Přehled pojmů

 

poslední aktualizace : 20.9.2010; ZS

 

člen církve (ČCE) = člen některého farního sboru
sbor - farní sbor seniorát - seniorátní sbor církev - povšechný sbor
sborové shromáždění konvent synod
staršovstvo seniorátní výbor synodní rada
statutární zástupci :
farář senior synodní senior
kurátor seniorátní kurátor synodní kurátor

 

1. sbor = farář sboru + členové sboru

...2. sborové shromáždění = farář sboru + členové sboru s hlasovacím právem

.........sborové shromáždění volí faráře

.........sborové shromáždění volí staršovstvo

.....3. staršovstvo = farář sboru + presbyteři (členové staršovstva)

.............staršovstvo volí kurátora

.............staršovstvo volí konventuála/y (své zástupce na konvent) z řad presbyterů

.............farář je virilním konventuálem (z titulu své funkce)

 

.........................................................4. seniorát je seskupení farních sborů

................................................................pražský seniorát má 31 sborů

............................................................5. konvent = faráři sborů + volení konventuálové (1-3 presbyteři)

..................................................................konvent volí seniorátní výbor (seniora, seniorátního kurátora, jejich

......................................................................................................................náměstky, náhradníky - vše paritně)

..................................................................konvent volí synodály (své zástupce na synod) (1-3 páry farář, presbyter)

..................................................................senior a seniorátní kurátor jsou virilními členy synodu

................................................................6. seniorátní výbor = 2-3 páry farář, presbyter

............................................................................................... + náhradníci SV = 2 páry farář, presbyter

 

.........................................................................................................7. Českobratrská církev evangelická (ČCE) =

.......................................................................................................................................................= seskupení 14ti seniorátů

............................................................................................................8. synod = všichni virilní a volení synodálové

......................................................................................................................................(paritní zastoupení farářů a presbyterů)

...................................................................................................................synod volí synodní radu - 3 faráře + 3 presbytery

................................................................................................................................................................a 3+3 náhradníky

...............................................................................................................9. synodní rada :

.............................................................................................................................................synodní senior + synodní kurátor

............................................................................................................................................1. a 2. náměstek syn.seniora

............................................................................................................................................1. a 2. náměstek syn.kurátora

 

Naše církev má synodně-presbyterní zřízení. To znamená, velmi stručně a zjednodušeně řečeno, že je spravována laiky a faráři zároveň.

Kdo je presbyter? Je to člen staršovstva, neboli starší (ten, ta). Presbyter je volen z "běžných" členů sboru (musí být dospělý) a po vypršení mandátu presbyterem přestává být. Je to funkce.

 

Ve sboru je obvykle 1 farář (2, 3), několik presbyterů (nejméně 6) a několik desítek či stovek členů. Laici tedy mají nad faráři velikou početní převahu. Stejně je to ve staršovstvech, i když poměr už není tak propastný. Ani na konventech není poměr farářů a presbyterů zcela vyrovnaný.

Až seniorátní výbory, synod a synodní rada jsou přísně paritní (jeden farář - jeden presbyter). A samozřejmě všechny dvojice statutárních zástupců.