Zpravodaj - nejnovější čísla - ročník 2020

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu. Vychází těsně před první nedělí v měsíci, prázdninové číslo pak k první neděli prázdnin.

Zp_01/20       Zp_02/20       Zp_03/20       Zp_04/20      


poslední aktualizace : 4.4.2020; JM

 

Zpravodaj na duben

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 14. dubna od 9:00 hod. on-line formou. Kazatelé budou včas informováni, kam a jak se mají ze svých počítačů či mobilů připojit. Úvodní pobožnost povede Jaroslav Pechar. Štěpán Brodský a Pavel Hanych pak s námi budou diskutovat na téma: Co Diakonie dělá, co od ní můžeme čekat a co ona čeká od nás?

Ze sborů a církve

* Přehledný rozcestník k nejrůznějším aktivitám členů a sborů ČCE v nynějších výjimečných časech je k nalezení zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621- Cirkev-doma/index.htm

* Farářům a kurátorům sborů je přístupný sdílený dokument, ve kterém napříč sbory seniorátu sbíráme nápady a inspirace, jak oslavit Velikonoce v časech celostátních karanténních opatření, která znemožňují konání většiny aktivit včetně bohoslužeb.

Z Diakonie

* Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze přijme vedoucího služby - sociálního pracovníka nebo psychologa pro sociální službu SOS centrum. Bližší informace zde:

https://www.soscentrum.cz/hledame-posilu-do-tymu-sos-centra/

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie plánuje na úterý 21. dubna 2020 od 18:00 v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu) ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země s kázáním br. Michala Šourka a zpěvem pěveckého sboru Gabriel. Její uskutečnění ovšem závisí na aktuálních zdravotních opatřeních. Sledujte aktualizované informace na webu:

https://www.facebook.com/EkologickaSekceCKA

Mládež

* Seniorátní farář pro mládež Karel Müller vysílá každou neděli mezi 18:00 a 19:00 hod. z kostela Martin ve zdi on-line bohoslužby Karel ve zdi. Sledovat je můžete zde:

https://www.youtube.com/channe l/UCcAEom6iByNi_jG9V2x8KHA

K zamyšlení

Výjimečné Velikonoce

Jsme na konci postního období a stojíme takřka na prahu velikonočních svátků. V době, kdy toto zamyšlení píšu, je již skoro jisté, že se i o největších křesťanských svátcích v roce budeme muset obejít bez společenství církve, bez bohoslužeb. Bez společného ponoření se do Písma při pašijním čtení o Zeleném čtvrtku, bez pesachových večeří, bez společně čteného a prožívaného velkopátečního příběhu, bez společenství stolu Páně, bez nádherné velikonoční hudby v kostelích, bez očekávání církve při vigilii i bez jásavé bohoslužby Velikonoční neděle, kdy si navzájem zvěstujeme, že Kristus opravdu vstal z mrtvých.

Jsme v období velkých nejistot: nevíme, zda neonemocníme my nebo naši blízcí, jaké ekonomické důsledky bude současná epidemie mít, zda budeme i po ní mít práci a dostatek peněz na obživu, nevíme, co vše budeme muset zvládnout a zda se nám to podaří. Mnozí ve světě budou velikonoční období letos prožívat se smutkem ze smrti někoho ze svých nejbližších, a tak některé prastaré velkopáteční zpěvy či texty najednou zazní jakoby zblízka: Caligaverunt oculi mei - Ztemněly oči mé pláčem, neboť se vzdálil ode mě ten, který mě tišil. Pohleďte, vy všichni, je-li bolest podobná jako bolest moje...

Pro nás je tento čas i časem pokání. Jsme součástí bohaté a pyšné Evropy, ve které se přece takové věci nedějí. Ještě před nedávnem se zdálo, že jsme silní a zabezpečení, připravení a organizovaní, že si na nás jen tak někdo či něco nepřijde. Svou pomoc jiným jsme dávkovali tak, abychom nemuseli nijak slevovat ze svého pohodlí. Teď vidíme, že jsme jen třtina ve větru se klátící.

Kdybychom skončili tady, po Velkém pátku by nepřišla naděje Velikonoční neděle. Ale my o ní víme. Víme o tom, že Kristus skutečně vstal z mrtvých, že přemohl smrt a hřích. Že přes naši nedověru a neposlušnost nás drží a vede laskavá Boží ruka, na niž se můžeme spolehnout. A to v čemkoliv, čím musíme či budeme muset procházet. A tak smíme společně s celou církví, i když třeba každý ve svém obýváku, o Velikonoční neděli zpívat „Už svitlo jitro nedělní a už je bílý den, pojďme se na to podívat, je kámen odvalen…“

Jana Šarounová

Zpravodaj na březen

 

Pastorální konference

* Pastorální konference se uskuteční v úterý 10. března od 9:00 hod. v nuselském sboru (Ža-teckých 1169/11). Úvodní pobožnost bude mít Tomáš Trusina. S právníkem z církevní kanceláře Adamem Csukásem pak prohovoříme některé farářské úkoly (smlouvy, svatby atp.) z právního hlediska.

Ze sborů a církve

* Seniorátní konference zaměřená na téma praktického fungování našich sborů proběhne v pátek 27. března od 17:00 do 20:00 hod. v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746). Tabita Landová z Evangelické teologické fakulty UK promluví na téma: „Proč je důležité mít ve sboru vize, sdílet je s druhými a jít za nimi“. Naváže Roman Mazur s příspěvkem: „Deset impulsů k oživení sboru.“

* Grantové komisi Pražského seniorátu se sešlo pět žádostí o podporu mikroprojektů v roce 2020, jmenovitě ze sborů Beroun, Dobříš, Kladno, Smíchov a Soběhrdy, v celkovém objemu 109.700 Kč. Komise se rozhodla podpořit všechny v plné výši. Podrobnější údaje jsou na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

* Farní sbor ČCE v Brandýse nad Labem ještě jednou připomíná nabídku svých sborových prostor s velkou a pěknou zahradou ke krátkodobým pobytům mládeže či jiných evangelických skupin. Nocovat je možno na dovezených karimatkách na vyhřívané podlaze pro max. 15-20 lidí. Vedle modlitebny je vybavená kuchyňka, místnost pro společné stolování, tři toalety (vč. bezbariérové), sprcha. Možnost parkování, ohniště, ping-pongový stůl a posezení na zahradě. Cena: spotřebovaná energie plus dobrovolný příspěvek pro potřeby brandýského sboru.

Mládež

* Ekumenická modlitba v kostele Martin ve zdi, kterou pořádá mládež, proběhne v úterý 3. března od 18:30 hod. Zván je každý, komu záleží na hledání společné cesty s lidmi z různých církví.

* Další setkání Všeliké mládeže se koná v pondělí 16. března v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746). Téma „Od malých rituálů po velké“ otevře farářka Magdaléna Trgalová.

* Společný výlet (nejen mládeže) do památníků Jana Palacha ve Všetatech se uskuteční v sobotu 21. března. Bližší informace budou k dohledání na facebookové stránce Pražské evangelické mládeže.

* Ve dnech 9. – 12. dubna pořádá pražský odbor mládeže velikonoční duchovní obnovu ve Zhoři u Bezdružic.

K zamyšlení

Půst

Popeleční středou začala postní doba. V mém mládí evangelíci půst nedrželi, ani o něm nemluvili.

Zhruba před dvaceti lety jsem byl poprvé překvapen, když sekulární mládež držela jarní půst od masa a měsíc také nepila alkohol. Nebylo to sice z náboženských důvodů, ale mladí to pokládali za zdravé a správné. Následně jsem o půstu začal slýchávat od bratří a sester, nejen mladých. Je zřejmé, že v nezdravě přesycené společnosti je půst pro člověka zajímavým a lákavým tématem.

A tak znovu ohledávám základy, na nichž jsme vyrostli: Reformační snahu nedat prostor záslužnictví – tedy nejprve něco si odřeknout a následně tím získat body u Pána Boha. Proti tomu stojí milost Boží, která se k nám dostává v Pánu Ježíši a jeho lásce, bez ohledu na naše zásluhy.

Půst není povinnost, ale naše vnitřní rozhodnutí. Za zásadní pokládám, čím uvolněný prostor, který půstem vzniká, naplníme. To je moment, který je důležitější než to, co si odřekneme. Půst nás vede k tomu mít čas a prostor pro Boha, náš vztah ke světu, k bližnímu. Nesoustředit se na půst, ale na Boží slovo. Dobré je, když nás postní doba vztahuje k Bohu a ne k pokušení soustředit se jen na sebe, svoji očistu a opravdovější zbožnost. „A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.“ (Mt 6,16)

Pavel Kalus

Zpravodaj na únor

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 11. února od 9:00 hod. v libeňském sboru. Naším hostem bude brněnský farář Martin Horák, který povede úvodní pobožnost a následně otevře k diskusi téma „Novější modely kázání“.

Ze sborů a církve

* Slavnostní uvedení nových členů a náhradníků pražského seniorátního výboru (kurátora Daniela Hellera, prvního náměstka Jana Maška a první náhradnice Jany Šarounové) a nově zvolených členů a náhradníků pražského seniorátního odboru mládeže proběhne v rámci večerních bohoslužeb v kostele Martin ve zdi v neděli 9. února od 19:30 hod. Po bohoslužbách bude připraveno drobné občerstvení. Srdečně zveme!

* Sdružení evangelikálních teologů zve na své teologické fórum o J. A. Komenském, které se koná v pondělí 16. března od 9:00 hod. ve sboru Církve bratrské v Soukenické 15: https://1url.cz/5zuKt

Mládež

* Zimní akce „Běžky nebo pěšky“ se tentokrát koná v Jizerských horách v Novém Městě pod Smrkem. Termín: 13. - 15. února. Cena: 600 Kč. Spaní na matracích na podlaze. Snídaně a večeře budou zajištěny. Trasy se budou plánovat na místě po domluvě zúčastněných. Přihlašování zde: https://forms.gle/vJZ5K2k39NasYjxq5

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie a pražský sbor Obce křesťanů zvou na přednášku Milana Horáka „Hovořit s přírodou“ (o křesťanském vztahu k přírodě a jeho hledání a nalézání v dnešní době). Přednáška se bude konat v pondělí 10. února od 19:00 hod. v kapli sv. Jana v Obci křesťanů (Na Špejcharu 3).

Biblická úvaha

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí

(1. Korintským 7,23)

V křesťanském pojmosloví hraje důležitou roli „vykoupení“. V 1. listě do Korintu apoštol Pavel píše dokonce „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí“. Se slovem výkupné se asi dnes nejčastěji pojí únos. Někdo byl někým unesen a je třeba zaplatit výkupné. V době apoštola Pavla se lidem vybavil trh s otroky.

Ať už otrok, nebo oběť únosu, vždy se jedná o člověka bez svobody a důstojnosti. Místo důstojnosti obdržel „hodnotu“. Stal se naceněnou položkou v seznamu únosce, či otrokáře.

Netuším, jakou máte zkušenost vy, já jsem se nikdy do takové situace nedostal, ale někdy na mě padne pocit, že jsem vlastně nějakým číslem, naceněnou položkou (třeba v případě sjednávání životního pojištění, to se celkem rychle dozvíte, na kolik si vás „cení“).

Jsou ale i jiné případy, tak třeba, když si přečtete na dveřích nějaké organizace Human resources – lidské zdroje. Tzv. HR se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od manažerského řízení tím, že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům „nástroje“, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce. Takhle to najdete na Wikipedii.

Milí přátelé, i takhle se na vás dívá svět. Jako na lidské zdroje pro růst a udržení produktivity práce, životní úrovně a blahobytu. Není to sice otroctví, ale jakési zvláštní odlidštění tam cítím. Apoštol Pavel těm odlidštěným korintským bratřím a sestrám a také nám píše: cena byla zaplacena, respektive vaše hodnota – čest – vám byla zakoupena.

Na světové burze, trhu, agoře, kam Ježíš Kristus smrtí a vzkříšením vstoupil, se nakupuje ve velkém. Nakupuje bez rozdílu, aby se lidem vrátila pravá hodnota a svoboda. Stačí tomu uvěřit. A možná ani to ne. Možná stačí touha nestát se zase lidským zdrojem, ale člověkem. Člověkem, který miluje. Který žije nejen pro sebe, ale pro to, co je kolem. Nenechá se určovat trhem, ale láskou Kristovou. Ta osvobozuje, tak nebuďte otroky lidí! Milujte. Věřte tomu.

PS: I ten „Personální fond“ (taky takové pěkné pojmenování) bude třeba jednou zaplacen…

Matěj Opočenský

 

Zpravodaj na leden

 

Pastorální konference

* Pastorální konference proběh-ne v úterý 14. ledna od 9:00 hod. v libeňském sboru. Úvodní pobožnost bude mít Pavla Jandečková. S Ruth Šormovou pak pohovoříme o práci hospicové organizace Cesta domů, kterou vede.

Ze sborů a církve

* Výnos seniorátní adventní sbírky na podporu práce seniorátních farářů činí k 9. lednu 80,549 Kč. Finance ze čtyř sborů ještě očekáváme. Všem přispěvatelům děkujeme!

* Kobyliský sbor (U Školské zahrady 1264/1) zve v úterý 21. ledna od 19:00 hod. na besedu nad knihou Návrat do Valbone o zmizení tří českých studentů v roce 2001 v albánských horách.

* Vyšší odborná škola a střední odborná škola Evang. akademie (Hrusická 7, Praha 4) pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek 23. ledna od 14.00 do 18.00 hod. Studijní čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum a Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Kombinované tříleté studium: VOŠ – obor Sociální práce.

* Od 27. do 31. ledna se v Praze koná Farářský kurz. Zváni jsou nejen faráři: http://spek.evangnet.cz/fk2020program

* Seniorátní výbor Pražského seniorátu vydal výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikroprojektů pro rok 2020:

http://mikroprojekty-ps.sweb.cz Žádosti podávejte do 31. ledna.

Mládež

*Evangelický ples nejen pro mládež Báječnej bál s tématem „Na vlnách“, se koná v pátek 17. ledna od 19:00 hod. v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784/4).

Z ekumény

* Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) zve na Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu v úterý 14. ledna od 18:00 hod. v přízemí kláštera Emauzy (Vyšehradská 49). Kázáním poslouží Matúš Kocian, zpěv povede Jan Knížek.

K zamyšlení

Tři novoroční impulzy

Na začátku roku 2020 jsme mírně uondáni sérií svátečních dnů a předchozím adventem sestaveným snad ze samých černých pátků. My, co chodíme do kostela, jsme do toho ještě vtěsnali potřebnou duchovní hloubku, popřípadě angažmá při nácviku vánočních her, koncertů a podobných aktivit.

První impulz: V prvních dnech nového roku nás na stolku v kostelní předsíni pozývá sympatický a trochu provokativní letáček Synodní rady: Hlavu vzhůru! Co všechno se dá s tou hlavou dělat? Zvednout, sklonit, strčit do písku, kroutit nebo přikyvovat. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, napínáme zrak do nejisté budoucnosti evangelíků. Ještě nedávno jsme obzírali zpět utěšených 100 let: na zaplněném pardubickém náměstí se stačilo jen rozhlédnout a povšimnout si, že máme vlastně všichni hlavu vzhůru a že je to normální. Zvedáme hlavu a otvíráme oči, abychom lépe viděli, jak nás vidí okolní většinová společnost. Neseme jí dobrou zprávu?

Druhý impulz: V první den nového roku u svaté Markéty zaznělo áronské požehnání. Přináší nám to, co tolik potřebujeme právě teď: ochranu, milost a pokoj, nadto rozjasněnou Boží tvář, která se usmívá a obrací se k nám. Jenže… Nestojí tam psáno, že to je vlastně vzkaz k vyřizování a předávání? Hospodin promluvil k Mojžíšovi, aby mluvil k Áronovi, a ten, aby se svými syny žehnal synům Izraele. Kde jsme v tom řetězci my, kde jsem já? Snad konečný příjemce? Anebo je to tak, že to, co dostáváme od Boha, nesmíme si nechat pro sebe, ale máme to předávat a rozdávat?

Třetí impulz: Letošní heslo Jednoty Bratrské zní: „Věřím, pomoz mé nedověře“. Víra je naše identifikační znamení: Jsem věřící, chodím do kostela. Víra mě odlišuje, odděluje od ostatních. Jsme Pánu Ježíši téměř na dosah, a tak se osmělujeme volat: Věřím! Ale bez jeho pomoci se neobejdeme, tak jako Petr při procházce po vodě. Víra neoddělitelná od nedověry je to, co mě od ostatních lidí nakonec nedělí, ale naopak spojuje. Nabízí se nám jako předsevzetí předávat svému okolí Boží požehnání. Předávat dobrou zprávu. Mám v těchto dnech silný pocit, že Pán Bůh má všechny lidi stejně rád a já v tom nemám absolutně žádnou výhodu nebo přednost.

Tomáš Fendrych

Přílohy