Konvent 2018 - zápis

 

...

Zápis      


poslední aktualizace : 3.12.2018; ZS

.

Zápis 4. zasedání 55. konventu

.

Zasedání konventu předsednictvo řádně svolalo zasláním pozvánky e-mailem sborům a jednotlivým konventuálům, pozvání obsahovalo místo (adresu), kde se konvent koná, datum konání a jméno předsedy konventu a členů předsednictva.

Přivítání konventuálů a zahájení 4. zasedání, 9.10 začátek

 

1. Úvodní pobožnost – Dan Páleník

2. Ustavení zasedání:

(a) Prezence

(b) přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu dle případných návrhů (CZ, § 25,1):

Daliborovi Antalíkovi, Jakubovi Malému, Karlovi Müllerovi a Magdaleně Trgalové – aklamací po osobách, vše schváleno zjevnou většinou;

(c) přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným odborníkům dle případných návrhů:

Adamovi Csukásovi, Benjaminovi Rollovi, Olze Polákové, Michaelovi Pfannovi, Alešovi Rosickému, Aleně Thurzové, Anně Šourkové a Marii Zemánkové – aklamací, schváleno zjevnou většinou.

Na začátku přítomno 80 poslanců s hlasovacím právem a 8 s hlasem poradním.

(d) Slib poslanců

(e) Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu: Matěj Opočenský

(f) Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů

Volba zapisovatelů: Jana Šarounová, Alena Thurzová. Návrhy schváleny aklamací po osobách zjevnou většinou.

Volba verifikátorů - Tomáš Vokatý, Pavol Bargár, Zdeněk Šorm. Návrhy schváleny aklamací po osobách zjevnou většinou.

Volba skrutátorů – Karel Müller, Jakub Malý, Mirjam Marková, Lukáš Marek, Benjamin Roll, Marie Zemánková. Návrhy schváleny aklamací zjevnou většinou.

(g) Schválení programu, rozhodnutí o výlohách (Tisk č. 1)

Usnesení: Konvent rozhodl ve věci výloh takto: bude vykonána sbírka na pohoštění, výdaje na cestovné budou uhrazeny ze seniorátních repartic, a to takto: jízda autem obsazeným třemi a více členy konventu bude hrazena jako plné cestné, jízda jedné nebo dvou osob v autě - hrazeno ve výši hromadné dopravy, hromadná doprava v plné výši. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Matěj Cháb: Po schůzi předsednictva došly ještě další písemnosti a návrhy, které nebyly přijaty, protože některé byly podány jednotlivcem (nikoliv sborem) či došly po termínu. Poučení o možnosti, jak podat návrhy jiným způsobem

 

  • Návrhy na změny programu:

 

Zdena Skuhrová:

Přesun druhé poloviny bodu 4e (seniorátní hospodaření) na první místo do bodu 5.

Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Zvonimír Šorm:

1) navrhuje vypustit časové omezení u všech rozprav, u kterých je zařazeno - pro 38, proti 38, zdrželi se 4 – návrh nebyl schválen;

2) návrh bodu rozpravy o nové agendě, liturgii - předsednictvo se usneslo, že je třeba jej podat jako samostatný návrh.

Konvent schvaluje program tak, jak je uveden v tisku č. 1, s jednou přijatou změnou. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

 

3. Volby

(a) Volba dvou členů seniorátního výboru z řad farářů v činné službě a dvou náhradníků (Tisk č. 4)

Volba členů:

Návrhy: David Balcar, Pavel Kalus, Tomáš Cejp, Michal Šourek, Dalibor Antalík, Petr Špirko, přijímají, další návrhy má Roman Mazur: Lenka Ridzoňová a Matěj Opočenský

Lenka Ridzoňová- přijímá, Matěj Opočenský přijímá

Způsob hlasování - Hlasování tajnou volbou o obou kandidátech najednou – schválen aklamací zjevnou většinou.

Přišel 1 konventuál – 81 členů s hlasovným právem (Jakub Šilar aklamací zřejmou většinou povolán za člena konventu s hlasem poradním)

Členy seniorátního výboru pro funkční období, které začíná 1. prosince 2018, byli zvoleni Lenka Ridzoňová (45 hlasů) a David Balcar (49 hlasů), odevzdáno 81 lístků

Volba náhradníků:

Návrhy: Matěj Opočenský, Pavel Kalus

Prvním náhradníkem seniorátního výboru zvolen tajnou volbou Matěj Opočenský (51 hlasů).

Druhým náhradníkem seniorátního výboru zvolen Pavel Kalus (volba aklamací, schváleno zřejmou většinou).

 

Zdena Skuhrová - za rok podá rezignaci ze SV, 10 let ve funkci, bude nutno najít nového seniorátního kurátora.

 

(b) Volba poslanců na synod a jejich náhradníků na čtyřleté období

Volí se 4 poslanci (2 kazatelé a 2 laici) a 4 náhradníci

Navrženi: Zvonimír Šorm, Matěj Opočenský, Jaroslav Pechar, David Balcar, Zdeněk Šorm, Jana Šarounová (nepřijímá), Tomáš Fendrych, Pavel Stolař (nepřijímá), Matěj Cháb, Daniel Heller

 

Uzavření kandidátky – volba tajnou volbou po dvou jménech, zvlášť kazatelé a laici (způsob volby schválen zřejmou většinou)

Poslanci na synod z řad kazatelů byli zvoleni David Balcar 44 hlasů a Jaroslav Pechar 41 hlasů.

Poslanci na synod z řad laiků byli zvoleni Matěj Cháb 58 hlasů a Daniel Heller 49 hlasů

 

Návrhy na první náhradníky: z řad kazatelů - Matěj Opočenský, Zvonimír Šorm, z řad laiků - Tomáš Fendrych

1. náhradníkem na synod z řad laiků zvolen v tajném hlasování 74 hlasy Tomáš Fendrych.

Ve volbě 1. náhradníka z řad kazatelů odevzdáno 79 lístků, Matěj Opočenský 37 hlasů a Zvonimír Šorm 38 hlasů, nikdo nezvolen, přistoupeno k opakované volbě.

1. náhradníkem na synod z řad kazatelů zvolen v opakované volbě tajným hlasováním Zvonimír Šorm (42 hlasů).

Návrhy na 2. náhradníka: za laiky - František Hodík, Jan Mašek, Jan Mikolášek, za kazatele - Matěj Opočenský.

2. náhradníkem na synod z řad kazatelů zvolen Matěj Opočenský – schválena volba aklamací, zvolen zřejmou většinou.

V tajné volbě 2. náhradníka z řad laiků v první volbě nedostal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, do užší volby postupují Jan Mašek a František Hodík.

2. náhradníkem na synod z řad laiků zvolen v tajné užší volbě Jan Mašek (43 hlasů).

 

(c) Volba 2 poslanců a 2 náhradníků do ústředního shromáždění JJ – na 4-leté období 2018 do 2022.

Volba poslanců

Návrhy z pléna: Samuel Hejzlar, Vlasta Rejentová (nepřijímá), Tomáš Fendrych (nepřijímá), Pavel Kalus (přijímá)

Hlasování aklamací po jménech:

Poslanci ústředního shromáždění JJ zvoleni Pavel Kalus a Samuel Hejzlar, oba zvoleni zjevnou většinou.

Volba náhradníků

Návrhy: Tomáš Fendrych, Pavel Janeček

Hlasování o Tomášovi Fendrychovi jako 1. náhradníkovi a Pavlovi Janečkovi jako 2. náhradníkovi – aklamací po jménech.

Tomáš Fendrych zvolen za 1. náhradníka a Pavel Janeček za 2. náhradníka ústředního shromáždění JJ. Oba zvoleni zjevnou většinou.

 

(d) Volba seniorátních revizorů

Navrženi: Tomáš Jelínek, Miroslava Pohlová, Eva Svobodová, Štěpán Nadrchal, Jakub Šilar, Alena Thurzová, Jana Fučikovská, Jaroslav Günter

Konvent stanovuje funkční období revizorů na 2 roky. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Konvent stanovuje počet revizorů na osm. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Volba - tajnou volbou najednou o všech kandidátech. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Za seniorátní revizory byli v tajné volbě zvoleni: Tomáš Jelínek (80 hlasů), Miroslava Pohlová (79), Štěpán Nadrchal (80), Eva Svobodová (79), Jakub Šilar (80), Jaroslav Günter (78), Alena Thurzová (79), Jana Fučikovská (77).

 

(e) Volba dvou členů grantové komise

Návrh na rozšíření komise o 2 členy (zvýšení počtu členů z 5 na 7).

Návrhy na nové členy do roku 2021: Martin Volný z Dejvic, Martin Řeháček ze Strašnic.

Usnesení: Konvent ustavuje sedmičlennou seniorátní grantovou komisi. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Volba nových členů – hlasování tajnou volbou najednou o obou kandidátech, Martin Volný 78 hlasů, Martin Řeháček 76 hlasů, oba zvoleni novými členy komise.

 

4. Zprávy o životě seniorátu

(a) Zpráva předsednictva o plnění usnesení 3. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2)

Úvodní slovo Matěj Cháb: Poděkování za spolupráci Heleně Wernischové při zjišťování adresátů (kaplanů), Zdeňkovi Turkovi za pomoc při formulaci dopisu kaplanům, kaplani byli pozváni na konvent, na dopis 1 reakce.

(b) Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)

Slovo Roman Mazur: Za důležité považuje bod č. 3 - z ohlasů na práci Karla Müllera vyplývá, že se ujal své práce velmi kvalitně. Jménem SV vítá nové spolupracovníky - faráře a kurátory – z bodu 5. V bodě 7- kurz ZET připravuje výpomocné kazatele, vznikla i přátelská sít mezi účastníky, další běh bude až za tři roky. Poslední bod: co považuje za SV za důležité (čte poslední bod programu z tisku).

Zdena Skuhrová doplnila výčet vizitovaných sborů - proběhla i vizitace na Jižním Městě a ve Strašnicích.

Samostatný návrh Zvonimíra Šorma (podán s 12 podpisy konventuálů): Konvent souhlasí se zařazením rozpravy na téma Nová agenda a liturgie ČCE do programu 4. zasedání 55. konventu PS ČCE.

Hlasování aklamací - 46 hlasů pro, návrh přijat do programu.

 

(c) Zprávy poradních odborů a pracovních skupin (Tisk č. 6 a – e)

Benjamín Roll - pozvání na akce SOM, poděkování.

Jan Mašek- o modlitebně v Truhlářské, dále přibližuje návrh na nová pravidla grantové komise, která by měla mít větší pravomoc při rozhodování v průběhu grantů.

Leonardo Teca - Chotěboř, rekreace pro seniorát, některé sbory zastoupeny, jiné ne, šířit zprávu o této rekreaci, je tam dobrý program i společenství, oprava data konání příští rok (8. -16. 6. 2019).

Matěj Cháb - k hosp. komisi - Letáky k samofinancování byly ve sborech žádány, i mimo seniorát, celkem se tisklo 12000 ks, již takřka nejsou k dispozici, poděkování všem členům komise.

(d) Zpráva pastýřské rady (Tisk č. 7)

Bez dalších dodatků.

(e) Zprávy revizorů hospodaření sborů (Tisk č. 12 b)

Bez dalších dodatků.

(f) Zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Tisk č. 8)

S. Hejzlar: vše podstatné je ve zprávě, podává informaci o zaslání posudků stavu nemovitostí, k dnešnímu datu přibyly další 4, z 31 sborů stav nemovitostí 20 sborů posoudilo, ostatní zatím neposlali.

(g) Zprávy a pozdravy ze středisek Diakonie (Tisk č. 9)

Jiří Ort: K 1. 1. 2018 byla sloučena Diakonie Praha a středisko v Krči, nyní již jen jedno středisko Praha.

Tomáš Řeháček: Diakonie působí v Praze na třech místech, ranou péčí zasahujeme větší část ČR.

(h) Rozprava ke zprávám o životě seniorátu (určená doba rozpravy 30 minut)

K T 2 Zdena Skuhrová: Dotaz na autora tisku 2, co se skrývá pod slovem „Doplnit“, Matěj Cháb odpovídá, že zapomněl poznámku vložit do tisku (doplnění seniorátního výboru). Roman Mazur doplňuje - nedohledal, zda se tisky 12b a 12c do sborů posílaly, ale je přesvědčen, že ano.

K T 3 Roman Mazur: poděkování Tomášovi Trusinovi, který končí po 12 letech práci náměstka SV, spolupráce byla velmi dobrá. Dále čte pochvalné „střípky“ ze zpráv každého sboru.

K T 6c (grant) Jan Mašek: upozorňuje, že v textu je návrh.

K T 6e Zdena Skuhrová k 6e: Co je rozpočtová tabulka, o které se píše? Odpovídá Matěj Cháb - tabulka, podle které sbory sestavují svůj rozpočet, zkoušeli jsme dát s Romanem Mazurem dohromady materiál, který by byl srozumitelnější při představování rozpočtu účastníkům sborového shromáždění.

K T 8 Zdena Skuhrová: poděkování S. Hejzlarovi, že shromažďoval údaje o nemovitostech.

K T 9 Zdena Skuhrová: V Diakonii mi chybí pražská SKP (není zpráva), přišlo mi zvláštní, že střediska předkládají zprávu za rok 2017, mělo by to být spíše od konventu ke konventu.

Matěj Cháb - info Diakonii předáme.

Jaromír Strádal – k vystoupení Z. Skuhrové: posun data se mi nezdá, Diakonie by podávaly neschválené zprávy, zprávy se zpracovávají za kalendářní rok.

K T 6b Truhlářská Tomáš. Cejp: jednání uvízla, ale změnilo se pražské vedení, mám za to, že je třeba podpořit br. Maška k obnovenému a radostnému jednání.

(i) Projednání návrhů z rozpravy

Konvent schvaluje nová pravidla pro mikroprojekty Pražského seniorátu ČCE, jak byla uvedena v tisku 6c. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

 

5. Zprávy o hospodaření seniorátu a návrh repartic na rok 2019

(a) Zpráva z revize hospodaření seniorátu (Tisk č. 12 a)

(b) Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2019 (Tisk č. 10)

Z. Skuhrová chce upřesnit do T10, že zůstatek Seniorátního solidárního fondu k dnešnímu dni je 168 tisíc Kč.

Návrh Zdeny Skuhrové na účel seniorátní adventní sbírky - polovinu věnovat Horáckému seniorátu na pořízení auta pro seniorátního faráře a polovinou posílit fond na bydlení seniorátních farářů)

(c) Návrh repartic na r. 2019 (Tisk č. 11)

(d) Rozprava ke zprávám o hospodaření seniorátu a rozhodnutí o nich (určená doba rozpravy 30 minut)

K T 12a Matěj Cháb - rozdělení zpráv revizorů mě zaskočilo, je psáno, že seniorátní revizi dělali dva revizoři, ale podepsán jen jeden.

Roman Mazur - měli přijít dva, ale reálně revizi provedl jeden revizor.

Matěj Cháb - revizoři by měli podávat zprávy samostatně, ne přes SV, revizoři by se měli cítit svobodní kontrolovat farní sbor i v případě, že mají nějaké pochybnosti, nikoliv jen na pokyn SV. Dále navrhuje, aby zprávy o revizi seniorátního hospodaření byly doplněny názorem revizorů na rozpočet, jestli si myslí, že SV hospodaří dobře.

K T 11 Jan Fencl: podává návrh k reparticím pro období od r. 2020: „Synod ruší usnesení č. 50 4. zasedání 34. synodu ČCE pro období od roku 2020, repartice budou navyšovány pouze o inflaci.“ Náš návrh (jarovského sboru) se týká repartic pro rok 2020, zaslali jsme návrh pozdě, ale odkazujeme se na usnesení synodu, že se budou repartice navyšovat. Zatímco otázka navyšování PF byla diskutována hodně, tento dramatický návrh zvýšení repartic není dostatečně zdůvodněn, již v roce 2020 se dostaneme na dvojnásobnou úroveň repartic, zvyšování je likvidační. Domníváme se, že se tak zacelují díry v rozpočtu tam, kde by peníze měly být získány z jiných zdrojů.

Roman Mazur: Reaguji na M. Chába, v řádech je formulace, že SV prostřednictvím revizorů kontroluje hospodaření sborů, považuji tedy za správné, že SV pověřuje revizory. Dále k podnětu, že revizoři mají říci, zda hospodaření je v pořádku, myslím si, že rozpočet je tvořen dle rozhodnutí konventu, hospodaření provádíme transparentně, každý konventuál si může udělat obrázek sám. K J. Fenclovi: Nárůst repartic je enormní, seniorátní repartice se skládají ze 3 částí - 1) odvody na faráře - obsadili jsme dvě seniorátní farářská místa, 2) příspěvek na bydlení, 3) za problém ale považuji třetí proud, že celocírkevní repartice se zvyšují, což považuji za selhání celocírkevních ekonomů. Zvýšení se alespoň rozfázovalo, ale rozhodnutí synodu konvent zvrátit nemůže.

Jan Fencl - my nenapadáme seniorátní repartice a myslím, že synod může ještě změnit celocírkevní repartice na rok 2020.

Matěj Cháb technická, reaguje na R. Mazura - v Řádu hospodaření církve se říká, že revizoři předávají zprávy shromáždění, tomu jsou zodpovědní.

David Balcar - navýšení repartic nelze zvrátit, ale lze dát výzvu, usnesení není zformulováno přesně, je jen psáno, že se očekává navyšování.

Daniel Heller technická - Ekonomická komise navrhla daleko horší repartice, toto je již kompromis po debatách na synodu.

Jaromír Strádal - chybělo zdůvodnění zvyšování.

Zvonimír Šorm – zdůvodnění: ročně chybí 5 mil. Kč na výdaje, na to, co dělá církev, každý rok naskakuje dluh 5 mil. Kč, synodní rada už má z pověření synodu udělat audit, zda jsou všechny výdaje potřebné.

Pavel Stolař - na konventu či synodu se dobře rozhoduje o tom, co se má dělat, jaké faráře mít, ale je to

často špatně podpořeno ekonomicky, je to takto trochu i na seniorátu, je nutno lidem říkat, že platby jsou pak na reparticích, i když jde o legitimní požadavky. Je nutno mít „politická“ rozhodnutí podložena finančně, protože vedení církve se pak dostává do obtížné situace.

Roman Mazur- dopad vyšších odvodů ponesou především větší a bohatší sbory.

Návrh Davida Balcara – protinávrh k návrhu Jana Fencla: „ Synod ukládá synodní radě, aby se znovu zabývala tím, o kolik procent je třeba v příštích letech zvyšovat celocírkevní repartice a srozumitelně návrh zdůvodnila.“

Jaroslav Pechar se domnívá, že návrh by měl být formulován jinak, aby se jím synod zabýval.

(e) Projednání návrhů z rozpravy

Hlasování o návrzích

Konvent schvaluje účetní závěrku hospodaření za rok 2017. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (ztráty) za rok 2017 ve výši -27549, 11 Kč proti 932 (nerozdělený zisk/ztráta). Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje rozpočet na rok 2019. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje rozpis seniorátních repartic. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

 

Synod ruší ustanovení č. 50 4. zasedání 34. synodu pro zvyšování repartic pro období od roku 2020, repartice budou navyšovány pouze o inflaci.

Hlasování aklamací, pro 3, návrh nebyl přijat.

 

Synod ukládá synodní radě, aby se znovu zabývala tím, o kolik procent je třeba v příštích letech navyšovat celocírkevní repartice a srozumitelně návrh zdůvodnila.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou.

 

Konvent ukládá seniorátním revizorům, aby do zprávy o hospodaření PS zahrnuli vyjádření k rozpočtu a k tomu, zda SV užívá prostředky hospodárně ve smyslu ŘHC čl. 3 odstavec 4.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou. Pro 55 hlasů.

 

Konvent rozhoduje o výnosu letošní seniorátní adventní sbírky takto: 1. polovina půjde na pomoc Horáckému seniorátu na pořízení auta pro seniorátního faráře a 2. polovina posílí fond na bydlení seniorátních farářů.

Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

 

6. Body podle usnesení minulých zasedání 55. konventu

(a) Rozhovor o postavení farářů (určená doba rozpravy: 30 minut) (Tisk č. 5)

Zdeněk Turek: Navyšování PF začíná působit v některých sborech tak, že rozděluje faráře a presbytery.

Zvonimír Šorm: Děkuje za materiály zpracované Z. Turkem, far. povolání je náročné, náročná je také pracovní doba, která nekončí a je nekompatibilní s rodinným životem, obdobně nemožnost trávit společně volný čas, dovolenou. Další nároky spojené s bydlením na faře (všichni odejdou, farářská rodina musí vše uklidit), bydlení na faře přestává být výhodou. Faráři vnímají, že ve srovnání s jinými VŠ jsou finančně ohodnoceni výrazně hůře. Náročnost je i komunikační, nutnost komunikovat s mnoha skupinami, také v krizových situacích. Objevují se i politické třecí plochy. Další náročnost- sbory jsou právnickými organizacemi, na které se váže čím dál víc administrativy, naposledy GDPR, je to objem, který se dá těžko zvládnout. Klesá zájem o práci faráře jako teologa, toho, kdo promýšlí věci víry. Podává návrh na zvýšení platů kazatelů o 3 000 Kč.

Jaromír Strádal: když jsme v úvodu přiznávali členství kazatelům, kteří nejsou na sborech, uvažoval jsem, proč. Myslím, že by neměli hlasovat o věcech, které se týkají sborů.

Tento bod mi přijde jako nejduchovnější z programu a mrzí mě, že přístupy jsou opět ekonomicko politické. K nejistotám farářských rodin - farářské povolání jsme posunuli do zaměstnanecké roviny, což není dobré. Model dříve nebyl takový, že si pozveme odborníka faráře a jeho rodina nás nezajímá.

Roman Mazur- faráři jsou pro naši církev klíčoví, vlna odchodů farářů oslabila církev. Když tolik farářů v církvi odejde, asi to není snadné povolání, prosím tedy o opatrnost a podporu farářů. V našem seniorátě sbory hodně očekávají, ale také hodně podporují, z našeho seniorátu nikdo z důvodu únavy neodešel, mám za to, že u nás funguje tento způsob spolupráce dobře. Popisuje strategický plán, který počítá s třemi modely práce farářů na sborech (1 farář na sbor; 1 farář na 2-3 sbory, které se sloučí; na ½ úvazku zaměstnán jako farář, na ½ např. jako kaplan). Když se ale jeden rok potká velké navýšení všech odvodů, sbor si uvědomí, že kvůli farářovi musí odvádět peníze, není dobré, když by to sbor chápal tak „my odvádíme, Vy musíte to a to“. Nesmí se to dostat na osobní rovinu proti farářovi - výzva k laikům.

Tomáš Fendrych: Nastavujeme farářům do budoucna podmínky, ve kterých mají pracovat a žít.

Pavel Stolař: Nejsem proti návrhu Zvonimíra Šorma, ale je to přesně ten typ návrhů, který způsobí, že se zvyšují odvody. Platy se zvyšují každý rok o inflaci plus dva procentní body, je to málo, ale něco to je. K Romanovi Mazurovi- SV výbor připouští koncepci racionalizaci farářských míst, to je dobře. Ovšem ve chvíli kdy se dva sbory pokusí bavit o společné budoucnosti, příkazem SV je jim to rozmluveno.

Zřejmou většinou odhlasováno prodloužení rozpravy o 10 minut.

Matěj Opočenský: Do farářského povolání jsem vstupoval s tím, že jsem věděl o nevýhodách. Neobávám se budoucnosti, že by nebylo na faráře, pokud církev bude chtít. My přemýšlíme lokálně, ale celá církev nese tuto záležitost. I do repartic by šlo zavést model personálního fondu.

Roman Mazur: Ještě apeluji na přítomné presbytery a kurátory, aby byli těmi, kdo to umějí vyvážit na obě strany, aby farář nemusel nechat vybírat peníze na sebe, zároveň připomenout, že je třeba to zvládat společně. Restrukturalizace je jasná, nutno na to myslet dopředu, zda sbor má rezervy, jak to za dva tři roky bude řešit, při nové volbě dobře promýšlet. Velké rezervy máme v dávání- církev nepřežije, pokud většina nebude dávat 3 až 5 procent příjmu. Je možno říci si o podporu ze seniorátních nebo celocírkevních solidárních prostředků.

Zdeněk Turek: Se vším souhlasím, ale chci poprosit také faráře, aby se snažili pochopit, že ve sboru si ne všichni uvědomují, že se dostáváme do takové situace. Řada laiků tu tíhu nést musí, tlak je opravdu velký.

Hlasování o návrhu Zvonimíra Šorma z rozpravy:

Synod se usnáší o navýšení hrubé mzdy kazatelů ve výši 3000 Kč při 100 procentním úvazku, a to od 1. 8. 2019.

Zdůvodnění: Směrnicí SR o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů se stav finančního ohodnocení de facto vrátil před navýšení mezd před dvěma lety.

Návrh přijat aklamací 39 hlasy (12 proti, 18 se zdrželo).

 

7. Jednání a usnášení o předlohách zaslaných SR a o návrzích ze sborů a návrzích SV

(a) návrhy členů do oblastní pastýřské rady

Konvent navrhuje na členy oblastní pastýřské rady tyto bratry a sestry: Martin Hrubeš, Pavla Jandečková, Petr Ridzoň, Jaroslav Pechar, právníci Lukáš Kuboň, František Čunderlík.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou.

 

(b) Vyjádření k navrhovaným změnám CZ (Tisk č. 14)

Konvent PS doporučuje přijmout obě navrhované změny církevního zřízení:

1) Změny CZ § 18, odst 3 (možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel),

2) změny CZ § 5, odst. 2 a 5 (postavení dozorčí rady Diakonie ČCE).

Oba návrhy přijaty aklamací zřejmou většinou

 

(c) Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 13)

c1. Žádost o zřízení podporovaného kazatelského místa

Škvorec bude předkládat žádost o podporované kazatelské místo – FS to předkládá prostřednictvím SV, dle Zdeny Skuhrové to SV podporuje, jde o promyšlený krok. Matěj Cháb doporučuje před předáním na synod ještě projekt doplnit.

Konvent doporučuje žádost farního sboru Škvorec o podporované kazatelské místo a pověřuje SV, aby ve spolupráci s FS Škvorec žádost před odesláním synodu případně doplnil.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

 

c2. Doplnění programu konventu

SV navrhuje zařadit do programu rozpravu na téma důsledky přijatého restitučně-odlukového zákona na naší církev a její vztah k veřejnosti v délce 20 minut.

Návrh přijat aklamací, nadpoloviční většinou, pro 33, proti 16, 16 se zdrželo

Rozprava:

Tomáš Fendrych: vrátím se ke smlouvě z roku 2013, ve smlouvě se píše, že český stát je v roli dlužníka a církev v roli věřitele. Podle dostupných informací neodpovídá výše náhrady skutečné křivdě (jde zhruba o desetinu), církev uplatňuje nárok za křivdu, která se stala před 70 lety. Myslím, že dluh je možno odpustit. Důvodem přijetí finanční náhrady od státu je starost, jak zabezpečíme církev, nemůže to ale sloužit jako obhajoba přijímání těchto peněz, proto si myslím, že by se mělo přistoupit k ukončení přijímání náhrad. Podávám v tomto smyslu návrh.

Zdena Skuhrová: Jsem zásadně proti. Neměli jsme možná velké majetky, ale byli jsme 40 let plundrování na osobní rovině, na venkově byl velký tlak, zvláště u některých profesí. Kompenzace je oprávněná.

Adam Csukás: Vymezuji se proti tomuto návrhu. Preambule zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi - čte. Nebudu se zabývat tím, co by to znamenalo finančně, ale nebyla to křivda jen z roku 1948, ještě v osmdesátých letech bylo třeba ke všemu souhlasu církevního tajemníka, není to jen náhrada toho, co bylo ukradeno, ale jde i o zmírnění některých křivd (nejen majetkových). Navíc je to spojeno s odlukou, každý rok dostáváme méně peněz. Nepodléhejme politické masáži, že bychom měli mít špatné svědomí.

Zvonimír Šorm: Byla by to sebevražda církve.

Pavel Stolař: Nejde z celého komplexu otázek vytrhnout a prezentovat jednu otázku. Smlouvy byly míněny tak, že se nedá věřit české politické reprezentaci a je tedy třeba mít kromě zákona smlouvu, kterou lze daleko hůře vypovědět. Stát chtěl od církví jednotnou smlouvu. Bylo to možné uzavřít jen proto, že katolická církev rezignovala na část svého nároku – pokud tedy něco vracet, dát 20 procent katolické církvi, ne státu.

Jaromír Strádal: Zabývejme se tím, že peníze nepoužijeme pro sebe, ale zpět pro občany.

Tomáš Trusina: Nevím, jaký byl důvod toho, že se katolická církev vzdala nějaké části, jinak pokud jde o kompenzaci křivd, je otázkou, jestli křivda je vždy důvodem ke kompenzaci.

Tomáš Cejp: Musíme unést, že zaznívají různé hlasy a jistě důvodem návrhu br. Fendrycha není to, že by podlehl mediální masáži. Z druhé strany vnímám tento návrh jako trochu romantický. Je třeba také zmínit, že nakonec ušetří stát, tím, že dojde k odluce.

Jaroslav Pechar: Zákon sice hovoří o různých křivdách, ale smlouva mluví skutečně jen o náhradě majetkových křivd, o ničem jiném, proto je intence naprosto legitimní, můžeme klidně hlasovat.

Jakub Šilar: Zákon z roku 1949 zavazoval stát k tomu, že bude hradit nejen mzdové, ale i provozní náklady církve, což nedělal. Tím vznikly také majetkové újmy.

Hlasování o návrhu:

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o ukončení přijímání finančních náhrad, a to využitím smluvní klauzule čl. 3, bod 6 smlouvy: Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním. Ukončit a zastavit přijímání náhrad lze tedy dohodou smluvních stran. Nechť ČCE navrhne státu dohodu o ukončení vyplácení finančních náhrad k nejbližšímu vhodnému datu.

Hlasování aklamací, návrh nebyl přijat (6 pro).

 

c3. Návrh vinohradského sboru na změnu názvu Jeronýmovy jednoty

Návrh na otevření rozpravy k tomuto návrhu – hlasování aklamací, 27 pro, 22 proti, 13 se zdrželo – návrh na otevření rozpravy nebyl přijat.

Hlas pro Tomáš Fendrych - pronáší spíše návrh na změnu statutu

Hlas proti Zdena Skuhrová- takto návrh nelze podat, je nutno mít promyšlené koncepce.

Hlasování o návrhu:

Synod ukládá synodní radě, aby do příštího zasedání 35. synodu připravila návrh nového názvu Jeronýmovy jednoty a jejích sbírek a zároveň navrhla změny v příslušných řádech.

Zdůvodnění: Název Jeronýmovy jednoty a sbírek působí v dnešní době značně zastarale, lidé, kteří nově přicházejí do církve, si pod těmito názvy těžko představí to, co ve skutečnosti znamenají. Těžko srozumitelné jsou i pro mladší evangelíky. Vede to zřejmě mimo jiné i k menšímu zájmu o tyto sbírky.

Hlasování aklamací, návrh nebyl přijat (pro 20, proti 30).

 

c4. Návrh na změnu grantového systému

Synod se usnáší umožnit v odůvodněných případech žádat v rámci grantového systému ČCE rovněž o dvouletou finanční podporu a pověřuje synodní radu, aby v tomto smyslu změnila “Pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty” i další příslušné dokumenty.

Zdůvodnění: Grantový systém se během tří let již rozběhl a praxe ukazuje, že v řadě případů není pro rozběh projektů záruka jen jednoletého financování z grantových prostředků dostatečně vyhovující. Rozšíření o možnost dvouleté, v budoucnosti případně i delší podpory je logické, odpovídá i dlouholetým zkušenostem s délkou poskytovaných grantů v akademické sféře.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

 

8. Nová agenda a liturgie ČCE - rozprava

Zvonimír Šorm: v některých částech mi přijde Agenda až teologicky scestná (například Amen po kázání, které by se údajně nemělo říkat). Zabývejme se tím. Provokuje mě, když se říká, že agenda není závazná, to je pravda, ale mělo by tam být to, co odpovídá naší tradici a naší tváři, možná se ukáže, že většina církve to tak bude chtít, ale je třeba se k tomu vyjádřit.

Zdeněk Šorm: vadí mi, že komise nereflektuje stávající bohoslužbu, je jasné, že součástí každých bohoslužeb má být vyznání víry, ale to je v každé bohoslužbě, může být přece i v písni či v modlitbě, ne nutně jako samostatný prvek, což může vést spíše k formalizaci.

Tanja Kaminski doporučuje zabývat se agendou, podporuje Zvonimíra Šorma

Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby uspořádal v roce 2019 seniorátní konferenci na téma nová agenda ČCE.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

 

9. Závěr - modlitba a píseň 672 - Jaromír Strádal

 

 

Matěj Cháb, předseda konventu ……………………………………………………………………………………………….

 

Jana Šarounová, zapisovatelka ……………………………………………………………………………………………….

 

Alena Thurzová, zapisovatelka ……………………………………………………………………………………………….

 

Tomáš Vokatý, verifikátor ……………………………………………………………………………………………….

 

Pavol Bargár, verifikátor ……………………………………………………………………………………………….

 

Zdeněk Šorm, verifikátor ……………………………………………………………………………………………….

Přílohy