Konvent 2018 - usnesení

 

...

Usnesení      


poslední aktualizace : 3.12.2018; ZS

 

Výsledky voleb a usnesení přijatá na 4. zasedání 55. konventu

.

1. Volby

(a) Volba dvou členů SV z řad kazatelů a dvou náhradníků SV z řad kazatelů

Členy seniorátního výboru pro funkční období, které začíná 1. prosince 2018, byli zvoleni Lenka Ridzoňová (45 hlasů) a David Balcar (49 hlasů), odevzdáno 81 lístků

Prvním náhradníkem seniorátního výboru zvolen tajnou volbou Matěj Opočenský (51 hlasů).

Druhým náhradníkem seniorátního výboru zvolen Pavel Kalus (volba aklamací, schváleno zřejmou většinou).

 

(b) Volba poslanců na synod a jejich náhradníků na čtyřleté období

Poslanci na synod z řad kazatelů byli zvoleni David Balcar 44 hlasů a Jaroslav Pechar 41 hlasů.

Poslanci na synod z řad laiků byli zvoleni Matěj Cháb 58 hlasů a Daniel Heller 49 hlasů.

1. náhradníkem na synod z řad laiků zvolen v tajném hlasování 74 hlasy Tomáš Fendrych.

1. náhradníkem na synod z řad kazatelů zvolen v opakované volbě tajným hlasováním Zvonimír.

2. náhradníkem na synod z řad kazatelů zvolen Matěj Opočenský – schválena volba aklamací, zvolen zřejmou většinou.

2. náhradníkem na synod z řad laiků zvolen v tajné užší volbě Jan Mašek (43 hlasů).

 

(c) Volba 2 poslanců a 2 náhradníků do ústředního shromáždění JJ – na 4-leté období 2018 do 2022.

Poslanci ústředního shromáždění JJ zvoleni Pavel Kalus a Samuel Hejzlar, oba zvoleni zjevnou většinou.
Tomáš Fendrych zvolen za 1. náhradníka a Pavel Janeček za 2. náhradníka ústředního shromáždění JJ. Oba zvoleni zjevnou většinou.

 

(d) Volba seniorátních revizorů a stanovení funkčního období

Konvent stanovuje funkční období revizorů na 2 roky. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Konvent stanovuje počet revizorů na osm. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Volba - tajnou volbou najednou o všech kandidátech. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Za seniorátní revizory byli v tajné volbě zvoleni: Tomáš Jelínek (80 hlasů), Miroslava Pohlová (79), Štěpán Nadrchal (80), Eva Svobodová (79), Jakub Šilar (80), Jaroslav Günter (78), Alena Thurzová (79), Jana Fučikovská (77).

 

(e) Volba dvou členů grantové komise

Usnesení: Konvent ustavuje sedmičlennou seniorátní grantovou komisi. Návrh schválen aklamací zjevnou většinou.

Volba nových členů – hlasování tajnou volbou najednou o obou kandidátech, Martin Volný 78 hlasů, Martin Řeháček 76 hlasů, oba zvoleni novými členy komise.

 

2. Návrhy ze zpráv a z rozpravy

(a) Návrhy ze zprávy o hospodaření seniorátu, rozhodnutí o účetní závěrce, rozhodnutí o HV 2017, rozhodnutí o rozpočtu, rozhodnutí o reparticích

Konvent schvaluje účetní závěrku hospodaření za rok 2017. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (ztráty) za rok 2017 ve výši -27549, 11 Kč proti 932 (nerozdělený zisk/ztráta). Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje rozpočet na rok 2019. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje rozpis seniorátních repartic. Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

 

(b) Návrhy pro synod

Synod ruší ustanovení č. 50 4. zasedání 34. synodu pro zvyšování repartic pro období od roku 2020, repartice budou navyšovány pouze o inflaci.

Hlasování aklamací, pro 3, návrh nebyl přijat.

Synod ukládá synodní radě, aby se znovu zabývala tím, o kolik procent je třeba v příštích letech navyšovat celocírkevní repartice a srozumitelně návrh zdůvodnila.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou.

Synod se usnáší o navýšení hrubé mzdy kazatelů ve výši 3000 Kč při 100 procentním úvazku, a to od 1. 8. 2019.

Zdůvodnění: Směrnicí SR o určení výše poplatků za bydlení farářů a jáhnů se stav finančního ohodnocení de facto vrátil před navýšení mezd před dvěma lety.

Návrh přijat aklamací 39 hlasy (12 proti, 18 se zdrželo).

Synod se usnáší umožnit v odůvodněných případech žádat v rámci grantového systému ČCE rovněž o dvouletou finanční podporu a pověřuje synodní radu, aby v tomto smyslu změnila “Pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty” i další příslušné dokumenty.

Zdůvodnění: Grantový systém se během tří let již rozběhl a praxe ukazuje, že v řadě případů není pro rozběh projektů záruka jen jednoletého financování z grantových prostředků dostatečně vyhovující. Rozšíření o možnost dvouleté, v budoucnosti případně i delší podpory je logické, odpovídá i dlouholetým zkušenostem s délkou poskytovaných grantů v akademické sféře.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

 

(c) Návrhy týkající se života seniorátu

Konvent ukládá seniorátním revizorům, aby do zprávy o hospodaření PS zahrnuli vyjádření k rozpočtu a k tomu, zda SV užívá prostředky hospodárně ve smyslu ŘHC čl. 3 odstavec 4.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou. Pro 55 hlasů.

Konvent rozhoduje o výnosu letošní seniorátní adventní sbírky takto: 1. polovina půjde na pomoc Horáckému seniorátu na pořízení auta pro seniorátního faráře a 2. polovina posílí fond na bydlení seniorátních farářů.

Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent schvaluje nová pravidla pro mikroprojekty Pražského seniorátu ČCE, jak byla uvedena v tisku 6c.

Návrh přijat aklamací zjevnou většinou.

Konvent doporučuje žádost farního sboru Škvorec o podporované kazatelské místo a pověřuje SV, aby ve spolupráci s FS Škvorec žádost před odesláním synodu případně doplnil.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby uspořádal v roce 2019 seniorátní konferenci na téma nová agenda ČCE.

Návrh byl přijat aklamací zřejmou většinou.

 

3. Jednání a usnášení o předlohách zaslaných SR a o návrzích ze sborů a návrzích SV

(a) návrhy členů do oblastní pastýřské rady

Konvent navrhuje na členy oblastní pastýřské rady tyto bratry a sestry: Martin Hrubeš, Pavla Jandečková, Petr Ridzoň, Jaroslav Pechar, právníci Lukáš Kuboň, František Čunderlík.

Návrh přijat aklamací zřejmou většinou.

 

(b) Vyjádření k navrhovaným změnám CZ (Tisk č. 14)

Konvent PS doporučuje přijmout obě navrhované změny církevního zřízení:

1) Změny CZ § 18, odst 3 (možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel),

2) změny CZ § 5, odst. 2 a 5 (postavení dozorčí rady Diakonie ČCE).

Oba návrhy přijaty aklamací zřejmou většinou

Přílohy