Konvent 2019 - zápis

 

Plné znění zápisu, i možnost jeho stažení

zápis      


poslední aktualizace : 30.11.2019; ZS

Přivítání konventuálů a zahájení 1. zasedání (Roman Mazur) v 9:05.

 

1. Úvodní pobožnost: sestra Kateřina Frühbauerová - píseň 613, Ž 8; poetický výklad o krásách přírody, darech, které dostáváme, a o důvodech k vděčnosti; modlitba; píseň 618.


2. Ustavení zasedání: Senior Roman Mazur konstatuje, že konvent byl řádně svolán.

(a) Prezence - (viz seznam konventuálů): David Balcar se omlouvá, Samuel Hejzlar omluven - Michal Ulrych náhradník, David Řehoř omluven - není náhradník, Naďa Kočnarová přijde později (přišla před slibem), Dušan Kučera omluven bez náhrady, Jan Dus přijde později, Marie Procházková se omlouvá bez náhrady, Aleš Kratochvíl je náhradník za Jana Rybáře, Petr Jankovský omluven - náhradník Monika Žárská, Ondřej Kolář přijde později (přišel před složením slibu), Jiří Ort omluven bez náhrady, Pavel Stolař nemocen - Jan Rataj náhradník, Rostislav Matulík omluven - Soňa Pilná náhradnice, Zruč nad Sázavou nemá konventuála.

(b) přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu (CZ, § 25,1); podle prezenční listiny aklamací po osobách – členství přiznáno aklamací zjevnou většinou.

Přiznání členství Karlu Müllerovi (seniorátní farář pro mládež) – členství přiznáno, 3 se zdrželi. Jakub Malý (seniorátní farář) není přítomen. Přítomno je 76 členů konventu.

Přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným odborníkům aklamací po osobách: Ema Pospíšilová, Marta Slámová (zástupci mládeže), Adam Csukás (právník), Eliška Havelková (vikářka, Salvátor), Olga Poláková (sen. účetní), Petr Sláma (host – člen strategické komise), Jakub Šilar (revizor), Jiří Mrázek (děkan ETF UK) – všem členství přiznáno aklamací zjevnou většinou.

(c) pozvání k oslavám 100 let evangelické teologické fakulty (Jiří Mrázek)

(d) slib poslanců.

Slibuji před Bohem, že během své činnosti na konventu (synodu) budu svědomitě dbát svědectví Písma svatého a ustanovení církevních řádů, aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava, totiž v Krista.

(e) Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu (Roman Mazur)

Vinohrady:

Dagmar Bružová (28. 5. 2019) bývalá členka staršovstva

Strašnice:

sestra Milena Reimanová - sborová sestra a členka staršovstva

bratr Ing. Ladislav Janeček - místokurátor staršovstva

Slovo z Písma 2 Tm 4,7-8. Modlitba.

(f) Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů

skrutátoři – volba aklamací po osobách: návrhy - Karel Müller - ano, Marta Slámová - ano, Eliška Chlebounová - není, Ema Pospíšilová - ano, Jakub Šilar - ano, Filip Dušek – ano. Volba: zvoleni aklamací zjevnou většinou

zapisovatelé – aklamací po osobách: návrhy Pavel Pokorný, Petr Ryšavý – volba aklamací po osobách – zvoleni zjevnou většinou.

verifikátoři – aklamací po osobách: návrhy Pavel Ruml, Věra Tichá a Jan Mašek – Volba: zvoleni zjevnou většinou.

(g) Schválení programu (upozornění, že byla doplněna volba Karla Müllera seniorátním farářem) – aklamací zjevnou většinou. Usnesení: program schválen zjevnou většinou.

Rozhodnutí o výlohách: (Tisk č. 1)

Návrh usnesení (aklamací): Konvent rozhodl ve věci výloh takto: bude vykonána sbírka na pohoštění, výdaje na cestovné budou uhrazeny ze seniorátních repartic, a to takto: jízda autem obsazeným třemi a více členy konventu bude hrazena jako plné cestné, jízda jedné nebo dvou osob v autě - hrazeno ve výši hromadné dopravy, hromadná doprava v plné výši.

Usnesení: Konvent schvaluje výlohy dle předloženého návrhu. (aklamací zjevnou většinou).

 

3. Volby

(a) Volba předsedy 56. konventu – návrhy na kandidáty: Matěj Cháb, Tomáš Trusina (nepřijímá); hlasuje se tajně lístky: výsledek volby: 76 přítomných, 71 hlasů pro; + 6 lístků prázdných (v jednom případě zřejmý omyl, lístky lepí); diskuse o platnosti volby a technice volby. Návrh: odstranit pultík, který brání výhledu na tabuli se jmény.

Zvolen Matěj Cháb.

(b) Volba předsednictva konventu (dále řídí Roman Mazur, dokud se nesečtou lístky z volby předsedy; v průběhu přebírá vedení nově zvolený předseda Matěj Cháb):

návrhy na kandidáty z řad duchovních: Tomáš Trusina (nepřijímá), Jaroslav Pechar (nepřijímá), Zvonimír Šorm (nepřijímá), Dan Páleník (nepřijímá), Alžběta Hanychová (nepřijímá), Leonardo Teca (přijímá) - dále řídí předseda konventu – další návrhy: Tomáš Cejp (nepřijímá), Jiří Ort (nelze se mu dovolat), Magdalena Trgalová (nepřijímá), Martin Sabo (nepřijímá), Pavel Kalus (nemůže, je náhradníkem SV), Zdeněk Šorm (nepřijímá), Ondřej Kolář (nepřijímá), Petr Špirko (nepřijímá), Maroš Klačko (přijímá), Mikuláš Vymětal (nepřijímá), Pavel Ruml (nepřijímá), Michal Šourek (nepřijímá); hlasuje se tajně lístky (dva najednou, způsob hlasování schválen aklamací zjevnou většinou): výsledek volby: 76 přítomných -

Klačko 71, Teca 66; 4 lístky prázdné; oba zvoleni.

Návrhy na kandidáty z řad laiků – Jana Cejpova - nepřijímá, Petr Vacíř- ano, Pavel Řežábek- nepřijímá, Dušan Kučera- nepřijímá, František Čunderlík - nepřijímá, Pavel Keprta - nepřijímá, Pavol Bargár - nepřijímá, Jan Hon - nepřijímá, Lenka Langhansová – ano.

Volba tajná (lístky): přítomno 76, Vacíř 41 pro, Langhansová 29 pro, 6 lístků prázdných.

Zvolen Petr Vacíř.

Volba náhradníků předsednictva konventu z řad farářů: Návrhy: Dan Páleník - ano, Vendula Glancová – nepřijímá, Zdeněk Šorm - nepřijímá, Jaroslav Pechar – nepřijímá, Pavel Ruml - nepřijímá, Kateřina Frühbauerová - nepřijímá, Alžběta Hanychová – ano;

Způsob hlasování – oba najednou a podle počtu hlasů určíme pořadí.

Volba: 76 přítomných, Dan Páleník - 57, Alžběta Hanychová – 61.

Alžběta Hanychová zvolená jako 1. náhradnice, Dan Páleník zvolen jako 2. náhradník.

Volba náhradníků předsednictva z řad laiků: Návrhy: Tomáš Vokatý - ano, Lenka Langhansová - ano, Pavel Keprta - ano, Kateřina Vojkůvková - nepřijímá, Jana Šarounová – nepřijímá.

Tajná volba prvního náhradníka:

Lenka Langhansová 36, Tomáš Vokatý 27, Pavel Keprta 11 Jana Šarounová 1.

Postoupil Tomáš Vokatý a Lenka Langhansová.

Užší volba: 76 přítomných, Lenka Langhansová 42, Tomáš Vokatý 32;

1. náhradníkem zvolena Lenka Langhansová; 2. náhradníkem zvolen Tomáš Vokatý.

(c) Volba seniorátního kurátora a případné doplňující volby SV

Volba seniorátního kurátora:

Zdena Skuhrová rezignovala, volí se její nástupce.

Začátek funkčního období od 1. prosince 2019;

Došlé návrhy ze sborů - Radotín: br. Ing. Dalibora Titěra, Dejvice: br. Daniel Heller.

Zdena Skuhrová byla požádána o slovo: volili ji před 10 lety zde ve Strašnicích, volba trvala 2 hodiny, snad bude tato volba rychlejší. Musela se velmi rozhodovat, měla i zdravotní obavy, ale ve funkci se zdraví naopak lepšilo. Navrhované prosí, aby si rozmysleli, než řeknou ne.

Poděkování seniora Romana Mazura: Našli společný způsob spolupráce, přestože jsou rozdílní: Sestra Skuhrová odvedla, sice na třetinový úvazek, ale mnoho užitečné práce, byla to výborná spolupráce - děkujeme.

Předávání darů – kniha a kytice (10 růží jako 10 let).

 

Volba seniorátního kurátora.

Návrhy kandidátů: Daniel Heller - ano, Tomáš Fendrych - ano , Jana Šarounová - nepřijímá, Dalibor Titěra – nepřijímá.

Volba tajná lístky 1. kolo: 76 přítomných - Fendrych 34, Heller 38 – nikdo nebyl zvolen (nedocílil nadpoloviční většiny).

2. kolo: 76 přítomných - Fendrych 28, Heller 19; celá volba prohlášena za zmatečnou a bude opakována (zřejmě nějaké lístky nebyly odevzdány nebo byly ztraceny);

Mezitím se dostavil Jan A. Dus –přítomno je 77 členů konventu.

1. kolo: přítomno 77 - Fendrych 35, Heller 34; 4 lístky prázdné – nikdo nebyl zvolen (nedocílil nadpoloviční většiny).

2. kolo: nyní rozhoduje prostá většina

Přítomno 77 - Fendrych 36, Heller 37, 1 lístek prázdný;

Seniorátním kurátorem zvolen Daniel Heller.

Doplňující volba člena SV (1. náměstka seniorátního kurátora), návrhy na kandidáty – Jana Šarounová (nepřijímá), Tomáš Fendrych (nepřijímá), Jan Mašek (přijímá); tajná volba lístky - Jan Mašek 71 pro, 4 lístky neplatné.

Jan Mašek byl zvolen 1. náměstkem seniorátního kurátora.

Volba 1. náhradníka SV z řad laiků (namísto Jana Maška): Jana Šarounová - ano , Jana Cejpová - nepřijímá, Naďa Kočnarová - nepřijímá, Petr Štulc – nepřijímá.

Volba: přítomno 77 - Jana Šarounová 73.

1. náhradníkem z řad laiků byla zvolena Jana Šarounová.

Poslanec na synod z řad laiků (namísto Daniela Hellera): Petr Štulc - ano, Tomáš Fendrych - ano, Monika Žárská - nepřijímá, Jana Šarounová - nepřijímá, Zdena Skuhrová – nepřijímá;

Volba: Štulc 27, Fendrych 47.

Zvolen Tomáš Fendrych.

Volba prvního náhradníka poslance na synod:

Návrhy: Petr Štulc - ano, Naďa Kočnarová – nepřítomna.

Hlasování o aklamaci – shromáždění souhlasí - zvolen aklamací zjevnou většinou Petr Štulc.

 

(d) Volba seniorátního faráře Karla Müllera (Tisk č 14)

Předseda upozorňuje skrutátory, aby se Karel Müller zdržel sčítání hlasů v tomto případě.

Roman Mazur – Karel Müller pracuje výborně, spokojenost, oslovuje mládež, vzhledem k tomu navrhuje opakovanou volbu už nyní na další dva roky po skončení stávajícího mandátu - na období 1.1.2021 – 31.12.2022.

Volba: Přítomno 76, 72 hlasů pro, 1 se zdržel, 2 proti;

Karel Müller byl zvolen seniorátním farářem pro mládež.


4. Zprávy o životě seniorátu

(a) Zpráva předsednictva o plnění usnesení 3. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2)

(b) Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)

(c) Zprávy poradních odborů a pracovních skupin (Tisk č. 4 a – d)

(d) Zpráva pastýřské rady (Tisk č. 5)

(e) Zprávy revizorů o hospodaření sborů seniorátu (Tisk č. 6 )

(f) Zpráva o činnosti seniorátní Jeronýmovy jednoty (Tisk č. 7)

(g) Zprávy ze středisek Diakonie (Tisk č. 8

(h) Rozprava ke zprávám o životě seniorátu (určená doba rozpravy - 30 minut)

Úvod seniora Romana Mazura – upozorňuje na budoucnost sborů vzhledem k samofinancování, na plánované zrušení zručského sboru a možnost staršovstev vyjádřit se k návrhu nové Agendy. Dotaz Tomáše Trusiny: zda si předsednictvo konventu vyžádalo zprávu také od střediska Diakonie ve Vlašimi. Podle předsedy konventu nežádalo. Zdena Skuhrová: zprávu musí podávat středisko, jehož partnerem je seniorát. Ostatní střediska by měla podávat zprávy svým partnerským sborům na jejich sborových shromážděních.

Zdena Skuhrová (k bodu b): bilance deseti let ve funkci seniorátní kurátorky. Ročenky o hospodaření se staly standardním ceněným materiálem. Seniorátní webové stránky – jak jsou používány? Nejsou už moderní, ale

informace jsou aktuální. Ocenění práce SV – vzájemný respekt, komunikace. Obtížná jednání v případě konfliktu ve sboru. Konflikty jsou ohroženy zvláště velké sbory, ale i některé menší. Vzkaz presbyterům: myslete na to, co je dobré pro váš sbor, a ne pro vás. Vděčnost Daně Rotkovské za pomoc při přijetí mezi faráře. Ester Čaškové za chápající a vstřícný přístup.

Matěj Opočenský (k bodu b): k situaci ve sboru Zruč n. S. – od září je administrátorem. Sbor tvořen jen několika jedinci. Probíhají bohoslužby a biblické hodiny. Cenná ekumenická pospolitost. Členů však málo, nelze zvolit staršovstvo a sbor dlouhodobě neplní své funkce. SV chce dát ještě rok šanci. Pokud nedojde k výrazné změně, bude se příští rok jednat o zrušení sboru. Okolní sbory (poměrně vzdálené) nejsou ochotné převzít Zruč jako kazatelskou stanici.

Pavel Řežábek: ke zprávě mládeže. Líbí se mu, co SOM dělá, ale není to o moc jiné, než co dělali za jeho mládí. Očekával by, že díky plnočasovému farářskému úvazku by se mohlo dělat víc. Podává návrh (viz níže).

Roman Mazur: doplnění k bodu 7. zprávy SV (restrukturalizace sborů). Informace ze synodu týkající se odvodu do PF. Povzbuzení sborů, aby se nebály volit faráře na 5 let i při výhledu na zvyšující se odvody do PF a aby využívaly solidárních prostředků. Opakuje, co je uvedeno ve zprávě SV.

Tomáš Trusina: předseda správní rady sboru Zruč n. S. – zvláště jižní okraj pražského seniorátu už zahrnuje oblasti s nižšími příjmy. Situace Zruče nám ukazuje, co může nastat i jinde, že se budeme dostávat do situací, které nám řády nepomohou řešit. Zda chceme to cenné společenství podpořit, vyžaduje osobní zájem a nasazení. Přemýšlejme o tom.

Lenka Ridzoňová: vyřizuje vzkaz od Jaromíra Plíška z grantové komise – aby návrhy příští rok přicházely dříve, případně si jejich autoři mohou vyžádat konzultaci. Je škoda, když návrh přijde na poslední chvíli a pro svou nedotaženost nebo formální nedostatky je vyřazen.

Tomáš Vokatý: různé modely farářské práce – měl by v tom mít větší roli SV. Adam Csukás: Možnosti pro řešení situace ve Zruči n. S. – máme několik institutů (solidární prostředky atd.) – ale osobní iniciativa je základní (viz Ústí n. L.). I v rámci stávajících řádů je pomoc Zruči možná. Změna řádů tady nepomůže.

(i) Projednání návrhů usnesení z rozpravy ke zprávám o životě seniorátu. Návrh Pavla Řežábka k tisku 4b: Konvent ukládá faráři pro mládež předložit koncepci a strategii práce s mládeží v seniorátu (na dalším konventu). Karel Müller: že není koncepce na papíře, neznamená, že tato koncepce není. Plánování, strategie, to děláme.

Hlasování: 77 přítomných; 63 pro – návrh byl přijat.

Návrh Tomáše Vokatého k tisku 3, bod 7: Konvent pověřuje SV, aby aktivně vyhledával a zprostředkovával příležitosti ke kaplanské službě kazatelům v seniorátu. Hlasování: 77 přítomných; pro zjevná menšina – návrh nebyl přijat.

 

Předseda konventu připomíná sbírku na strašnické. Vyhlašuje přestávku do 12:45. Po přestávce se omlouvají zástupci německy mluvícího sboru (Veronika Förster-Blume a Tanja Kaminski) a jeden zástupce salvátorského sboru (Naďa Kočnarová).

Pozdě příchozí složili slib poslanců.

 

5. Představení základních směrů strategického plánu přijatého synodem a rozhovor o strategickém plánu

(a) Představení strategického plánu (SP) členy strategické komise (Petr Sláma, Petr Štulc) (Tisk č. 9)

Petr Štulc:

Připojil se k práci strategické komise později. SP považuje za dobrý, neřeší pouze depresivní témata (ekonomická), ale snaží se uvažovat o tom, jak plnit co nejlépe poslání církve. Petr Štulc zpracoval podklady od Romana Mazura (předseda komise); ty byly rozsáhlé, těžko uchopitelné. Ale na těchto základech vznikla konečná verze. SP začíná charakteristikou stávajícího stavu (SWOT): Co k nám přechází zvenku: je poptávka po duchovním životě, přemýšlení. Přechod na samofinancování je realitou a otázkou času. Církev přináší cenné hodnoty. Centrální je zvěstování evangelia. Naše spiritualita, to jak víru prožíváme, vznikala v minulosti, dlouhá léta, v mezičase se společnost mění, my tyto změny nestíháme reflektovat. Musíme být otevření. Máme přetížené duchovní, setrvalý úbytek členů, to přináší rizika, stresy.

SP bude dobrý, pokud bude nabízet možnosti řešení našich problémů.

Hlavní body: Zbožnost – rozšíření projevů zbožnosti (prožitků), Misijní otevřenost – najít přístup k Bohu, který je otevřený. Klíčoví lidé - platy, podpora farářů od školy až do důchodu. Motivace – nadšení přitahuje, my to nevyzařujeme. Alternativy za komunistů nebyly, teď jsou (pro potenciální faráře).

Rostoucí role seniorátů. Diakonie, Kaplani – oblasti, kde je třeba neztratit momentum. Hospodaření – má být srozumitelné všem, transparentní, zdůvodňující zvyšující se požadavky.

Je potřebná změna kultury: Cíle a jejich plnění (projektové myšlení). Společenství, sbor je místo, kde se to odehrává.

SP obsahuje návrhy – komise vydala to nejlepší, ale jsou to jenom návrhy, má smysl je zkoušet, ale je třeba je vyhodnocovat a hledat jiné lepší. Synodní rada dostala za úkol uvádět plán do života.

Petr Sláma:

zástupce v komisi za SpEK. Je třeba zásadního přemýšlení, proměny, nebudou stačit kosmetické úpravy. Ani změny řádů. Pokání je důležité. Součástí plánu není zřetelně formulovaná vize. Tou by mohlo být: ČCE je společenstvím sborů, které si navzájem pomáhají žít v Božím království. Sbor je společenstvím jedinců, kteří si navzájem pomáhají žít v Božím království. Společenství je komunitou, když komunikuje.

Struktury jsou služebné – mohou se měnit, aby naplnily sledovaný cíl. Dvě ohniska plánu: cílem sborového života je, aby se člověk našel v příběhu Bible (potřeba proměn bohoslužeb – jsou poměrně klerikální; bohoslužby jako průsečík čtyř komunikačních linií – viz plán; prorocká role – být konkrétní, jakkoli se tím dostáváme do nebezpečí, že budeme lžiproroky), úvazek faráře vytváří sbor svým zájmem o jeho odbornou službu.

(a) Rozprava (určená doba rozpravy - 30 minut)

Zvonimír Šorm: poděkování. První pokus podívat se na církev do hloubky a dát si nějaký cíl, jak pokračovat, nenechat to samospádem. Je třeba zásadnější změny. Plán je ovšem třeba ve sborech (!) dále rozpracovávat. Co znamená otvírat se jiným podobám zbožnosti? Civilní interpretace (přivedla mnoho farářů) už není tak ozvučná. Ideální misijní jednotka je sbor. Ale je to tak? Je to realita? Jsme otevření svými nabídkami? Shromáždění, která se konají, nejsou přístupná lidem zvenku. Mluvíme jazykem, kterému není rozumět. Jen málo sborů pořádá setkání pro lidi mimo sbor. Měli bychom o sobě dávat vědět. Jistě i dnes je naše církev pluralitní, co se týče zbožnosti. Zvonimír Šorm je zvolen celocírkevním farářem pro duchovenskou službu. Půjde o zprůchodnění komunikačních kanálů, abychom mohli sdílet dobrou praxi. Chtěl by především naslouchat, navštěvovat sbory. Námět: věnovat se životu sborů (dosud jsme hodně pozornosti věnovali farářům).

Filip Härtel: poděkování. Strategický plán je v souladu s uvažováním mnoha jiných. Odvaha některé věci nedělat. Učitel na gymnáziu: předmět filozofie náboženství se těší velkému zájmu. Máme dobré podmínky.

Mikuláš Vymětal: v plánu mi chybí mezinárodní rozhled. Modely práce v zahraničí: větší rozdělení rolí (oddělit roli faráře a manažera, případně kantora).

Zdeněk Šorm: Vážím si té práce, ale mám kritické poznámky: církev není firma ani organizace, ale je založena na dobrovolné účasti. Opakovaně se vyskytuje věta: „Faráři a jáhni musejí umět…“ Jde o model farářské církve, který patří ke slabým stránkám ČCE (přetíženost farářů). Většina dílčích úkolů je svěřena SR. Včetně např. hledání nových adeptů pro službu v církvi. Zmocňování ke službě – tento úkol je svěřen farářům a jáhnům a neřeší se přetíženost laiků. Nemluví se o motivaci, která je zásadní. Role SV – dle plánu se má posílit – jaké jsou možnosti? Jaká je kapacita SV? Hlasovací právo jen těch, kdo se aktivně účastní života sboru (církve) – kdo a jak stanoví? Letitý problém…

Adam Csukás: Církev má jen asi 40 placených laických zaměstnanců. Nemůžeme do budoucna počítat s neplacenou dobrovolnou prací laiků. Ve skotské církvi v obdobné situaci mají SV administrativní pracovníky. Je třeba sáhnout hlouběji do kapes a platit víc, než kolik nám dříve poskytoval stát.

Roman Mazur: reaguje na Zdeňka Šorma. Nemůžeme dělat o moc víc, než instruovat faráře, vzdělávat, zmocňovat. Klíčové úkoly jsou, aby faráři uměli připravit rozvojový plán sboru, zmocňovat laiky (aby nebylo všechno na nich). Strategická komise (synod) nemůže úkolovat nikoho jiného než SR. SV musí být posíleny. Tady v Praze je ale spokojen, cítí se dostatečně podporován.

Petr Špirko: Strategický plán je motivován strachem. Přiznejme si to. Ale lépe by bylo to oddělit. „Prorocká“ výzva: Dejte hřivny sborům (ať si koupí nemovitosti). Sbory, které mají budovy, přežívají, ty které nemají, strádají. Je třeba víc času. Výkony za krátký čas nečekejme.

Předseda navrhuje prodloužení diskuse o 15 min. Návrh prošel.

Tomáš Cejp: nadšení je třeba. Poděkování. Má ze strategického plánu radost.

Podporuje mix profesionálů a laiků. Laici vnáší radost a nadšení. Profesionální kapacity jsou tím pozitivně ovlivněny.

Michal Šourek: Děkuje. Je to spíš analýza. Misie není sprosté slovo. Misie je to, co jsme, co ztělesňujeme. Misie jsme my. Lidé čekají, co z nás vypadne. Jsou na to zvědaví. Nenechte se zmást tím, že misie je nemravné slovo, to je nemravný blud.

Petr Štulc: Děkuje za komentáře. K tomu jen dvě věci: To, že nemusíme vymýšlet, stačí se podívat - neobjevovat Ameriku, to by se mělo dělat z centra, z ústředí.

Trápení s kapacitami - potřebujeme víc placených lidí. Je potřeba podívat se na organizační model a dělbu práce SR a SV. Kapacity řešit tím, že se podíváme na efektivitu. V naší demokracii věnujeme příliš času a energie na rozhodování o malých věcech. Bere to mnoho zdrojů a kapacit.

Martin Řeháček: Navazuje na bratra Štulce. Líbí se mu pozitivní náboj. Vidí to jako naději a výzvu, abychom hořeli pro víru. Zaujaly ho nové podoby zbožnosti. My tady jsme měli chvíle ticha – uvadlo to, nemáme kapacity. Proč to dělat na úrovni jednoho sboru? Posuňme to výš na úroveň seniorátu. Nemusíme všechno dělat v našem sboru. Bylo by to efektivnější. Měli bychom vědět o specifikách našich sborů a jak je sdílet.

Pavel Řežábek: Jak bude SR uvádět SP v život?

Pavel Pokorný: Je to plán do roku 2030, můžeme o něm mluvit dál. Vznikal tak, že synod zadal strategický plán, SR vytvořila strategickou komisi, byli v ní tři členové SR. Synod poté plán přijal. Povaha SP se liší od ostatních úkolů, které SR má. Byl přijat jako celek, je to živý dokument. Bude se na cestě upravovat. SR si rozdělila zodpovědnosti. V té souvislosti si SR udělala revizi poradních odborů a komisí, některé bude rušit, jiné bude posilovat, neboť budou mít se strategickým plánem víc práce. Každý rok bude SR plán revidovat, co je splněno, co je třeba upravit. SR má k dispozici ÚCK, která dobře zajišťuje běžný provoz. SP má dopad do sborů už teď. Inicioval pohyb. Sbory spolu komunikují. Presbyteři se setkávají. Není to tedy jenom věc ústředí. Úbytkem členů a starostí o finance se musí zabývat správní orgány církve (staršovstva), ale bohoslužby jsou něco jiného, v nich jde o Boží království, zvěst naděje.

 

6. Zprávy o hospodaření seniorátu a návrh repartic na rok 2020

(a) Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2020, (Tisk č. 10)

(b) Zpráva revizorů o revizi seniorátního hospodaření. (Tisk č. 11

(c) Návrh repartic na r. 2020 (Tisk č. 12)

(d) Rozprava ke zprávám o hospodaření seniorátu a rozhodnutí o nich (určená doba rozpravy - 30 minut)

Zdeněk Šorm: nemáme hledat nájemní bydlení pro seniorátní faráře jinde než v církevním domě? Roman Mazur: byt 80m2 v Dejvicích za 16,5 tis. Kč je stále ještě komerčně výhodný.

(e) Projednání návrhů z rozpravy ke zprávám o hospodaření seniorátu

Usnesení:

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2018: 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018: 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

3. Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (zisku) za rok 2018 ve výši =3 949,05 Kč proti účtu 932 (nerozdělený zisk/ztráta): 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2020. 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

5. Konvent určuje výnos seniorátní adventní sbírky 2019 do Fondu bydlení seniorátních farářů. 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

6. Konvent schvaluje rozdělení repartic na sbory pro rok 2020, tak jak je uvedeno v tisku č. 12 - 67 přítomných; přijato aklamací zjevnou většinou.

 

7. Jednání a usnášení o předlohách zaslaných SR a o návrzích ze sborů a návrzích SV

(a) Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 13)

  • Synod ukládá synodní radě, aby upřesnila pravidla, případně iniciovala změny řádů, pro zastupování / administraci faráře jako statutárního zástupce sboru v případě nepřítomnosti faráře nepřesahující 3 měsíce.

Hlas pro: Jan Rataj (viz zdůvodnění). Hlas proti: Adam Csukás – o věci již jednal POOP; změna není tak snadná a v praxi realizovatelná; náhradním řešením je plná moc. Hlasování aklamací – pro nebyla zjevná většina.

Usnesení: návrh nebyl přijat

  • Synod ukládá synodní radě, aby iniciovala změnu řádů vedoucí k snazší možnosti povolávání kazatelů jiných křesťanských církví za faráře sboru.

Hlas pro: Mikuláš Vymětal.

Otevřena rozprava.

Eliška Havelková: vikářka původně z jiné církve. Povinný vikariát - je to užitečné, ale zároveň obtížné. ČCE mi neuznala praxi v jiné církvi.

Roman Mazur: Co Leuenberská konkordie?

Adam Csukás: Vysvětluje princip Leuenberské konkordie. Ale jakýkoli farář ČCE musí mít vystudovanou evangelickou teologii. Husitská teologická fakulta ji nevyučuje, o to jde.

Pavel Pokorný: Kazatelé z jiných církví u nás mohou kázat, ale nemohou být faráři (správci sborů) naší církve, to je třeba rozlišovat.

Petr Špirko: Působil jsem v Metodistické církvi. Uznáváme si ordinaci. Nemůže se ale stát farářem, protože nemá vystudovanou evangelickou fakultu. Přimlouval by se (viz Mikuláš Vymětal) abychom byli vstřícní.

Zdeněk Šorm: A co vikariát? Ten je podmínkou pro farářskou práci v naší církvi.

Zvonimír Šorm: Vikariát je důležitý pro příchozí z jiných církví. Jde o ty praktické, minimálně roční, zkušenosti, o to poznání.

Adam Csukás: Návrh směřuje k tomu, abychom kazatele z jiných církví přijímali jako faráře placené naší církvi. Návrh vyšel ze Soběhrd. Tam mají kazatele z jiné (československé) církve. Chtějí, aby byl zaměstnanec, farář ČCE.

Michal Šourek: Ano, byl tam na staršovstvu, které to vzneslo.

Petr Štulc: Řešíme malé sbory, toto je návrh, který je pro ně.

Pavel Kalus: Je to otázka vzdělání, nemají ho, mohou se stát jáhny. Pokud toto uznáme, ozvou se jáhni v naší církvi. Jde o to vzdělání.

Roman Mazur: Cesta je schůdná už dnes. SR může uznat studium na jiných fakultách (třeba na husitské).

Adam Csukás: Podmínkou je jednooborové studium v oboru „evangelická teologie“. A tuto podmínku Husitská teologická fakulta nesplňuje.

Roman Mazur: Návrh tedy chce, aby i Husitská teologická fakulta byla uznána.

Zvonimír Šorm: Máme to teď nějak nastavené. Jáhen se může stát farářem po 10 letech. Čili by to bylo nespravedlivé ke stávajícím jáhnům.

Matěj Cháb: Hledáme snazší cestu k farářské práci. Navrhuje uzavření rozpravy. Návrh na uzavření rozpravy byl schválen aklamací. Rozprava je ukončená.

Hlasování o návrhu – aklamací.

Usnesení: Návrh byl přijat 44 hlasy. (67 přítomných).

 

8. Závěr (modlitba a píseň) – Zvonimír Šorm


Zapisovatelé: Petr Ryšavý, Pavel Pokorný

 

Verifikátoři: Pavel Ruml, Jan Mašek, Věra Tichá

 

Předseda konventu: Matěj Cháb

 

Přílohy