Zpravodaj - ročník 2021

 

Zpravodaj je měsíčník pražského seniorátu.

Zp-01       Zp-02       Zp-03       Zp-04       Zp-05       Zp-06       Zp-07-08       Zp-10       Zp-11       Zp-12      


poslední aktualizace : 3.12.2021; JM

Zpravodaj na prosinec

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek seniorátu, se koná v úterý 14.12. od 9:00 hod.ve vršovickém sboru (Tulská 14/1). Vedle osobní účasti bude možná účast i přes videokonferenci ZOOM. Biblický úvod bude mít farářka

Alžběta Hanychová, prof. Martin Prudký Dr. přednese exegezi Žalmu 121 a doc. PhDr. Marek Jakoubek Phd. et Phd. Bude přednášet o pojetí etnicity.

Z církve a ekumény

* V neděli 5. 12. neproběhne v Roztokách plánovaná instalace Aničky Pokorné. Naopak instalace Lenky Ridzoňové na Jarově v neděli 5. 12. v 15.00 proběhne.

* Zpěvníky v Nuslích!

Vyzvedávejte v sobotu 4.12. od 10.00 do 17.00, Žateckých 1169/11, Praha 4; mob: 737 437 107 nové Evangelické zpěvníky.

* 22. 11. 2021 se ujal funkce nový (obměněný) pražský seniorátní výbor ve složení: Matěj Opočenský (senior), Daniel Heller (kurátor), David Balcar (konsenior), Jan Mašek, Lenka Ridzoňová, Tomáš Fendrych a náhradníci: Jaroslav Pechar, Petr Štulc, Pavel Kalus, Tomáš Vokatý.

Děkujeme Romanovi Mazurovi a dalším bývalým členům za odvedenou práci ve výboru.

Výbor už se ujal své práce. Neváhejte jej kontaktovat v otázkách, které vás trápí, a ve kterých vám může být nápomocný.

* Adventní seniorátní sbírka podpoří práci FS v Libčicích nad Vltavou. Sbírku odveďte na sen. účet 2700237649/2010 pod VS č.sboru+2121 do 31.12.2021.

Mládež

* Festival Svatí blázni letos neproběhne. Aktuality o činnosti mládeže najdete na webu Pražská evang. mládež.

Slovo k Adventu

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“

Izajáš 40,1.10

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“

Píseň 399, EZ

Milé sestry, milí bratři,

letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím nebyla osobně zasažena. Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejícího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi. Očekáváme toužebně Hospodinův příchod.

Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu ani sílu. Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se Boží přítomností opět proměnit.

Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu na druhé dbejme předběžné opatrnosti a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí.

Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu.

Pán Bůh vám žehnej,

Váš Pavel Pokorný, synodní senior


Zpravodaj na listopad

Pastorální konference

* „Pastorálka,“ pravidelná měsíční porada farářů a farářek seniorátu, se koná v úterý 9. listopadu od 9:00 hod. v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10). Biblický úvod obstará farářka Saša Jacobea, starozákoník Jan Rückl z ETF UK přednese exegezi z proroka Agea a biochemik Jan Trnka bude přednášet o aktuální situaci pandemie Covid-19.

Z církve a ekumény

* V neděli 7. listopadu od 14:30 hod. budou v evangelickém kostele v Horní Čermné ordinovány výpomocné kazatelky Gabriela Ďurašková, Daniela Chladilová, Noemi Kulíková, Pavla Michnová a Jana Trefilová, farářky Michaela Najbrtová a Anna Pokorná, farář Richard Vlasák a jáhen Aleš Zapletal.

* Dosluhující senior Roman Mazur srdečně zve po dvanácti letech svého působení v čele seniorátu všechny zájemce z řad duchovních, presbyterů i členů a přátel sborů na neformální bilanční setkání v neděli 7. listopadu večer. Bližší informace:

https://forms.gle/Cjqq6E9iyw9SmuFm8

* Konvent Pražského seniorátu se k „live“ jednání sejde po dvou letech v sobotu 13. listopadu od 9:00 hod. v Nuslích (Žateckých 1169/11). Jedním z jeho úkolů bude zvolit nového seniora či novou seniorku a jednoho dalšího laického člena seniorátního výboru.

* Slavnostní bohoslužby s uvedením nové synodní rady se budou konat v sobotu 20. 11. od 14:00 hod. v brněnském Červeném kostele (Komenského nám. 218/4).

* Evangelický sbor v Brandýse nad Labem hned za hranicemi našeho seniorátu nás zve k bohoslužbám se slavnostním uvedením svého nového faráře Petra Pivoňky. Konají se v neděli 21. listopadu od 15:00 hod.

* První z řady tří slavnostních bohoslužeb k uvedení nového zpěvníku by měly proběhnout v neděli 28. listopadu od 15:00 hod. v evangelickém Salvátoru (Salvátorská 1). Další pak budou následovat 22. ledna v Brně a 23. ledna ve Zlíně.

* Staršovstva prosíme, aby ve svých sborech vyhradili jednu adventní neděli pro seniorátní adventní sbírku. Její účel bude stanoven konventem.

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Oslavy a jubilea

Zpíváme „Samému Bohu sláva, čest...“. Podobné výzvy nalézáme i v Písmu. I když nelpíme na striktním odmítání „lidských“ oslav, jako tomu je v některých skupinách věřících, asi všichni cítíme, že se to se slavením jmenin, narozenin a podobných událostí nemá přehánět. To se ovšem určitě netýká příležitostí, kdy se máme radovat z významných pokroků v životě církve. Z kroků, které svědčí o Božím požehnání lidskému činění a ve svém důsledku slouží k jeho cti.

Příkladem jsou dvě události letošního podzimu. Na prvním místě uveďme 240. výročí Tolerančního patentu. Nejde ani tak o samo císařské rozhodnutí z října 1781, jako spíše o to, že již během několika následujících týdnů se začaly formovat první evangelické sbory. Sice zatím jen na Moravě, čeští evangelíci, zejména v Praze, v té době ještě setrvávali v hluboké nevědomosti. V každém případě je dobře si uvědomit vzepětí prvních přihlášených. Někde se toto výročí přešlo bez povšimnutí, jinde mu věnovali větší péči. V Libštátu dokonce k letošnímu výročí Tolerančního patentu odhalili pomník, který má připomínat úsilí našich předků.

V tomto měsíci dojde k představení nového evangelického zpěvníku. Jde o výsledek mnohaleté a pečlivé práce, který si zaslouží náležitě ocenit a oslavit. Je vlastně dobře, že jeho vydání nebylo uspěcháno v rámci původního záměru jej vydat u příležitosti sta let naší církve. Jeho uvedení do života nyní tak budeme věnovat o to větší pozornost.

Jan Mašek

Zpravodaj na říjen

Pastorální konference

* Faráři a farářky Pražského seniorátu se v říjnu namísto vlastního setkání na pastorálce společně zúčastní

sympozia „Současnost a dějiny náboženské tolerance“ na ETF UK. Koná se v úterý 12. října

od 10:00 do 15:30 hod. ve velké posluchárně.

Z církve a ekumény

* Instalace (= slavnostní uvedení do funkce) farářů a farářek našeho seniorátu i celocírkevních:

→ nové dejvické první farářky Alexandry Jacobea: 3. října, 14:30 h.

→ fakultní farářky Jany Hofmanové a faráře pro menšiny Mikuláše Vymětala: 10. října, 19:30 hod., kostel Martin ve Zdi, v rámci bohoslužeb při zahájení akademického roku ETF UK.

→ berounského faráře Jordana Tomeše: 17. října, 15:00 hod.

→ modřanské farářské dvojice Magdaleny a Lukáše Ondrových: 24. října, 14:00 hod.

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě vděčnosti za stvoření v úterý 12. října v 18:00 hod. v kapli sv. Jana (Obec křesťanů), Na Špejcharu 3. Kázáním poslouží Jiří Nečas (ČCE) a hudbou pěvecký sbor Obce křesťanů. Po bohoslužbě bude následovat posezení a rozhovor.

* Oslavy 30 let Evangelické akademie budou v Olomouci v sobotu 16. října zahájeny v 10:00 hod. slavnostními bohoslužbami v olomouckém evangelickém sboru (Blahoslavova 1). Následovat bude pochod městem a bohatý celodenní program. Podrobný program hledejte ve svých sborech či na webu.

* Konference o potenciálu církevních staveb se koná v hodslavickém evangelickém kostele rovněž v sobotu 16. října od 14:00 hod. Pozvánky s podrobným programem hledejte ve svých sborech či na webu.

* Scénické oratorium – „Labyrint“ na motivy díla J. A. Komenského bude uvedeno v pátek 22. října v Obecním domě v Praze. Předprodej vstupenek v síti Ticketlive.

* Slavnostní shromáždění u příležitosti stého výročí založení pěveckého sboru JERONYM se uskuteční 5. listopadu v 18.30 hod. v Betlémské kapli na Žižkově (Prokopova 4).

* Dosluhující senior Roman Mazur srdečně zve po 12 letech svého působení v čele seniorátu všechny zájemce z řad duchovních, presbyterů i členů a přátel sborů na neformální bilanční setkání v neděli 7. listopadu večer. Bližší informace: https://forms.gle/Cjqq6E9iyw9SmuFm8

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení: I na naší volbě záleží

Čekají nás - coby občanky a občany naší země - v říjnu volby a mnoho lidí kolem mne si stěžuje, že nemají koho volit. Jiní chtějí volit tzv. „menší zlo“ a váhají, kdo tím „menším zlem“ tentokrát je.

Voskovec s Werichem nám vzkazují na začátku své písně o Davidovi a Goliášovi: „Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je.“ A co nám říká Bible?

Ve 30. kapitole knihy Deuteronomium dostává Izrael a s ním i my na výběr: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se... Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete... Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (v. 15-17)

Máme si tedy vybrat, vyvolit či zvolit život. A s ním Boží požehnání. I v Novém Zákoně najdeme situace volby mezi alternativami. Například apoštol Pavel píše do Korintu: „Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?“ (1K 4,21).

I na naší volbě záleží. Kdyby bylo na světě všechno předem dané a „nalajnované“, kdyby se nedalo nic změnit, museli bychom rezignovat dokonce na výchovu, nebo třeba na psychoterapii. Nerezignujme a volme.

Daniel Heller


Zpravodaj na červenec - srpen

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v úterý 14. září v druhém žižkovském sboru (Čajkovského 1639/10) od 9:00 hod. Jejími hosty budou ekolog David Pithart a novozákoník Jiří Mrázek. Podrobnosti uvedeme v zářijovém čísle seniorátního zpravodaje.

Z církve a ekumény

* Sváťa.fest – setkání, kde se budeme moci bez omezení rozloučit se Sváťou Karáskem, zavzpomínat a společně se radovat u jeho písniček, se bude konat v sobotu 31. července. V 13:30 hod. začnou děkovné bohoslužby v kostele u Salvátora (Salvátorská 1). Od 16:00 hod. bude následovat koncert v Lahovičkách. Podrobnosti na pozvánkách ve sborech.

* Seniorátní den v Dobříši připravujeme na neděli 12. září. Hlavním bodem dopoledního programu budou rodinné bohoslužby od 10:30 hod. Po obědě bude následovat několik menších programů k výběru podle zájmu, vč. pobožnosti s poděkováním za život a službu Samuela Hejzlara ml., se kterým se seniorátní společenství kvůli proti-pandemickým opatřením o Velikonocích nemohlo rozloučit.

* Na podzim letošního roku, konkrétně v sobotu 16. října, se v Olomouci na půdě naší Konzervatoře budou konat oslavy 30. výročí trvání škol Evangelické akademie. Podrobnější informace naleznete zde:

https://1url.cz/@oslavyea

* Společnosti Christian Refugee Service hledá pomoc pro čínské křesťany v ČR. Podrobnosti zde:

https://1url.cz/oKp78

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Vánoční divadlo a sborová dovolená jako ilustrace živé církve?

Jsou dva dny v roce, kdy mám nejhlubší radost ze společenství našeho sboru: po provedení vánočního divadla (nejen dětí a mládeže) a při návratu z týdenní letní rodinné rekreace členů a přátel sboru. V sobotu jsme se vrátili z té letošní, a proto si dovolím několik úvah nad oběma akcemi.

Jde o nejpestřejší a nejbarevnější setkání v celém roce. Jejich formáty činí z faráře / členů týmu vedoucích naprosto zřetelně jen koordinátory celé skupiny. Každý zúčastněný přispívá něčím specificky svým: hlasem, recitací, hrou na hudební nástroj... Hudbu neprovozuje jen varhaník, ale celé kapely. Na dovolené pořádáním rukodílen, výletů, prezentací o různých tématech... I když se někdo „jen“ účastní, společně sdílený čas a místo při rekreaci dá i jemu jedinečnou příležitost ovlivnit atmosféru a dění celého společenství.

V centru obou akcí stojí biblická zvěst a praktikovaná křesťanská víra. Vánoční divadlo je zarámováno bohoslužebným děním, analogicky jako o jiných nedělích či svátcích. Při rodinné rekreaci je ohniskem programu série ranních pobožností s výrazným biblickým / církevním tématem, které pak ovlivňuje i ostatní části programu. V hodnotících dotaznících se pobožnosti opakovaně umísťují na předních příčkách pozitivních ohlasů.

Obě akce otevírají zcela přirozený prostor pro společně strávený čas a spolupráci na svěřených úkolech. Podaří-li se naplnit pozitivní atmosférou, lidé se samovolně sbližují, navzájem poznávají, stávají přáteli.

Po výše napsaném už nás nepřekvapí, že obě akce mají s ničím jiným nesrovnatelný misijní přesah. Na žádných jiných akcích mezi sebou nepřivítáme tolik přátel a příbuzných z nečlenů církve.

Největší únava, kterou jako kazatel po obou akcích prožívám, je cena, kterou velmi rád platím. Navíc se dá umenšit, pokud je člověk otevřen ohlasům a poučením z vlastních chyb.

Neměli bychom i mnohé další ativity a služby v našich sborech naplnit více týmovou spoluprací? Zřetelným zaměřením k jádru naší víry v přitažlivém a srozumitelném formátu? Sbližováním u společných úkolů? Nemůže se pak i evangelizace a misie stát vlastně lákavým a vzrušujícím dobrodružstvím, které obohatí i nás samotné?

Roman Mazur


Zpravodaj na červen

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne v červnu ve výjimečném termínu a formátu. Faráři a farářky jsou zváni i se svými partnerkami a partnery k posezení u grilu na dvorku a v klubovně libeňského sboru v úterý 22. června od 17:30 hod. Podrobnosti o programu a organizaci budou sděleny přibližně týden před akcí e-mailem.

Z církve a ekumény

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se sejde ve středu 9. června od 18:00 hod. v kobyliském sboru (U Školské zahrady 1). Delegáty těch sborů, které letos podaly své žádosti o dar či půjčku elektronicky, žádáme, aby na zase-dání přinesli originály žádostí, a to včetně příloh. V případě dobrého počasí se setkání možná bude konat na zahradě. Respirátory s sebou.

Prosíme představitelé všech sborů, aby ověřili...

...že se jejich delegát zúčastní

...že z jejich sboru byl nahlášen výnos Sbírky darů Jeronýmovy jednoty seniorátní účetní Olze Polákové: olga.polakova@centrum.cz / 777 032 707.

* Seniorátní den v Dobříši připravujeme na neděli 12. září. Hlavním bodem dopoledního programu budou rodinné bohoslužby od 10:30 hod. Po obědě bude následovat několik menších programů k výběru podle zájmu, vč. pobožnosti s poděkováním za život a službu Samuela Hejzlara ml., se kterým se seniorátní společenství kvůli protipandemickým opatřením o Velikonocích nemohlo rozloučit.

* Na podzim letošního roku, konkrétně v sobotu 16. října, se v Olomouci na půdě naší Konzervatoře budou konat oslavy 30. výročí trvání škol Evangelické akademie. Podrobnější informace naleznete zde:

https://1url.cz/@oslavyea

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

Marek 3,31-35

Epidemiologická situace vykazuje známky zlepšení, nastává rozvolňování svazujících a omezujících opatření. Můžeme se po dlouhé době volněji nadchnout, těšit se na odkládaná setkání. Ovšem někteří zlí jazykové kolem mě už přišli s tím, že se to zase s podzimem zhorší, že jsme jen mezi dvěma vlnami a přijde x-tá…

A tak mi vytanulo na mysli slovo MEZIDOBÍ. Prožili jsme Velikonoce, oslavili svatodušní svátky a neděli sv. Trojice. Teď je před námi půl roku v liturgické terminologii označovaného jako tzv. mezidobí – až do adventu. První červnová neděle, kterou toto období začíná, je nesena slovy z Markova evangelia: „Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

Opravdu žijeme v takovém velkém mezidobí. Žijeme v čase očekávání druhého Kristova příchodu – příchodu království Božího. A Ježíš jasně formuluje, na čem v našem životě nejvíc záleží, chceme-li být tohoto království součástí: „A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: …Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ Ať s děje, co se děje, ať přijde, co přijde, záleží jedině na tom, jestli patříme k těm, kteří sedí v kruhu kolem Ježíše, k těm, co mu naslouchají, k těm, co zápasí o poznání Boží vůle a o její naplňování.

Eva Potměšilová

Zpravodaj na květen

Pastorální konference

* Pravidelná pastorální konference se uskuteční v úterý 11. května od 9:00 hod. Úvodní pobožnost povede kobyliská vikářka Anna Pokorná. Hostem setkání bude analytik a jarovský presbyter Petr Štulc. I on bude požádán o srovnání své profesní branže a církevního prostředí: Co se může církev naučit z komerčního prostředí, čím naopak může být inspirací?

O formě setkání (naživo? on-line) bude operativně rozhodnuto v pondělí 10. května dopoledne. Podle aktuálního stavu opatření a předpovědi počasí se v tuto chvíli (4. května) jeví jako možné setkání na zahradě smíchovského sboru. Prosíme však zainteresované, aby v pondělí 10. května sledovali své e-mailové schránky.

Z církve a ekumény

* Kobyliský sbor vyhlásil sbírku pro rodiny zvláště postižené korona-virovou krizí, a to (nejen) z jejich společenství. Připojit se můžete zde:

https://1url.cz/@kobylisy_z_nesnaze

* Záznam debaty, kterou pořádal Spolek evangelických kazatelů s kandidáty do synodní rady, která vede naši církev a má být zvolena na šestileté období v druhé polovině května, je ke shlédnutí zde:

https://1url.cz/@spek_inventura_2

* Žádosti o příspěvky ze seniorátního solidárního fondu na odvody do Personálního fondu za první pololetí roku 2021 mohou představitelé sborů podávat do pondělí 17. května na e-mailovou adresu seniorátu nebo seniora. Podrobnosti zde:

https://1url.cz/@ssf

* Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 22. května od 16:00 hod. na zahradě nad Sedleckými skalami. Kázáním poslouží Miloš Hejzlar, kazatel sboru CB v Benátkách nad Jizerou. Po bohoslužbě cca od 16:45 hod. následuje beseda na téma "Kdo vládne naší přírodě?" s hydrobiologem a ekologem Davidem Pithartem. Souřadnice místa konání akce: 50°08'22.1"N 14°23'32.4"E. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole nebo po poměrně prudkém výstupu od železniční zastávky Praha-Sedlec, případně od přívozu v Praze-Sedlci.

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Svatodušní svátky

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

(Jan 14,26-27)

Slova, která Ježíš pověděl učedníkům o svém odchodu. Nebudou odkázáni sami na sebe, ponecháni napospas svým pochybnostem a strachu, co s nimi, co se společenstvím učedníků bude. Před nejistotou neochrání zamčené dveře, naději nedodá úpěnlivý pohled vzhůru a touha zůstat stranou života v rozjímání. Pro křesťana toto není cesta. Otec jim i nám posílá Přímluvce. A tam kam přichází, začnou se dít věci, vše je v pohybu, pěkný průvan. Bezduchost, nepokoj z obav a starostí mizí. Ne zmatek a neklid, ale pokoj. Srdce se nechvěje a neděsí. I v naše časy, dnes, k nám přichází dobré od Boha skrze Ducha svatého. Neděle 23. května je nedělí Svatodušní, svátkem proti zapomnění.

Pavel Kalus, 27. 4. 2021

Zpravodaj na duben

Pastorální konference

* Pravidelná pastorální konference se v dubnu výjimečně nekoná. Duchovní jsou namísto ní zváni na on-line sympozium „Církev na cestě. Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím“, které pořádá Katedra praktické teologie ETF UK v úterý 13. dubna od 9:30 hod.

Pozvánka s programem a odkazem k připojení je k dispozici zde:

https://1url.cz/@sympozium.etf

Z církve a ekumény

* Rozloučení s dobříšským farářem Samuelem Hejzlarem ml., který zemřel po krátké těžké nemoci na Květnou neděli 28. března, bude možno sledovat na Velikonoční ne-děli 4. dubna od 15:00 hod. v pří-mém přenosu na internetu. Odkaz bude zveřejněn v den konání na webu: www.e-cirkev.cz

Po uvolnění protipandemických opatření bude ve spolupráci s rodinou a dobříšským sborem pro seniorát připraveno setkání k společnému rozloučení a poděkování.

* Jarní seniorátní konference se uskutečnila on-line formou v pátek 26. března a byla věnována přechodu na samofinancování a rozvojovým plánům sborů. Záznamy všech příspěvků lze stáhnout zde:

https://1url.cz/@jarni_konf

* Představitele sborů prosíme, aby brzy dovyplnili a potvrdili sborové výkazy hospodaření za rok 2020, pokud tak do nynějška neučinili.

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Jsme silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá

Tento refrén z písně od Jardy Svobody mi poslední dobou zní v hlavě. Dobře se hodí k téhle době, kdy leckteré jistoty padly. Kdy nemusí nic znamenat lidská síla, odolnost, to, co jsme si mysleli, že pevně držíme v rukou. Může jít ale i o méně vážné situace - každý z nás zná chvíle, kdy má pocit, že je „nahoře“, že je dobrý a silný a schopný – a pak přijde studená sprcha. Máme-li za to, že naše síla a hodnota spočívá jen v nás samých, může to s námi pěkně „zamávat“.

Jak je to vlastně ve velikonočním příběhu? Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král, s palmovými ratolestmi pod nohama, s provoláváním slávy. Zdá se, že jeho poslání je úspěšné, že lidé o něm vědí, věří mu, jsou osloveni jeho kázáními. O týden později se k němu nechtějí znát jeho vlastní učedníci a začíná Ježíšova cesta utrpení, hanby, potupy. A dav? Ten „pro změnu teď křičí: Ukřižuj“, jak zpíváme v jiné písničce. Je to pád na dno. Pád, kterému mnozí nerozumějí. Tohle že je spasitel?

Pro toho, kdo žije ze své síly, by šlo o totální fiasko, selhání. Temné chvíle v Getsemane také jsou svědectvím o nesnadném boji s lidskou slabostí, kterou znal i Ježíš. Nakonec ale úplně odevzdal svoji sílu a svoji vůli Bohu a podstoupil to, co bylo třeba. A zvítězil.

Stal se tak lanem, co nás poutá k nebi, k Bohu. A to lano je silné. To ať je naší velikonoční nadějí.

Pane Ježíši Kriste,

děkujeme Ti za to, že jsi pro nás přišel na tuto zemi, za nás jsi trpěl a pro nás jsi vstal.

Děkujeme ti, že Tobě nejsou neznámá naše trápení, naše obavy, starosti, slabost a bolest, že jimi nepohrdáš.

Děkujeme Ti, že nám dodáváš sil, když je sami nemáme.

Prosíme, pamatuj na ty, kteří se v těchto dnech nedokážou radovat, protože jsou nemocní, mají obavu o své blízké, ztrácejí naději, cítí se na pokraji sil.

Posiluj ty, kdo pečují o jiné. Kéž poznají Tvoji lásku, pomoc, sílu. Amen.

Jana Šarounová


Zpravodaj na březen

Pastorální konference

* Pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 9. března, v obvyklém čase od 9:00 hod. Úvodní pobožnost bude mít nemocniční kaplan Vojtěch Hrouda. Naším hostem bude David Greger, odborník na české školství. Adresu k připojení obdrží obvyklí účastníci e-mailem, ostatní si ji mohou vyžádat u R. Mazura.

Z církve a ekumény

* Jarní seniorátní konference se uskuteční on-line formou v pátek 26. března od 17:30 hod. a bude věnována přechodu na samofinancování a rozvojovým plánům sborů. Konference je otevřena všem zájemcům o toto téma, a to nejen ze sborů našeho seniorátu.

* Děkujeme všem představitelům sborů našeho Pražského seniorátu, kteří již vyplnili své statistické dotazníky. Několik zbylých sborů si dovolujeme vybídnout k rychlému dokončení a k příp. konzultaci s J. Maškem ze seniorátního výboru: masek_jan@seznam.cz

* Grantové komisi Pražského seniorátu se v roce 2021 sešlo šest žádostí o podporu mikroprojektů, jmenovitě ze sborů Hvozdnice, Soběhrdy, Jarov, Smíchov, Beroun a Dobříš, v celkovém objemu přesahujícím o 14.000 Kč prostředky, které byly k disposici. Komise se rozhodla podpořit pět z nich s nejvyšším bodovým hodnocením, na jeden sbor se už nedostalo. Podrobnější údaje jsou na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

V nedávné době mě oslovily dvě myšlenky evangelického teologa, faráře, disidenta Dietricha Bonhoeffra: „Boží vůle může být skryta velmi hluboko mezi možnostmi, které se nabízí.“ a „Křesťan ví, že ho v hodině pokušení pokaždé všechny jeho síly opustí. Proto je pro něj pokušení temnou hodinou, která může být neodvolatelná. Proto nehledá osvědčení své síly, nýbrž se modlí: Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“

Někteří z nás skutečně prochází životní etapou, která se dívá zubaté na patro, a naše modlitby by právě k těmto měly směřovat. Některým se zas bude zdát, že dnešek mnoho možností nenabízí. Že je jakási doba prázdna, kterou bychom si přáli vymazat. Nám všem společně je nabízen pohled na vůli Boží. Tu neznáme a ani není v naší moci, a právě v tom je její síla a naše posila. Nejsou to naše síly, zkušenosti, pokušení, ale Boží vůle, na kterou se můžeme spolehnout. A nejen můžeme, my prostě máme.

V tomhle čase mně víc a víc na mysl přichází myšlenka, jak osvědčit víru, kde je naše místo vprostřed tohoto světa. Jako církve, jako naše sbory, jako jednotlivci. Včera (4. 3. 2021) zemřel katolický kněz František Lízna. V jednom z rozhovorů řekl: „...já vám jsem například rád, že mě komunisti zavírali, protože kdyby to nedělali, nežil bych tak svobodně, jak celý svůj život žiju.“

Myslím, že poukázal na jeden křesťanský svébytný životní postoj, který bychom neměli ztratit ani my, a naopak o něm svědčit. Žádná situace nás nezbavuje svobody Božích dětí. Právě toto uvědomění a naše pokusy ji žít, ukazují naší roli ve společnosti. Zahnáni domů (nikoliv komunisty, či jinými silami) jsme zváni okusit tuhle podivuhodnou svobodu, svědčit o ní a z ní tvořit naši společenskou svobodu. Aby to tak bylo, musíme si přiznat, že tvůrci této svobody nejsou naše síly, ale teprve síly Boží. Když se stane ten zázrak, že je pocítíme, pak se děje vůle Boží. A když se nám zdá, že zázrak nenastává, i tak se ta Boží vůle děje.

Je snadné upadnout do pocitu, že tento čas je zmarněný, že nám ho nikdo nevrátí. Čas nám skutečně nikdo nevrátí. Přesto ale můžeme právě toto období pojmout i jako čas tu Boží vůli hledat a třeba nám při tom dojde, že jsme v silách Božích. A pak, až zas bude čas osvědčovat naše síly, budeme s nimi umět nakládat svobodně.

Modleme se společně za trpící, za nemocné, ošetřující, pozůstalé, za církve, blízké i vzdálené, za významné i nevýznamné slovy: neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bude-li tohle náš základ, žádný čas nebude zbytečný. Bude naplněný svobodou Božích dětí. Zde vidím naše místo, svědeckou roli této podivuhodné Boží nabídky.

Matěj Opočenský


Zpravodaj na únor

Pastorální konference

* Únorová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 9. února, výjimečně odpoledne od 13:30 do 15:30 hod. Úvodní pobožnost bude mít Lukáš Ondra. V druhé části programu od 14:30 hod. bude naším hostem brněnský herec a evangelík Láry Hauser. Srovná pro nás církevní a divadelní prostředí: Co se my můžeme naučit z jiné oblasti, v čem můžeme být druhým naopak inspirací my? Adresu k připojení obdrží obvyklí účastníci e-mailem, ostatní si ji mohou vyžádat u R. Mazura.

Z církve a ekumény

* Náhradní jednání našeho konventu proběhlo formou on-line ankety v první polovině ledna. Schválené finanční odvody všech sborů jsou shrnuty na této stránce: https://1url.cz/@repartice

* Seniorátní adventní sbírku vykonaly téměř všechny sbory, ač tentokrát nebyla povinná. Vynesla 79.398 Kč. Prostředky budou v dalších měsících a letech použity na solidární podporu našich menších a slabších sborů na cestě k samofinancování. Stejný fond byl v druhém pololetí minulého roku posílen rovněž výjimečným darem střešovického sboru ve výši 100.000 Kč. Všem dárcům děkujeme!

* Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy v Praze 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis nechť zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021. Podrobnosti zde:

https://1url.cz/@bratrskaskola

* Skladatel a básník Marek Šlechta hledá varhaníka/varhanici pro nahrávku, která bude přílohou jeho básnické sbírky. Za nahrání skladeb bude vyplacen honorář dle dohody. Pro bližší informace kontaktujte přímo M. Šlachtu: 774 685 370 / www.marek-info.eu

* Sesterská Metodistická církev nabízí k pronájmu farní byt v Horních Počernicích, (4+1; 92 m2; Křovinovo náměstí 12). Výchozí cena k jednání je 19.000 Kč, ovšem v případé, že by byl nájemník z církve, je možnost domluvit se na znatelném snížení ceny pronájmu. Kontaktní adresa: 777 939 267 / petr.prochazka@umc.cz

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.

(Lukáš 10,20; heslo měsíce února podle Hesel Jednoty bratrské)

Máme protekci? Docela by se teď hodila. Být dobře zapsaný tam, kde všechno vědí, hlavně jak to dopadne a kdy to všechno konečně skončí. Nic už nebude, jak to bylo.

Obávám se, že žádnou protekci nemáme. Spíš naopak. Kdo se po přečtení únorového hesla začne tetelit blahem: „to je ono, právě tohle jsem potřeboval číst zrovna dnes, v téhle době“, měl by trochu přibrzdit. Je to jen půlka verše, jenom část sdělení. Textu hesla předchází příběh vyslání sedmdesáti: Ježíš je posílá jako svůj předvoj na bleskovou evangelizační misi. Po jejich radostném návratu s hlášením úspěšné akce je však nepochválí, ale varuje: „nejásejte, že nepřítel před vámi kapituloval...“ Z toho že se nemáme radovat? Není ten Ježíš divný?

Není. On ví přesně, jak to s námi je. Konáme přeochotně dobré dílo v církvi: ó, jak jsme rádi, když nás někdo pochválí; dáme sboru velký dar, ó, jak jsme rádi, když si toho někdo všimne. Ó, jak rádi slavíme svá malá vítězství...

Jsou–li to ale opravdová vítězství, pak je vybojoval on, ne? A my jsme u nich mohli být díky tomu, že jsme mu byli nablízku. A to je nakonec to nejlepší a nejradostnější a nikdo nám to nevezme, ani dnes ani zítra...

Tomáš Fendrych

Zpravodaj na leden

Pastorální konference

* Lednová pastorální konference proběhne on-line formou v úterý 12. ledna, výjimečně od 10:00 do 12:00 hod. Úvodní pobožnost povede Jordan Tomeš. V druhé části programu od 11:00 hod. otevřeme s hostem Šimonem Pánkem, ředitelem Člověka v tísni, novou tématickou řadu, ve které budeme srovnávat jiné obory s církví. Co se my můžeme naučit z jiné oblasti, v čem můžeme být druhým inspirací my? Tentokráte půjde o oblast neziskových organizací. Adresu k připojení obdrží obvyklí účastníci e-mailem, další případní zájemci si ji mohou vyžádat u R. Mazura.

Z církve

* Seniorátní výbor v rámci grantového systému ČCE vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu mikroprojektů pro rok 2021. Výzva je spolu s formulářem žádosti a pravidly grantové soutěže vystavena na webu Pražského seniorátu a rovněž na adrese: http://mikroprojekty-ps.sweb.cz Žádosti podávejte seniorátnímu výboru do 31. ledna, případné dotazy směřujte na adresu grantové komise: mikroprojekty-ps@seznam.cz

Mládež

* Aktuality o činnosti mládeže můžete sledovat na jejím webu nebo na jejím profilu na Facebooku Pražská evangelická mládež.

K zamyšlení

Nechal by se Ježíš očkovat?

Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce... Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila... Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.

(Marek 1,29-32)

V první kapitole Markova evangelia najdeme pozoruhodný popis Ježíšovy čtyřiadvacetihodinovky v galilejském městečku Kafarnaum. Přeloženo do našich reálií: návštěva kostela, posezení u kafe a oběda po bohoslužbách, večerní kázání s modlitbami za nemocné, ranní chvilka ztišení, přesun do dalšího města...

Tuto zprávu lze považovat za modelový popis Ježíšovy veřejné činnosti. Učíme se z ní od Ježíše mj. základním způsobům, jak vyjádřit druhým lásku (boží i lidskou): zájmem a péčí o jejich zdraví a životem ve společenství, kde sdílíme své životní starosti i radosti, společnou důvěru v Boha, prostřený stůl... I chvíle samoty jen s Pánem Bohem potřebujeme, ale právě jen chvíle.

Za nejhorší na současné globální pandemii považuji právě to, že krade lidem zároveň zdraví a možnost být spolu. A ještě hůře: Že jí zatlačeni do kouta volíme jedno proti druhému, přičemž víme, že v důsledku své volby prvního možná právě ztrácíme to druhé. Takže bych se neostýchal použít slova M. Luthera, který o jedné epidemii své doby napsal: „Z Božího dopuštění na nás nepřítel vypustil jedovatou a smrtelnou nákazu“.

Nevím, zda by se Ježíš nechal očkovat proti koronaviru. Přiznávám, že nadpis je jen vějičkou lákající k přečtení této malé úvahy. A spoléhaje na pochopení a velkorysost laskavého čtenáře nechávám tuto otázku nezodpovězenou.

Já sám se ovšem naočkovat nechám, hned jak to bude možné. Svým maličkým dílem se tak pokusím přispět k vyprázdnění aktuálně přeplněných nemocničních kovidových oddělení, k zvolnění těch, kdo o nemocné pečují, k návratu celé naší společnosti k normálnímu běhu. Abychom byli zbaveni fatální nutnosti volit mezi zdravím a vzájemnou blízkosti. Abychom mohli opět společně žít jak ve vzájemném ohledu týkajícího se našeho zdraví, tak v blízkosti druhým, nejen u prostřeného stolu a na společné cestě víry.

Pane Bože,

prosíme o zdraví, pro sebe i pro lidi kolem nás. Prosíme o blízkost druhých, pro život i víru. A dej, ať se prostřednictvím darů zdraví a společenství přiblížíme k největšímu daru tvé lásky a blízkosti. Amen.

Roman Mazur

Přílohy