kontakt - web

 

Kdo se chce dozvědět víc, ať se podívá sem:

http://tripolis.church/de/startseite/

...

Přečtěte si článek v ČB 2/2017 na str. 25: Odvaha k důvěře.

Napsal Petr Firbas.

Mládež v Marburku 2017

 

poslední aktualizace : 6.5.2017; ZS

 

Zpráva ze setkání mládeže v rámci projektu Tripolis, které se uskutečnilo od 28.4. do 1.5. 2017 v Marburku.

 

Na pozvání německé části Tripolisu, našich přátel z Marburku, jsme vyjeli dne 28.4., v počtu devíti osob, na setkání v tomto městě.

Naše skupina sestávala z několika účastníků Letního týdne mládeže Tripolis - 2016, nově se tohoto výjezdu zúčastnili Benjamin Schneider (za FS ČCE Střešovice) a Anna Háblová (FS ČCE Dobříš).

Hned po příjezdu nás hostitelé krátce provedli historickým centrem města (zámek a okolí). Při večeři jsme se setkali s téměř celou skupinou mládeže/účastníků loňského Letního týdne v Čími. Ubytování české skupiny (včetně snídaně) bylo zajištěno jak u mládežníků, tak u vedoucích Tripolisu. Společné obědy a večeře probíhaly ve sborovém domě Phillipshaus.

Během soboty jsme měli nejprve volný čas pro své „zažití města“, mládež s nadšením přijala od svých německých partnerů procházku městem a sportovní vyžití na lodích po řece Lahn.

Odpoledne jsme měli prohlídku historického krovu kostela sv. Alžběty včetně odborného výkladu o stavebních fázích chrámu/resp. krovu (základní kámen chrámu 1235; krov od 1243 a později) a okolnostech té doby, včetně základních historických událostí z doby reformace. Mládež využila následně volný čas pro rozhovory, někteří pak navštívili varhanní koncert v Luterském Farním kostele St.Marien (Lutherischen Pfarrkirche St.Marien).

Stmívajícím se městem nás provedl místní ponocný a podal při tom svou úsměvnou vypravěčskou verzi historie města.

Nedělní bohoslužby v kostele sv. Alžběty byly slavnostní, ekumenické, zahajoval se Poutní rok (Pilgerjahr) a kázal katolický kněz. Následovala prohlídka kostela opět s odborným výkladem. Odpoledne jsme se vydali na pěší výlet do vesnice Fronhausen, kde se tamní sbor rovněž připojil do projektu Tripolis. Zde jsme po prohlídce historické části vesnice (býv. hrad a okolní budovy, včetně prohlídky kostela, vše s výkladem) strávili podvečer v družných rozhovorech, které jsme zakončili místní tradicí - májovým ohněm. Závěr neděle proběhl na radničním náměstí Marburku, kde rozhlasová stanice HR3 organizovala diskotéku a o půlnoci celé náměstí (včetně vedení města) zapělo tradiční májovou píseň.

Pondělní ráno jsme využili pro poslední rozhovory s hostiteli a upřesnění programu letošního Letního týdne mládeže v Čími (29.7. - 6.8. 2017).

Poslední, neplánovaná, o to více zajímavá návštěva proběhla v místní mešitě, kde jsme díky přívětivosti místního lékaře a představeného mešity, pana Bilal El-Zayata, vyslechli krátký výklad o bohoslužebném životě místní muslimské menšiny a mezináboženském přátelském vztahu s ostatními obyvateli města.

Cestou zpět jsme si o setkání a vzájemných vztazích s německou skupinou dlouho vyprávěli (někteří mezi sebou komunikují přes sociální sítě již od loňska), hodnocení české mládeže bylo velmi pozitivní, z čehož usuzuji, že nárůst zájmu o celkový projekt Tripolisu se dá očekávat.

Česká skupina tímto děkuje za skvělou péči a pohostinnost, konkrétně sestrám presbyterkám Susanne Hofacker a Ruth Knüppel, dále sestře farářce Katje Simon a bratru faráři Ulrichu Biskampovi.

 

V Dobříši, 3.5. 2017

 

za českou expedici: Samuel Hejzlar

Mládež v Čími

 

Praha, 14.6.2016

Milé kolegyně a milí kolegové,

 

na poslední pastorálce jsme znovu informovali o setkání mládeže z České republiky s mládeží ze sboru v Marburku (SRN). Jedná se o jeden z projektů skupiny TRIPOLIS. Setkání se koná v posledním prázdninovém týdnu od neděle 20.8. do neděle 27.8. v Čími. O finanční podporu jsme požádali také Česko-německý fond budoucnosti. Cílovou skupinou je mládež od 15 do 21 let ( výjimečně může být i starší zájemce). Z Marburku přijede 10 mládežníků a několik vedoucích farářů a pracovníků s mládeží. Dorozumívací řečí bude němčina i angličtina. Naléhavě potřebujeme doplnit počty českých účastníků. Proto moc prosíme, abyste ve svých sborech akci doporučili, připadně také přímo oslovili samotné mládežníky a jejich rodiny. Program bude zajímavý:

 

jeden den Praha - po stopách reformace;
jeden den sjiždění Sázavy;
jeden den výlet po Slapech na přehradu - prohlídka přehrady s průvodcem;
jeden den lanový park - také po lodích na místo;
dále každý den lodě a koupání, nějaké vyrábění - asi zkusíme keramiku ..;
jako společné téma Modlitba Páně..

 

V příloze posílám pozvánku na tuto akci, kterou bude ale třeba doplnit těmito bližšími informacemi o programu.

Kontaktní osobou je Samuel Hejzlar. Zájemci se mohou obracet také na mne, ale já pak jména přihlášených stejně předám Samovi, který také obratem podá informaci o ceně za pobyt, která nebude pro české účastníky nijak závratná.

 

Mějte se pěkně a děkujeme za Vaši pomoc.

Srdečně zdravím

Petr Firbas

 

Tripolis - projekt tří měst

 

poslední aktualizace : 15.9.2015; ZS

 

Petr Firbas : Tripolis - ekumenický projekt Prahy, Marburku a Zürichu

.

Iniciativa přišla ze dvou měst, se kterými nás spojuje část společných reformačních dějin. 10. října 2014 navštívili zástupci reformačních církví v Marburku a Zürichu ústředí naší Českobratrské církve evangelické a seznámili nás s projektem nazvaným TRIPOLIS, který je pozváním na společnou cestu našich tří měst reformačními výročími. Časově bude tento projekt trvat od roku 2015 do roku 2021.

 

V tomto období připravíme několik společných velkých projektů, spojených s velkými reformačními výročími, v mezidobích projekty menší. Pokud se během této doby podaří navázat hlubší kontakty, pak je možné ve vzájemných stycích pokračovat i v dalších letech. Počítá se s výpravami delegací na reformační oslavy vždy příslušného z těchto tří měst, s přípravou tří odborných sympozií k reformační problematice na fakultách v Praze, Marburku i Zürichu, s výměnami výstav, hudebních skupin, divadelních představení a pod. V rámci malých projektů bude docházet k výměně skupin mládeže, presbyterů, farářů, ale také k přípravě koordinovaných programů obrácených k širší veřejnosti. Nejde jen o připomenutí zápasů, ze kterých se kdysi dávno rodily naše reformační církve. Půjde také o sdílení současných problémů a výzev dnešní doby, včetně mezináboženského dialogu.

 

TRIPOLIS má už nyní projektovou koordinační skupinu, ve které jsou zástupci všech tří měst. U nás se k projektu připojilo 5 farních sborů ČCE: Praha-Vinohrady, Praha-Jižní Město, Praha-Střešovice, Praha-Horní Počernice a Dobříš. Jejich zástupci vytvořili skupinu zájemců, kteří pomohou při koordinaci navržených projektů a aktivně se zapojí do jejich přípravy. Hlavními kontaktními osobami a koordinátory jsou u nás farář Petr Firbas z hornopočernického sboru a sestra Monika Žárská, presbyterka střešovického sboru, kteří společně se spolupracovníky zajistí překlady společných textů a jsou také kontaktními osobami pro příslušné zástupce v Německu i Švýcarsku.

 

V současné době se v Marburku připravují internetové stránky, které budou postupně sloužit k uveřejňování všech společných textů, příspěvků jednotlivých měst a programu všech připravovaných akcí. Budou tam také základní údaje o všech zastoupených sborech. Jakmile budou stránky zveřejněny, budeme o tom na seniorátním webu informovat.

 

První vlaštovkou našich společných setkání byla dubnová konference k 600. výročí mučednické smrti Jana Husa na Evangelické teologické fakultě, které se zúčastnilo celkem 9 delegátů z Marburku a Zürichu. Druhou potom účast pozvaných zástupců obou měst na Husovských oslavách 5.-6.7.2015. Od 11.-14.6. proběhlo koordinační setkání v Marburku, kterého se zúčastnilo také 5 zástupců z Prahy. Zde už byly rámcově připraveny společné projekty, které by měly být v delším časovém horizontu realizovány v některém z našich tří měst. Teď v září probíhá víkendová návštěva konfirmandů z Zürichu ve vinohradském sboru. O všech projektech budeme průběžně informovat.

 

Zavedli jsme také variabilní symbol u bankovního účtu Pražského seniorátu, kam je možné posílat příspěvky, ze kterých budeme pak přispívat na náklady spojené s návštěvami hostů i na finančně náročnější projekty. Číslo seniorátního účtu je 2700237649/2010, var. symbol xxxx33,

xxxx je číslo sboru, které ale nemusí být uvedeno.

 

Projekt TRIPOLIS, jehož výtvarným symbolem se zatím stal kalich nad otevřenou biblí z kostela U Martina ve Zdi, se začíná teprve rozbíhat, ale jednotlivé společné projekty brzy ukážou, nakolik bude znamenat obohacení nejenom pro naše církve, ale také pro širší veřejnost.