Výzva 2022

 

mikroprojekty - pražský seniorát

1.12.2021 JM

 

Výzva k podávání žádostí o podporu na mikroprojekty 
v pražském seniorátu pro rok 2022

Název výzvy: Mikroprojekty Pražského seniorátu 2022

Cíl a zaměření výzvy: Pomoc sborům v zajištění rozvoje činnosti, na niž nemají vlastní prostředky. Mikroprojektem se rozumí taková činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru (liturgie, katecheze, misie, kulturní akce ve sborech, diakonie). Může zahrnovat nákup vybavení a věcných pomůcek pro účastníky projektu, kopírování a tisk pracovních materiálů, odměny lektorům apod. Nelze z něj hradit mzdy zaměstnanců církve, nájmy a provozní náklady žadatele (energie).

Oprávnění žadatelé: Farní sbory Pražského seniorátu jednotlivě nebo společně, poradní odbory pražského seniorátu.

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Období pro podávání žádostí: do 31. 1. 2022

Termín pro vyrozumění o poskytnutí / neposkytnutí grantu: 28. 2. 2022

Celkový objem prostředků na mikroprojekty v rámci této výzvy: 114 752 Kč

Rozsah podpory, o kterou lze žádat: 5 000 – 25 000 Kč

Spolufinancování žadatelem: nejméně 10% z celkových uznatelných výdajů projektu.

Uznatelné výdaje: Za uznatelné se považují výdaje přímo věcně související s projektem v přiměřených cenách, uhrazené nejpozději do konce období realizace projektu, doložitelné účetními doklady a zanesené v účetnictví žadatele. Výdaje na stavební práce nesmí přesáhnout polovinu celkového rozpočtu mikroprojektu. Uznatelnými výdaji nejsou mzdové náklady zaměstnanců církve a výdaje na administraci projektu. Po dobu realizace projektu a tři roky po jeho skončení nesmí příjemce podpory převést bez souhlasu seniorátního výboru majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z této podpory na třetí osobu.

Podávání žádostí: Žádost o podporu musí být podána ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně všech příloh elektronicky přímo na adresu grantové komise mikroprojekty-ps@seznam.cz, nikoli na adresu seniorátního výboru. Na rozdíl od velkých DaRPů se u mikroprojektů nerozlišuje typ projektu (rozvoj sboru, diakonie, inovace, ekologie).

Hodnocení projektů: Po uzávěrce podávání žádostí budou projekty posouzeny seniorátní grantovou komisí. Formálně chybné žádosti budou vyřazeny, u neúplných bude žadatel vyzván k doplnění. Projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií:
a. Přínos projektu pro život sboru i z dlouhodobé perspektivy,
b. Finanční možnosti žadatele a jeho schopnost realizovat projekt z vlastních prostředků,
c. Přiměřenost a hospodárnost projektu,
d. Srozumitelnost projektu a plánu na jeho realizaci.
Žadatelé budou o výsledku řízení informováni e-mailem a výsledky budou zveřejněny i ve Zpravodaji.

Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování: Příjemce podpory je povinen předložit seniorátnímu výboru prostřednictvím seniorátní grantové komise závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho závěrečné vyúčtování. Termín odevzdání je do 28. 2. 2023. 
Měnit podstatným způsobem obsah a rozpočet projektu nebude možné.

Pravidla pro projekty pražského seniorátu: Upozorňujeme, že konvent v roce 2018 přijal pozměněná pravidla. Jejich text lze nalézt na webových stránkách seniorátu nebo také na adrese http://mikroprojekty-ps.sweb.cz .

V Praze dne 1.12.2021

Matěj Opočenský, senior

Daniel Heller, seniorátní kurátor

Jan Mašek, za grantovou komisi Pražského seniorátu