám, o nichž se můžete dozvědět v neděli na bohoslužbách nebo na sborových webech. Obdobně se některé sbory zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 15. ledna.

* Uhříněveský sbor zve na benefiční koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála (oba jsou rovněž členy skupiny Oboroh) ve prospěch Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE, který se koná v sobotu 20. ledna od 19:30 hod v kapli sboru (Husovo nám. 40).

Mládež

* Tradiční evangelický ples nejen pro mládež „Báječnej bál“ se koná v pátek 19. ledna od 19:00 hod. v KC Zahrada (Malenická 1784/2, Praha 11). Letošním tématem je „Žlutá ponorka“. Vstupenky stojí v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Biblická úvaha

Snad příští rok ponese ovoce

Potom jim pověděl toto podobenství: „ Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle po tři leta už přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.‘“ (Lukáš 13,6–9)

Na přelomu kalendářního roku se většina raduje ze všech sil. Chlebíčky a víno, petardy i ohňostroje. Z čeho se radu-jeme? Z konce, nebo ze začátku? Z toho, co jsme vykonali, prožili? Nebo z toho, co je před námi? V tuto chvíli připomínám Ježíšovo podobenství.

Podobenství Pána Ježíše o neplodném fíkovníku zachycuje Boží očekávání i shovívavost. Trpělivost a přímluva zahradníka obrací i náš zrak vpřed a dávají naději, která je zároveň výzvou. Očekává se ovoce. Majitel ve svém sadu fíkovník bez ovoce nepotřebuje. Není užitečný, zbytečně kazí zem. Zahradník se přimlouvá, okope i pohnojí. I když výsledek není jasný.

Je dán další rok, bez záruky na výsledek. Společnosti, církvím i naší církvi, i každému jednotlivci. Šance nechat se ovlivnit, osvobodit mocí Kristovy oběti, aby ovoce našeho života bylo hodné Kristova jména, které neseme.

Pavel Kalus

Přílohy