Repartice - pohled do minulosti

 

Přehled vývoje stanovování repartic za poslední roky

poslední aktualizace : 16.11.2017; ZS

 

Vývoj repartic od roku 2000 celkem za seniorát

aktuálně platný postup pro rozpis repartic

je na konci tohoto článku

rok seniorátní repartice (SEN) meziroční nárůst SEN celocírkevní repartice (CC) meziroční nárůst CC
absolutní v % absolutní v %
2000 160 810 389 800
2001 168 571 7 761

4,8

390 204 404 0,1
2002 177 360 8 789 5,2 414 060 23 856 6,1
2003 177 170 - 190 - 0,1 474 800 60 740 14,7
2004 184 950 7 780

4,4

474 800 0 0
2005 194 250 9 300 5,0 498 500 23 700 5,0
2006 224 000 29 750 15,3 523 400 24 900 5,0
2007 235 770 11 770 5,2 551 140 27 740 5,3
2008 308 560 72 790 30,9 557 050 5 910 1,1
2009 345 761 37 201 12,0 576 269 19 219 3,4
2010 352 663 6 902 2,0 609 202 32 933 5,7
2011 361 000 8 337 2,4 659 000 49 798 8,2
2012 370 000 9 000 2,5 706 100 47 100 7,6
2013 378 000 8 000 2,16 748 700 42 600 6,03
2014 386 000 8 000 2,11 775 200 26 500 3,53
2015 390 900 4 900 1,27 789 100 13 900 1,79
2016 393 000 2 100 0,54

827 600

38 500 4,88
2017 410 000 17 000 4,32 830 300 2 700 0,32
2018 487 300 77 300 18,85 855 600 25 300 3,04

 

Do roku 2000 se repartice rozepisovaly na sbory asi poměrným navyšováním "historicky" daného rozvrstvení. V roce 2000 bylo rozhodnuto, pokusit se v seniorátu o narovnání, neboť situace některých sborů se podstatně změnila. Byl vytvořen vzorec, podle kterého se vypočítaly "optimální" repartice : 70% podle počtu salárníků, 30% podle příjmů. Pak se porovnaly skutečné repartice s těmito optimálními. Kdo je měl nižší o 20% a více, tomu bylo roční zvýšení zdvojnásobeno. A naopak kdo je měl minimálně o 40% vyšší než ty optimální, tomu se repartice nenavýšily vůbec.

Zásadně se počítaly zvlášť seniorátní a zvlášť celocírkevní repartice. Seniorátní se navyšovali o 5% (inflace), celocírkevní podle celkové částky dané seniorátu synodem.

Výše uvedený vzorec nazývaný Stolařův se používal až do roku 2005.

Pro rok 2001 se ulehčilo pěti sborům. To se vyrovnalo dvojnásobným zvýšením u 10 sborů. Pro rok 2002 se postupovalo stejně, ulehčení se týkalo opět 5 sborů (obecně jiných pěti), větší navýšení už jen 4 sborů.

Pro rok 2003 byla brána inflace 0%, takže se seniorátní repartice obecně neměnily, u 11 sborů se snižovalo, ale většinou jen o 10-20 Kč, u 8 sborů se navyšovalo. Celocírkevní repartice narostly všem, výše nárůstu se řídila vzorcem z roku 2000.

U repartic na rok 2004 bylo nulové navýšení celocírkevních, čili jen se upravovalo podle vzorce. Snížení bylo pro 5 sborů, opět jiných, zvýšení pro 9 sborů. U seniorátních repartic bylo celkové zvýšení o 5%, přičemž 9 sborům se nenavyšovalo vůbec.

V posledním roce použití vzorce, v roce 2005, se jeho užití zjemnilo. Při celkovém nárůstu obojích repartic o 5% se nárůst pohyboval od 0 do 11 %. Např. sbor Libčice měl seniorátní repartice zvýšeny o 3% a celocírkevní o 10% oproti předchozímu roku.

 

V letech 2006 a 2007 docházelo k proporcionálnímu růstu obojích repartic, všem stejným procentem, protože použití vzorce přinášelo už jen kolísání, "jeden rok trochu plus, druhý rok trochu minus".

Pro repartice na rok 2008 došlo k jiné zásadní změně. Byla procentním navýšením stanovena celková částka repartic pro jednotlivé sbory a ta pak ve stejném poměru rozdělena na seniorátní a celocírkevní. Pro tento rok totiž došlo k velikému navýšení seniorátních repartic (30%) a zřetelně se ukázalo, že některé sbory odvádějí více do seniorátní pokladny a méně do ústřední a naopak. Pro tento stav nebylo a není žádné opodstatnění a tak došlo ke sjednocení poměru mezi oběma složkami repartic.

V roce 2008 byl pro všechny sbory poměr mezi seniorátními a celocírkevními reparticemi 35,6% a 64,4%. V roce 2009 se změnil na 37,5% a 62,5% a v roce 2010 na 36,7 % a 63,3%. Tyto proměny jsou dány jiným tempem růstu seniorátního rozpočtu a požadavku z ústředí.

 

Pro rok 2011 se pokusil SV připravit maličké narovnání s ohledem na vykazovanou roční účast na bohoslužbách v tom kterém sboru. Tento klíč byl konventem 13.11.2010 schválen. S tím, že pro příští roky byl měl být připraven vzorec, podobný "Stolařovu".

 

od 2011

Pro jarní setkání kurátorů (duben 2011) byl připraven vzorec, představen v několika variantách. Jedna z nich získala podporu všech zúčastněných kurátorů a podle ní pak byl pro konvent 2011 připraven rozpis repartic 2012.

Vzorec je postaven na pěti pilířích s různými váhami, čili procentem jakým se na výpočtu repartic podílí.

Dva jsou hospodářské. 1) výnosy z hospodářské činnosti - 25%. 2) upravené výnosy (celkové výnosy - hospodářská činnost - mimoř.výnosy - PF) - 35 %.

Tři pilíře jsou lidské. 3) hlasovací údy - 5%. 4) salárníci (nově platící sal.) - 25%. 5) roční účast (průměrná účast x počet bohoslužeb) - 10%.

Pro všech 5 pilířů je počítán klouzavý průměr za poslední 3 roky. Tím se předchází dopadu ročních výkyvů.

Plošné nasazení tohoto vzorce bylo zjemněno vzájemným vyrovnáním extrémů, tedy nesnižovaly se repartice o více než 6% proti předchozímu roku. To umožnilo nenavyšovat o více než 24%.

Konvent s tímto rozpisem vyjádřil souhlas. Vzorec by měl být používán po několik let po sobě, aby došlo k nápravě "historického" rozpisu repartic, který už v mnoha případech neodpovídal skutečné síle sborů.

 

Roky 2012-2016

Používá se stále týž postup, jen se každý rok mění % snižování či zvyšování oproti předchozímu roku. To totiž musí respektovat konkrétní čísla, plusy a mínusy se v součtu musejí rovnat.

 

Pro rok 2017

byly lehce upraveny váhy hospodářských kritérií. Byl představen i "nový" vzorec, který napočítá sborům s vyšší hospodářskou činností solidární % z této a zbytek dopočítá klasicky. Konvent 2016 rozhodl, aby příště byly repartice připraveny variantně, tedy klasicky a se solidárním %.

 

Rok 2018

Z připravených variant vybral konvent 2017 na návrh SV tu která počítá se solidárním % (1% z výnosu z hospod.činnosti, pokud ta převyšuje 100 tisíc). I celkový nárůst sen.repartic byl ve dvou variantách (viz T8 aT9), konvent nakonec vybral menší navýšení (i tak je to 18,8%).

Pro příští rok byla zdvižena hranice pro výnosy z hospod. činnosti na 300 tisíc (srovnáno formálně s hranicí FU, kdy zisk do 300 tisíc není zdaňován).